Page 6 - DNSG Tuần Số 478 (7-13.3.2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                       Theo Doøng Thôøi söï
        TP.HCM àêíy maånh triïín khai cú chïë                               chieám gaàn 30%. Hai thaùng ñaàu naêm 2018, caû nöôùc
                                                           u Kinh doanh baát ñoäng saûn coù soá voán ñaêng kyù
        àùåc thuâ vaâ chûúng trònh àöåt phaá                                coù 18.703 doanh nghieäp thaønh laäp vôùi soá voán ñaêng
                                                         kyù 197.333 tyû ñoàng, taêng 29,4% veà soá doanh nghieäp
                                                         vaø taêng 29,3% veà soá voán ñaêng kyù so vôùi cuøng kyø
                                                         naêm 2017. Trong ñoù, ngaønh baùn buoân, baùn leû, söûa
          heo keá hoaïch ñöôïc ngöôøi phaùt ngoân cuûa UBND                       chöõa oâ toâ, xe maùy coù soá löôïng doanh nghieäp ñaêng
          TP.HCM chia seû vôùi baùo giôùi tröôùc Teát Nguyeân                      kyù nhieàu nhaát, nhöng tyû leä gia taêng doanh nghieäp
        Tñaùn 2018, ñeán thaùng 6/2018, caùc ñeà aùn nhaèm                         cuûa ngaønh kinh doanh baát ñoäng saûn laø cao nhaát,
        trieån khai Nghò quyeát 54/2017/QH14 cuûa Quoác hoäi veà thí                    ñeán 67,5%. Veà soá voán ñaêng kyù, ngaønh kinh doanh
        ñieåm cô cheá, chính saùch ñaëc thuø phaùt trieån TP.HCM seõ                    baát ñoäng saûn tieáp tuïc coù soá voán ñaêng kyù môùi nhieàu
        ñöôïc trình HÑND TP.HCM xem xeùt vaø thoâng qua. Theâm                       nhaát laø 58.741 tyû ñoàng, chieám 29,8%.
        nöõa, ñaây cuõng laø thôøi ñieåm quan troïng cho vieäc trieån                     u Xuaát khaåu 6,5 trieäu taán gaïo. Trong 2 thaùng
        khai Baûy chöông trình ñoät phaù cuõng nhö vieäc xaây döïng                    ñaàu naêm, Vieät Nam ñaõ xuaát khaåu 861.000 taán gaïo,
        TP.HCM trôû thaønh ñoâ thò thoâng minh.                              thu veà 419 trieäu USD, taêng 17% veà khoái löôïng vaø
         Ñeå thöïc hieän ñöôïc nhöõng muïc tieâu aáy, Chuû tòch                      34% veà giaù trò so vôùi cuøng kyø naêm 2017. Philippines
        UBND TP.HCM Nguyeãn Thaønh Phong töøng nhaán maïnh,                        laø thò tröôøng ñöùng ñaàu veà nhaäp khaåu gaïo cuûa Vieät
        Thaønh phoá caàn huy ñoäng nguoàn löïc raát lôùn, khoâng chæ                    Nam vôùi thò phaàn 26,9%. Trung Quoác ñöùng thöù hai
        voán maø coøn laø nhaân löïc, cuï theå laø ñoäi nguõ trí thöùc, nhaø                vôùi 23,5% thò phaàn. Naêm 2017, Vieät Nam xuaát khaåu
        khoa hoïc trong vaø ngoaøi nöôùc. Hôn nöõa, moïi vieäc phaûi                    ñöôïc 5,8 trieäu taán gaïo vôùi trò giaù 2,6 tyû USD. Giaù
        ñöôïc gaáp ruùt trieån khai.                                    gaïo xuaát khaåu cuûa Vieät Nam cuõng ñang daàn caûi
         Ngay nhöõng ngaøy ñaàu thaùng 3, caùc sôû, ban, ngaønh cuûa                   thieän, neáu giaù gaïo xuaát khaåu bình quaân trong naêm
        Thaønh phoá ñaõ trieån khai caùc chöông trình xuùc tieán, keâu                   2016 chæ ñaït 435 USD/taán, nhöng sang naêm 2017
        goïi, tìm kieám nhaø ñaàu tö thöïc hieän moät trong Baûy chöông                  laø 450 USD/taán vaø ñaàu naêm 2018 laø 475 USD/taán.
        trình ñoät phaù. Ñaàu tuaàn naøy, UÛy ban Maët traän Toå quoác Vieät                Naêm 2018, Vieät Nam coù khaû naêng xuaát khaåu 6,5
        Nam TP.HCM cuõng ñaõ toå chöùc hoäi nghò phaûn bieän döï thaûo                   trieäu taán gaïo.
