Page 13 - DNSG Tu?n S? 473 (10.1 - 16.1-2018)
P. 13

13


   Tín duïng vaø ñaàu tö tieáp tuïc giuùp   Nhaø ñaàu tö chöùng
      taêng tröôûng lôïi nhuaän       khoaùn hieän nay khoâng    Nhûäng kïë hoaåch lúán
    Vôùi muïc tieâu taêng tröôûng tín duïng tieáp
   tuïc ñöôïc duy trì ôû möùc töø 18 - 20%, sau khi  chæ troâng chôø vaøo keát
   naêm 2017 ñaït ôû möùc 16,96%, coäng vôùi nhu  quaû kinh doanh naêm    liïåu coá khaã thi?
   caàu vay coù theå tieáp tuïc taêng thì caùc ngaân
   haøng seõ coù cô hoäi gia taêng tín duïng - yeáu  2017 maø coøn quan
   toá chính ñaõ thuùc ñaåy lôïi nhuaän taêng maïnh  taâm ñeán keá hoaïch kinh
   trong naêm vöøa roài.            doanh cuûa doanh nghieäp trong naêm 2018. Nhöõng doanh nghieäp ñaët keá
    Ñaùng chuù yù laø Thoâng tö 18/2017/
   TT-NHNN cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc tieáp  hoaïch taêng tröôûng vöôït baäc luoân nhaän ñöôïc söï chuù yù cuûa giôùi ñaàu tö vaø
   tuïc gia haïn cho vay ngoaïi teä ñoái vôùi nhoùm  coù theå sôùm thu huùt doøng tieàn trong ngaén haïn.
   khaùch haøng xuaát khaåu haøng hoùa ñeán heát
   naêm 2018 vaø cuõng coù hieäu löïc töø 1/1/2018.
   Vieäc gia haïn naøy seõ giuùp caùc ngaân haøng   KHAÙNH PHÖÔNG
   duy trì ñöôïc keânh voán ñaàu ra vôùi suaát sinh
                                                             Trong boái caûnh kinh doanh naêm 2018,
   lôøi haáp daãn, do laõi suaát huy ñoäng USD hieän  Keá hoaïch lôùn coâng boá sôùm coå phieáu VPBank nhöõng ngaøy ñaàu naêm  kyø voïng chung cuûa giôùi ñaàu tö cuõng nhö
                                          taêng maïnh khi töø vuøng giaù döôùi 40.000ñ/
   taïi laø 0% nhöng laõi suaát cho vay töø 4 - 5%.
   Nhö vaäy doanh nghieäp vaãn coøn moät keânh  Khoâng ñôïi heát naêm 2017, HÑQT  CP voït leân gaàn vuøng 45.000ñ/CP. muïc tieâu xuyeân suoát cuûa nhaø ñieàu haønh
                                                            laø maët baèng laõi suaát tieáp tuïc oån ñònh,
                                            Nhieàu doanh nghieäp khaùc cuõng ñaõ
   vay voán vôùi laõi suaát reû thay vì vay VND, töø  Coâng ty CP Ñaàu tö LDG ñaõ thoâng qua keá
   ñoù giuùp haøng hoùa xuaát khaåu coù ñöôïc lôïi  hoaïch kinh doanh naêm 2018, theo ñoù  sôùm coâng boá keá hoaïch naêm 2018, thaäm  thaäm chí coù theå giaûm, hoaït ñoäng cuûa caùc
                                                            ngaân haøng oån ñònh, nôï xaáu khoâng taêng
                                          chí coù nhöõng doanh nghieäp ngay töø
   theá caïnh tranh phaàn naøo.        LDG ñaët ra muïc tieâu doanh thu 2.633 tyû
    Cuõng vôùi vieäc thò tröôøng chöùng khoaùn  ñoàng, taêng 75,6% so vôùi keá hoaïch doanh  thaùng 11/2017 ñaõ ñöa ra keá hoaïch khaù  vaø doanh nghieäp tieáp tuïc tieát kieäm ñöôïc
   toát leân, caùc ngaân haøng coù theå tích cöïc thoaùi  thu cuûa naêm 2017, lôïi nhuaän sau thueá  tham voïng cho naêm sau. Ñieàu caàn löu  chi phí laõi vay, coù ñoäng löïc môû roäng saûn
   voán khoûi caùc khoaûn ñaàu tö. Vietcombank  554 tyû ñoàng, hôn gaáp ñoâi so vôùi con soá  yù laø nhöõng doanh nghieäp coâng boá keá  xuaát, kinh doanh. Trong khi ñoù, vôùi vieäc
