Page 10 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ
                         C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
        NAÊM 2018 ÑÖÔÏC ÑAÙNH       CÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂÚ HÖÅI TÛÂ
        GIAÙ LAØ NAÊM CAÙC NHAØ
        ÑAÀU TÖ COÙ THEÅ CHOÏN
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
                         CÖÍ PHÊÌN HOÁA
        LÖÏA CAÙC KHOAÛN ÑAÀU TÖ
        ÖNG YÙ VÌ NGOAØI DOANH       CÖÍ PHÊÌN HOÁA
        NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC COÅ
        PHAÀN HOÙA, THOAÙI VOÁN
        THÌ NÔÏ XAÁU MAØ COÂNG TY
        TNHH MTV QUAÛN LYÙ TAØI SAÛN CUÛA CAÙC TOÅ CHÖÙC TÍN DUÏNG VIEÄT NAM
        (VAMC) XÖÛ LYÙ CUÕNG LAØ CÔ HOÄI. PHIEÂN ÑAÁU GIAÙ COÅ PHIEÁU SABECO
        THAØNH COÂNG CHIEÀU 18/12 COÙ THEÅ XEM NHÖ PHAÙT PHAÙO
        KHÔÛI ÑOÄNG TRÖÔÙC THEÀM NAÊM MÔÙI.


                                                               (3,33% coå phaàn, vôùi giaù trò gaàn 9.000 tyû
                                                               ñoàng) thoâng qua ñaáu giaù, soá coøn laïi ñöôïc
                                                               JC&C mua qua giao dòch khôùp leänh treân
                                                               thò tröôøng. Veà phía Vinamilk, sau ñôït thoaùi
                                                               bôùt voán laàn naøy cuûa SCIC, cuõng laø coå ñoâng
                                                               lôùn nhaát cuûa Vinamilk, ñaõ giaûm tyû leä sôû
                                                               höõu xuoáng 36%, keá ñeán laø Taäp ñoaøn F&N
                                                               (Singapore) sôû höõu 18,7%. Cuõng trong quyù
                                                               IV, Toång coâng ty Thöông maïi - Xuaát nhaäp
                                                               khaåu Thanh Leã - TNHH MTV (Thalexim, tröïc
                                                               thuoäc UBND tænh Bình Döông) cuõng ñaõ
                                                               baùn thaønh coâng 11,83 trieäu coå phieáu, öùng
                                                         AÛnh: QH  vôùi 5% voán ñieàu leä trong phieân IPO.
                                                                Traùi ngöôïc vôùi dieãn bieán treân, keát quaû
       Nhaâ àêìu tû tòm haâng “hot”                                          phieân IPO hoài ñaàu thaùng 12 cuûa Toång coâng
                                                               ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Coâng nghieäp - TNHH
                                                               MTV (Becamex IDC), voán ñöôïc xem laø “bom
                                                               taán” trong naêm nay ñaõ khoâng ñöôïc nhö
                                                               mong ñôïi. Hôn 311,2 trieäu coå phaàn cuûa
        Nhaø ñaàu tö vaãn raát quan taâm ñeán coå phaàn hoùa (CPH)        chính thöùc hoaït ñoäng theo moâ hình coâng  Becamex ñaõ ñöôïc ñöa ra ñaáu giaù vôùi giaù
                                                               khôûi ñieåm 31.000 ñoàng/coå phaàn, chæ coù hôn
        doanh nghieäp nhaø nöôùc (DNNN), cuõng nhö vieäc Toång coâng       ty coå phaàn keå töø ngaøy 1/4/2016 sau khi ñaõ  6% ñöôïc baùn thaønh coâng cho 158 nhaø ñaàu
        ty Ñaàu tö vaø Kinh doanh voán nhaø nöôùc (SCIC) thoaùi         chaøo baùn hôn 77,8 trieäu coå phaàn laàn ñaàu ra  tö, trong ñoù coù 149 caù nhaân vaø 9 toå chöùc
                                                               (nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi chieám 56%). Theo
                                            coâng chuùng taïi HoSE.
