Page 10 - DNSG Tu?n S? 473 (10.1 - 16.1-2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ                     ÛÁNG PHOÁ RAÂO CAÃN
                     ÛÁNG PHOÁ RAÂO CAÃN
                     ÛÁNG PHOÁ RAÂO CAÃN
                     ÛÁNG PHOÁ RAÂO CAÃN
                     ÛÁNG PHOÁ RAÂO CAÃN
                     ÛÁNG PHOÁ RAÂO CAÃN


                     THÛÚNG MAÅI
                     THÛÚNG MAÅI
                     THÛÚNG MAÅI

                      HOÄI NHAÄP SAÂU ROÄNG TAÏO CÔ HOÄI CHO DOANH NGHIEÄP (DN) VIEÄT NAM XUAÁT
                      KHAÅU HAØNG HOÙA NHÖNG CUÕNG ÑAËT RA MOÄT SOÁ THAÙCH THÖÙC, ÑOÙ LAØ VIEÄC ÖÙNG
                      PHOÙ VÔÙI CAÙC RAØO CAÛN THÖÔNG MAÏI.

                        NGUYEÂN BAÛO - DUY KHUEÂ        Chêëp nhêån
       “luêåt chúi” quöëc tïë

        Raøo caûn thöông maïi, nhìn     bieät DN XK noâng saûn, thuûy saûn, nhöng  chuû yeáu trong khu vöïc ASEAN, oâng Thaùi  doø, caùc DN seõ nhanh choùng ñieàu chænh chieán
        theo höôùng tích cöïc giuùp     cuõng coù nhieàu thaùch thöùc veà maët saûn  cuõng cho raèng, thay vì lo ngaïi bò kieän CBPG  löôïc veà maët thò tröôøng, saûn xuaát ñeå thích öùng.
                          xuaát theo quy trình vaø tieâu chuaån quoác teá.
                                                               DN Vieät Nam coù theå hoïc hoûi töø kinh nghieäm
                                            khi ñöa saûn phaåm sang thò tröôøng nöôùc
        DN caûi thieän chaát löôïng     Chaúng haïn nhö Vónh Hoaøn - moät doanh  ngoaøi, DN caàn trang bò kieán thöùc phaùp lyù vaø  öùng phoù vôùi raøo caûn thöông maïi töø nhöõng
        saûn phaåm, ñoái môùi quy      nghieäp Vieät Nam ñöôïc höôûng thueá CBPG  kieán nghò caùc raøo caûn ñeå baûo veä haøng hoùa  DN FDI vì neàn kinh teá caøng hoäi nhaäp thì caùc
                          thaáp nhaát so vôùi caùc DN XK caù da trôn cuûa
                                            trong nöôùc vì noäi ñòa cuõng laø thò tröôøng quan
                                                               chính saùch phi thueá quan ñeå baûo hoä saûn xuaát
        trình saûn xuaát nhaèm tieán    Vieät Nam vaøo thò tröôøng Myõ, ngoaøi vieäc ñaàu  troïng cuûa DN, nhaát laø caùc loaïi theùp voán ñang  seõ caøng ñöôïc nhieàu quoác gia aùp duïng.
        tôùi phaùt trieån beàn vöõng.    tö, chuû ñoäng veà vuøng nguyeân lieäu, ñaõ chuù yù  ñöôïc thuùc ñaåy bôûi thò tröôøng xaây döïng, baát
                                            ñoäng saûn ñang phuïc hoài maïnh meõ.
                          ñeán quy trình saûn xuaát theo caùc tieâu chuaån
                          veà chaát löôïng voán raát ñöôïc chuù troïng ôû caùc  Beân caïnh thuûy saûn, kim loaïi, duø toång theå  Caùc nöôùc döïng leân raøo caûn
                          thò tröôøng lôùn nhö Myõ.      ngaønh deät may khoâng bò taùc ñoäng maïnh bôûi  thöông maïi ñeå baûo hoä haøng hoùa, saûn
          aêm 2017, toång kim ngaïch xuaát nhaäp  Song song vôùi caùc thò tröôøng phöông  caùc raøo caûn thöông maïi nhöng naêm 2017,  xuaát trong nöôùc cuõng laø ñieàu bình
          khaåu (XNK) haøng hoùa cuûa Vieät Nam  Taây, gaàn ñaây, moät soá nöôùc trong khu vöïc  vieäc Thoå Nhó Kyø aùp thueá CBPG ñoái vôùi sôïi  thöôøng khi haøng raøo thueá quan bò
        Nñaït treân 400 tyû USD, taêng hôn 71,36  ASEAN baét ñaàu döïng raøo caûn thöông maïi  maøu, sôïi PE, khieán saûn phaåm naøy khoâng theå  dôõ boû do taùc ñoäng töø caùc FTA. Thay
        tyû USD so vôùi 2016, thaëng dö thöông maïi  ñoái vôùi haøng hoùa töø Vieät Nam, nhö Indone- XK sang nöôùc naøy. Veà vaán ñeà naøy, oâng Phaïm  vì lo ngaïi bò kieän CBPG khi ñöa saûn
