Page 6 - DNSG Tu?n S? 473 (10.1 - 16.1-2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                       Theo Doøng Thôøi söï
        Nhiïìu kyâ voång tùng trûúãng                                   xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam. Tính ñeán cuoái thaùng
                                                          u Boán thò tröôøng ñaït 216 tyû USD kim ngaïch

        trong nùm 2018                                          11/2017, Vieät Nam coù 4/200 quoác gia, vuøng laõnh thoå
                                                         coù quan heä giao thöông ñaït trò giaù kim ngaïch xuaát
                                                         nhaäp khaåu treân 20 tyû USD, ñoù laø Trung Quoác, Haøn
                                                         Quoác, Myõ vaø Nhaät Baûn. Trong ñoù, Trung Quoác ñang
                                                         giöõ vò trí soá 1 vôùi toång giaù trò kim ngaïch gaàn 83,5 tyû
          aïi buoåi hoïp baùo coâng boá                                USD (Vieät Nam xuaát khaåu 30,944 tyû USD, nhaäp khaåu
          10 söï kieän noåi baät cuûa                                 52,538 tyû USD). Haøn Quoác laø ñoái taùc thöông maïi lôùn
        TTP.HCM naêm 2017 dieãn ra                                    thöù hai vôùi toång giaù trò kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu
        cuoái thaùng 12/2017, oâng Voõ Vaên                                giöõa hai nöôùc laø 56,043 tyû USD. Myõ xeáp thöù ba vôùi
        Hoan - Chaùnh vaên phoøng UBND                                  kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu ñaït 46,396 tyû USD. Nhaät
        TP.HCM cho bieát, naêm 2017, moät                                 Baûn xeáp thöù 4 vôùi toång giaù trò kim ngaïch xuaát nhaäp
        soá ngaønh, lónh vöïc cuûa Thaønh phoá                              khaåu ñaït 30,217 tyû USD. Trong 4 ñoái taùc thöông
        taêng tröôûng cao so vôùi naêm 2016,                               maïi naøy, Vieät Nam chòu thaâm huït thöông maïi lôùn
        chæ coù hai chæ tieâu khoâng ñaït, ñoù                              nhaát vôùi thò tröôøng Haøn Quoác (gaàn 29 tyû USD) vaø
        laø taêng tröôûng GRDP (toång saûn                              thò tröôøng Trung Quoác (21,6 tyû USD). Vieät Nam xuaát
        phaåm treân ñòa baøn) ñaït 8,25%                                 sieâu sang Myõ gaàn 29,7 tyû USD vaø sang Nhaät Baûn gaàn
        trong khi keá hoaïch laø 8,4 - 8,7%                                460 trieäu USD.
        vaø chæ tieâu veà phaùt trieån 50.000                                u TP.HCM tieát kieäm 20 tyû ñoàng/naêm khi chuyeån
        doanh nghieäp.
         Ngöôøi phaùt ngoân cuûa UBND                                  sang thö ñieän töû. Trong hai naêm 2016 - 2017, thay
        TP.HCM cho raèng, hai chæ tieâu                               vì göûi thö môøi hoïp qua böu ñieän, UBND TP.HCM ñaõ
        khoâng ñaït laø so vôùi yeâu caàu ñeà                               chuyeån sang göûi baèng thö ñieän töû neân ñaõ tieát kieäm
                                                         ñöôïc khoaûng 20 tyû ñoàng moãi naêm. Hôn theá nöõa, khi
        ra cho naêm 2017, nhöng laïi cao
        hôn keát quaû ñaït ñöôïc naêm 2016                                coù nhöõng thay ñoåi veà thôøi gian, ñòa ñieåm, noäi dung
                                                         cuoäc hoïp, chæ caàn click chuoät, khaùch môøi ñeàu caäp
        vaø vaãn ñaït chæ tieâu maø Nghò quyeát
        Ñaïi hoäi Ñaûng boä TP.HCM ñeà ra.        Caûi caùch thuû tuïc haønh chính laø moät giaûi phaùp thuùc ñaåy taêng tröôûng - AÛnh: QH nhaät nhanh choùng, chính xaùc moïi thoâng tin.
