Page 7 - DNSG Tu?n S? 473 (10.1 - 16.1-2018)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                                                        CHUÛ TÒCH UBND TP.HCM
                    Àöång lûåc tûâ caãi caách thïí chïë                   LAØM TOÅ TRÖÔÛNG TOÅ COÂNG TAÙC
                                                        VEÀ ÑAÀU TÖ
                    vaâ chöëng tham nhuäng                          vöøa ra quyeát ñònh
                                                          UBND TP.HCM

                                                        thaønh laäp toå coâng
                     * Tieán trình caûi caùch thuû tuïc haønh  Khoâng chæ thuùc ñaåy CCTC vaø Chính  taùc veà ñaàu tö treân
                    chính (TTHC) naêm 2017, ñaùng chuù yù  phuû kieán taïo phaùt trieån, naêm 2017 coù  ñòa baøn Thaønh
                    laø vieäc Boä Coâng Thöông caét giaûm 675  ñieåm voâ cuøng ñaëc bieät, ñoù laø vieäc quyeát  phoá. Theo ñoù,
                                                        Chuû tòch UBND
                    ñieàu kieän ñaàu tö, kinh doanh khoâng  lieät choáng tham nhöõng. Chính vì theá ñaõ  TP.HCM Nguyeãn
                    phuø hôïp, theo oâng coù taùc ñoäng theá  laáy laïi nieàm tin cuûa DN, thuùc ñaåy phong  Thaønh Phong
                    naøo ñeán coäng ñoàng DN?     traøo khôûi nghieäp. Choáng tham nhuõng  laøm toå tröôûng toå
        Naêm 2017         - Khoâng chæ Boä Coâng Thöông maø caùc  vaø CCTC laø hai vieäc coù moái quan heä maät  coâng taùc. Caùc Phoù
                                     thieát. Khi maø theå cheá coâng baèng, minh
        ñöôïc xem laø      boä, ngaønh phaûi thöïc hieän chæ ñaïo cuûa  baïch, thuaän lôïi thì tham nhuõng seõ giaûm.  chuû tòch UBND
                                                        Thaønh phoá laøm toå phoù goàm oâng Leâ Thanh Lieâm,
                    Chính phuû caét giaûm töø 30 ñeán 50% ñieàu
        moác ñaùnh       kieän kinh doanh vaø TTHC khoâng phuø hôïp.  Ngöôïc laïi, choáng tham nhuõng goùp phaàn  Traàn Vónh Tuyeán, Leâ Vaên Khoa, Huyønh Caùch Maïng,
                                     thuùc ñaåy CCTC, giuùp khu vöïc tö nhaân
        daáu vieäc caûi     Chính phuû ñaõ thoâng qua phöông chaâm  coù ñöôïc nieàm tin vaøo moâi tröôøng kinh  Nguyeãn Thò Thu. Caùc thaønh vieân goàm giaùm ñoác
                                                        caùc sôû, ngaønh; chaùnh vaên phoøng UBND thaønh
        caùch theå cheá     hoaït ñoäng naêm 2018, toùm taét trong 10  doanh bình ñaúng, khoâng bò thao tuùng  phoá vaø caùc sôû. Toå coâng taùc coù nhieäm vuï xem xeùt
                    chöõø: kyû cöông, lieâm chính, haønh ñoäng,
                                     bôûi caùc nhoùm lôïi ích vaø ñoù cuõng laø nieàm
        (CCTC) cuûa       saùng taïo, hieäu quaû. Ñoái vôùi coäng ñoàng  tin cho keá hoaïch kinh doanh daøi haïn.  vaø giaûi quyeát caùc coâng trình ñaàu tö thuoäc thaåm
                                                        quyeàn cuûa UBND TP.HCM, tham möu cho UBND
