Page 1 - DNSG Tuan So 475 (24 - 30.1.2018)
P. 1

SOÁ 475 (24 - 30.1.2018)      Söi àöång

      thõ trûúâng Tïët       8
      OÂNG PHAÏM ÑÌNH NGUYEÂN
      CHUÛ TÒCH KIEÂM TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
      COÂNG TY CP PHINDELI:
      Töi àaä


      thûåc tïë hún       18-19
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      Nhûäng
      thay
      thay
      thay
      thay
      thay
      thay
      thay
      thay àöíi tñch cûåcàöíi tñch cûåcàöíi tñch cûåcàöíi tñch cûåcàöíi tñch cûåcàöíi tñch cûåcàöíi tñch cûåcàöíi tñch cûåc
      tûâ
      tûâ
      tûâ doâng vöën FDIdoâng vöën FDIdoâng vöën FDIdoâng vöën FDIdoâng vöën FDIdoâng vöën FDI
      tûâ
      tûâ
      tûâ
  AÛnh: Hoaøng Trieàu 10 - 110 - 110 - 11
       1 1
         Khi giaá vaâng tùng,              Condotel                    Nïëu Trung Quöëc

         tiïìn söë giaãm                 haå nhiïåt                   ngûâng mua
                12                       14                traái phiïëu Myä?        31
   1   2   3   4   5   6