        Vieäc khoâng ñaït hai chæ tieâu naøy                                 u 7.200 doanh nghieäp seõ bò thanh tra thueá. Theo
        xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân, maø chuû yeáu do thöïc  Duø khoâng ñaït chæ tieâu veà taêng tröôûng GRDP vaø phaùt  keá hoaïch, naêm 2018 ngaønh thueá seõ thanh tra 7.227
        hieän trong ñieàu kieän khoù khaên. Naêm 2017 laø naêm tyû leä thu  trieån doanh nghieäp nhöng coù theå noùi, naêm 2017, TP.HCM  doanh nghieäp, kieåm tra thueá taïi truï sôû noäp thueá
        ngaân saùch ñöôïc giöõ laïi cuûa Thaønh phoá ñaõ giaûm töø 23%  ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu chæ tieâu quan troïng, taïo ñaø ñeå töø naêm  81.914 cuoäc. Haø Noäi vaø TP.HCM laø hai ñòa phöông coù
        xuoáng coøn 18%, daãn ñeán caêng thaúng veà taøi chính, ngaân  2018 coù nhöõng böôùc ñoät phaù trong phaùt trieån kinh teá - xaõ  soá doanh nghieäp thuoäc dieän quaûn lyù thueá lôùn nhaát
        saùch cho ñaàu tö, phaùt trieån. Vieäc söû duïng nguoàn löïc veà ñaát  hoäi, caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh. TP.HCM ñaët  caû nöôùc vôùi hôn 100.000 doanh nghieäp moãi thaønh
        ñai cuõng taïm döøng. Bôûi treân thöïc teá, phaàn lôùn caùc coâng  kyø voïng vaøo vieäc trieån khai Nghò quyeát 54/2017/QH14 Veà  phoá. Theo ñoù, Cuïc Thueá Haø Noäi seõ thanh tra 1.226
        trình haï taàng phuïc vuï quaù trình phaùt trieån cuûa TP.HCM  thí ñieåm cô cheá, chính saùch ñaëc thuø phaùt trieån TP.HCM  doanh nghieäp vaø 17.324 cuoäc kieåm tra. Cuïc Thueá
        ñeàu huy ñoäng töø khu vöïc tö nhaân, thoâng qua phöông  cuûa Quoác hoäi. TP.HCM ñaõ môøi ba ngöôøi trong Toå tö vaán  TP.HCM seõ thanh tra 1.556 doanh nghieäp vaø 22.433
        thöùc BOT, BT, nhöng thôøi gian qua ñaõ coù chuû tröông töø  cuûa Chính phuû ñeå tham möu trieån khai Nghò quyeát 54.  cuoäc kieåm tra. Moät soá tænh coù ñieàu tieát veà ngaân saùch
        Trung öông veà vieäc taïm döøng ñeå raø soaùt vaø coù nhöõng quy  Theo keá hoaïch, ñeán thaùng 3/2018 caùc ñeà aùn trieån khai  trung öông ñöôïc giao kieåm tra trung bình töø 1.000
        ñònh môùi, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá. Chính ñieàu naøy  seõ ñöôïc trình Hoäi ñoàng nhaân daân (HÑND) Thaønh phoá  ñeán hôn 2.500 cuoäc. Naêm 2017, ngaønh thueá ñaõ thanh
        ñaõ khieán taêng tröôûng GRDP bò aûnh höôûng.  xem xeùt, döï kieán thaùng 6 seõ thoâng qua vaø töø thaùng 6 ñeán  tra, kieåm tra ñoái vôùi 86.551 doanh nghieäp, trong ñoù
         Noùi veà chæ tieâu phaùt trieån doanh nghieäp, oâng Voõ Vaên  thaùng 12 seõ trình Chính phuû xem xeùt, quyeát ñònh.  kieåm tra choáng chuyeån giaù ñoái vôùi 120 doanh nghieäp
        Hoan vieän daãn, theo Nghò quyeát 35/NQ-CP cuûa Chính  Cuøng vôùi Nghò quyeát 54, Ñeà aùn Ñoâ thò thoâng minh  vaø kieåm tra 899.794 hoà sô khai thueá taïi cô quan thueá.