        voán hoaëc giaûm tyû leä sôû höõu cuûa Nhaø nöôùc taïi caùc doanh      Song song ñoù, vieäc Chính phuû tích  phöông aùn CPH, Becamex IDC coù voán ñieàu
        nghieäp (DN) ñaàu ngaønh, nhöng khoâng phaûi cuoäc ñaáu giaù       cöïc ñaåy maïnh tieán ñoä CPH thoâng qua vieäc  leä döï kieán 13.170 tyû ñoàng, 311,2 trieäu coå
                                                               phaàn trong ñôït IPO vöøa roài, töông ñöông
                                            trieån khai keá hoaïch CPH taïi Taäp ñoaøn Coâng
        naøo cuõng ñöôïc nhö mong ñôïi.                     nghieäp cao su Vieät Nam, Toång coâng ty  23,6% voán ñieàu leä döï kieán. Treân cô sôû naøy,
                                            Löông thöïc Mieàn Nam, Toång coâng ty Ñaàu  25% coå phaàn seõ chaøo baùn cho coå ñoâng
                                            tö phaùt trieån ñoâ thò vaø khu coâng nghieäp  chieán löôïc, 0,4% öu ñaõi cho nhaân vieân, coøn
          THIEÂN YEÁT           ñònh cuõng neâu roõ veà baùn coå phaàn ra coâng  (IDICO)... ñaõ ñem laïi nhieàu kyø voïng cho  laïi Nhaø nöôùc vaãn naém giöõ hôn 51% taïi DN.
                          chuùng vôùi giaù khôûi ñieåm 13.400 ñoàng/coå  nhaø ñaàu tö. Theo Quyeát ñònh soá 991 cuûa  Vì sao moät DN ñöôïc kyø voïng nhö
          Haøng hoùa phong phuù     phaàn, ñöôïc baùn theo phöông thöùc ñaáu giaù  Thuû töôùng Chính phuû, naêm 2018 seõ coù 64  Becamex khi IPO laïi khoâng coù keát quaû khaû
                          coâng khai taïi HoSE.
         Thaùng cuoái cuøng cuûa naêm 2017 doàn  Toång coâng ty Caûng haøng khoâng Vieät  DN CPH, trong soá naøy coù moät soá toång coâng  quan? Vôùi 28 coâng ty thaønh vieân, Becamex
                                                               IDC - coâng ty tröïc thuoäc UBND tænh Bình
                                            ty giaù trò voán raát lôùn nhö Toång coâng ty Vieãn
        daäp thoâng tin lieân quan ñeán CPH, thoaùi  Nam (ACV) - ñôn vò ñang quaûn lyù, ñaàu tö,  thoâng MobiFone, Toång coâng ty Phaùt ñieän  Döông hoaït ñoäng trong nhieàu lónh vöïc, töø
        voán nhaø nöôùc taïi caùc DN ñaàu ngaønh, taïo  khai thaùc 22 caûng haøng khoâng trong nöôùc,  1, 2, Toång coâng ty Ñaàu tö phaùt trieån nhaø Haø  taøi chính, xaây döïng, haï taàng coâng nghieäp
        neân kyø voïng veà vieäc taïo ra caùc cô hoäi lôùn  seõ chaøo baùn 20% voán ñieàu leä thoâng qua  Noäi... Theâm vaøo ñoù laø khoaûng 25 DN leõ ra  cho ñeán baát ñoäng saûn. Song, tính ñeán thôøi
        cho nhaø ñaàu tö. Ñieån hình, theo Quyeát  hình thöùc ñaáu giaù coâng khai vôùi caùc nhaø  phaûi CPH trong naêm 2017 laïi ñöôïc chuyeån  ñieåm naøy, caùi teân Becamex chuû yeáu ñöôïc