                                                            thöïc thi nhieàu hieäp ñònh thöông maïi töï
                                          hoaïch sôùm thöôøng ñaët muïc tieâu taêng
   sau khi thoaùi voán thaønh coâng taïi Saigon- 250 tyû ñoàng cuûa naêm 2017. Giaù coå phieáu
   bank, OCB thì döï kieán trong naêm 2018 seõ  cuûa LDG ñaõ taêng gaáp ba laàn trong naêm  tröôûng maïnh. Nhö Coâng ty CP Nhöïa vaø  do cuõng giuùp doanh nghieäp môû roäng thò
                                          Moâi tröôøng xanh An Phaùt ñaët muïc tieâu
                                                            tröôøng xuaát khaåu, nhaát laø nhöõng ngaønh
   tieáp tuïc thoaùi voán khoûi Eximbank vaø Ngaân  2017 vaø nhöõng ngaøy ñaàu naêm nay tieáp
   haøng Quaân ñoäi, trong khi Eximbank coù theå  tuïc ñaø ñi leân khi thu huùt doøng tieàn sau khi  doanh thu hôïp nhaát 5.500 tyû ñoàng, taêng  Vieät Nam coù theá maïnh nhö deät may, thuûy
                                                            saûn, noâng nghieäp. Ñaëc bieät ngaønh thuûy
                                          67%, lôïi nhuaän sau thueá hôïp nhaát 330 tyû
   seõ tieáp tuïc thoaùi 7,95% phaàn voán coøn laïi  coâng boá keá hoaïch cho naêm sau.
   ñang sôû höõu taïi Sacombank.         Trong maûng baát ñoäng saûn, Coâng ty  ñoàng, taêng 50% so vôùi 2017, vaø tyû leä coå  saûn sau giai ñoaïn lao doác, ñöôïc kyø voïng
                                                            seõ phuïc hoài trong naêm 2018.
                                          töùc döï kieán 20 - 30%.
    Vieäc xöû lyù caùc ngaân haøng yeáu keùm cuõng  CP Kinh doanh vaø Phaùt trieån Bình Döông
                                                             Coâng cuoäc taùi caáu truùc neàn kinh teá
                                            Vincom Retail ñaët muïc tieâu doanh thu
   ñöôïc kyø voïng seõ ñaåy nhanh hôn khi Luaät Toå  (TDC) cho bieát, lôïi nhuaän naêm 2018 seõ  thuaàn 2018 hôn 8.000 tyû ñoàng, laõi roøng  töø vieäc phuï thuoäc vaøo voán ñaàu tö sang
   chöùc tín duïng söûa ñoåi coù hieäu löïc ñaõ taïo cô  taêng ñoät bieán so vôùi 2017, coù theå gaáp hai
   sôû phaùp lyù roõ raøng cho nhöõng giaûi phaùp cuûa  ñeán ba laàn vôùi möùc 126 tyû ñoàng lôïi nhuaän  treân 3.300 tyû ñoàng, taêng ñaùng keå so vôùi keá  ñaåy maïnh xuaát khaåu vaø kích thích tieâu
                                          hoaïch ñeà ra naêm 2017. Coâng ty CP Vaän taûi
                                                            duøng cuõng seõ laøm gia taêng nhu caàu caùc
   Ngaân haøng Nhaø nöôùc hoã trôï loä trình taùi caáu  keá hoaïch naêm nay, do TDC tieáp tuïc môû
   truùc caùc ngaân haøng yeáu keùm.     baùn khoaûng 30% dieän tích khu daân cö  daàu khí ñaõ leân keá hoaïch kinh doanh giai  loaïi haøng hoùa vaø coù theå kích thích saûn
                                          ñoaïn 2018 - 2020 vôùi chæ tieâu lôïi nhuaän sau
                                                            xuaát cuûa caùc doanh nghieäp taêng tröôûng
    Nhöõng quy ñònh môùi trong Luaät Toå   TDC Hoøa Lôïi coù toång dieän tích khoaûng