        phuû, ñeán naêm 2020, Vieät Nam seõ coù 1 trieäu doanh nghieäp,  ñang ñöôïc gaáp ruùt trieån khai, trong ñoù öu tieân keâu goïi söï  u UPCoM vöôït moác 700 doanh nghieäp. Theo
        vôùi vai troø laø ñaàu taøu kinh teá cuûa caû nöôùc, TP.HCM phaûi  tham gia töø caùc nguoàn löïc xaõ hoäi thay vì voán ngaân saùch.  Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi (HNX), trong ngaøy
        chieám phaân nöûa trong soá ñoù. Ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu  Neáu toå chöùc toát thì seõ phaùt trieån ñöôïc caùc doanh nghieäp  5/1 coù 11 doanh nghieäp ñaêng kyù giao dòch treân thò
        naøy, moãi naêm Thaønh phoá phaûi phaùt trieån 50.000 doanh  muõi nhoïn cuûa TP.HCM trong lónh vöïc y teá, giaùo duïc, giao  tröôøng UPCoM. Ñaây laø 11 DN ñaàu tieân ñöa coå phieáu
        nghieäp. Tuy chæ tieâu phaùt trieån doanh nghieäp khoâng ñaït  thoâng vaø coâng ngheä soá. Môùi ñaây, Toå coâng taùc veà ñaàu tö (do  leân giao dòch treân saøn UPCom naêm 2018, naâng toång
        nhöng TP.HCM ñaõ vaän ñoäng ñöôïc 3.600 hoä kinh doanh caù  Chuû tòch UBND TP.HCM laøm toå tröôûng) ñaõ theå hieän mong  soá DN ñaêng kyù giao dòch taïi thò tröôøng naøy leân 701
        theå leân doanh nghieäp. Lieân quan ñeán vaán ñeà naøy, nhieàu  muoán taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp kinh doanh cuõng  doanh nghieäp vôùi toång giaù trò ñaêng kyù giao dòch ñaït
        chuyeân gia kinh teá cho raèng, Thaønh phoá khoâng neân ñaët  nhö taêng naêng löïc caïnh tranh cho Thaønh phoá trong vieäc  hôn 257.000 tyû ñoàng, giaù trò voán hoùa thò tröôøng ñaït
        naëng yeáu toá veà soá löôïng maø quan troïng laø chaát löôïng  thu huùt voán ñaàu tö. Nhö oâng Nguyeãn Thaønh Phong ñaõ  719.450 tyû ñoàng. Naêm 2017, thò tröôøng UPCoM ñaõ coù
        doanh nghieäp môùi thaønh laäp vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa  chia seû caùch nay hôn moät naêm, toå coâng taùc veà ñaàu tö naøy  söï phaùt trieån vöôït baäc caû veà quy moâ laãn thanh khoaûn,
        TP.HCM caû veà haï taàng “cöùng” nhö giao thoâng, caàu caûng  seõ ruùt ngaén quy trình, thuû tuïc ñaàu tö, kinh doanh (töông  trung bình, khoái löôïng giao dòch ñaït 11,6 trieäu coå
        laãn haï taàng “meàm”, nhö chaát löôïng nguoàn nhaân löïc vaø  töï cô cheá moät cöûa), giuùp doanh nghieäp nhanh choùng ñaët  phieáu/phieân, giaù trò giao dòch ñaït 218 tyû ñoàng/phieân,
        naêng löïc phuïc vuï cuûa boä maùy chính quyeàn tröôùc söï phaùt  neàn taûng kinh doanh vaø tieáp caän thò tröôøng.  taêng 35% veà khoái löôïng vaø 71% veà giaù trò giao dòch so
        trieån cuûa Thaønh phoá.                             NGUYEÂN BAÛO   vôùi cuøng kyø naêm tröôùc.

