Page 10 - DNSG Tuần Số 478 (7-13.3.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
       “Chuêín quöëc tïë”
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
         trong mùæt doanh nhên Viïåt
            NHOÙM PHOÙNG VIEÂN  NAÊM 2017 CHÖÙNG KIEÁN KHOÂNG ÍT DOANH NGHIEÄP (DN) CUÛA VIEÄT NAM VAÄT LOÄN VÔÙI KHOÙ
                       KHAÊN KHI CAÙNH CÖÛA HOÄI NHAÄP GAÀN NHÖ MÔÛ TOANG, SÖÏ THAÂM NHAÄP CUÛA DN NÖÔÙC
                       NGOAØI VÔÙI COÂNG NGHEÄ HIEÄN ÑAÏI VAØ NAÊNG LÖÏC TAØI CHÍNH VÖÔÏT TROÄI GAÀN NHÖ LAÁN
                       LÖÔÙT TRONG “CUOÄC ÑUA” CHIEÁM LÓNH THÒ TRÖÔØNG. TUY NHIEÂN, HAÀU HEÁT DN VIEÄT NAM
                       CHO RAÈNG, HOÄI NHAÄP QUOÁC TEÁ LAØ CÔ HOÄI TÖÏ NHÌN LAÏI MÌNH ÑEÅ ÑIEÀU CHÆNH QUY MOÂ
                       SAÛN XUAÁT, CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM, QUAÛN TRÒ NGUOÀN LÖÏC SAO CHO PHUØ HÔÏP VÔÙI QUY
                       LUAÄT CUNG CAÀU THÒ TRÖÔØNG TRONG NÖÔÙC LAÃN XUAÁT KHAÅU. NHAÂN SOÁ BAÙO ÑAÀU TIEÂN
                       CUÛA NAÊM MAÄU TUAÁT, BAÙO DOANH NHAÂN SAØI GOØN GHI NHAÄN YÙ KIEÁN CUÛA MOÄT SOÁ DOANH

                       NHAÂN TRONG LÓNH VÖÏC BAÙN LEÛ, XUAÁT KHAÅU NOÂNG SAÛN, XAÂY DÖÏNG, DU LÒCH ÑEÅ NGHE
                       HOÏ NOÙI VEÀ NHÖÕNG THAØNH QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC, NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN, THAÙCH THÖÙC TRONG
                       NAÊM 2018 CUÕNG NHÖ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN DN.       OÂNG PHAN MINH THOÂNG - CHUÛ TÒCH HÑQT                  OÂNG NGUYEÃN ANH ÑÖÙC - PHOÙ TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
       KIEÂM TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY CP PHUÙC SINH:              THÖÔØNG TRÖÏC SAIGON CO.OP: 2018 SEÕ LAØ NAÊM
       NAÊM 2018 LAØ CÔ HOÄI CHO CAÙC NHAØ SAÛN XUAÁT              BUØNG NOÅ CUÛA BAÙN LEÛ HIEÄN ÑAÏI
       NOÂNG SAÛN VIEÄT NAM                             Coù theå noùi naêm 2017 laø naêm

