Page 8 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên        Bieát chaéc nhu caàu mua      Haøng TeáT
        saém seõ taêng cao trong
        dòp Teát Maäu Tuaát 2018,      Tùng nguöìn cung,
        doanh nghieäp baùn leû ñaõ

        chuaån bò nguoàn haøng lôùn     tùng khuyïën maäi
        vaø chöông trình khuyeán
        maõi töø nay ñeán cuoái
        naêm aâm lòch.
                                 Beân caïnh nguoàn haøng ñöôïc chuaån bò doài daøo,saün saøng
                                ñaùp öùng nhu caàu mua saém taêng ñoät bieán vaøo thôøi ñieåm caän
                                Teát, Saigon Co.op coøn phaùt trieån maïng löôùi phaân phoái. OÂng
          Thanh ngaân                 Ñoã Quoác Huy - Giaùm ñoác Marketing Saigon Co.op cho bieát, töø
                                nay ñeán cuoái naêm, Saigon Co.op seõ khai tröông theâm 4 - 5 sieâu
              Haøng hoùa saün saøng        thò Co.opmart vaø Co.opXtra, 10 cöûa haøng thöïc phaåm Co.op
                                Food taïi TP.HCM vaø Haø Noäi ñeå taêng ñoä phuû cho haøng bình
         Töø thaùng 6/2017,Saigon Co.op ñaõ phoái hôïp vôùi  oån giaù, haøng Teát. Ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, heä thoáng baùn leû cuûa
        doanh nghieäp saûn xuaát, nhaø cung caáp taêng cöôøng löôïng  Saigon Co.op ñaõ vöôït con soá hôn 500 ñieåm, goàm 93 sieâu thò
        haøng thieát yeáu leân töø 2 - 4 laàn so vôùi ngaøy thöôøng ñeå  Co.opmart, 2 ñaïi sieâu thò Co.opXtra, 3 trung taâm thöông maïi
        chuaån bò cho Teát Nguyeân ñaùn. Cuï theå, coù 130.000 taán  Sense City, hôn 180 cöûa haøng thöïc phaåm Co.op Food, gaàn 80
        haøng hoùa (taêng 15% so vôùi naêm ngoaùi) ñöôïc chuaån bò ñeå  cuûa haøng Co.op Smile, hôn 170 cöûa haøng Co.op.
        cung öùng cho thò tröôøng trong ba thaùng tröôùc, trong vaø
        sau Teát. Trong soá ñoù, löôïng haøng bình oån giaù taêng töø 5 -  Taêng dòch vuï vaø khuyeán maõi
        30%, caùc maët haøng coøn laïi taêng töø 15 - 30%. Theo ñaùnh  Cuøng vôùi nguoàn cung doài daøo, caùc doanh nghieäp baùn
        giaù cuûa Saigon Co.op, söùc mua taêng cao nhaát ôû nhoùm  leû coøn ñöa ra caùc dòch vuï rieâng ñeå thu huùt khaùch. Chaúng
        rau, cuû, quaû, traùi caây, caùc loaïi thòt, caùc maët haøng khaùc nhö  haïn nhö Co.opmart taêng cöôøng nhieàu saûn phaåm haøng nhaõn
        baùnh möùt, nöôùc giaûi khaùt, bia.       rieâng vôùi chaát löôïng vöôït troäi cuøng vôùi nhöõng maët haøng  thò cuõng seõ môû cöûa sôùm hôn vaø ñoùng cöûa muoän hôn trong
         Khoâng ñöa ra con soá cuï theå veà haøng Teát nhöng heä  chuyeân bieät phuïc vuï cho muøa Teát nhö baùnh möùt, nho khoâ,  dòp Teát, cuï theå laø töø ngaøy 27 Teát, heä thoáng Lotte Mart seõ
        thoáng sieâu thò Lotte Mart cho bieát ñaõ chuaån bò löôïng haøng  nöôùc giaûi khaùt, döa moùn... Ñaëc bieät, doøng saûn phaåm höõu cô  môû cöûa luùc 7 giôø vaø ñoùng cöûa luùc 23 giôø.
        döï tröõ taêng 25% so vôùi naêm tröôùc. Theo oâng Ñoaøn Dieäp  cuûa Saigon Co.op (Co.op Organic) tham gia thò tröôøng Teát  Ñieåm thu huùt khaùch nhaát trong muøa Teát naøy laø caùc
        Bình - Tröôûng phoøng Truyeàn thoâng Lotte Mart, vôùi noã löïc  vôùi khoaûng 100 taán gaïo, rau, cuû, quaû vaø thòt caù. chöông trình khuyeán maõi dieãn ra töø nay ñeán cuoái naêm.
