Page 9 - DNSG Tu?n S? 473 (10.1 - 16.1-2018)
P. 9

9


                      Khoâng ñöa ra con soá cuï theå nhöng ñaïi  Luaät Hoã trôï doanh nghieäp
                      dieän Coâng ty Heineken Vieät Nam cho  nhoû vaø vöøa coù hieäu löïc töø
                      bieát, saûn löôïng bia muøa Teát naêm nay
                      taêng 20% so vôùi naêm ngoaùi.     1/1/2018. Baø Leâ Vieät Nga -
                       Bia laø maët haøng thöôøng taêng giaù vaøo  Phoù vuï tröôûng Vuï Thò tröôøng
                      dòp Teát, nhöng theo oâng Nguyeãn Vaên
                      Vieät - Chuû tòch VBA, do haøng toàn kho lôùn  trong nöôùc, Boä Coâng Thöông
                      neân Teát naêm nay seõ khoù coù tình traïng  cho ñaây laø cô hoäi ñeå doanh
                      khan haøng. Theo soá lieäu cuûa VBA, trong
                      8 thaùng cuûa naêm 2017, tyû leä toàn kho cuûa  nghieäp noäi ñòa tham gia
                      ngaønh naøy taêng ñeán 62% so vôùi naêm  heä thoáng phaân phoái cuûa
                      2016. Chia seû taïi toïa ñaøm veà thò tröôøng
                      ñoà uoáng Vieät Nam cuoái thaùng 11/2017,  caùc nhaø baùn leû nöôùc ngoaøi
                      oâng Nguyeãn Vaên Vieät döï baùo, naêm 2018,  taïi Vieät Nam.
                      taêng tröôûng cuûa ngaønh naøy seõ khoâng
                      ñaùng keå so vôùi nhöõng naêm tröôùc ñoù, do
                      aûnh höôûng bôûi thueá tieâu thuï ñaëc bieät  Cú höåi tham gia kïnh
                      taêng lieân tuïc trong thôøi gian qua. Naêm
                      2015, möùc thueá naøy laø 55%, ñaõ taêng leân
                      60% trong naêm 2017 vaø coù theå seõ leân  baán leã nûúác ngoaâi
                      65% trong naêm 2018.
                       Maëc duø ñang coù söï caïnh tranh gay
                      gaét giöõa thöông hieäu trong nöôùc vôùi
                      nöôùc ngoaøi, nhöng theo oâng Nguyeãn   * Moät loaït nhaø baùn leû nöôùc ngoaøi  phaûi taïo ñöôïc nieàm tin veà chaát löôïng
                      Anh Duõng - Tröôûng boä phaän dòch vuï  ñaõ vaøo Vieät Nam. Baø ñaùnh giaù theá naøo  haøng hoùa ñeå caùc nhaø baùn leû nöôùc ngoaøi
                      ño löôøng baùn leû cuûa Nielsen Vieät Nam,  veà naêng löïc caïnh tranh cuûa doanh  ñoàng yù ñöa vaøo quaày keä cuûa hoï, Vieäc taän
                      xeùt veà thò phaàn, caùc doanh nghieäp noäi  nghieäp nöôùc ta taïi thò tröôøng noäi ñòa? duïng caùc keânh phaân phoái cuûa caùc nhaø
                      ñòa vaãn chieám öu theá trong ngaønh    - Ñaõ coù söï phaùt trieån raát nhanh veà heä  ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ giuùp doanh nghieäp
                                                            noäi ñòa môû roäng thò tröôøng tieâu thuï saûn
                    AÛnh: X. Thaûo haøng thöïc phaåm vaø nöôùc giaûi khaùt vôùi  thoáng phaân phoái baùn leû noäi ñòa, nhö Saøi  phaåm cuõng nhö ñöa haøng hoùa Vieät Nam
                      tyû leä laàn löôït laø 79% vaø 45%. “Ngöôøi
                                          Goøn Co.op coù gaàn 100 sieâu thò Co.opmart,
                                                            ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi döôùi thöông
                      söï choïn löïa saûn phaåm hôn bao giôø
     Baùnh keïo Teát ñöôïc tröng baøy baét maét taïi caùc sieâu thò tieâu duøng hieän nay ñoái dieän vôùi nhieàu  hay Vingroup coù 1.000 ñieåm baùn haøng  hieäu cuûa Lotte hay Big C vaø caùc nhaø baùn leû
                      heát. Doanh nghieäp ña quoác gia ñang  tính ñeán cuoái naêm 2017 thoâng qua sieâu  nöôùc ngoaøi khaùc.