         Naêm 2017 laø naêm maø ngaønh                     maø caùc nhaø baùn leû trong vaø ngoaøi
                                            nöôùc chuû yeáu ñònh vò thöông
       noâng saûn Vieät Nam “troài leân suït                   hieäu vaø ñaàu tö cuûng coá ñieåm baùn
       xuoáng”. Chaúng haïn nhö ngaønh                      vaø naêm 2018 seõ laø naêm buøng noå
       tieâu naêm roài chöùng kieán söï bieán                  cuûa baùn leû hieän ñaïi treân cô sôû caùc
       ñoäng veà giaù. Trong 15 naêm qua,                    ñieåm baùn hoaøn thieän vaø ñi vaøo
       giaù tieâu coù hai laàn bieán ñoäng                 hoaït ñoäng.
       maïnh, ñoù laø naêm 2008, thôøi ñieåm                    Neáu quan saùt quaù trình phaùt
       khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàn vaø                   trieån cuûa Saigon Co.op thì seõ
       naêm 2017. Chæ trong voøng 4 thaùng                    thaáy vieäc töông taùc vôùi caùc nhaø
       ñaàu naêm 2017, giaù tieâu giaûm ñeán                   baùn leû nöôùc ngoaøi ñaõ dieãn ra töø
       50%, khieán vieäc kinh doanh cuûa                     caùch nay hôn 20 naêm khi sieâu
       DN ñoái dieän vôùi bao khoù khaên,                 thò Co.opmart Coáng Quyønh ñaàu
       ngöôøi mua bò thieät haïi naëng neà,                   tieân khai tröông vaøo naêm 1996.
       vöøa mua ñaõ loã, töø luùc mua ñeán                Neáu caùc nhaø baùn leû nöôùc ngoaøi
       luùc nhaän haøng coù khi loã ñeán 30 -                  coù theá maïnh veà voán vaø kinh
       40%. Ngöôøi baùn cuõng khoâng vui                    nghieäm quoác teá thì Saigon Co.op
       veû gì khi vöøa baùn xong, vöøa giao                   vaø caùc nhaø baùn leû trong nöôùc laïi
       haøng xong laø ngöôøi mua bò thieät                    coù theá maïnh rieâng veà am hieåu thò
       haïi, ñaåy thò tröôøng vaøo tình traïng                  tröôøng, töø nguoàn haøng ñeán thoùi
       baáp beânh. Vôùi ngaønh tieâu, töø naêm                  quen tieâu duøng cuûa ngöôøi daân
       2012 ñeán 2016, giaù taêng lieân tuïc                   cuõng nhö kinh nghieäm tích luõy töø
       thì naêm 2017 dieãn bieán hoaøn toaøn                   chöông trình hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc hôïp taùc xaõ vaø baùn leû nöôùc ngoaøi.
       traùi chieàu.            Phuùc Sinh hieän naèm trong Top 10   Vieäc chuû ñoäng ñaàu tö phaùt trieån heä thoáng sieâu thò Co.opmart ñeán caùc tænh - thaønh
         Tuy nhieân, theo toâi, duø giaù leân  doanh nghieäp xuaát khaåu caø pheâ lôùn cuûa  ngoaøi khu vöïc TP.HCM ñöôïc Saigon Co.op thöïc hieän khaù sôùm, ñeán nay ñaõ vöôït con
       hay xuoáng thì trong kinh doanh,  Vieät Nam, ñoàng thôøi laø nhaø xuaát khaåu hoà  soá 60, phaân boå treân caû ba mieàn ñaát nöôùc. Ñaëc bieät, moät soá tænh - thaønh ñaõ xuaát hieän
       vieäc giöõ chöõ tín laø raát quan troïng  tieâu lôùn. Saûn phaåm cuûa Coâng ty xuaát sang  sieâu thò Co.opmart thöù hai, thöù ba. Saigon Co.op ñang duy trì toác ñoä phaùt trieån trung
       ñoái vôùi söï phaùt trieån beàn vöõng  caùc thò tröôøng khoù tính nhö Myõ, Canada,  bình hôn 10 sieâu thò Co.opmart moãi naêm, chöa keå chuoãi cöûa haøng thöïc phaåm Co.op
       cuûa DN. Coâng ty Phuùc Sinh cuûa  EU,... Phuùc Sinh ñoàng thôøi naèm trong Top  Food, cöûa haøng baùch hoùa Co.op Smile, cöûa haøng tieän lôïi Cheer, trung taâm thöông
       chuùng toâi töø tröôùc ñeán nay chæ  500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam. maïi Sense City, ñaïi sieâu thò Co.opXtra ñang ñöôïc taäp trung phaùt trieån taïi TP.HCM vaø
       choïn ñoái taùc uy tín caû beân mua                    caùc tænh - thaønh.
       laãn beân baùn. Do ñoù, duø giaù coù                     Trong naêm 2018, beân caïnh vieäc phaùt trieån sieâu thò Co.opmart, Saigon Co.op seõ ñaàu
       bieán ñoäng theá naøo thì khaùch haøng vaãn thanh toaùn ñaày ñuû, bôûi Phuùc Sinh vaãn laøm vaäy  tö phaùt trieån heä thoáng baùn leû theo höôùng ña keânh, seõ cho ra maét caùc loaïi hình thöông
       vôùi ñoái taùc.                              maïi ñieän töû.
         Naêm 2017 cuõng laø naêm ñieåm maø chaát löôïng caø pheâ xuoáng thaáp nhaát trong 10 naêm
       qua. Möa nhieàu trong thôøi gian thu hoaïch khieán chaát löôïng caø pheâ bò aûnh höôûng naëng.
       Song Phuùc Sinh chæ choïn mua quaû toát vaø saün saøng traû giaù cao ñeå ñaûm baûo chaát löôïng,  Ñeán nay, sieâu thò Co.opmart ñaõ vöôït con soá 60, phaân boå treân caû ba mieàn
       giöõ ñuùng cam keát vôùi khaùch haøng. Trong kinh doanh, khoù khaên chính laø thöû thaùch ñeå  ñaát nöôùc. Hieän, Saigon Co.op ñang duy trì toác ñoä phaùt trieån trung bình
       DN tìm ra phöông aùn toái öu.                          hôn 10 sieâu thò Co.opmart moãi naêm, chöa keå chuoãi moâ hình cöûa haøng thöïc
         Nguoàn cung noâng saûn cuûa Vieät Nam ñaõ toát hôn raát nhieàu vôùi söï ña daïng maët haøng  phaåm Co.op Food, cöûa haøng baùch hoùa hieän ñaïi Co.op Smile, cöûa haøng tieän
       vaø chaát löôïng baûo ñaûm vaø ngöôøi mua treân theá giôùi cuõng baét ñaàu xem Vieät Nam laø nhaø  lôïi Cheer, trung taâm thöông maïi Sense City, ñaïi sieâu thò Co.opXtra.
       cung caáp uy tín. Ñoù laø cô hoäi nhöng keøm theo phaûi caïnh tranh döõ doäi, moïi thöù khoâng
       deã daøng nhö tröôùc. Song, caùc coâng ty chaêm chæ saùng taïo seõ coù ñaát soáng vaø toâi luoân hy
       voïng ñaây laø naêm cô hoäi cho noâng saûn Vieät Nam.

        Soá 478 BOÄ MÔÙI (728)   7 - 13/3/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15