Page 5 - DNSG Tu?n S? 473 (10.1 - 16.1-2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5
           Kyâ voång vïì nöåi dung           Nghõ quyïët 19 nùm 2018                                           www.TBSgroup.vn


             PHAÏM CHI LAN

              aõ boán naêm lieàn, töø 2014 ñeán 2017 Chính phuû  nghieäp. Nhö vaäy seõ khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà voán
              ban haønh Nghò quyeát 19 veà caûi thieän moâi  cho doanh nghieäp. Vaán ñeà maáu choát laø laøm theá naøo ñeå
           Ñtröôøng kinh doanh. Nhôø theá, moâi tröôøng kinh  thò tröôøng taøi chính Vieät Nam minh baïch vaø thuaän lôïi
           doanh cuûa Vieät Nam thôøi gian qua ñaõ coù nhöõng chuyeån  cho doanh nghieäp.
           ñoäng toát hôn, vôùi nhöõng caûi thieän töông ñoái roõ.  Muoán vaäy, theo chuùng toâi, Chính phuû caàn tieáp tuïc
            Theá nhöng, vieäc caûi caùch moâi tröôøng kinh doanh  caûi thieän maïnh meõ moâi tröôøng theå cheá, moâi tröôøng
           theo Nghò quyeát 19 caùc naêm cuûa Chính phuû vaãn laø vaán  kinh doanh, caû veà quy moâ cuõng nhö cöôøng ñoä thöïc
           ñeà lôùn, maø taùc nhaân chính laø do caùc boä, ngaønh vaø chính  hieän. Caàn laøm roõ hôn traùch nhieäm cuûa caùc boä tröôûng,
           quyeàn ñòa phöông caùc caáp. 2017 laø naêm giaûm chi phí  chuû tòch UBND caùc tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc trung
           cho doanh nghieäp theo chæ ñaïo cuûa Thuû töôùng Chính  öông; quy roõ traùch nhieäm töøng vaán ñeà tôùi töøng caù
           phuû, nhöng vaãn coù nhöõng khoaûng troáng laøm taêng chi  nhaân veà söï chaàn chöø, khoâng thöïc thi Nghò quyeát 19.
           phí cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät laø chi phí tuaân thuû.  Ñaây seõ laø nhöõng giaûi phaùp thieát thöïc ñeå thöïc hieän caùc
           Thöïc teá cho thaáy, vieäc giaûm chi phí tuaân thuû cuûa doanh  giaûi phaùp veà caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh, naâng
           nghieäp vaãn chöa ñöôïc theå hieän ñaày ñuû trong caùc giaûi  cao naêng löïc caïnh tranh cuûa Vieät Nam.
           phaùp caûi caùch hieän nay. Caïnh ñoù vaãn coù nhieàu quy ñònh  Moät soá giaûi phaùp cuï theå khaùc cuõng xin ñöôïc ñeà
           baát hôïp lyù laøm cho chi phí cuûa doanh nghieäp taêng leân  xuaát ñöa vaøo Nghò quyeát 19 naêm 2018, nhö baõi boû
           maø chöa ñöôïc söûa ñoåi.           theâm 1/3 ñeán 1/2 ñieàu kieän kinh doanh, thöôøng goïi
            Vì theá, chuùng toâi xin ñeà xuaát moät soá noäi dung cuûa  laø giaáy pheùp con. Con soá 5.700 ñieàu kieän kinh doanh
           Nghò quyeát 19 naêm 2018. Tröôùc heát laø caàn tieáp tuïc  maø VCCI toång keát laø raát lôùn, phaûi giaûm xuoáng möùc
           söû duïng nhöõng chuaån möïc toaøn caàu cuûa kinh teá thò  2000 ñieàu kieän kinh doanh vaø sau ñoù raø soaùt ñeå tieáp
           tröôøng hieän ñaïi ñeå thieát keá, giaùm saùt, ño löôøng keát quaû  tuïc caét giaûm theâm.
           cuûa caûi caùch theå cheá, caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh.  Vaán ñeà kieåm tra chuyeân ngaønh xuaát nhaäp khaåu vaãn
           Chính phuû ñaõ nhaát trí duøng thöôùc ño quoác teá ñeå ño  gaëp nhieàu vöôùng maéc, do ñoù chuùng toâi ñeà xuaát loaïi boû
           naêng löïc noäi taïi cuûa neàn kinh teá nöôùc nhaø. Nhö vaäy, yeâu  1/2 soá maët haøng phaûi kieåm tra chuyeân ngaønh, ñoàng
           caàu Vieät Nam coù chæ soá rieâng veà moâi tröôøng kinh doanh  thôøi chuyeån töø tieàn kieåm sang haäu kieåm. Soá maët haøng
