Page 5 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5
              Thñch ûáng vúái böëi caãnh                   kinh doanh múái                                       www.TBSgroup.vn


           TS. HUYØNH THANH ÑIEÀN

            oäi nhaäp saâu roäng vôùi caùc hieäp ñònh thöông maïi töï  marketing, baùn haøng ñeán quaûn trò taøi chính, nhaân söï, ñaàu
            do theá heä môùi (FTA) vaø söï buøng noå cuûa cuoäc caùch  tö. Neáu DN Vieät Nam khoâng kòp thôøi naém baét, taän duïng cô
         Hmaïng coâng nghieäp laàn thöù 4 (caùch maïng 4.0) taïo  hoäi thì seõ nhanh choùng tuït haäu, thaäm chí khoù toàn taïi.
         ra boái caûnh kinh doanh môùi, ñoøi hoûi doanh nghieäp (DN)  Phaàn lôùn DN Vieät Nam chuû yeáu caûi tieán coâng ngheä ôû
         phaûi tìm caùch thích öùng ñeå phaùt trieån, neáu khoâng seõ ñoái  khaâu marketing, nhö marketing online, baùn haøng, thanh
         dieän vôùi nguy cô rôøi khoûi thò tröôøng.    toaùn online, coøn vieäc öùng duïng vaøo saûn xuaát, kieåm soaùt
          Naêm 2018 laø thôøi haïn thöïc hieän nhieàu thoûa thuaän  chaát löôïng coøn khaù haïn cheá do haïn cheá töï ñoäng hoùa saûn
         theo loä trình ñaõ cam keát trong caùc FTA theá heä môùi, nhö  xuaát. DN Vieät Nam chuû yeáu saûn xuaát caùc saûn phaåm vôùi giaù
         xoùa boû haøng raøo thueá quan ñoái vôùi nhieàu maët haøng, töï do  trò gia taêng thaáp, coâng ngheä khaù laïc haäu, thaäm chí trình ñoä
         lao ñoäng trong khoái ASEAN... Theo ñoù, seõ taïo ra nhieàu cô  coâng ngheä vaãn coøn ôû möùc ñoä cuûa cuoäc caùch maïng coâng
         hoäi cho DN Vieät Nam xuaát khaåu haøng hoùa vaø môû roäng kinh  nghieäp laàn thöù 2.
         doanh ra nöôùc ngoaøi. Beân caïnh ñoù DN cuõng gaëp khoâng  Coù nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán yeáu keùm trong naêng
         ít thaùch thöùc caïnh tranh ngay treân thò tröôøng noäi ñòa bôûi  löïc tieáp caän coâng ngheä môùi cuûa DN Vieät Nam, nhö chi phí
         nhieàu loaïi haøng hoùa cuûa nöôùc ngoaøi seõ töï do thaâm nhaäp  ñaàu tö cho caùc daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa khaù cao,
         thò tröôøng Vieät Nam.              trong khi nguoàn voán cuûa DN coøn haïn cheá, nhaát laø DN nhoû
          Khi hoäi nhaäp saâu roäng, caùc nöôùc ñeàu thaét chaët tieâu  vaø vöøa. Moät soá DN coù quy moâ lôùn coøn thieáu taàm nhìn veà
         chuaån haøng hoùa, moâi tröôøng, lao ñoäng nhaèm baûo veä DN  coâng ngheä soá, hoaëc ñaõ lôõ ñaàu tö lôùn cho coâng ngheä cuõ,
         cuûa nöôùc hoï. Vì theá, DN Vieät Nam phaûi saûn xuaát haøng hoùa  chöa thu hoài ñöôïc voán neân khoù chuyeån sang coâng ngheä
         ñaït chuaån theo thoûa thuaän, tuaân thuû nghieâm ngaët caùc quy  môùi, maëc duø nhaän thaáy vieäc chuyeån ñoåi laø caàn thieát. Caùc
         taéc veà xuaát xöù, truy xuaát nguoàn goác ñeå ñaùp öùng ñöôïc caùc  cô quan coù chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc coøn chaäm aùp duïng
         ñieàu kieän xuaát khaåu.             coâng ngheä khi thöïc hieän thuû tuïc haønh chính nhö ñaêng kyù,
          Khoâng ít DN Vieät Nam laâu nay thieáu ñònh höôùng xuaát  keâ khai, quyeát toaùn thueá, haï taàng thoâng tin phuïc vuï cho
         khaåu neân seõ raát luùng tuùng trong vieäc taän duïng cô hoäi ñeå  thanh toaùn vaãn coøn khaù laïc haäu; phaàn lôùn caùc giao dòch
         môû roäng thò tröôøng ra beân ngoaøi. Cuøng vôùi ñoù, trình ñoä saûn  trong neàn kinh teá coøn söû duïng tieàn maët neân raát khoù cho DN
         xuaát, coâng ngheä cuûa DN Vieät Nam vaãn coøn ôû möùc thaáp neân  phaùt trieån caùc hình thöùc thanh toaùn tröïc tuyeán.
