Page 7 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn

                    Nùm 2018, quy mö caãi caách                        OÂNG LYÙ XUAÂN HAÛI VEÀ LAØM
                                                         CHIEÁN LÖÔÏC CHO HAGL
                    phaãi röång hún
                     * Nhìn laïi neàn kinh teá naêm 2017,  trò cho vieäc ñaåy maïnh hôn nöõa caûi caùch
                    oâng coù nhaän xeùt gì?      kinh teá theo höôùng thò tröôøng ñoái vôùi
                                     nhöõng naêm sau.
                     - Daáu aán ñaàu tieân cuûa naêm 2017 laø
                    nöôùc ta khoâng nhöõng giöõ ñöôïc oån ñònh  * Nhöõng thaønh coâng aáy, theo oâng
                    kinh teá vó moâ maø caùc chæ tieâu kinh teá, xaõ  laø cao hay thaáp?
        Vieäc Thuû töôùng    hoäi ñeàu ñaït vaø vöôït, taêng tröôûng GDP  - Ñaáy laø chuùng ta so hoâm nay vôùi
                    ñaït 6,7%, baèng naêm 2015.
                                                          OÂng Lyù Xuaân Haûi, cöïu Toång giaùm ñoác Ngaân
        quyeát lieät chæ      Hoài ñaàu naêm, nhieàu ngöôøi nghi ngôø  hoâm qua, neáu so vôùi nhöõng gì ñaït ñöôïc  haøng AÙ Chaâu (ACB) vöøa ñöôïc boå nhieäm laøm
                                     vôùi nhöõng yeâu caàu caûi caùch, thuùc ñaåy
        ñaïo theo höôùng    veà vieäc ñaït GDP 6,7%, nhaát laø khi taêng  phaùt trieån ñaát nöôùc thì roõ raøng coøn  Tröôûng ban Chieán löôïc cho Taäp ñoaøn Hoaøng
                    tröôûng quyù I chæ ñaït 5,15%. Thuû töôùng
        vöøa thuùc ñaåy     ñaõ quyeát lieät chæ ñaïo theo höôùng vöøa  thaáp. Nöôùc ta ñang taùi cô caáu neàn kinh  Anh Gia Lai (HAGL), ñoàng thôøi coù nhieäm vuï tuyeån
                                                         choïn nhaân söï vaø ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa ban
                                     teá, chuyeån dòch moâ hình taêng tröôûng,
        caûi caùch theo     thuùc ñaåy caûi caùch theo chieàu roäng,  nhöng keát quaû chöa ño löôøng ñöôïc.  naøy, baùo caùo coâng vieäc tröïc tieáp cho HÑQT. Ñöôïc
                    vöøa caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh
        chieàu roäng, vöøa   ñeå taïo nieàm tin thò tröôøng, huy ñoäng  Noùi nhieàu ñeán caûi caùch nhaø nöôùc, coå  bieát, thaùng tröôùc, treân website cuûa HAGL ñaõ ñaêng
                                                         thoâng tin caûi chính veà vieäc khoâng coù chuyeän oâng
        caûi thieän moâi    nguoàn löïc nhieàu hôn cho phaùt trieån.  phaàn hoùa nhöng tieán ñoä caûi caùch vaãn raát  Ñoaøn Nguyeân Ñöùc - Chuû tòch Taäp ñoaøn HAGL göûi
                                     chaäm vaø chöa thöïc chaát. Xöû lyù nôï xaáu ñaõ
                     Con soá 6,7% coù yù nghóa hôn khi taêng
        tröôøng kinh      tröôûng khoâng nhôø vaøo khai thaùc taøi  coù chuyeån bieán sau khi coù Nghò quyeát Veà  lôøi môøi oâng Lyù Xuaân Haûi veà laøm phoù chuû tòch, phuï
                                                         traùch taøi chính cuûa Taäp ñoaøn.
        doanh huy ñoäng     nguyeân, chuû yeáu nhôø vaøo saûn xuaát noâng  thí ñieåm xöû lyù nôï xaáu cuûa caùc toå chöùc tín      H.A
                                     duïng cuûa Quoác hoäi, nhöng môùi chæ laø moät
                    nghieäp vaø coâng nghieäp cheá taïo. Ñaây
        nguoàn löïc nhieàu   cuõng laø ñieåm khaùc bieät so vôùi naêm 2015,  vaøi ñoäng thaùi ngaân haøng sieát nôï vaø phaùt  COÂNG tY OÂ tOÂ VINAXUKI
        hôn cho phaùt      cuõng möùc taêng tröôûng 6,7% nhöng nhôø  maõi taøi saûn. Ñaáy chæ laø moät vaøi vuï vieäc,  BÒ tHU HOÀI ÑAÁt
                                     khoâng phaûi thay ñoåi ôû quy moâ thò tröôøng.
                    vaøo khai thaùc daàu vaø than ñaù.
