Page 8 - DNSG Tu?n S? 473 (10.1 - 16.1-2018)
P. 8

8   CHUYEÄN LAØM AÊN        BAÙNH KEÏO VAØ ÑOÀ UOÁNG
        Vaâo muâa kinh doanh Tïët

          HOÀNG NGA
          aùnh, möùt, bia, nöôùc giaûi khaùt khoâng  Hieän taïi, caùc loaïi baùnh keïo Teát ñaõ ñöôïc baøy  daäp noåi ñoäc ñaùo, hoa vaên baét maét, thích
          theå thieáu trong ngaøy Teát, do ñoù naêm  baùn khaép caùc sieâu thò, cöûa haøng.  hôïp laøm quaø bieáu. Bibica coøn saûn xuaát caùc  Bia khoù taêng giaù
        Bnay coù söï caïnh tranh gay gaét giöõa  Theo ñaïi dieän Sôû Coâng Thöông  doøng baùnh keïo Teát truyeàn thoáng nhö hoäp  Theo döï baùo cuûa Hieäp hoäi Bia - Röôïu
        haøng saûn xuaát trong nöôùc vaø haøng nhaäp  TP.HCM, dòp Teát Maäu Tuaát, Thaønh phoá caàn  quaø Teát ñoaøn vieân, baùnh Laïc Vieät, Thuaän  - Nöôùc giaûi khaùt Vieät Nam (VBA), nhu caàu
        khaåu nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, theá maïnh  khoaûng 18.000 taán baùnh, keïo, möùt caùc  buoàm xuoâi gioù, Maõ ñaùo thaønh coâng, keïo  tieâu thuï trong muøa Teát khoaûng 41,1 trieäu
        ñang thuoäc veà caùc thöông hieäu Vieät Nam.  loaïi. Ñaùp öùng nhu caàu ñoù, Coâng ty Bibica  Phaùt taøi hình thoûi vaøng. lít bia vaø 47,2 trieäu lít nöôùc giaûi khaùt. OÂng
         Thò tröôøng baét ñaàu soâi ñoäng  döï kieán ñöa ra thò tröôøng 2.500 taán baùnh  Ñoùn ñaàu nhu caàu mua saém Teát, Coâng ty  Nguyeãn Ñaëng Hieán - Toång giaùm ñoác
         Thò tröôøng baùnh keïo Teát naêm nay ñöôïc  keïo, taêng 15% so vôùi naêm tröôùc. Coù ñeán  Mondelez Kinh Ñoâ ñaõ giôùi thieäu nhieàu loaïi  Coâng ty Bidrico cho bieát, naêm nay, Coâng
        ñaùnh giaù seõ soâi ñoäng hôn khi coù nhieàu  56 loaïi baùnh keïo ñöôïc Bibica giôùi thieäu  baùnh môùi töø phoå thoâng ñeán cao caáp. OÂng  ty chuaån bò löôïng haøng Teát taêng 16% so
        loaïi baùnh keïo nhaäp khaåu tö Phaùp, Ñöùc,  trong muøa Teát naøy. Ñieåm nhaán trong  Stephane Gripon - Toång giaùm ñoác Coâng ty  vôùi naêm tröôùc cuøng vôùi vieäc taêng cöôøng
        Nhaät, Thaùi Lan, Malaysia, Indonesia. Giaù  nhoùm haøng Teát cuûa Bibica laø doøng baùnh  Mondelez Kinh Ñoâ chia seû, Teát Nguyeân ñaùn  phaùt trieån thò tröôøng mieàn Trung vaø mieàn
        saûn phaåm nhaäp khaåu töø caùc nöôùc ASEAN  Goody cao caáp caïnh tranh tröïc tieáp vôùi  laø muøa kinh doanh cao ñieåm cuûa ngaønh  Baéc. Coù nhieàu loaïi nöôùc giaûi khaùt môùi nhö
        töông ñöông vôùi saûn phaåm ôû phaân khuùc  haøng ngoaïi. Ngoaøi baùnh Goody vaø Goody  haøng tieâu duøng nhanh, trong ñoù coù caùc  chanh muoái, nha ñam ñöôøng pheøn, nöôùc
        trung bình cuûa doanh nghieäp Vieät Nam  Gold ñaõ ñöôïc ra maét naêm tröôùc, naêm nay  loaïi baùnh quy vaø baùnh ngoït. Vì vaäy, Coâng  traùi caây, nöôùc yeán ngaân nhó, yeán saøo coù giaù
        nhöng khaùch haøng coù xu höôùng choïn  Bibica cho ra ñôøi baùnh Goody Classic.  ty seõ ñaåy maïnh chieán dòch quaûng baù taäp  phuø hôïp vôùi ña soá ngöôøi tieâu duøng ñöôïc
        baùnh ngoaïi vì maãu maõ baét maét, haáp daãn.  Coâng ty cuõng thay ñoåi bao bì vôùi thieát keá  trung vaøo nhoùm haøng truyeàn thoáng.  Coâng ty giôùi thieäu trong dòp naøy.
                        Thanh toaán 50% laâm khoá                                   doanh nghiïåp vêån taãi biïín
             LA QUANG TRÍ
              ôïp ñoàng vaän taûi coù nhieàu caùch  chuyeån roài phaûi chôø nhieàu ngaøy sau khi  khoâng kyù hôïp ñoàng tröïc tieáp maø laøm  haøng buoäc phaûi chaáp nhaän vì khoâng coøn
              thanh toaùn, tuy nhieân theo  dôõ haøng môùi mong ñöôïc thanh toaùn.  vieäc qua ñaïi lyù vaän taûi, taát nhieân seõ toán  caùch naøo khaùc.