        bình oån giaù tröôùc, trong vaø sau Teát, Lotte Mart ñaõ laøm vieäc  Lotte Mart thì chuù troïng ñeán gioû quaø Teát vôùi 22 loaïi, saûn  Chaúng haïn nhö trong Teát Döông lòch, heä thoáng sieâu thò Big
        vôùi nhaø cung caáp veà vieäc khoâng taêng giaù baùn ñoàng thôøi  phaåm cuûa Vieät Nam laø chuû yeáu, coù giaù dao ñoäng töø 68.600ñ  C trieån khai chöông trình khuyeán maõi “Tieãn naêm cuõ ñoùn
        taêng nguoàn haøng döï tröõ nhaèm ñaùp öùng nhu caàu mua saém  - 1.250.000ñ. Lotte Mart coøn chuaån bò caùc loaïi gioû quaø töï  naêm môùi”, aùp duïng töø ngaøy 14 - 27/12 cho hôn 1.000 saûn
        trong cao ñieåm Teát naøy. Töông töï, Big C ñaõ ñaøm phaùn vôùi  choïn theo yeâu caàu. Vôùi hình thöùc naøy, khaùch haøng seõ töï  phaåm vôùi möùc giaûm giaù coù loaïi leân ñeán 50%. Big C thöïc hieän
        caùc nhaø saûn xuaát, caùc ñôn vò cung öùng chuaån bò nguoàn  choïn saûn phaåm vaø nhaân vieân sieâu thò seõ trang trí gioû quaø  chöông trình bình oån giaù ñoàng thôøi duy trì hôn 30 saûn phaåm
        haøng nhö bia, nöôùc ngoït, baùnh, keïo, caùc maët haøng ñaëc  theo yù thích. Vôùi mong muoán mang ñeán dòch vuï toát nhaát  tieâu duøng thieát yeáu (ñöôøng, söõa, tröùng, thòt, caù, daàu aên...) vôùi
        saûn Teát. Vôùi söï chuû ñoäng veà nguoàn cung haøng hoùa töø  cho khaùch haøng, Lotte Mart ñaõ leân keá hoaïch taêng cöôøng  giaù baùn khoâng laõi. Trong khi ñoù, beân caïnh nhöõng maët haøng
        sôùm, laõnh ñaïo Big C cho raèng, giaù caû haøng hoùa Teát Maäu  theâm quaày tính tieàn cuõng nhö laøm vieäc vôùi caùc ñôn vò cung  ñöôïc UBND TP.HCM giao bình oån giaù, moät soá maët haøng
        Tuaát seõ oån ñònh.               öùng dòch vuï ñeå taêng cöôøng nhaân vieân baûo veä, veä sinh. Sieâu  thieát yeáu khaùc seõ ñöôïcSaigon Co.op giöõ giaù thaáp hôn so vôùi                                 Àûa hoa
          an Phöông

               Choïn ñuùng loái ñi
         Pan-Saladbowl ñaõ choïn hoa cuùc laø saûn phaåm chieán  sang Nhêåt
        löôïc ñaàu tieân ñeå saûn xuaát vaø thaâm nhaäp thò tröôøng Nhaät
        Baûn - moät trong nhöõng thò tröôøng khaét khe nhaát ñoái vôùi
        baát kyø doanh nghieäp xuaát khaåu naøo.
         Pan-Saladbowl ñaõ khoâng theo loái ñi thoâng thöôøng laø  Baèng caùc böôùc ñi vöõng chaéc, xaùc ñònh
        ñaàu tö cô sôû haï taàng, phaùt trieån saûn phaåm roài tìm kieám thò  ñuùng saûn phaåm, thò tröôøng, coâng
        tröôøng tieâu thuï, maø ñaûo ngöôïc caùch laøm. Baø Nguyeãn Thò
        Traø My, Chuû tòch HÑQT Pan-Saladbowl chia seû, khôûi ñaàu  ngheä, Coâng ty CP Pan-Saladbowl ñaõ
        Coâng ty tìm hieåu thò tröôøng, khi coù ñoái taùc cam keát tieâu thuï  ñöa ñöôïc hai loaïi hoa sang Nhaät Baûn
        saûn phaåm môùi tieán haønh xaây döïng nhaø kính, ñaàu tö maùy
        moùc, coâng ngheä troàng hoa. Caùch laøm naøy seõ khoâng ñaët  duø chæ môùi gia nhaäp ngaønh troàng hoa
        doanh nghieäp vaøo theá ruûi ro vì ñaàu tö lôùn maø khoâng baùn  trong thôøi gian ngaén.
        ñöôïc haøng hoùa.
         Theo Toå chöùc Xuùc tieán thöông maïi Nhaät Baûn (Jetro),
        thò tröôøng hoa cuûa Nhaät ñaït giaù trò 9 tyû USD/naêm. Nhu
        caàu hoa cuûa ngöôøi Nhaät ngaøy caøng taêng, töø phuïc vuï nhaø  trôï Pan-Saladbowl töø phaân tích thoå nhöôõng cho ñeán tö  thò tröôøng Nhaät. Caùc ñoái taùc Nhaät Baûn cho bieát, neáu Coâng
        haøng, khaùch saïn cho ñeán trang trí trong caùc hoä gia ñình,  vaán kyõ thuaät troàng hoa taïi Laâm Haø, tænh Laâm Ñoàng. Pan- ty taêng saûn löôïng leân 2 - 3 laàn, vaãn bao tieâu heát.