        ñònh soá 1979/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng  ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Sau khi chaøo  sang naêm sau vaø caû soá DN thoaùi voán theo  bieát ñeán trong vai troø laø nhaø phaùt trieån haï
        Chính phuû ngaøy 8/12/2017 veà pheâ duyeät  baùn, tyû leä voán nhaø nöôùc taïi ACV giaûm 20%,  keá hoaïch naêm 2017 (ñaït 5/135 DN).  taàng khu coâng nghieäp haøng ñaàu taïi tænh
        phöông aùn CPH cuûa Toång coâng ty Daàu  veà möùc 75,4% voán ñieàu leä trong naêm 2018.        Bình Döông, vôùi caùc khu coâng nghieäp
        Vieät Nam (PVOIL, tröïc thuoäc Taäp ñoaøn  Phöông aùn baùn voán seõ ñöôïc caáp coù thaåm  Ñieån cöùu thaønh - baïi mang thöông hieäu VSIP (lieân doanh
        Daàu khí Vieät Nam - PVN), moät phaàn voán  quyeàn pheâ duyeät, ñaûm baûo lôïi ích cao nhaát  Thaùng 11, Taäp ñoaøn Jardine Cycle &  cuøng Taäp ñoaøn Sembcorp Development,
        taïi PVOIL seõ ñöôïc baùn bôùt. Theo quyeát  cuûa Nhaø nöôùc, coù theå tieán haønh moät ñôït  Carriage (JC&C, Singapore) ra thoâng baùo  Singapore vaø moät soá ñoái taùc khaùc) vaø Myõ
        ñònh pheâ duyeät, trong soá hôn 10.342 tyû  hoaëc nhieàu ñôït. Boä Giao thoâng - Vaän taûi  mua 80,29 trieäu coå phieáu, töông ñöông  Phöôùc. ÔÛ maûng baát ñoäng saûn, Becamex
        ñoàng voán ñieàu leä cuûa PVOIL, PVN seõ naém  ñoàng thôøi laø ñaïi dieän chuû sôû höõu phaàn voán  5,53% coå phaàn cuûa Coâng ty CP Söõa Vieät  IDC ñaàu tö xaây döïng thaønh phoá môùi Bình
        giöõ 35,1%, ngöôøi lao ñoäng trong DN naém  nhaø nöôùc taïi ACV seõ löïa choïn caùc ñôn vò  Nam (Vinamilk - VNM) vôùi giaù trò hôn 616  Döông vôùi toång voán leân ñeán 10 tyû USD
        0,18%, ñaáu giaù coâng khai laø hôn 206 trieäu  tö vaán ñoäc laäp xaây ñöïng phöông aùn baùn  trieäu USD (khoaûng 14.000 tyû ñoàng). Giao  (tính ñeán naêm 2020) ñöôïc kyø voïng laø nôi
        coà phaàn, chieám 20% voán ñieàu leä, baùn cho  voán nhaø nöôùc vaø tö vaán giaù khôûi ñieåm. Vieäc  dòch ñöôïc thöïc hieän thoâng qua coâng ty  ñònh cö cho khoaûng 125.000 ngöôøi vaø hôn
        nhaø ñaàu tö chieán löôïc laø treân 462 trieäu coå  toå chöùc ñaáu giaù coâng khai vaø giao dòch döï  con Platinum Victory. Beân caïnh 48,3% soá  400.000 ngöôøi thöôøng xuyeân ñeán laøm
        phaàn, chieám 44,72% voán ñieàu leä. Quyeát  kieán dieãn ra vaøo quyù III vaø IV naêm sau. ACV  coå phieáu mua laïi töø ñôït SCIC thoaùi voán  vieäc, ñeán nay vaãn chöa thöïc söï haáp daãn.

        Soá 470 BOÄ MÔÙI (720)   20 - 26/12/2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15