           laø khoâng theå toàn taïi, bôûi vieäc taïo ra thöôùc ño rieâng, ñeå  thuoäc dieän kieåm tra chuyeân ngaønh xuaát nhaäp khaåu
           töï khen nhau, khoâng coù yù nghóa cho söï phaùt trieån.  hieän nay coøn quaù nhieàu, neáu khoâng chòu caûi thieän thì
            Nghò quyeát 19/2018 neân tieáp tuïc ñònh höôùng taïo  xuaát nhaäp khaåu cuûa doanh nghieäp vaãn gaëp nhieàu khoù
           ñöôïc thò tröôøng caïnh tranh coâng baèng, laáy ñoù laøm ñoäng  khaên. Theá nhöng, ngaønh haûi quan cho raèng chæ chòu
           löïc thuùc ñaåy gia taêng hieäu quaû nguoàn löïc, gia taêng naêng  traùch nhieäm 38% caùc quy ñònh, 62% coøn laïi laø thuoäc
           suaát lao ñoäng. Caùc giaûi phaùp maø nghò quyeát ñöa ra phaûi  thaåm quyeàn caùc boä, ngaønh khaùc.
           taïo moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng, taïo caïnh tranh  Keát noái coång thoâng tin ñieän töû quoác gia hieän nay
           bình ñaúng giöõa caùc loaïi hình doanh nghieäp. môùi chæ coù 11 boä tham gia vaø cuõng chæ coù 130 thuû tuïc
            Nhöõng naêm gaàn ñaây, tyû suaát lôïi nhuaän cuûa caùc  ñöôïc keát noái. Nhö vaäy, soá thuû tuïc ñöôïc keát noái vaãn raát
           doanh nghieäp tö nhaân Vieät Nam giaûm ñaùng keå, ñoù  thaáp, caàn taêng leân ñeå giuùp caùc boä hoaït ñoäng toát hôn
           laø nguyeân nhaân chính daãn ñeán moãi naêm coù 6 - 7 vaïn  vaø minh baïch hoùa thuû tuïc haønh chính, caên cöù vaøo ñoù,
           doanh nghieäp phaûi döøng hoaït ñoäng. Neáu lôïi nhuaän  Chính phuû coù theå caét boû nhöõng thuû tuïc khoâng caàn thieát.
           tieáp tuïc giaûm, raát nhieàu doanh nghieäp seõ khoâng coøn  Tieâu chí chung veà moâi tröôøng kinh doanh hay veà
           khaû naêng toàn taïi. Do ñoù, naêm 2018, kinh doanh phaûi  naêng löïc caïnh tranh quoác gia, nhöõng naêm gaàn ñaây
           ñöôïc töï do, thuaän lôïi hôn, an toaøn hôn, giaûm chi phí vaø  ñaõ coù nhieàu caûi thieän. Tuy nhieân, so vôùi caùc nöôùc, so
           taêng lôïi nhuaän cho nhaø ñaàu tö vaø doanh nghieäp.  vôùi khaû naêng coù theå caûi thieän ñöôïc hôn thì Vieät Nam
            Naêm 2018 seõ phaûi tieáp tuïc laø naêm caét giaûm chi phí  vaãn coøn nhieàu vieäc phaûi laøm, khi coù nhöõng chæ soá taêng
           cho doanh nghieäp, nhaát laø giaûm laõi suaát cho vay. Hieän  baäc, nhöng cuõng coù nhöõng chæ soá giöõ nguyeân, thaäm
           nay, chi phí vay vaãn laø moät trong nhöõng chi phí raát lôùn  chí giaûm, ví duï chæ soá saùng taïo. Chính phuû coù theå “taán
           maø doanh nghieäp trong nöôùc phaûi höùng chòu. Theo  coâng” vaøo ñoù ñeå laøm cho maët baèng chung moâi tröôøng
           cô cheá hieän haønh, chæ giaûm laõi suaát cho vay vôùi moät soá  kinh doanh toát hôn.
           lónh vöïc öu tieân, nhö noâng nghieäp coâng ngheä cao, khôûi         SONG ANH ghi


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                   Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                     Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                     AÛnh: QUYÙ HOØA
        Toång bieân taäp:    Trình baøy: DZOAÕN BINH   Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
        Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH   E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT        Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                   Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 473 BOÄ MÔÙI (723)   10 - 16/1/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10