                                                                              AÛnh: QH

        GENCO3 CHUAÅN BÒ COÅ PHAÀN HOÙA        NÔÏ XAÁU TAÏI SACOMBANK             NÔÏ COÂNG GIAÛM

         Theo phöông aùn coå phaàn hoùa, giaù trò thöïc teá cuûa Toång  DÖÏ KIEÁN GIAÛM VEÀ 3%     Taïi hoäi nghò toång keát ngaønh taøi chính naêm 2017,
        coâng ty Phaùt ñieän 3 (Genco3) xaáp xæ 93.000 tyû ñoàng. Coâng  Naêm 2017, toång voán huy ñoäng cuûa Sacombank ñaït gaàn  Thöù tröôûng Boä Taøi chính Traàn Xuaân Haø cho bieát, nôï
        ty döï kieán baùn ñaáu giaù 267 trieäu coå phaàn, töông ñöông  323.000 tyû ñoàng, dö nôï tín duïng hôn 219.000 tyû ñoàng. Ñeán  coâng ñaõ ñöôïc caûi thieän khi tính tôùi 31/12/2017 öôùc
        12,8% voán ñieàu leä trong quyù I/2018. Vôùi giaù khôûi ñieåm  cuoái naêm 2017, toång taøi saûn cuûa Sacombank ñaït 364.000  khoaûng 61,3% GDP, thaáp hôn con soá öôùc tính. Tröôùc
        laø 24.600 ñoàng moät coå phaàn, quy moâ ñôït IPO naøy vaøo  tyû ñoàng. Naêm qua, Sacombank ñaõ ñaåy maïnh taùi cô caáu, xöû  ñoù, baùo caùo veà tình hình nôï coâng göûi caùc ñaïi bieåu
        khoaûng 6.600 tyû ñoàng. Genco3 ñang tìm kieám nhaø ñaàu tö  lyù nôï xaáu vaø taøi saûn toàn ñoïng 19.000 tyû ñoàng, thoâng qua  Quoác hoäi taïi Kyø hoïp thöù 4, Chính phuû ñaõ döï kieán cuoái
        chieán löôïc ñeå baùn 749 trieäu coå phaàn, töông ñöông 36%  vieäc thanh lyù taøi saûn nhaän caán tröø nôï gaàn 2.800 tyû ñoàng,  naêm 2017 dö nôï coâng coù theå ôû möùc 62,6% GDP. Thôøi
        voán ñieàu leä. Neáu hai thöông vuï naøy hoaøn thaønh, Taäp ñoaøn  baùn nôï theo giaù thò tröôøng 2.600 tyû ñoàng cho VAMC, töï  ñieåm ñaàu naêm 2016, nôï coâng leân tôùi khoaûng 64,5%
        Ñieän löïc Vieät Nam seõ ñaïi dieän phaàn voán nhaø nöôùc naém  xöû lyù, thu hoài nôï xaáu vaø caùc khoaûn phaûi thu hôn 14.200 tyû  GDP, gaàn kòch traàn. Cuøng vôùi nôï coâng giaûm, naêm 2017,
        giöõ 51% voán ñieàu leä coøn laïi. Tuy nhieân, tính ñeán cuoái quyù  ñoàng. Tyû leä nôï xaáu ñeán cuoái naêm 2017 giaûm coøn 4,28%, döï  taêng tröôûng GDP ñaït 6,81%, taêng so vôùi möùc 6,7% döï
        III/2017, nôï vay cuûa Genco3 vöôït hôn 66.400 tyû ñoàng.  kieán seõ giaûm veà 3% trong naêm 2018. baùo tröôùc ñoù.
                            Tr.Ñ                      N.T                       N.B

        Soá 473 BOÄ MÔÙI (723)   10 - 16/1/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11