        treân 2,7 tyû USD. Naêm 2017, kim ngaïch xuaát  sia, Thaùi Lan vaø Malaysia, cuï theå vôùi caùc loaïi  Xuaân Hoàng, Chuû tòch Hoäi Deät may - Theâu  phaåm sang thò tröôøng nöôùc ngoaøi,
        khaåu (XK) caû nöôùc ñaït 204 tyû USD, taêng  toân, theùp (töø naêm 2015 - 2016, toân, theùp laø  ñan TP.HCM cho raèng, ña phaàn DN saûn xuaát  DN caàn trang bò kieán thöùc phaùp lyù
        21,5% (töông öùng taêng 36,06 tyû USD, taêng  hai trong soá caùc maët haøng naèm trong danh  nguyeân phuï lieäu ngaønh deät may ôû Vieät Nam  vaø kieán nghò caùc raøo caûn ñeå baûo veä
        cao hôn so vôùi möùc taêng chung cuûa XK) so  saùch bò kieän CBPG nhieàu nhaát).  laø DN FDI, coù kinh nghieäm XK vaø öùng phoù  haøng hoùa trong nöôùc vì noäi ñòa cuõng
        vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Hoäi nhaäp kinh teá theá  Lieân quan ñeán vaán ñeà naøy, theo oâng  vôùi caùc raøo caûn thöông maïi, neân tröôøng hôïp  laø thò tröôøng quan troïng cuûa DN.
        giôùi ñem laïi nhieàu cô hoäi cho DN Vieät Nam  Ñoã Duy Thaùi, Chuû tòch HÑQT Coâng ty TNHH  vuoät hôn 700 trieäu USD cuûa XK sôïi sang Thoå
        ñöa haøng hoùa ra nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân,  Theùp Vieät, caùc vuï kieän CBPG lieân quan  Nhó Kyø chæ laø böôùc ñaàu, coù theå xem laø thaêm
        theo caùc chuyeân gia kinh teá, moät khi doøng  nhieàu ñeán toân maï vaø theùp caùn nguoäi laø
        thueá XNK tieán veà möùc 0% theo caùc hieäp  do chính phuû caùc thò tröôøng maø DN Vieät
        ñònh thöông maïi töï do (FTA) giöõa Vieät Nam  XK nghi vaán veà nguoàn goác xuaát xöù. Coøn
        vôùi moät soá quoác gia coù hieäu löïc thì raøo caûn  veà theùp xaây döïng thì caùc nhaø saûn xuaát cuûa
        phi thueá quan seõ ñöôïc döïng leân nhieàu hôn,  Vieät Nam khoâng bò vöôùng nhieàu vì ña phaàn
        trong ñoù coù ñieàu tra choáng baùn phaù giaù  ñeàu coù nhaø maùy luyeän theùp, chöùng minh
        (CBPG), tieâu chuaån veà chaát löôïng haøng hoùa  ñöôïc nguoàn goác xuaát xöù saûn phaåm. Do
        seõ nghieâm ngaët hôn. Ñieàu naøy buoäc DN XK  vaäy, duø caùc FTA ñöôïc thöïc thi, DN saûn xuaát
        cuûa Vieät Nam phaûi coù nhöõng ñieàu chænh phuø  vaø XK theùp xaây döïng raát töï tin tröôùc caùc raøo
        hôïp ñeå ñaûm baûo veà thò tröôøng.  caûn thöông maïi hoaëc yeâu caàu chöùng minh
         EU - moät thò tröôøng tieàm naêng nhöng  veà truy xuaát nguoàn goác.
        raát khoù tính veà maët chaát löôïng saûn phaåm  Ñieàu ñaùng löu yù laø hai naêm trôû laïi ñaây,
        NK neân vieäc ñöa ñöôïc saûn phaåm vaøo thò  caùc thò tröôøng NK theùp xaây döïng trôû neân soâi
        tröôøng naøy cuõng ñoàng thôøi laø thaønh coâng  ñoäng hôn. Laø DN trong ngaønh, oâng Ñoã Duy
        cuûa DN. Laø ngöôøi coù kinh nghieäm trong  Thaùi tieát loä theâm, coâng ty cuûa oâng ñang môû
        lónh vöïc thuûy saûn, oâng Tröông Ñình Hoøe  roäng quy moâ hoaït ñoäng ñeå phuïc vuï XK vaø
        cho bieát, DN Vieät Nam XK sang EU thöôøng  tieâu thuï trong nöôùc. Caùc nöôùc döïng leân raøo
        khoâng vöôùng raøo caûn veà thueá CBPG maø  caûn thöông maïi ñeå baûo hoä haøng hoùa, saûn
        laø yeâu caàu veà chaát löôïng, kieåm dòch. Naêm  xuaát trong nöôùc, theo oâng Thaùi, cuõng laø ñieàu
        2018, FTA Vieät Nam - EU döï kieán ñöôïc kyù  bình thöôøng khi haøng raøo thueá quan bò dôõ
        keát, ñem laïi cô hoäi cho DN Vieät Nam, ñaëc  boû do taùc ñoäng töø caùc FTA. Laø ñôn vò XK theùp

        Soá 473 BOÄ MÔÙI (723)   10 - 16/1/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15