Page 4 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 4

4-B
                                       Du Xuân Đón Lộc May
                                       Du Xuân Đón Lộc May
                                       Du Xuân Đón Lộc May


                                        * Du Xuân khai lc, sum vy gim đn 900.000 đng/khách
                                        * Lc may năm Tut gim đn 8%/khách
                                        * Tri ân ngưi đng hành gim đn 4.000.000 đng/khách
                                        * Hnh phúc chung đôi nhn ngay quà tng vali cao cp

                                        Gii thưng đc bit 2 iPHONE X sành điu
                     Thi gian: 2/12/2017 - 28/2/2018

          Tour    MOROCCO: CASABLANCA MARRAKECH OUARZAZATE SAHARA FEZ 8N BRUNEI KOTA KINABALU (5N) - KS 3* CHƯƠNG
                                                     CHƯƠNG TRÌNH TOUR TRÌNH TOUR
                     KS 4* - KH: 12/2/2018 (27 ÂL)
                                     KH: 18/2/2018 (Mùng 3 Tt)
          Mới        Giá: 62.880.000VND       Giá t: 20.980.000 VND
                                                 Tết Mậu Tuất 2018
                   (Gim ngay 2 triu đng khi đăng ký trưc ngày 30/12/2017  Tết Mậu Tuất 2018
             DU LỊCH       ĐÔNG BẮC Á
           NƯỚC NGOÀI                     NAGOYA KYOTO FUJI KAWAGUCHI
                                     TOKYO (6 ngày)
          ĐÔNG NAM Á         ĐÀI BC ĐÀI TRUNG CAO HÙNG (5, 6 ngày) KH: 20/2/2018 (Mùng 5 Tt)
                       KH: 16, 18/2/2018 (Mùng 1, 3 Tt)
          BANGKOK PATTAYA KANCHANABURI (5 ngày) Giá: 22.880.000 đng Giá: 40.980.000 đng
          KH: 16, 18, 19/2/2018 (Mùng 1, 3, 4 Tt) HONG KONG (4 ngày) TRUNG ĐÔNG
          Giá: 12.980.000 đng    KH: 16/2/2018 (Mùng 1 Tt)
          BANGKOK PATTAYA TRANG TRI CU  Giá: 24.980.000 đng DUBAI ABU DHABI (5 ngày)  DU LỊCH TRONG NƯỚC
                                    KH: 16, 17, 18/2/2018 (Mùng 1 - 3 Tt)
          BO TÀNG TRANH 3D BAIYOKE SKY (5 ngày)
          KH: 16, 17, 18, 19, 20, 21/2/2018 (t Mùng 1 - 6 Tt) SEOUL GANGWON TRƯT TUYT Giá: 38.880.000 đng V	 MI	N TÂY SM TT:
          Giá t: 11.980.000 đng  TRI NGHIM SUI KHOÁNG NÓNG (5 ngày)         LAI VUNG SA ĐÉC (1 ngày) HU ĐÀ NNG HI AN (4 ngày)
                                                                KH: 17/2 (Mùng 2) - KS 3*
                       KH: 16/2/2018 (Mùng 1 Tt)