        trieån vaãn “chöa     Keá ñeán, caûi caùch moâi tröôøng kinh  Naêm nay GDP ñaït 6,7% vaø naêm sau
        thaám” ñeán coâng    doanh baét ñaàu chuyeån ñoäng töø trung  coù theå quanh möùc ñoù, nhöng toâi kyø voïng
                                     quy moâ caûi caùch kinh teá phaûi roäng hôn,
                    öông ñeán ñòa phöông, töø chính phuû
        chöùc caùc ñòa     ñeán caùc boä, ngaønh, thay vì treân noùi döôùi  toác ñoä phaûi nhanh hôn trong naêm tôùi.
        phöông vaø khoâng    khoâng laøm. Moâi tröôøng kinh doanh ñöôïc  * Cuï theå, neân taäp trung vaøo nhöõng
        ít boä, ngaønh     caûi caùch veà chæ soá, naêm nay taêng 14 baäc,  ñieåm naøo, thöa oâng?
                    neáu tính caû naêm 2016 ñaõ taêng 23 baäc,
        - oâng Nguyeãn     trong khi naêng löïc caïnh tranh quoác gia  - Caûi caùch kinh teá ôû nöôùc ta ñang coù
        Ñình Cung - Vieän    taêng 5 baäc.           ñaø, nhöng tôùi ñaây caàn thuùc ñaåy maïnh hôn
                     Chính phuû ñaõ chæ ñaïo raát quyeát lieät
                                     nöõa. Cuï theå, vôùi yeâu caàu baõi boû 1/3 cho
        tröôûng Vieän      haèng tuaàn, haèng thaùng vôùi muïc tieâu cuï  ñeán 1/2 soá ñieàu kieän kinh doanh, Chính
        Nghieân cöùu quaûn   theå, nhö caét giaûm toái thieåu töø 1/3 ñeán  phuû phaûi thuùc ñaåy caùc boä chuû ñoäng laøm,  UBND tænh Thanh Hoùa ñaõ ñoàng yù veà vieäc
                    1/2 soá ñieàu kieän kinh doanh hay giaûm
                                     ñoàng thôøi phaûi theo doõi, giaùm saùt, taïo aùp
        lyù kinh teá Trung   moät nöûa soá kieåm tra chuyeân ngaønh.  löïc ñeå hoï phaûi thöïc hieän nhaát quaùn. thu hoài 26ha ñaát maø tænh ñaõ giao cho Coâng ty
                                                         TNHH MTV OÂ toâ Vinaxuki Thanh Hoùa thueâ ñeå xaây
                     Tuy nhieân, vaãn coøn nhöõng toàn taïi
                                      Nöôùc ta caàn moät phöông thöùc saûn
        öông nhaän ñònh.    khaù phoå bieán.         xuaát môùi, caùch quaûn lyù môùi trong boái  döïng cuïm caùc nhaø maùy saûn xuaát, laép raùp oâ toâ,
                     Trong naêm 2017, Thuû töôùng ñaõ kyù  caûnh cuoäc caùch maïng coâng nghieäp laàn  maùy xaây döïng. Dieän tích naøy naèm trong phaàn
                    moät chæ thò veà vieäc moät naêm chæ thanh  thöù tö ñang oà aït traøn vaøo. Theo ñoù, cô  ñaát Cuïm coâng nghieäp Song Loäc (xaõ Ñaïi Loäc vaø
                                                         xaõ Trieäu Loäc, huyeän Haäu Loäc). Phaàn dieän tích
                    tra, kieåm tra doanh nghieäp moät laàn.  sôû döõ lieäu veà quaûn lyù nhaø nöôùc, veà coâng  coøn laïi, doanh nghieäp ñaõ xaây döïng 4 nhaø xöôûng,
                    Nhöng ñaõ nhieàu thaùng qua, caùc ñòa  daân phaûi nhanh choùng ñöôïc xaây döïng,  moät nhaø chuyeân gia, nhaø beáp, nhaø baûo veä, hoaït
                    phöông vaãn chöa thöïc hieän, doanh  keát noái, moät maët taïo ñieàu kieän cho quaûn  ñoäng naêm 2011, nhöng chæ hai naêm sau ñoù boû
                    nghieäp vaãn bò haønh nhö tröôùc. Theâm  lyù nhaø nöôùc, maët khaùc taïo ñieàu kieän cho  hoang ñeán nay. Tænh Thanh Hoùa yeâu caàu OÂ toâ
                    nöõa, caùc cô quan nhaø nöôùc vaãn khoâng  caùc toå chöùc, caù nhaân tieáp caän thoâng tin  Vinaxuki taùi khôûi ñoäng nhaø maùy tröôùc 31/3/2018.