         seõ raát khoù caïnh tranh veà giaù, chaát löôïng vaø thöông hieäu  Boái caûnh hoäi nhaäp vôùi caùc FTA vaø cuoäc caùch maïng 4.0
         treân tröôøng theá giôùi.            ñaët ra yeâu caàu phaûi coù tö duy toaøn caàu trong ñònh höôùng
          Khaû naêng taän duïng cô hoäi xuaát khaåu cuûa DN Vieät Nam  kinh doanh: khaùch haøng toaøn caàu, tieâu chuaån toaøn caàu,
         coøn haïn cheá, trong khi ñoù, haøng hoùa cuûa DN nöôùc ngoaøi  coâng ngheä toaøn caàu, nhaân löïc toaøn caàu. Theo ñoù, caùc giaûi
         thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam vôùi naêng löïc caïnh  phaùp kinh doanh phaûi nhaèm naâng cao naêng löïc thaâm nhaäp
         tranh cao veà chaát löôïng, giaù caû, thöông hieäu, coâng ngheä  thò tröôøng nöôùc ngoaøi vaø phoøng veä treân thò tröôøng noäi ñòa.
         vaø trình ñoä quaûn lyù. DN Vieät Nam seõ ñoái maët vôùi nguy cô  Theo ñoù, DN caàn ñònh höôùng xuaát khaåu, chuù troïng xaây döng
         chia seû khaùch haøng vôùi DN ngoaïi hoaëc khaùch haøng truyeàn  thöông hieäu, vaän duïng caùc phöông phaùp quaûn lyù saûn xuaát
         thoáng seõ quay löng vôùi haøng noäi bôûi haøng ngoaïi coù chaát  hieän ñaïi, cô caáu laïi nguyeân lieäu ñeå ñaùp öùng ñieàu kieän veà xuaát
         löôïng cao hôn, duø giaù coù nhích leân chuùt ít. Treân thöïc teá,  xöù, tích cöïc ñoåi môùi coâng ngheä vaø phaùt trieån nhaân löïc hoäi
         ñieàu naøy ñaõ dieãn ra trong thôøi gian qua khi haøng hoùa cuûa  nhaäp, xaây döïng heä thoáng phaân phoái hoaøn chænh.
         DN nöôùc ngoaøi ñoå vaøo Vieät Nam döôùi söï daãn ñöôøng cuûa  Vieäc ñoåi môùi coâng ngheä vaø phöông thöùc kinh doanh
         caùc heä thoáng baùn leû chính nöôùc hoï. DN trong nöôùc ngaøy  döïa treân thaønh quaû cuûa cuoäc caùch maïng 4.0 khoâng theå
         caøng ñaùnh maát thò phaàn vaøo tay DN ngoaïi, bôûi vì heä thoáng  moät sôùm moät chieàu. DN caàn khaûo saùt moâ hình ñoåi môùi
         phaân phoái noäi ñòa chöa oån ñònh, tính lieân keát chöa cao.  toång theå, nhöng thöïc hieän ñoåi môùi theo loä trình ñaõ xaùc
          Trong khi ñoù, cuoäc caùch maïng 4.0 ñang dieãn ra maïnh  ñònh. Ñoái vôùi DN nhoû vaø vöøa caàn löïa choïn chieán löôïc kinh
         meõ, coù taùc ñoäng thay ñoåi phöông thöùc saûn xuaát, kinh  doanh traùnh ñoái ñaàu, caïnh tranh vôùi DN lôùn, maø neân tìm
         doanh chöa töøng coù trong lòch söû. Ba cuoäc caùch maïng coâng  caùch hôïp taùc ñeå cung öùng haøng hoùa phuï trôï hoaëc phaùt
         nghieäp tröôùc ñoù chuû yeáu taäp trung vaøo caùc giaûi phaùp coâng  trieån caùc loaïi hình dòch vuï phuï trôï.
         ngheä ôû khaâu saûn xuaát, ñeán cuoäc caùch maïng coâng nghieäp  Ñeå thích öùng vôùi boái caûnh kinh doanh môùi, ñoøi hoûi DN
         laàn thöù 4 ñang taïo ra giaûi phaùp coâng ngheä ôû haàu heát caùc  phaûi taäp caùch öùng xöû tích cöïc vôùi nhöõng thay ñoåi, ñoù laø
         khaâu töø cung öùng, toå chöùc saûn xuaát, kieåm soaùt chaát löôïng,  traùnh bò ñoäng, luoân luoân thích öùng ñeå phaùt trieån.


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                   Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                     Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                     AÛnh: QUYÙ HOØA
        Toång bieân taäp:    Trình baøy: DZOAÕN BINH   Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
        Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH   E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT        Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                   Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 470 BOÄ MÔÙI (720)   20 - 26/12/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10