        ñaëc bieät, ngöôøi cao tuoåi Nhaät Baûn coù nhu caàu hoa raát cao  Saladbowl ñònh höôùng saûn xuaát theo tieâu chuaån Nhaät Baûn
        cho vieäc thôø cuùng. Trong khi ñoù, nguoàn cung noäi ñòa khaù  neân troàng hoa theo coâng ngheä cao, töùc hoa ñöôïc troàng  Caån troïng
        thaáp neân ñònh höôùng cuûa Nhaät Baûn trong ngaønh hoa laø  trong nhaø kính vôùi khaû naêng kieåm soaùt moâi tröôøng, nhieät  Tröôùc tín hieäu ñaày trieån voïng cuûa thò tröôøng, Pan-
        döïa vaøo nhaäp khaåu. Hieän nay, hoa cuùc chieám gaàn moät nöûa  ñoä, nöôùc töôùi vaø chaát dinh döôõng thoâng qua caùc caûm bieán  Saladbowl ñaët keá hoaïch naâng dieän tích troàng hoa leân
        thò phaàn taïi Nhaät, keá tieáp laø hoa caåm chöôùng vaø hoa hoàng. vaø heä thoáng maùy tính.   200 heùcta töø con soá hieän höõu 6 heùcta vôùi muïc tieâu trôû
         Theo Jetro, caùc nöôùc xuaát khaåu hoa vaøo thò tröôøng  “Suaát ñaàu tö leân ñeán 10 tyû ñoàng cho moät heùcta nhaø  thaønh coâng ty Vieät Nam xuaát khaåu hoa haøng ñaàu. Hieän
        Nhaät Baûn nhieàu nhaát laø Malaysia vaø Trung Quoác. Vieät Nam  kính, nhöng ñoåi laïi, ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån hoa xuaát  nay, caùc coâng ty xuaát khaåu hoa lôùn taïi Vieät Nam ñeàu
        ñang noåi leân laø nhaø cung caáp hoa coù chaát löôïng cao cho thò  khaåu sang thò tröôøng Nhaät, hoa baûo ñaûm ñoä ñoàng ñeàu, caû  laø cuûa doanh nghieäp nöôùc ngoaøi, nhö Royal Base (Ñaøi
        tröôøng naøy. Maëc duø saûn löôïng chöa baèng caùc nöôùc treân,  maøu saéc, troïng löôïng, tuoåi thoï keùo daøi töø 6 - 7 tuaàn” - baø  Loan), hay Agrivina (Haø Lan) ñöôïc bieát ñeán vôùi teân goïi
        nhöng Vieät Nam ñang coù nhieàu lôïi theá, nhö thoå nhöôõng,  Traø My chia seû.          Dalat Hasfarm.
        kyõ thuaät troàng, heä thoáng logistics neân coù theå taêng cöôøng  Baø Traø My cho bieát, Coâng ty coù 40 gioáng cuùc vôùi maøu  Theo baø Traø My, ñaàu tö noâng nghieäp coâng ngheä cao
        xuaát khaåu hoa vaøo Nhaät Baûn.         saéc vaø kieåu hoa khaùc nhau, hôn 80 loaïi gioáng caåm chöôùng  coù raát nhieàu yeâu caàu caàn ñaùp öùng vaø aùp löïc raát lôùn leân
         Caùc chuyeân gia Jetro nhaán maïnh, ñeå baùn ñöôïc hoa  coù theå ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa khaùch haøng. Vôùi coâng  hieäu suaát saûn xuaát neân caùc böôùc ñi cuûa Pan-Saladbowl
        taïi thò tröôøng Nhaät, hoa phaûi ñeå ñöôïc laâu. Muoán vaäy,  ngheä cao neân maät ñoä troàng hoa cuûa Pan-Saladbowl ñaït  phaûi thaät chaéc chaén. Caû hai yeáu toá treân caàn phaûi töông
        phaûi troàng hoa ñuùng vuøng ñaát thích hôïp, nhieät ñoä töø 15  600 - 700 ngaøn caây hoa cuùc/heùcta, töø 200 - 220 ngaøn caây  ñoàng, neáu khoâng doanh nghieäp phaûi ñoái maët vôùi nhöõng
        - 20oC. Vôùi nhöõng ñieàu kieän nhö treân, coù theå thaáy Pan- caåm chöôùng/heùcta, moãi naêm troàng töø 2 - 4 vuï, tuøy loaïi hoa.  ruûi ro khoù löôøng. Coâng ngheä cao khoâng chæ laø maùy moùc,
        Saladbowl ñang thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh ñuùng  Pan-Saladbowl ñang saûn xuaát moät naêm hôn 7 trieäu  thieát bò, phaàn meàm quaûn lyù maø quan troïng nöõa laø kyõ
        höôùng, raát khaû thi. Moät nhoùm chuyeân gia Nhaät ñaõ hoã  caønh hoa cuùc vaø caåm chöôùng, taát caû ñöôïc xuaát khaåu sang  thuaät canh taùc. Thò tröôøng tieâu thuï quyeát ñònh thaønh

        Soá 470 BOÄ MÔÙI (720)   20 - 26/12/2017
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13