Page 9 - DNSG Tu?n S? 470(20-26.12.2017)
P. 9

9                                      Cêìn coá cú chïë xûã lyá khiïëu naåi

                                      cho doanh nghiïåp tû nhên
                                      Ñeå goùp phaàn caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, Chính phuû
                                      Vieät Nam caàn taêng cöôøng tính coâng khai, minh baïch
                                      vaø kòp thôøi cuûa caùc thuû tuïc haønh chính, naâng cao hôn
                                      nöõa söùc haáp daãn cuûa vieäc ñaàu tö vaøo Vieät Nam.


                                        HirosHi KarasHima
                                          Chuû tòch Hieäp hoäi Doanh nghieäp Nhaät Baûn
                                           taïi Vieät Nam

                                         ieäc thöïc thi vaø aùp duïng luaät phaùp  ra phöông aùn, bieän phaùp xöû lyù vaø ñeà xuaát
                                         nhö hieän nay coù theå daãn ñeán söï  leân Thuû töôùng. UÛy ban goàm Thuû töôùng laø
                                      Vsuy giaûm ñaàu tö môùi vaø ñaàu tö môû  Chuû tòch vaø uûy vieân laø caùc boä tröôûng xem
                                      roäng ôû Vieät Nam. Chính phuû Vieät Nam ñaõ  xeùt caùc bieän phaùp neâu treân ñeå pheâ duyeät.
                                      raát noã löïc trong vieäc thöïc hieän nhanh goïn  JCCI cuõng kieán nghò Chính phuû Vieät
                                      vaø ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính. Tuy  Nam hoaøn thieän thuû tuïc xaùc nhaän tröôùc
                                      nhieân, taïi nhöõng nôi thöïc thi luaät phaùp, do  lieân quan ñeán caùc quy ñònh vaø phaùp leänh
                                      caùn boä phuï traùch khoâng hieåu ñaày ñuû neân  nhaèm ngaên ngöøa ñeå khoâng phaùt sinh caùc
                                      ñöa ra nhöõng yeâu caàu thöïc hieän caùc thuû  vaán ñeà lieân quan ñeán thöïc thi luaät phaùp.
                                      tuïc hay cung caáp hoà sô maø khoâng heà coù  Haønh ñoäng naøy seõ giuùp Vieät Nam hoaøn
                                      cô sôû veà maët luaät phaùp. Trong tröôøng hôïp  thieän caùc thuû tuïc ñeå caùc chuû theå kinh doanh
                            Nhieàu chöông trình  caàn xin pheùp hay ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa  tö nhaân xaùc nhaän tröôùc veà tính phuø hôïp
                             khuyeán maõi töø nay
   thò tröôøng toái thieåu töø 5 - 10%. Trong nhöõng ngaøy caän Teát,  ñeán cuoái naêm AÂm lòch  nhieàu boä, ngaønh, do vieäc trao ñoåi vaø chia  cuûa hoaït ñoäng maø chuû theå ñoù seõ thöïc hieän
