Page 5 - DNSG Tuần Số 478 (7-13.3.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5


          Möi trûúâng kinh doanh vêîn “eáp”                       doanh nghiïåp                                    www.TBSgroup.vn

           NGUYEÃN MINH THAÛO
             Tröôûng Ban Moâi tröôøng kinh doanh vaø Naêng löïc caïnh tranh
             Vieän Nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá Trung öông (CIEM)

             aêm 2018, Vieät Nam seõ khoù giöõ ñöôïc vò trí 55 treân  hoïc vaø Coâng ngheä ban haønh Thoâng tö 02 vaø 07 ñeå laøm
             baûng xeáp haïng moâi tröôøng kinh doanh toaøn caàu  roõ traùch nhieäm cuûa caùc boä ngaønh cuõng nhö caùch thöùc
          Nkhi Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi (WEF) ñieàu chænh  coâng boá hôïp quy tröôùc vaø sau thoâng quan. Ñaây ñöôïc
          caùch xeáp haïng baèng caùch höôùng tôùi caùch maïng coâng  xem laø caùch ñeå caùc boä ngaønh khaùc thöïc hieän treân cô
          nghieäp 4.0, nhöõng chæ soá veà ñoåi môùi, saùng taïo veà khoa  sôû coâng boá hôïp quy theo höôùng taïo thuaän lôïi hôn cho
          hoïc coâng ngheä.                doanh nghieäp.
           Naêm 2017, moâi tröôøng kinh doanh cuûa Vieät Nam  Baát caäp trong quaûn lyù chuyeân ngaønh cuõng laø vaán ñeà
          taêng 14 baäc, baäc cao nhaát trong 10 naêm qua. Neáu tính  ñöôïc CIEM ñeà caäp nhieàu, nhö soá löôïng vaên baûn caàn ñieàu
          hai naêm lieân tieáp thì Vieät Nam ñaõ taêng 23 baäc vaø 8 chæ soá  chænh raát lôùn, phaïm vi maët haøng quaù roäng, choàng cheùo
          veà moâi tröôøng kinh doanh. Nhôø ñoù, naêng löïc caïnh tranh  trong quaûn lyù, kieåm tra chuyeân ngaønh vaø thôøi gian thöïc
          cuõng ñöôïc caûi thieän veà ñieåm soá vaø thöù haïng. Vieät Nam ôû  hieän daøi vôùi chi phí lôùn. Hieän chi phí kieåm tra chuyeân
          haïng 55treân toång soá 137 neàn kinh teá, taêng 5 baäc so vôùi  ngaønh ñang raát lôùn, ñaëc bieät laø chi phí kieåm tra chaát
          naêm 2016 vaø 20 baäc so vôùi caùch nay 5 naêm. Caïnh ñoù, chæ  löôïng haøng hoùa. Tình traïng danh muïc haøng hoùa phaûi
          soá ñoåi môùi, saùng taïo cuûa Vieät Nam ñang ôû thöù haïng cao  kieåm tra chuyeân ngaønh nhöng khoâng coù maõ HS vaãn coøn
          nhaát töø tröôùc ñeán nay: 47/127. Chæ soá naøy ñöôïc caûi thieän  nhieàu, gaây khoù khaên cho cô quan haûi quan cuõng nhö
          laø do Vieät Nam ñaõ kòp thôøi caäp nhaät caùc thoâng tin, döõ lieäu  doanh nghieäp khi thöïc hieän thuû tuïc thoâng quan.
          cuûa Toå chöùc Sôû höõu trí tueä Theá giôùi (WIPO).  Theâm nöõa, duø chæ soá giao dòch thöông maïi qua bieân
           Theá nhöng, ñeå duy trì ñöôïc vò trí 55 treân baûng xeáp  giôùi coù nhöõng ñieåm tích cöïc lieân quan ñeán caùc thuû tuïc
          haïng moâi tröôøng kinh doanh toaøn caàu, Vieät Nam ñang  haûi quan, nhöng do thuû tuïc caûi thieän quaûn lyù chuyeân
          ñöùng tröôùc nhieàu thaùch thöùc trong boái caûnh ñoåi môùi  ngaønh thöïc hieän chaäm, chöa ñoàng ñeàu, neân chæ soá naøy
          coâng ngheä, saùng taïo coøn nhieàu haïn cheá.  cuõng coù möùc caûi thieän raát haïn cheá. Hieän, chæ soá giao
           Nghò quyeát Phieân hoïp Chính phuû chuyeân ñeà veà  dòch thöông maïi qua bieân giôùi cuûa Vieät Nam laø 94 - moät
          xaây döïng phaùp luaät ngaøy 31/8/2017 (Nghò quyeát 83/ vò trí töông ñoái thaáp. Tôùi ñaây, neáu nhö caûi caùch chuyeân