           Hthoâng leä quoác teá cuûa ngaønh vaän  Soá 50% tieàn cöôùc coøn laïi leõ ra laø chi  chi phí. Ñaïi lyù vaän taûi seõ töï boû tieàn chi phí  Moät ngaønh haøng haûi maïnh khoâng theå
           taûi bieån thì tieàn cöôùc luoân ñöôïc thanh  phí cho con taøu trong chuyeán haûi haønh  cho taøu roài thu tieàn cöôùc cuûa chuû haøng  taïo ra nhöõng con nôï moät thôøi gian roài
           toaùn toaøn boä ngay sau khi xeáp haøng leân  thì laïi bò chuû haøng giöõ laïi vôùi lyù do ñeå  sau. Ñieàu naøy seõ giaûm taûi gaùnh naëng taøi  bieán maát, hay nhöõng doanh nghieäp kinh
           taøu vaø tröôùc khi dôõ haøng, taát nhieân cuõng  giaûi quyeát caùc söï vieäc phaùt sinh, nhö ñeàn  chính cho phía chuû taøu. Tuy nhieân veà laâu  doanh khoâng döïa vaøo chöõ tín. Caùch aáy
           coù ngoaïi leä. Hieän taïi, ôû Vieät Nam vì raát  haøng hoùa bò hö hoûng, maát maùt, trong  daøi, ñaïi lyù seõ khoâng coù nhieàu taøi chính ñeå  chæ taïo ra nhöõng con buoân nhaát thôøi vaø
           nhieàu nguyeân nhaân, nhö taøu chaïy tuyeán  khi vieäc naøy thöôøng laø do baûo hieåm  caân ñoái nôï cho hai beân. Vaäy laø hoï chaáp  doanh nghieäp khoâng theå phaùt trieån, ñaát
           noäi ñòa nhieàu, haøng laïi ít, theâm ñoäi taøu  (baûo hieåm taøu vaø baûo hieåm haøng hoùa)  nhaän nôï laïi caùc ñoái taùc khaùc nhö cung  nöôùc cuõng khoâng theå taïo ra nhöõng coâng
           pha soâng bieån coù theå chôû haøng vôùi giaù  lo. Cuõng coù khi chuû haøng taïo ra tranh  öùng daàu, trang thieát bò cho taøu... - moät  ty vaän taûi bieån lôùn.
           cöôùc thaáp, thò tröôøng ñaõ nghieâng veà phía  chaáp ñeå keùo daøi chuyeän traû nôï nhaèm  voøng laån quaån caùc moùn nôï cöù keùo ngaøy  Vaø thöïc teá ñaõ chöùng minh, coù nhieàu
           coù lôïi cho chuû haøng, vaø ñieàu khoaûn thanh  chieám duïng voán. Cuõng coù chuû haøng keùo  caøng daøi ra. Vaø ñaõ coù doanh nghieäp chuû  doanh nghieäp vaän taûi noäi ñòa laøm aên raát
           toaùn luoân laø chuû haøng traû 50% sau khi taøu  daøi vieäc traû nôï 50% nhieàu chuyeán vôùi  haøng hay ñaïi lyù “töï ñoäng bieán maát” ñeå  baøi baûn, ñaøng hoaøng nhöng vaãn khoâng
           xeáp haøng xong vaø traû tieáp 50% sau khi dôõ  “mieáng moài ngon” laø coù nhieàu haøng ñeå  chaïy troán caùc khoaûn nôï. theå truï laâu daøi trong ngaønh. Ngaønh haøng
           haøng khoaûng 7 ñeán 30 ngaøy.   chôû lieân tuïc. Vaø khi soá nôï leân ñeán nhieàu  Nhieàu chuû taøu chæ coù moät con taøu cho  haûi Vieät Nam khoâng theå phaùt trieån ñöôïc
             Quy ñònh theo hôïp ñoàng laø vaäy nhöng  tyû ñoàng thì hoï phaù saûn coâng ty hay thay  tuyeán haøng naøo ñoù, nhöng laïi kyù hôïp  duø ñöôïc ñaàu tö nhieàu vaø hoã trôï cuûa Nhaø
           thöïc teá nhieàu doanh nghieäp chuû haøng  ñoåi teân coâng ty laøm cho chuû taøu bò thieáu  ñoàng cuøng luùc vôùi nhieàu chuû haøng hay  nöôùc trong moät thôøi gian daøi, tuy raèng
           hay ñaïi lyù chuû haøng thöôøng “coù côù” ñeå coá  nôï vôùi soá tieàn lôùn vaø laâm vaøo kieän tuïng  ñaïi lyù roài choïn hôïp ñoàng naøo coù lôïi nhaát  caùch ñaàu tö coøn nhieàu ñieåm ñaùng baøn.
           tình traû chaäm hôn thôøi gian noùi treân, gaây  keùo daøi.      ñeå laøm vaø boû qua hoaëc xin huûy caùc hôïp  Chæ rieâng caùch kinh doanh nhö keå treân
           raát nhieàu khoù khaên cho doanh nghieäp  Coù nhieàu chuû taøu hieåu ñöôïc caùch  ñoàng coøn laïi baèng nhieàu lyù do. Lyù do coù  cuõng goùp phaàn laøm suy yeáu ngaønh haøng
           vaän taûi bieån khi phaûi boû tieàn tuùi ñeå vaän  kinh doanh cuûa chuû haøng nhö vaäy neân  theå chính ñaùng, coù theå khoâng, nhöng chuû  haûi Vieät Nam moät caùch ñaùng keå.        Soá 473 BOÄ MÔÙI (723)   10 - 16/1/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13