Page 6 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 6

6  Thôøi söï                                                            Theo Doøng Thôøi söï
        Nïìn taãng cho tùng trûúãng nùm sau                                    Nam ñaàu tö vaøo Laøo vôùi voán ñaêng kyù 5,1
                                                               u 277 döï aùn cuûa doanh nghieäp Vieät

                                                             tyû USD. Nhieàu döï aùn ñaõ ñi vaøo hoaït ñoäng
                                                             vaø ñaït keát quaû khaû quan nhö maïng vieãn
                                                             thoâng cuûa Viettel, phaân phoái xaêng daàu
                                                             cuûa PV Oil, Petrolimex, caùc döï aùn cuûa
                                                             Taäp ñoaøn Coâng nghieäp cao su Vieät Nam.
                                                             Cuøng vôùi ñaàu tö, ñeán thaùng 10/2017 kim
                                                             ngaïch thöông maïi Vieät Nam - Laøo ñaït
                                                             720,4 trieäu USD, taêng 8,7% so vôùi cuøng
                                                             kyø 2016.
                                                               u Vieät Nam loït vaøo Top 4 veà quy moâ
                                                             giaù trò kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu. Baùo
                                                             caùo cuûa Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi
                                                             (WTO) veà tình hình thöông maïi toaøn caàu
                                                             naêm 2016 cho thaáy, Vieät Nam naèm trong
                                                             Top 4 ASEAN (cuøng vôùi Singapore, Thaùi
                                                             Lan vaø Malaysia) veà quy moâ giaù trò kim
                                                             ngaïch xuaát nhaäp khaåu. Ñaùng chuù yù, Vieät
                                                             Nam daãn ñaàu veà toác ñoä taêng tröôûng
                                                             xuaát khaåu, ñaït 9%. Veà nhaäp khaåu, Vieät
                                                             Nam taêng tröôûng 5%, ñöùng thöù 2 trong
                                                             30 neàn kinh teá coù kim ngaïch nhaäp khaåu
                                                             lôùn nhaát. Trong voøng 10 naêm (töø 2006 -
                                                             2016), Vieät Nam ñaõ taêng 24 baäc veà quy
                                                             moâ kim ngaïch xuaát khaåu vaø 19 baäc veà
                                         Tieâu duøng tö nhaân ôû möùc cao seõ hoã trôï taêng tröôûng - AÛnh: QH quy moâ kim ngaïch nhaäp khaåu. Tính ñeán
          ngUYeÂn BAÛo                                              heát thaùng 11, toång trò giaù kim ngaïch
                                                             xuaát nhaäp khaåu caû nöôùc ñaït 385,77 tyû
          gaân haøng Theá giôùi (WB) môùi ñaây ñaõ naâng döï baùo taêng  Noùi veà caùc yeáu toá cuûa neàn kinh teá Vieät Nam, WB nhaän xeùt,  USD, taêng 21,4% (töông öùng taêng hôn
          tröôûng GDP cuûa Vieät Nam leân 6,7% trong naêm 2017 (döï  laïm phaùt thaáp vaø möùc löông thöïc teá taêng giuùp duy trì söùc caàu  67,9 tyû USD) so vôùi cuøng kyø naêm 2016
        Nbaùo tröôùc ñoù laø 6,3%). Cô sôû ñeå WB ñöa ra döï baùo naøy laø söùc  vaø tieâu duøng tö nhaân ôû möùc cao. Ñoàng thôøi, kinh teá toaøn caàu  vaø ñang ñaït thaëng dö thöông maïi 3,17
        caàu maïnh hôn, caùc ngaønh cheá taïo vaø cheá bieán ñònh höôùng xuaát  khôûi saéc cuõng trôï löïc cho ngaønh noâng nghieäp, caùc ngaønh cheá  tyû USD.