                                          thò Vinmart vaø Vinmart +. Heä thoáng baùn leû
     Daãn nghieân cöùu cuûa Coâng ty Nghieân  gaëp phaûi söï caïnh tranh gay gaét töø  phaùt trieån ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy saûn xuaát
   cöùu thò tröôøng Kantar Worldpanel, oâng  caùc doanh nghieäp noäi ñòa treân nhieàu  vaø taïo theâm vieäc laøm. Vieäc tieâu thuï haøng  * Baø nghó theá naøo veà khaû naêng
   Stephane Gripon cho raèng thò tröôøng  phöông dieän nhö chaát löôïng, giaù caû  hoùa Vieät Nam trong caùc keânh phaân phoái  doanh nghieäp Vieät Nam tham gia heä
                      caïnh tranh, chieán löôïc marketing taäp
   quaø taëng ñoùng goùp ñeán 40% doanh  trung ñeán caùc phaân phuùc khaùch haøng  cuûa caùc nhaø baùn leû nöôùc ngoaøi ñaõ giuùp cho  thoáng phaân phoái cuûa caùc nhaø baùn leû
   thu maûng baùnh quy vaø baùnh meàm ôû  muïc tieâu cuï theå” - oâng Nguyeãn Anh  caùc doanh nghieäp trong nöôùc taêng nhanh  nöôùc ngoaøi?
   thò tröôøng thaønh thò, nhieàu nhaát laø taïi  Duõng khaúng ñònh.      doanh thu, nhöng vaãn raát khoù tham gia  - Caùc nhaø baùn leû nöôùc ngoaøi coù kinh
   Haø Noäi, TP.HCM, Ñaø Naüng, Caàn Thô vaø  Cuõng theo oâng Duõng, hieän nay caùc  tröïc tieáp vaøo heä thoáng baùn leû cuûa hoï.  nghieäm quaûn lyù laâu naêm taïi thò tröôøng
   51% doanh thu maûng baùnh quy vaø baùnh  doanh nghieäp noäi ñòa ñang cung caáp                 nhieàu nöôùc, vôùi heä thoáng phaân phoái
   meàm ôû thò tröôøng noâng thoân. “Caùc saûn  cho ngöôøi tieâu duøng nhöõng saûn phaåm  * Nhö baø noùi, doanh nghieäp Vieät  toaøn caàu. Hoï coù heä thoáng quaûn lyù chaát
   phaåm cuûa chuùng toâi luoân naèm trong  vôùi chaát löôïng ngaøy caøng ñöôïc caûi tieán  Nam vaãn khoù tham gia keânh baùn leû  löôïng saûn phaåm, heä thoáng logistic cuøng
   danh saùch maët haøng ñöôïc öu tieân cuûa  cuøng vôùi möùc giaù caïnh tranh. Beân caïnh  nöôùc ngoaøi taïi thò tröôøng trong nöôùc.  nguoàn nhaân löïc ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn.