          CHIANG MAI CHIANG RAI (5 ngày) Giá: 26.680.000 đng CHÂU ÂU         KH: 3/2, 5/2        Giá: 9.980.000 đng
          KH: 16, 18/2/2018 (Mùng 1, 3 Tt)          PHÁP THY SĨ Ý (11 ngày) - KS 4* Giá: 780.000 đng
          Giá: 17.980.000 đng    SEOUL GANGWON TRƯT TUYT CÂU CÁ  KH: 11, 16/2/2018 (26 ÂL, Mùng 1 Tt)  HÀ NI SAPA (4 ngày)
                       TRÊN BĂNG (6 ngày)                  DU XUÂN ĐÀ LT (4 ngày) - KS 3* KH: 17/2 (Mùng 2) - KS 3*
          PHUKET (4 ngày)      KH: 17/2/2018 (Mùng 2 Tt) Giá: 78.880.000 đng   KH: 17/2 (Mùng 2), 18/2 (Mùng 3) Giá: 11.980.000 đng
          KH: 16/2/2018 (Mùng 1 Tt) Giá: 28.980.000 đng   PHÁP LUXEMBOURG B HÀ LAN  Giá: 5.580.000 đng
          Giá: 16.380.000 đng                 Đ
C (10 ngày) - KS 4*                 HÀ NI NINH BÌNH H LONG (4 ngày)
                       SEOUL NAMI LOTTE WORLD (4 ngày)          DU XUÂN NHA TRANG (4 ngày) - KS 3* KH: 17/2 (Mùng 2) - KS 3*
          SINGAPORE (4 ngày)                  KH: 13, 18/2/2018 (28 ÂL, Mùng 3 Tt) KH: 17/2 (Mùng 2)
          KH: 19/2/2018 (Mùng 4 Tt) KH: 17/2/2018 (Mùng 2 Tt) Giá t: 63.880.000 đng               Giá: 11.880.000 đng
          Giá: 16.880.000 đng    Giá: 23.980.000 đng   ĐÔNG ÂU: THY SĨ ÁO CH CZECH  Giá: 4.780.000 đng HÀ NI NINH BÌNH H LONG SAPA (6 ngày)
          MALAYSIA SINGAPORE (6 ngày) BUSAN SEOUL INCHEON (6 ngày) SLOVAKIA HUNGARY (10 ngày) - KS 4* DU XUÂN VINPEARL PHÚ QUC (3 ngày) KH: 17/2 (Mùng 2)
          KH: 16, 17, 18, 19/2/2018 (Mùng 1 - 4 Tt) KH: 18/2/2018 (Mùng 3 Tt) KH: 11/2/2018 (26 ÂL) KH: 17/2 (Mùng 2), 18/2 (Mùng3) - KS 5* KS 3*  Giá: 13.980.000 đng
          Giá t: 18.680.000 đng  Giá: 26.980.000 đng   Giá: 68.880.000 đng    Giá: 11.980.000 đng    KS 4*  Giá: 14.680.000 đng
          MYANMAR: YANGON KYAIKHTIYO OSAKA KOBE KYOTO NAGOYA  Ý: MILAN VENICE BOLOGNA ĐÀ NNG HI AN BÀ NÀ SUI KHOÁNG  KH: 18/2 (Mùng 3)
          BAGAN THANLYIN (4 ngày) KAWAGUCHI FUJI TOKYO (7 ngày) SAN MARINO ROME (8 ngày) - KS 4* NÓNG THN TÀI (3 ngày) - KS 3* KS 3*  Giá: 13.980.000 đng
          KH: 18/2/2018 (Mùng 3 Tt) KH: 17, 18, 19/2/2018 (Mùng 2 - 4 Tt) KH: 15/2/2018 (30 Tt) KH: 17/2 (Mùng 2)
          Giá: 15.980.000 đng    Giá t: 46.880.000 đng  Giá: 52.680.000 đng    Giá: 9.280.000 đng
          TST tourist: 10 Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM - ĐT: (028) 39328328 - Ext: 103, 109, 111 - Hotline: 0909026118