                    phoái hôïp trong vieäc kieåm tra, thanh tra  moät caùch ñaày ñuû, coâng khai, minh baïch.  Sau ngaøy naøy, neáu Coâng ty khoâng tieáp tuïc ñaàu
                    doanh nghieäp, trong khi uûy ban nhaân  Tö duy “bieát ñeán ñaâu, quaûn ñeán ñoù”  tö, seõ thu hoài ñaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
                    daân caùc tænh chöa ban haønh keá hoaïch  neáu vaãn tieáp tuïc duy trì seõ aûnh höôûng  Döï aùn cuûa Vinaxuki ñöôïc caáp pheùp töø naêm 2010
                    phoái hôïp thanh kieåm tra.    ñeán vieäc ban haønh caùc chính saùch, quy  vôùi toång voán 1.360 tyû ñoàng, naêng löïc döï kieán
                     Moät daáu aán nöõa, 2017 laø naêm maø  ñònh phaùp luaät. Toâi hy voïng naêm 2018  cuûa nhaø maùy laø saûn xuaát vaø laép raùp 15.000 xe taûi,
                    moät soá nghò quyeát cuûa Chính phuû ñöôïc  seõ coù nhöõng caûi thieän tieáp theo veà moâi  400 xe buyùt moãi naêm. Moät trong nhöõng nguyeân
                    thöïc thi khaù toát. Toâi cho ñaây laø ñieåm tích  tröôøng kinh doanh, taïo thuaän lôïi hôn  nhaân daãn ñeán tình traïng ñình ñoán cuûa nhaø maùy
                    cöïc. Caùc nghò quyeát veà hoaøn thieän theå  nöõa cho doanh nghieäp.  ñöôïc xaùc ñònh laø do Vietcombank, ñôn vò taøi trôï
                    cheá thò tröôøng, veà saép xeáp laïi doanh                cho Vinaxuki ñaõ caét voán ñaàu tö.
                    nghieäp nhaø nöôùc, ñaëc bieät laø nghò quyeát  * Caùm ôn oâng!                       Q.A
                    phaùt trieån kinh teá tö nhaân laøm ñoäng löïc
                    cuûa neàn kinh teá ñaõ ñaët neàn taûng veà chính  Thanh huyeàn thöïc hieän ADB CHO VIEÄt NAM VAY
                                                         GAÀN 300 tRIEÄU USD

      SACOMBANK BAÙN ÑAÁU GIAÙ ÑAÁt ÔÛ LONG AN     taøi saûn vaø caùc chi phí khaùc coù lieân quan trong quaù trình laøm
                               thuû tuïc chuyeån quyeàn sôû höõu, söû duïng taøi saûn. Muïc tieâu
        Sacombank toå chöùc ñaáu giaù 3 loâ ñaát taïi KCN Ñöùc Hoøa
      III, Long An. Neáu ñaáu giaù thaønh coâng seõ mang veà cho  naêm 2017 cuûa Sacombank laø xöû lyù ñöôïc 15.000 - 20.000 tyû
                               ñoàng nôï xaáu.
      Sacombank ít nhaát 10.000 tyû ñoàng töø taøi saûn ñaûm baûo laø                D.K
      baát ñoäng saûn naøy. Loâ ñaát thöù nhaát coù dieän tích 3,7 trieäu
      m , chuû ñaàu tö laø Coâng ty Ñaàu tö xaây döïng - Kinh doanh haï
       2
      taàng KCN Saøi Goøn Long An vaø moät phaàn cuûa Coâng ty Ñaàu
      tö AMIC coù giaù khôûi ñieåm hôn 4.000 tyû ñoàng. Loâ ñaát thöù hai
      ñöôïc rao baùn vôùi giaù khôûi ñieåm 3.132 tyû ñoàng, cuõng trong
      KCN naøy cuûa nhoùm Coâng ty Ñaàu tö xaây döïng Lieân Thaønh                      Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu AÙ (ADB) vöøa pheâ
      Long An, Coâng ty Ñaàu tö phaùt trieån Long Ñöùc - ILD, Coâng ty                   duyeät khoaûn vay 150 trieäu USD ñeå caûi thieän tính
      Ñaàu tö vaø Kinh doanh baát ñoäng saûn Möôøi Ñaây. Loâ ñaát cuûa                   keát noái kinh teá vaø möùc soáng cho 4 tænh Ñoâng Baéc
      Coâng ty Ñaàu tö Ñöùc Hoøa III - Resco vaø moät phaàn cuûa Coâng                   Vieät Nam (Baéc Kaïn, Cao Baèng, Haø Giang, Laïng
      ty Ñaàu tö AMIC cuõng ñöôïc rao baùn vôùi giaù khôûi ñieåm 2.855                   Sôn) vaø khoaûn vay 149 trieäu USD giuùp caûi thieän cô
      tyû ñoàng. Beân mua phaûi töï laøm caùc thuû tuïc chuyeån quyeàn sôû                 sôû haï taàng mang laïi lôïi ích cho hôn 1 trieäu ngöôøi
      höõu, quyeàn söû duïng taøi saûn, ñoàng thôøi phaûi thanh toaùn caùc                 taïi 4 tænh Baéc Trung Boä cuûa Vieät Nam.
      khoaûn thueá, phí lieân quan ñeán vieäc nhaän chuyeån nhöôïng                                      K.T

                                                              Soá 470 BOÄ MÔÙI (720)   20 - 26/12/2017
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12