   chöùc tín duïng söûa ñoåi khoâng nhöõng hoã  100ha, quy hoaïch thaønh 29 loâ. TDC laø moät  thueá laàn löôït laø 460 tyû ñoàng, 498 tyû ñoàng  maïnh. Daân soá Vieät Nam vôùi hôn 90 trieäu
                                                            ngöôøi trong khi Coäng ñoàng Kinh teá
                                          vaø 542 tyû ñoàng. Trong lónh vöïc thuûy saûn thì
   trôï nhöõng ngaân haøng yeáu keùm maø coøn  trong nhöõng doanh nghieäp duy trì tyû leä
   giuùp caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc chæ ñònh  chi traû coå töùc tieàn maët ñeàu ñaën vaø oån ñònh  Coâng ty CP Nam Vieät döï kieán naêm 2018  ASEAN (AEC) ñaõ coù hieäu löïc töø cuoái 2015
                                          ñaït ñöôïc 200 tyû ñoàng lôïi nhuaän tröôùc
                                                            vôùi hôn 600 trieäu daân laø moät thò tröôøng
   hoã trôï ngaân haøng yeáu keùm thì khaû naêng seõ  treân 10%/naêm. Coå phieáu TDC trong naêm
   coù theâm caùc toå chöùc tín duïng tham gia taùi  2017 khoâng coù nhieàu ñoät bieán, tuy nhieân  thueá, taêng khoaûng 30% so vôùi 2017. haáp daãn, khoâng chæ ñoái vôùi doanh nghieäp
                                                            nöôùc ngoaøi maø coøn trôû thaønh cô hoäi lôùn
   caáu truùc ngaønh ngaân haøng.       vôùi ñieåm rôi lôïi nhuaän vaøo 2018 thì giaù coå  Lieäu coù khaû thi?
                         phieáu naêm sau coù theå seõ khaùc.                  cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc.
                          ÔÛ lónh vöïc ngaân haøng, VPBank tieáp  Vieäc ñaët keá hoaïch taêng tröôûng caovoán  ÔÛ lónh vöïc baát ñoäng saûn, vôùi giaù nhaø
       Vieäc huy ñoäng voán töø khaùch   tuïc ñaët muïc tieâu lôïi nhuaän sau thueá naêm  ñôn giaûn nhöng ñeå thöïc hieän khoâng phaûi  ñaát traûi qua nhieàu ñôït taêng noùng trong
     haøng trong naêm 2018 coù theå khoâng  2018 cuûa rieâng ngaân haøng meï taêng 68,4%,  deã. Quaù khöù ñaõ cho thaáy nhieàu doanh  naêm 2017 vaø coù theå tieáp tuïc taêng trong
     nhieàu thuaän lôïi nhö naêm 2017, tuy  leân 4.015 tyû ñoàng, laõi roøng hôïp nhaát ñaït  nghieäp ñaët ra muïc tieâu raát tham voïng,  naêm 2018 seõ giuùp doanh nghieäp kinh
     nhieân kyø voïng nguoàn voán töø taêng  8.528 tyû ñoàng, taêng 48,4%. Lôïi nhuaän cuûa  tuy nhieân keát quaû thöïc hieän sau ñoù gaây  doanh baát ñoäng saûn höôûng lôïi lôùn. Voán
     voán ñieàu leä vaø ñaëc bieät laø töø xöû lyù  VPBank trong nhöõng naêm qua ñaõ taêng  thaát voïng cho nhaø ñaàu tö, do xaây döïng keá  FDI khaù cao trong naêm 2017 coù theå tieáp
     nôï xaáu seõ giuùp caùc ngaân haøng coù  maïnh vaø trôû thaønh ngaân haøng daãn ñaàu  hoaïch khoâng baùm saùt thöïc tieãn cuõng nhö  tuïc duy trì trong naêm 2018 nhôø kinh teá vó
     theâm tieàn ñeå kinh doanh.      trong nhoùm ngaân haøng thöông maïi coå  khoâng döï baùo chính xaùc moâi tröôøng kinh  moâ oån ñònh cuõng giuùp caùc doanh nghieäp
                         phaàn, nhôø söï ñoùng goùp töø maûng cho vay  doanh thay ñoåi hay nhöõng ruûi ro khoâng  baát ñoäng saûn khu coâng nghieäp caûi thieän
                         tieâu duøng cuûa coâng ty con FE Credit. Giaù  löôøng tröôùc ñöôïc. ñaùng keå vieäc kinh doanh.