                                       Song song vôùi thuùc ñaåy CCTC vaø
        Chính phuû. Cuøng    DN, vaán ñeà caûi caùch, cuï theå laø caûi caùch  choáng tham nhuõng, Vieät Nam ñang  tTaønh phoá baùo caùo HÑND Thaønh phoá, Chính phuû
                    TTHC luoân quy veà hai con soá laø laøm sao
        vôùi ñoù, theo     giaûm 30 ñeán 50% caùc ñieàu kieän, thuû tuïc  thuùc ñaåy quaù trình hoäi nhaäp, noã löïc  vaø Quoác hoäi. Toå coâng taùc laøm vieäc theo cheá ñoä
                                                        kieâm nhieäm vôùi nguyeân taéc taäp theå vaø toå tröôûng
        oâng Vuõ Tieán     khoâng phuø hôïp, gaây caûn trôû saûn xuaát, kinh  trong vieäc thuùc ñaåy kyù keát Hieäp ñònh  quyeát ñònh treân cô sôû thoáng nhaát giöõa caùc thaønh
                    doanh. Neáu coù theå giaûm ñöôïc theo con soá
                                     Ñoái taùc tieán boä vaø toaøn dieän xuyeân Thaùi
        Loäc, Chuû tòch     naøy thì DN coù theå giaûm ñöôïc ngaàn aáy chi  Bình Döông (CPTPP). Naêm qua, Vieät  vieân. Thaønh vieân ñöôïc cöû vaøo toå coâng taùc seõ laø
                                                        ngöôøi thay maët ñôn vò tham gia yù kieán tröïc tieáp
        Phoøng Thöông      phí (keå caû chi phí cô hoäi), giaûm giaù thaønh  Nam toå chöùc thaønh coâng APEC 25, ñaây  quyeát ñònh vieäc giaûi quyeát hoà sô vaø cuõng laø yù kieán
                    saûn phaåm, taêng khaû naêng caïnh tranh,
                                     cuõng laø ñoäng löïc môùi cho söï phaùt trieån,
        maïi vaø Coâng     ñoàng thôøi coù theå taän duïng toát hôn caùc cô  taïo theâm ñieàu kieän thu huùt voán ñaàu tö  chính thöùc cuûa ñôn vò maø thaønh vieân ñoù coâng taùc.
                                                                           N.B
        nghieäp Vieät      hoäi kinh doanh.          nöôùc ngoaøi. Nhieàu cô hoäi raát lôùn môû ra  PHEÂ DUYEÄT ÑEÀ AÙN TAÙI CÔ CAÁU HAI
                     Töø khi coù Chính phuû môùi ñeán nay,
                                     trong naêm 2018, song ñieàu quan troïng
        Nam (VCCI),       nhöõng noã löïc caûi caùch TTHC ñaõ ñöôïc gia  nhaát laø DN mong ñôïi Chính phuû thöïc  DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC
        vieäc quyeát lieät   taêng, ñaëc bieät vôùi thoâng ñieäp Chính phuû  hieän ñaày ñuû caùc chöông trình haønh  Theo ñeà aùn taùi
                    kieán taïo phaùt trieån taïo neân ñoäng löïc môùi
                                     ñoäng vaø caùc boä tröôûng, chính quyeàn
        phoøng choáng      cho DN laãn naêng löïc caïnh tranh cuûa Vieät  caáp tænh phaûi thöïc hieän ñuùng cam keát  cô caáu Taäp ñoaøn
                                                        Hoùa chaát Vieät
        tham nhuõng ñaõ     Nam, vaø nhôø vaäy, Vieät Nam ñaõ taêng baäc  veà vieäc caét giaûm TTHC.  Nam (Vinachem)
                    treân baûng xeáp haïng cuûa caùc toå chöùc uy
        khôi daäy nieàm     tín nhö Ngaân haøng Theá giôùi, Dieãn ñaøn  * Song song vôùi quaù trình caûi caùch  vöøa ñöôïc Phoù