          NQ-CP) ñaõ giao caùc boä raø soaùt, ñaùnh giaù vaø baõi boû ít  ngaønh ñöôïc thöïc hieän quyeát lieät hôn môùi hy voïng caûi
          nhaát 1/3 ñeán 1/2 soá ñieàu kieän kinh doanh hieän haønh.  thieän chæ soá naøy.
          Tuy nhieân, keát quaû raø soaùt cuûa CIEM cho thaáy, caùc boä  Naêm 2018, moâi tröôøng kinh doanh vaãn coøn nhieàu
          vaãn luùng tuùng trong vieäc phaân bieät giöõa ñieàu kieän kinh  thaùch thöùc, doanh nghieäp vaãn gaëp khoâng ít khoù khaên.
          doanh ñoái vôùi ngaønh ngheà vaø quaûn lyù chuyeân ngaønh  Tính ñeán nay, vaãn coù tôùi 4/10 chæ soá moâi tröôøng kinh
          ñoái vôùi saûn phaåm haøng hoùa. Trong caùc vaên baûn ñöôïc  doanh giaûm baäc, trong ñoù khôûi söï kinh doanh giaûm 2
          ban haønh, vaãn coù caùc ñieàu kieän kinh doanh chung  baäc, ñaêng kyù sôû höõu taøi saûn giaûm 4 baäc, giaûi quyeát phaù
          chung, khoâng roõ raøng, cuï theå. Trong soá nhöõng ñieàu  saûn doanh nghieäp giaûm 4 baäc. Söï giaûm baäc khoâng phaûi
          kieän kinh doanh ñöôïc ñeà xuaát baõi boû vaø söûa ñoåi, chöa  do caùc chæ soá khoâng coù söï caûi thieän maø do caùc quoác gia
          coù thoáng keâ ñaày ñuû, nhöng coù khoaûng 1/2 soá ñieàu kieän  khaùc coù söï caûi thieän toát hôn Vieät Nam treân caùc chæ soá
          thuoäc dieän söûa ñoåi, trong khi ñoù Chính phuû yeâu caàu  naøy. Hieän, Vieät Nam ñöùng sau boán nöôùc trong ASEAN laø
          phaûi baõi boû 1/3 ñeán 1/2 ñieåu kieän kinh doanh. Nhö vaäy,  Singapore (thöù 2), Malaysia (thöù 24), Thaùi Lan (thöù 26),
          chæ coù 1/2 laø baõi boû vaø coù tôùi 1/2 laø söûa ñoåi ñieàu kieän  Brunei (thöù 56) vaø ñöùng treân Indonesia (thöù 72), Philip-
          kinh doanh.                   pines (thöù 113) veà chæ soá moâi tröôøng kinh doanh. Thöïc
           Moät yeáu toá quan troïng ñoái vôùi moâi tröôøng kinh  teá ñoù ñoøi hoûi Chính phuû phaûi noã löïc hôn cho muïc tieâu
          doanh laø quaûn lyù chuyeân ngaønh ñoái vôùi haøng hoùa xuaát  caûi caùch haønh chính. CIEM ñaõ kieán nghò caùc boä, ngaønh
          nhaäp khaåu, moät chæ soá aûnh höôûng ñeán giao dòch thöông  vaø ñòa phöông phaûi tích cöïc hôn trong caûi thieän moâi
          maïi qua bieân giôùi cuûa moâi tröôøng kinh doanh. Maëc duø  tröôøng kinh doanh. Cuï theå, tieáp tuïc raø soaùt ñeå caét giaûm
          naêm 2017 laø naêm ñaëc bieät veà nhöõng thay ñoåi chính saùch  1/3 ñeán 1/2 ñieàu kieän kinh doanh vaø hoaøn thaønh trong
          trong quaûn lyù chuyeân ngaønh naøy vaø ñaõ coù söï thay ñoåi  quyù III/2018, cuõng nhö giaûm ít nhaát 50% caùc maët haøng
          tích cöïc veà phía caùc boä, nhö Boä Coâng Thöông thöïc hieän  phaûi kieåm tra chuyeân ngaønh trong töøng lónh vöïc.
          Thoâng tö 36 veà daùn nhaõn naêng löôïng, hay vieäc Boä Khoa           SONG ANH ghi


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                   Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                     Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                     AÛnh: QUYÙ HOØA
        Toång bieân taäp:    Trình baøy: DZOAÕN BINH   Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
        Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH   E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT        Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                   Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 478 BOÄ MÔÙI (728)   7 - 13/3/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10