   Saigon Co.op seõ cuøng moät soá nhaø cung caáp giaûm giaù theâm  AÛnh: X.Thaûo seû thoâng tin giöõa caùc boä, ngaønh khoâng  vôùi caùc boä, ngaønh quaûn lyù caùc quy ñònh vaø
   haøng nghìn saûn phaåm ñaëc tröng Teát vôùi möùc khuyeán maõi     ñaày ñuû neân moãi boä, ngaønh laïi ñöa ra chæ thò  phaùp leänh ñeå coù ñöôïc caâu traû lôøi töø caùc
   töø10 - 50%, keát hôïp caùc dòch vuï tieän ích, giuùp khaùch haøng  hay höôùng daãn khaùc nhau, keát quaû laø maát  boä, ngaønh naøy. Chaúng haïn, lieân quan ñeán
   mua saém tieát kieäm.                         quaù nhieàu thôøi gian cho ñeán khi hoaøn taát  coâng vaên ñöôïc duøng vôùi muïc ñích töông
                                      thuû tuïc. Baûn thaân caùc quy ñònh trong luaät  töï taïi caùc boä, ngaønh cuûa Vieät Nam, JCCI ñeà
                                      phaùp cuõng maäp môø vaø do khoâng ñöôïc  xuaát phía Vieät Nam tham khaûo “Cheá ñoä
       Theo Sôû Coâng Thöông TP.HCM, trong              giaûi thích roõ raøng neân caùc doanh nghieäp  vaên baûn xaùc nhaän tröôùc” maø Nhaät Baûn ñaõ
     dòp Teát Maäu Tuaát coù hôn 1.500 chöông trình          tö nhaân gaëp khoù khaên trong vieäc xaùc ñònh  aùp duïng ñeå xaây döïng vaø thöïc thi caùc quy
     khuyeán maõi, taäp trung vaøo caùc maët haøng nhö        coù vi phaïm luaät phaùp hay khoâng, daãn ñeán  taéc moät caùch nhaát quaùn vaø ñöôïc aùp duïng
     quaàn aùo, nöôùc giaûi khaùt, baùnh keïo, möùt… vôùi       nhieàu tröôøng hôïp phaûi maát nhieàu thôøi  thoáng nhaát giöõa caùc boä, ngaønh. Chính phuû
     giaù trò khoaûng 1.200 tyû ñoàng.                gian ñeå ñöôïc giaûi thích.     coù theå ñöa ra caùc nguyeân taéc mang tính
                                       Theo Thoâng tö 23, khi nhaäp khaåu maùy  nhaát quaùn nhö nghóa vuï traû lôøi baèng vaên
                                      moùc, thieát bò cuõ ñaõ söû duïng hôn 10 naêm,  baûn, thieát laäp thôøi gian xöû lyù chuaån, coâng
                                      ngoaøi ñieàu 13 (tröôøng hôïp ñaëc bieät) coøn  boá noäi dung traû lôøi sau moät khoaûng thôøi
                                      lieân quan ñeán Khoaûn 2, Ñieàu 6. Do söï lieân  gian nhaát ñònh, coâng khai nhöõng tröôøng
    coâng, nghóa laø phaûi tính toaùn ñaàu ra phuø hôïp, giaù caû ñöôïc  quan giöõa hai ñieàu khoaûn khoâng roõ raøng,  hôïp vaø lyù do cho pheùp khoâng caàn traû lôøi
    ngöôøi tieâu duøng chaáp nhaän.                   tieâu chuaån ñaùnh giaù cuûa cô quan coù thaåm  cho tröôøng hôïp ngoaïi leä...