                                                        thuû töôùng Vöông
        tin cuûa coäng     Kinh teá Theá giôùi.        TTHC, oâng nhaän thaáy “söùc khoûe” cuûa  Ñình Hueä kyù
                      Naêm 2017 coù gaàn 127.000 DN thaønh
        ñoàng doanh       laäp, neáu tính bình quaân moãi DN coù 10 lao  DN ra sao?        pheâ duyeät, taäp
        nghieäp (DN)      ñoäng thì ñaõ coù hôn 1,2 trieäu lao ñoäng coù  - Caùc DN FDI traùnh ñöôïc raøng buoäc  ñoaøn naøy buoäc
                                                        phaûi thoaùi voán
                    vieäc laøm, laø ñoùng goùp lôùn cho neàn kinh teá
        veà moâi tröôøng    vaø ngaân saùch nhaø nöôùc, maët khaùc cuõng  veà theå cheá, laïi söû duïng nguoàn voán giaù reû,  ôû haàu heát caùc
                                     chi phí thaáp neân vaãn phaùt trieån, nhöng
        kinh doanh       theå hieän möùc ñoä haøi loøng cuûa DN ñoái vôùi  ñieåm yeáu cuûa DN FDI laø chöa caém reå  doanh nghieäp chi phoái coå phaàn töø nay tôùi naêm
                                                        2020. Chaúng haïn, Vinachem phaûi thoaùi heát voán
                    caùc chính saùch cuûa Chính phuû. Nhöng beân
        bình ñaúng,       caïnh quyeát taâm caûi caùch maïnh meõ TTHC  ñöôïc vaøo neàn kinh teá Vieät Nam, khoâng  taïi 4 coâng ty phaân ñaïm thua loã laø Coâng ty CP
                                     lieân keát ñöôïc vôùi DN vöøa vaø nhoû trong
        minh baïch.       töø ngöôøi ñöùng ñaàu Chính phuû, vaãn coù tình  nöôùc ñeå taïo ra giaù trò gia taêng. Coøn khoái  Phaân ñaïm - Hoùa chaát Haø Baéc, Coâng ty CP DAP -
                                                        Vinachem, Coâng ty CP DAP soá 2 - Vinachem vaø
                    traïng “treân noùng, döôùi laïnh”, xuoáng ñeán
                                     DN nhaø nöôùc ñang khoù khaên, coù nhieàu
                    caùc boä ngaønh, ñòa phöông thì söùc noùng  loã hoång veà quaûn trò. Hôn nöõa, trong quaù  Coâng ty TNHH MTV Ñaïm Ninh Bình sau khi caùc
                    caûi caùch coù phaàn giaûm, moät boä phaän nhoû  trình saép xeáp, DN nhaø nöôùc seõ hoaït ñoäng  ñôn vò naøy heát loã, kinh doanh coù hieäu quaû trôû laïi.
                    khoâng chuyeån ñoäng theo yeâu caàu.  chöïng laïi, vieäc coå phaàn hoùa cuõng caàn coù  Sau cô caáu, thoaùi voán, Vinachem coù voán ñieàu leä
                                     thôøi gian. Khu vöïc DN tö nhaân coù theå chia  khoaûng 20.000 tyû ñoàng, coâng ty meï seõ coå phaàn
                                                        hoùa vaøo naêm 2018 - 2019 vaø Nhaø nöôùc chæ naém
                     * Caûi caùch TTHC vöøa qua ñaõ ñaùp  thaønh hai nhoùm, nhoùm döïa vaøo “quan  giöõ 50 - 65% voán ñieàu leä. Ñöôïc bieát, nöûa ñaàu naêm
                    öùng ñöôïc mong ñôïi cuûa DN chöa,  heä” thì seõ böôùc vaøo giai ñoaïn khoù khaên vì  2017, Vinachem coù doanh thu thuaàn 20.929 tyû
                    thöa oâng?             moâi tröôøng kinh doanh höôùng ñeán minh  ñoàng, loã roøng 192,7 tyû ñoàng.