        khaåu ñaït keát quaû toát, ngaønh noâng nghieäp töøng böôùc phuïc hoài  taïo ñònh höôùng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam. Veà lónh vöïc taøi chính,  u Khoaûng 25% caùc nhaø quaûn trò
        laø caùc yeáu toá taïo ñoäng löïc cho neàn kinh teá Vieät Nam taêng tröôûng  ngaân haøng, theo WB, duø ngaønh ngaân haøng ñaõ coù nhieàu tieán  doanh nghieäp laø nöõ. Moät baùo caùo do Taäp
        6,4% trong 9 thaùng cuûa naêm so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Ngaønh cheá  trieån trong vieäc xöû lyù nôï xaáu nhöng ruûi ro vaãn coøn toàn taïi, nhö  ñoaøn tö vaán Boston (BCG) coâng boá môùi
        taïo, dòch vuï laàn löôït taêng 7,3% vaø 12,8% so vôùi cuøng kyø 2016. tyû leä an toaøn voán ôû moät soá ngaân haøng chöa ñöôïc ñaûm baûo,  ñaây cho thaáy, 25% trong soá caùc giaùm ñoác
         Tröôùc ñoù, nhaän ñònh veà kinh teá Vieät Nam thaùng 11, Ngaân haøng  nhaát laø trong boái caûnh tín duïng cao. Vieäc caét giaûm ñaàu tö coâng  ñieàu haønh (CEO) vaø thaønh vieân ban giaùm
        HSBC cho raèng, ngaønh du lòch ñaõ taïo ñöôïc böôùc ngoaët ñaùng keå  xuoáng coøn 16% toång chi trong 6 thaùng ñaàu naêm 2017 khieán  ñoác ôû Vieät Nam laø phuï nöõ.Vôùi con soá naøy,
        cho neàn kinh teá Vieät Nam trong naêm nay. Theo baùo caùo cuûa Toång  cho WB lo ngaïi seõ aûnh höôûng veà daøi haïn khi Vieät Nam vaãn caàn  Vieät Nam coù tyû leä phuï nöõ naém giöõ vò trí
        cuïc Du lòch Vieät Nam, doanh thu ngaønh du lòch ñaït ñöôïc gaàn 16,5  ñaàu tö nhieàu cho haï taàng.   laõnh ñaïo vöôït xa Malaysia (14%), Singa-
        tyû USD trong 9 thaùng cuûa naêm, taêng 26,5% so vôùi cuøng kyø 2016.  Theo WB, nhìn veà trung haïn, taêng tröôûng cuûa kinh teá Vieät  pore (10%) vaø Indonesia (6%).
        Caùc ngaønh dòch vuï cuûa Vieät Nam cuõng ñaõ höôûng lôïi töø taêng tröôûng  Nam ñöôïc döï baùo seõ oån ñònh ôû möùc khoaûng 6,5%, laïm phaùt  u Haø Noäi ñaët haøng 17.600 caên hoä
        du lòch, ñaït möùc nhanh nhaát keå töø naêm 2013. Ñaëc bieät ngaønh du  döï kieán vaãn ôû möùc thaáp. Döï baùo naøy naèm trong chæ tieâu veà  taùi ñònh cö. Ñeán 2020, Haø Noäi caàn 22.131
        lòch ñaõ hoã trôï cho caùc ngaønh vaän taûi vaø nhaø ôû khi ngaønh vaän taûi coù  taêng tröôûng maø Nghò quyeát Veà keá hoaïch phaùt trieån kinh teá -  caên hoä chung cö cao taàng ñeå phuïc vuï
        möùc taêng tröôûng nhanh nhaát trong 4 naêm qua.   xaõ hoäi naêm 2018 maø Quoác hoäi vöøa thoâng qua. Theo ñoù, naêm  giaûi phoùng maët baèng caùc döï aùn haï taàng
         Taêng tröôûng ngaønh dòch vuï cuõng ñaõ hoã trôï taøi khoaûn vaõng lai  2018, taêng tröôûng GDP cuûa Vieät Nam 6,5 - 6,7%. Lieân quan ñeán  treân ñòa baøn. Tuy nhieân, nhöõng döï aùn
        cuûa Vieät Nam. Ñieàu naøy raát quan troïng khi aùp löïc taøi khoaûn vaõng  muïc tieâu naøy, TS. Traàn Ñình Thieân - Vieän tröôûng Vieän Kinh teá  taùi ñònh cö ñang trieån khai chæ môùi ñaùp
        lai ngaøy caøng giaûm do phaûi nhaäp khaåu ngaøy caøng nhieàu daàu thoâ,  Vieät Nam chia seû, Chính phuû ñaõ coù höôùng tieáp caän linh hoaït  öùng ñöôïc khoaûng 4.500 caên hoä. Nhö vaäy,
        thieát bò ñieän töû vaø maùy moùc. Baùo caùo cuûa HSBC cuõng cho raèng,  hôn veà chæ tieâu taêng tröôûng, thay vì ñöa ra con soá chính xaùc ñeå  thaønh phoá caàn theâm 17.600 caên hoä, vôùi
        ngaønh du lòch Vieät Nam ñöôïc thuùc ñaåy nhôø vaøo ñaàu tö töø doanh  roài sau ñoù phaûi naâng leân haï xuoáng theo tình hình thöïc teá. Möùc  soá voán döï kieán khoaûng 18.514 tyû ñoàng.