     Vôùi vieäc xuaát khaåu hoa thaønh coâng sang thò tröôøng Nhaät,  quyeàn quyeát ñònh vieäc coù ñöôïc nhaäp khaåu  Nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc cuûa Hoäi ñoàng
    Pan-Saladbowl khoâng quaù lo laéng veà vieäc naém baét coâng    hay khoâng cuõng khoâng roõ raøng, neân coù  Tö vaán Caûi caùch thuû tuïc haønh chính (ACAPR)
    ngheä vaø thò tröôøng. Coâng ty cuõng ñaõ goïi voán thaønh coâng  tröôøng hôïp maùy moùc vaø thieát bò cuõ khoâng  thôøi gian gaàn ñaây lieân quan ñeán coâng taùc
    töø caùc ñònh cheá taøi chính lôùn nhö IFC, Daiwa vôùi toång möùc  ñöôïc pheùp nhaäp khaåu maø khoâng bieát lyù  caûi caùch thuû tuïc haønh chính, cuï theå laø ñaõ
    ñaàu tö töø 30 - 50 trieäu USD trong 5 naêm tôùi. “Vaán ñeà coøn laïi  do cuï theå. Phoøng Thöông maïi vaø Coâng  toå chöùc ñoái thoaïi giöõa Thuû töôùng Nguyeãn
    maø Pan-Saladbowl phaûi ñoái dieän laø nguoàn nhaân löïc ñuû khaû  nghieäp Nhaät Baûn (JCCI) ñaõ ñeà xuaát vôùi Boä  Xuaân Phuùc vaø Chuû nhieäm Vaên phoøng Chính
    naêng naém baét coâng ngheä saûn xuaát ñeå taïo ra chaát löôïng saûn  Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Vieät Nam ñeà aùn veà  phuû Mai Tieán Duõng vôùi caùc thaønh vieân cuûa
    phaåm ñoàng nhaát, ñaëc bieät khi chuùng toâi quyeát ñònh hôïp taùc  caùc taøi lieäu ñaêng kyù ñeå tham khaûo, nhöng  ACAPR hoài thaùng 8. Treân cô sôû nhöõng hoaït
    vôùi noâng daân ñeå môû roäng dieän tích troàng troït. Ñaây cuõng laø lyù  nhöõng bieåu maãu cuï theå ñaõ khoâng ñöôïc  ñoäng cuûa ACAPR, vieäc xaây döïng cô cheá xöû
    do maø Pan-Saladbowl trieån khai kinh doanh thaät thaän troïng.   xem xeùt. Trong khi ñoù, caùc thuû tuïc vaø maãu  lyù khieáu naïi do Thuû töôùng tröïc tieáp quaûn lyù
    Pan-Saladbowl ñaõ xaây döïng ñöôïc moâ hình chuaån ñeå chuyeån   ñôn lieân quan ñeán nhaäp khaåu maùy moùc,  thuoäc ACAPR caøng trôû neân caàn thieát. Chính
    giao coâng ngheä saûn xuaát hoa cho noâng daân. Noâng daân ñöôïc  thieát bò cuõ ñaõ söû duïng hôn 10 naêm ñöôïc  phuû coù theå thaønh laäp UÛy ban chuyeân moân
    hoã trôï taøi chính, kyõ thuaät, cung caáp gioáng, ñaûm baûo ñaàu ra,  quy ñònh roõ raøng, ñoàng thôøi quy ñònh roõ  (thaønh vieân bao goàm caû coâng daân trong
    vaø nhö vaäy Coâng ty môû roäng ñöôïc dieän tích troàng hoa chöù  tieâu chuaån aùp duïng, chaúng haïn nhö trong  nöôùc vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi) thuoäc ACAPR.
    khoâng laáy ñaát cuûa daân” - baø My nhaán maïnh.          vaên baûn phaùp lyù neâu roõ neáu noäp hoà sô theo  Phoøng Thöông maïi vaø Hoäi doanh nghieäp
     Ñaùnh giaù vaán ñeà naøy, theo oâng Ñaëng Kim Sôn, nguyeân    maãu ñôn quy ñònh thì cô quan thaåm quyeàn  ñöa ra nhöõng yeâu caàu caûi tieán troïng ñieåm
    Vieän tröôûng Vieän Chính saùch vaø Chieán löôïc phaùt trieån noâng  seõ chaáp thuaän cho nhaäp khaåu. Söï khoâng  cho UÛy ban chuyeân moân. Treân cô sôû ñoù, UÛy
    nghieäp - noâng thoân, phaûi tích tuï ñaát noâng nghieäp ñeå môû roäng  minh baïch trong thuû tuïc haønh chính seõ  ban chuyeân moân xaây döïng phöông aùn cho