    Töông töï, thò tröôøng baát ñoäng saûn cuõng coù
   theå höôûng lôïi trong boái caûnh laõi suaát thaáp vaø
   taêng tröôûng tín duïng cao, tuy nhieân coù theå chæ
   dieãn ra taïi nhöõng khu vöïc ñöôïc löïa choïn xaây
   döïng ñaëc khu kinh teá, caùc ñòa baøn ñöôïc naâng  Quaù khöù ñaõ cho
   caáp leân ñoâ thò, thaønh phoá hoaëc quanh caùc cô  thaáy nhieàu doanh
   sôû haï taàng lôùn chöù khoù coù theå dieãn ra treân dieän  nghieäp ñaët ra muïc
   roäng. Phaân khuùc ñaát neàn seõ tieáp tuïc ñöôïc öu  tieâu raát tham voïng,
   tieân trong khi caên hoä seõ ít lôïi theá hôn khi cung  tuy nhieân keát quaû thöïc
   ñang vöôït caàu.                hieän sau ñoù gaây thaát
    Moät trong nhöõng keânh ñaàu tö gaàn ñaây  voïng cho nhaø ñaàu tö,
   ñöôïc noùi ñeán nhieàu nhaát laø caùc ñoàng tieàn maät  do khi xaây döïng keá
   maõ cuõng nhö hình thöùc goïi voán ñaàu tö baèng  hoaïch ñaõ khoâng baùm
   ñoàng tieàn aûo (ICO) seõ tieáp tuïc thu huùt nhaø ñaàu  saùt thöïc tieãn cuõng nhö
   tö trong naêm 2018. Vôùi suaát sinh lôøi leân tôùi haøng  khoâng döï baùo chính
   chuïc laàn chæ trong moät thôøi gian ngaén, keânh ñaàu  xaùc moâi tröôøng kinh
   tö naøy seõ kích thích loøng tham cuûa nhöõng nhaø  doanh thay ñoåi hay
   ñaàu tö öa maïo hieåm vaø thaäm chí coù theå huùt bôùt  nhöõng ruûi ro khoâng
   doøng tieàn töø keânh chöùng khoaùn. Quy moâ hieän  löôøng tröôùc ñöôïc.
   taïi cuûa thò tröôøng tieàn maõ hoùa coøn khaù khieâm
   toán, do ñoù neáu doøng voán töø chöùng khoaùn chæ
   caàn chuyeån qua moät phaàn coù theå ñuû söùc ñaåy
   thò tröôøng tieàn maõ hoùa voït cao laø ñieàu caàn löu
   yù, nhaát laø khi thôøi gian qua, moät soá quyõ ñaàu tö
   môùi ñaõ ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc tieâu roùt voán vaøo
   keânh ñaàu tö voán coøn raát môùi meû naøy.
                            AÛnh: QH

                                                              Soá 473 BOÄ MÔÙI (723)   10 - 16/1/2018
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18