   caùc cöûa haøng baùn leû trong dòp Teát” - Ste- ñoù, nhôø heä thoáng phaân phoái roäng khaép,  Theo baø, laøm caùch naøo ñeå thay ñoåi  Vôùi hôn 90 trieäu daân, thò tröôøng baùn
   phane Gripon cho bieát.       saûn phaåm cuûa doanh nghieäp noäi luoân  thöïc traïng naøy?     leû vôùi möùc taêng tröôûng khoaûng 20%/
     ÔÛ nhoùm haøng bia, ñoùn ñaàu muøa Teát,  saün saøng ñeå tieáp caän ngöôøi tieâu duøng            naêm, Vieät Nam ñang ñöôïc xem laø coù raát
   caùc thöông hieäu lôùn ñeàu taêng cöôøng saûn  khoâng chæ ôû thaønh phoá maø coøn ôû vuøng  - Theo toâi, maáu choát vaán ñeà laø nieàm  nhieàu tieàm naêng ñeå phaùt trieån.Theo toâi,
   xuaát vaø ra maét saûn phaåm vôùi bao bì môùi.  saâu, vuøng xa.       tin. Tröôùc heát, caùc doanh nghieäp Vieät Nam  doanh nghieäp trong nöôùc caàn khai thaùc
                                                            theá maïnh naøy cuûa caùc nhaø baùn leû nöôùc
                                                            ngoaøi ñeå tham gia vaøo caùc keânh phaân
                                                            phoái, tieâu thuï haøng hoùa.
                                                             Tôùi ñaây, Boä Coâng Thöông seõ vaän ñoäng
                                                            caùc doanh nghieäp ñaàu tö nöôùc ngoaøi
                                                            quan taâm hôn nöõa ñeán phaân phoái haøng
                                                            hoùa do doanh nghieäp Vieät Nam saûn xuaát,
                                                            nhaát laø nhöõng doanh nghieäp FDI nhö
                                                            Lotte, Big C. Hieän nay, caùc sieâu thò Big C
                                                            baùn ñeán 95% haøng hoùa Vieät Nam, ñaëc
                                                            bieät öu tieân noâng saûn cuõng nhö haøng hoùa
                                                            cuûa doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Lotte cuõng
                                                            tích cöïc gia coâng haøng hoùa taïi Vieät Nam
                                                            vôùi thöông hieäu cuûa hoï ñeå xuaát khaåu ra
                                                            nöôùc ngoaøi.
                                                             Theo Ñieàu 13 Luaät Hoã trôï doanh
                                                            nghieäp nhoû vaø vöøa, caùc boä, ngaønh, uûy
                                                            ban nhaân daân caùc tænh, thaønh phoá tröïc
                                                            thuoäc trung öông coù traùch nhieäm toå
                                                            chöùc heä thoáng phaân phoái cho caùc doanh
                                                            nghieäp vöøa vaø nhoû tham gia. Neáu heä
                                                            thoáng naøo coù treân 80% haøng hoùa cuûa
                                                            doanh nghieäp vöøa vaø nhoû saûn xuaát trong
                                                            nöôùc seõ ñöôïc höôûng cô cheá, chính saùch
                                                            öu ñaõi veà thueá, phí, ñaát ñai. Ñaây laø moät
                                                            keânh hieäu quaû hoã trôï doanh nghieäp
                                                            Vieät Nam tieáp caän thò tröôøng, giôùi thieäu
                                                            thöông hieäu vôùi ngöôøi tieâu duøng trong
                                                            nöôùc. Chöông trình Xuùc tieán thöông maïi
                                                            quoác gia naêm 2018 cuõng ñaåy maïnh hôn
                                                            nöõa vieäc tieâu thuï haøng hoùa do doanh
                                                            nghieäp Vieät Nam saûn xuaát, nhaát laø taïi
                                                        AÛnh: QH vuøng bieân giôùi vaø haûi ñaûo, vôùi nhöõng
                                                            caùch laøm môùi hôn.
                                                                  THANH HUYEÀN thöïc hieän

                                                              Soá 473 BOÄ MÔÙI (723)   10 - 16/1/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14