          * Du lch Trong nưc (Ms. Lan Hương) : 0919 236 373     Tour Châu Á (Ms. Ngc Hưng) : 0909 026 248        Tour Châu Âu/Úc/M (Ms. Ngc Yn) : 0909 026 827
                                                     *
                                *


                               BAÛNG GIAÙ QUAÛNG CAÙO                 Xuaân 2018                                                         Ngaøy phaùt haønh: 24/1/2018 - Giaù: 27.500 ñoàng
                                                        Soá löôïng phaùt haønh: 40.000 baûn - 120 trang/baûn          Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018 - höùa heïn seõ laø moät
          Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018 - höùa heïn seõ laø moät
          Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018 - höùa heïn seõ laø moät     Vò trí     Giaù (vnñ)    Kích thöôùc
          Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018 - höùa heïn seõ laø moät
          Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018 - höùa heïn seõ laø moät
                                                Vò trí
                                                Vò trí
                                                Vò trí
          moùn quaø giaøu yù nghóa thay cho lôøi caûm ôn chaân thaønh göûi ñeán
          quyù ñoäc giaû, ñoái taùc, khaùch haøng... ñaõ, ñang vaø tieáp tuïc ñoàng  Bìa 4       72.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
          haønh vôùi Baùo trong suoát haønh trình kinh doanh cuûa mình.       Bìa 2        64.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
          Ñaây cuõng laø caàu noái ñeå caùc doanh nghieäp göûi ñeán ngöôøi tieâu  Bìa 3        56.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
          duøng, baïn ñoïc cuûa Baùo nhöõng thoâng tin veà thöông hieäu, saûn    Bìa loùt 1     60.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
          phaåm, dòch vuï moät caùch cuï theå vaø ñaày ñuû nhaát.
          phaåm, dòch vuï moät caùch cuï theå vaø ñaày ñuû nhaát.
          phaåm, dòch vuï moät caùch cuï theå vaø ñaày ñuû nhaát.
          phaåm, dòch vuï moät caùch cuï theå vaø ñaày ñuû nhaát.
          phaåm, dòch vuï moät caùch cuï theå vaø ñaày ñuû nhaát.          Bìa loùt 2     50.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
                                               Trang ruoät traùi  32.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
                                               Trang ruoät phaûi  34.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
          Kính môøi quyù doanh nghieäp - doanh nhaân, caùc hieäp hoäi ngaønh
          Kính môøi
          Kính môøi quyù doanh nghieäp - doanh nhaân, caùc hieäp hoäi ngaønh quyù doanh nghieäp - doanh nhaân, caùc hieäp hoäi ngaønh quyù doanh nghieäp - doanh nhaân, caùc hieäp hoäi ngaønh quyù doanh nghieäp - doanh nhaân, caùc hieäp hoäi ngaønh quyù doanh nghieäp - doanh nhaân, caùc hieäp hoäi ngaønh
          Kính môøi
          Kính môøi
          Kính môøi
          ngheà, caùc caâu laïc boä doanh nghieäp - doanh nhaân... tham gia     Trang ruoät ñoâi  60.000.000         57 x 40cm
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.      1/2 trang ruoät traùi 16.000.000      24,5 x 17,5cm
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.
          quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018.
                                               1/2 trang ruoät phaûi 18.000.000      24,5 x 17,5cm
                                               1/4 trang ruoät
                                               1/4 trang ruoät
                                               1/4 trang ruoät
                                               1/4 trang ruoät
                                               1/4 trang ruoät
                                               1/4 trang ruoät   9.000.000        12 x 17,5cm
                                               1/4 trang ruoät
                                               1/4 trang ruoät
                                               1/4 trang ruoät
          Moïi thoâng tin veà quaûng caùo, vui loøng lieân heä
          Coâng ty TNHH Keát Noái Doanh Nhaân                                    - Giaù treân chöa bao goàm chi phí thieát keá
          Soá 10 Phan Ngöõ, P. ÑaKao, Q.1, TP.HCM                             - Caùc vò trí, kích thöôùc ñaëc bieät: coäng theâm 20% treân giaù
          Tel: 028. 3820 1563/64 - Ext: 104, gaëp Hoaøng Dung - Fax: 028. 3820 1565      - Thôøi gian nhaän hôïp ñoàng vaø maquette töø ngaøy 16/10/2017 - 16/1/2018
          Email: hoangdung@doanhnhansaigon.vn                                      - Giaù treân ñaõ bao goàm 10% VAT
                   * Doanh nghieäp tham gia quaûng caùo treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Xuaân Maäu Tuaát 2018
                                                                              QUAÛNG CAÙO
                          seõ nhaän ñöôïc nhieàu öu ñaõi treân Doanh Nhaân Saøi Goøn Online
        Soá 470 BOÄ MÔÙI (720)   20 - 26/12/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9