                                     baïch vaø ñaåy nhanh coâng cuoäc phoøng
                     - Khoù coù theå noùi heát mong ñôïi cuûa  choáng tham nhuõng. DN vöøa vaø nhoû cuõng  Phoù thuû töôùng Vöông Ñình Hueä cuõng ñaõ kyù
                    coäng ñoàng DN. Nhöng haõy laáy muïc tieâu  coù hai khoái, neáu döïa treân söï saùng taïo, ñoåi  quyeát ñònh pheâ duyeät phöông aùn cô caáu laïi Taäp
                    maø Chính phuû ñeà ra veà caûi caùch TTHC,  môùi, laøm aên baøi baûn thì seõ tieáp tuïc phaùt  ñoaøn Böu chính - Vieãn thoâng Vieät Nam (VNPT) giai
                    khi DN kieán nghò thì Chính phuû ñaõ ñöa  trieån, coøn hoaït ñoäng theo caùch taän duïng  ñoaïn 2018 - 2020 nhaèm xaây döïng vaø phaùt trieån
                    vaøo chöông trình haønh ñoäng, caét giaûm  cô hoäi ngaén haïn thì phaûi taùi caáu truùc.  VNPT thaønh taäp ñoaøn kinh teá nhaø nöôùc maïnh, nhaø
                    toái thieåu 30 ñeán 50% caùc ñieàu kieän kinh  Naêm APEC 2017 nhaán maïnh vai troø cuûa  cung caáp dòch vuï soá haøng ñaàu taïi Vieät Nam vaø laø
                    doanh. Ñoù môùi laø böôùc ñaàu. Coøn muïc tieâu  DN vöøa vaø nhoû, sieâu nhoû. Chính loaïi hình  trung taâm giao dòch soá taïi thò tröôøng Ñoâng Naùm
                    daøi haïn laø nöôùc ta phaûi trôû thaønh moät  DN naøy môùi laø neàn taûng trong söï phaùt  AÙ vaø chaâu AÙ.
                    trong ba neàn kinh teá coù naêng löïc caïnh  trieån kinh teá cuûa Vieät Nam. Song, DN  DOANH THU CUÛA BAÛO VIEÄT
                    tranh veà theå cheá haøng ñaàu ASEAN, ñoàng  muoán trôû thaønh ñoäng löïc cuûa neàn kinh  ÖÔÙC ÑAÏT 1,5 TYÛ USD
                    thôøi tieán tôùi nhöõng chuaån möïc veà moâi  teá thì phaûi coù chuaån möïc veà quaûn trò, keát  Keát thuùc naêm
                    tröôøng, theå cheá theo tieâu chuaån cuûa Toå  noái ñöôïc vôùi chuoãi giaù trò toaøn caàu.  taøi chính 2017,
                    chöùc Hôïp taùc vaø Phaùt trieån kinh teá (OECD).  HAÛI AÂU thöïc hieän Baûo Vieät ñaõ veà
                                                        ñích vöôït keá
                                                        hoaïch vôùi toång
      GS25 ÑAËT MUÏC TIEÂU 2.500 CÖÛA HAØNG TAÏI VIEÄT NAM                        doanh thu hôïp
                                                        nhaát
                                                              gaàn
                                                           ñaït
        Thoâng qua vieäc lieân doanh vôùi Sôn Kim Retail (thuoäc Sôn Kim Group),             31.200 tyû ñoàng,
      GS25 (chuoãi cöûa haøng tieän lôïi cuûa Haøn Quoác, thuoäc quyeàn quaûn lyù cuûa GS         hoaøn thaønh 108%
      Retail, Taäp ñoaøn GS) seõ môû cöûa haøng ñaàu tieân taïi Vieät Nam trong thaùng 1         keá hoaïch naêm, lôïi
      naøy. Theo keá hoaïch, trong quyù I/2018 seõ coù 4 cöûa haøng tieän lôïi GS25 taïi         nhuaän sau thueá
      trung taâm TP.HCM, sau ñoù lieân doanh naøy seõ môû roäng söï hieän dieän sang           hôïp nhaát öôùc hoaøn thaønh vöôït keá hoaïch naêm. Vôùi
      quaän 7, quaän 2. Döï kieán, naêm 2018, 50 cöûa haøng GS25 ñaàu tieân seõ ñöôïc           keát quaû naøy, Baûo Vieät tieáp tuïc khaúng ñònh vò theá laø
      phaùt trieån taïi Vieät Nam vaø trong 10 naêm, soá löôïng cöûa haøng seõ ñaït 2.500.        doanh nghieäp haøng ñaàu trong lónh vöïc taøi chính,
      Taïi thò tröôøng Haøn Quoác, chuoãi cöûa haøng tieän lôïi mang thöông hieäu GS25          baûo hieåm taïi Vieät Nam.
      chieám khoaûng 30% thò phaàn.                                                      H.N
                                  H.A
                                                              Soá 473 BOÄ MÔÙI (723)   10 - 16/1/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12