        nghieäp nöôùc ngoaøi. Haøn Quoác laø quoác gia coù löôïng voán ñaàu tö  taêng tröôûng trong khoaûn 6,5 - 6,7% coù theå thöïc hieän ñöôïc vì  Vôùi chính saùch keâu goïi khu vöïc tö nhaân
        FDI lôùn nhaát ñoå vaøo Vieät Nam, chuû yeáu laø ôû ngaønh saûn xuaát, trong  naêm 2017, Chính phuû ñaõ tieán haønh moät loaït giaûi phaùp nhaèm  tham gia ñaàu tö, thaønh phoátaïo quyõ ñaát
        khi caùc doanh nghieäp Trung Quoác laïi quan taâm ñeán lónh vöïc baát  caûi caùch theå cheá, thaùo gôõ khoù khaên cho doanh nghieäp, ñaây  , nhaø ñaàu tö ñöôïc giao ñaát ñeå thöïc hieän
        ñoäng saûn sau khi Vieät Nam nôùi loûng quyeàn sôû höõu nhaø cho ngöôøi  cuõng laø neàn taûng ñeå naêm 2018 coù nhöõng böôùc phaùt trieån ñoät  döï aùn, ñöôïc quaûn lyù, vaän haønh, baûo trì
        nöôùc ngoaøi hoài naêm 2015. Trong moät baùo caùo gaàn ñaây, nhoùm  phaù. Vôùi thoâng ñieäp chính phuû kieán taïo phaùt trieån vaø xem  coâng trình vaø ñöôïc höôûng 10% lôïi nhuaän
        nghieân cöùu veà tieâu duøng vaø baùn leû toaøn caàu cuûa HSBC ñaõ döï baùo  doanh nghieäp laø ñoäng löïc phaùt trieån kinh teá, theo TS. Traàn  ñònh möùc (khoâng tính phí laõi vay ngaân
        löôïng khaùch du lòch cuûa Trung Quoác ñeán Vieät Nam tieáp tuïc taêng  Ñình Thieân, naêm 2018, phaûi tieáp tuïc noã löïc giaûm gaùnh naëng  haøng) hoaëc ñöôïc pheùp baùn 20% quyõ nhaø
        vaø tôùi naêm 2018 seõ vöôït qua con soá 9 trieäu löôït.  chi phí vaø thuû tuïc haønh chính cho doanh nghieäp.  ra thò tröôøng.


        KIM NGAÏCH XUAÁT KHAÅU             KHAÙCH QUOÁC TEÁ ÑEÁN VIEÄT NAM         CHI PHÍ LOGISTICS CHIEÁM 20,8% GDP
        KHU VÖÏC TAÂY NGUYEÂN TAÊNG          TAÊNG MAÏNH                    Toång chi phí logistics naêm 2016 cuûa Vieät Nam laø
         Naêm 2017, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caùc tænh Taây  Tính chung 11 thaùng naêm nay, löôïng khaùch quoác  41,26 tyû USD, töông ñöông 20,8% GDP, trong khi caùc
        Nguyeân ñaït 2,662 tyû USD, taêng 22,71% so vôùi naêm 2016,  teá ñeán Vieät Nam ñaït gaàn 11,65 trieäu löôït, taêng 27,8% so  nöôùc phaùt trieån laø töø 9 - 14%. Hieän nay, chæ rieâng chi
        cao nhaát töø tröôùc ñeán nay.Caùc maët haøng xuaát khaåu chuû  vôùi cuøng kyø naêm 2016. Caùc quoác gia coù nhieàu khaùch du  phí vaän chuyeån ñang chieám tôùi 5 - 6% thaäm chí laø 20%
        yeáu cuûa caùc tænh Taây Nguyeân goàm caø pheâ, hoà tieâu, cao su,  lòch ñeán Vieät Nam trong 11 thaùng qua laø Trung Quoác (3,6  chi phí saûn xuaát cuûa doanh nghieäp. Dòch vuï logistics ôû
        maät ong, tinh boät saén, haït ñieàu, rau, hoa töôi. Ñaék Laék laø  trieäu löôït), Haøn Quoác (2,16 trieäu löôït), Nga (517.200 löôït  Vieät Nam ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä töø 15 - 16%/naêm,
        tænh ñaït kim ngaïch xuaát khaåu cao nhaát vôùi treân 575 trieäu  ngöôøi). Naêm 2017, Vieät Nam coù theå ñoùn 12,9 trieäu löôït  ñöùng thöù 4 ôû ASEAN, chæ sau Singapore, Malaysia vaø
        USD, taêng 4,55% so vôùi naêm 2016.      khaùch quoác teá.                Thaùi Lan.
                             P.L                      Tr.Ñ                      H.V

        Soá 470 BOÄ MÔÙI (720)   20 - 26/12/2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11