    dieän tích canh taùc nhaèm ñaït ñöôïc saûn löôïng quy moâ lôùn, aùp  aûnh höôûng ñeán vieäc thu huùt nhaø ñaàu tö vaø  bieän phaùp caûi caùch cuï theå trong thôøi gian
    duïng coâng ngheä cao taïo ra saûn phaåm chaát löôïng toát, ñoàng  hoï seõ khoâng maën maø ñaàu tö vaøo Vieät Nam  vaøi thaùng ñoái vôùi nhöõng haïng muïc yeâu caàu
    nhaát. Ñaây laø caùch laøm ñuùng nhöng chính saùch naøy thöôøng   maø chuyeån sang caùc nöôùc khaùc.  neâu treân, ACAPR taäp hôïp vaøo baùo caùo ñeå
    nghieâng veà phuïc vuï doanh nghieäp. Baèng vieäc toân troïng    JCCI môùi ñaây ñaõ ñeà xuaát Chính phuû  kieán nghò leân Thuû töôùng. Thuû töôùng thaûo
    quyeàn lôïi ngöôøi daân, theo höôùng hai beân cuøng coù lôïi neân Pan- Vieät Nam xaây döïng cô cheá xöû lyù khieáu naïi  luaän vôùi caùc boä tröôûng vaø ñöa ra quyeát ñònh
    Saladbowl nhanh choùng môû roäng ñöôïc dieän tích troàng hoa,    nhaát quaùn vaø trieät ñeå, do Thuû töôùng quaûn  xöû lyù treân cô sôû toân troïng toái ña caùc kieán
    ñoàng thôøi giuùp noâng daân khai thaùc hieäu quaû quyõ ñaát, coù thu  lyù vaø tröïc tieáp chæ ñaïo. Taïi Nhaät Baûn, chính  nghò naøy.
    nhaäp toát hôn.                           phuû ñaõ xaây döïng theå cheá vaø quy trình thöïc  Nhöõng chính saùch ñaëc bieät troïng
     Baø Traø My cho bieát, thôøi gian Pan-Saladbowl seõ troàng hoa  hieän treân cô sôû tham khaûo heä thoáng xöû  ñieåm caàn ñöôïc noã löïc thöïc hieän ñeå goùp
    hoàng vaø caùc loaïi rau theo tieâu chuaån Nhaät Baûn ñeå phuïc vuï caùc  lyù khieáu naïi cuûa caùc doanh nghieäp trong  phaàn caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö. Ñöa ra
    thò tröôøng khoù tính khaùc.                    vaø ngoaøi nöôùc. Theo ñoù, Ban thö kyù thuoäc  nhöõng ñeà xuaát döïa treân kinh nghieäm thöïc
                                      Vaên phoøng Chính phuû ghi nhaän caùc khieáu  tieãn cuûa Nhaät Baûn, JCCI hy voïng Chính
                                      naïi cuûa doanh nghieäp vaø phaûn hoài cuûa  phuû Vieät Nam seõ thöïc hieän nhaèm taêng
       Pan-Saladbowl ñaõ xaây döïng ñöôïc moâ hình chuaån ñeå    caùc boä, ngaønh. Trong tröôøng hôïp caùc  cöôøng tính coâng khai, minh baïch vaø kòp
      chuyeån giao coâng ngheä saûn xuaát hoa cho noâng daân. Noâng  boä, ngaønh khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà  thôøi cuûa caùc thuû tuïc haønh chính, naâng cao
      daân ñöôïc hoã trôï taøi chính, kyõ thuaät, cung caáp gioáng, ñaûm  doanh nghieäp khieáu naïi, Hoäi ñoàng chuyeân  hôn nöõa söùc haáp daãn cuûa vieäc ñaàu tö vaøo
      baûo ñaàu ra, vaø nhö vaäy Coâng ty môû roäng ñöôïc dieän tích troàng  gia (thaønh vieân bao goàm caû coâng daân  Vieät Nam.
      hoa chöù khoâng laáy ñaát cuûa daân.              trong nöôùc vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi) seõ ñöa        Song Anh ghi


                                                              Soá 470 BOÄ MÔÙI (720)   20 - 26/12/2017
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14