        ñeà aùn veà thu huùt chuyeân gia, nhaø khoa hoïc vaø lao ñoäng treû                  u Voán ngoaïi ñaït hôn 3 tyû USD. Hai thaùng ñaàu
        veà coâng taùc ôû caùc sôû, ban, ngaønh, caùc khu coâng ngheä cao                 naêm 2018, toång voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät
        cuûa Thaønh phoá giai ñoaïn 2018 - 2022.                              Nam qua ñaêng kyù caáp môùi, voán taêng theâm vaø goùp
         Taïi hoäi nghò, PGS-TS. Traàn Hoaøng Ngaân - Giaùm ñoác                     voán mua coå phaàn cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø
        Hoïc vieän Caùn boä TP.HCM cho bieát, Nghò quyeát 54 cho                      3,34 tyû USD, baèng 98,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2017.
        pheùp HÑND coù quyeàn quyeát ñònh chi thu nhaäp taêng                       Coâng nghieäp cheá bieán, cheá taïo vaãn laø lónh vöïc thu
        theâm cho caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc vaø quy ñònh möùc        AÛnh: Huyønh Phaïm Duõng huùt ñöôïc nhieàu söï quan taâm cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc
        thu nhaäp cho caùc chuyeân gia, nhaø khoa hoïc thuoäc Thaønh  Metro, caùc döï aùn caûi taïo, di dôøi nhaø treân vaø ven keânh  ngoaøi vôùi toång soá voán ñaït 1,83 tyû USD, chieám 54,6%
        phoá thay vì phaûi chòu nhieàu quy ñònh raøng buoäc nhö  raïch, caùc döï aùn xaây döïng, caûi taïo chung cö cuõ, hö hoûng  toång voán ñaàu tö ñaêng kyù trong hai thaùng ñaàu naêm
        tröôùc. Ñaây laø tieàn ñeà quan troïng cho vieäc thu huùt nhaân  naëng), trong ñoù, caùc cô quan ñaïi dieän cuûa TP.HCM ñaëc  2018. Lónh vöïc xaây döïng ñöùng thöù hai vôùi toång voán
        taøi ñeán TP.HCM laøm vieäc. Theo oâng Ngaân, taøi chính cuõng  bieät nhaán maïnh ñeán caùc döï aùn chænh trang vaø phaùt trieån  ñaàu tö 345,4 trieäu USD, chieám 10,3% toång voán ñaàu
        caàn nhöng ngöôøi laøm khoa hoïc caàn nhaát laø moâi tröôøng  ñoâ thò (thuoäc Baûy chöông trình ñoät phaù).  tö ñaêng kyù. Ñöùng thöù ba laø lónh vöïc kinh doanh baát
        laøm vieäc, neân beân caïnh cheá ñoä ñaõi ngoä xöùng ñaùng,  OÂng Leâ Traàn Kieân - Phoù giaùm ñoác Sôû Xaây döïng  ñoäng saûn vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù laø 312,1 trieäu
        TP.HCM caàn taïo cô cheá laøm vieäc thuaän lôïi ñeå caùc nhaø  TP.HCM nhaán maïnh, hieän Thaønh phoá raát quan taâm ñeán  USD, chieám 9,3% toång voán ñaàu tö ñaêng kyù.
        khoa hoïc ñöôïc töï do saùng taïo, töï do coáng hieán. Ñöôïc  vieäc keâu goïi nhaø ñaàu tö tham gia caûi taïo vaø xaây laïi chung  u Ñoàng Nai xuaát sieâu 620 trieäu USD. Trong hai
        bieát, theo ñeà aùn, chuyeân gia vaø trí thöùc sau khi truùng  cö cuõ hö hoûng, xuoáng caáp. Song song ñoù laø di dôøi, toå  thaùng ñaàu naêm 2018, Ñoàng Nai ñaõ xuaát sieâu hôn
        tuyeån seõ ñöôïc nhaän möùc trôï caáp ban ñaàu 100 trieäu ñoàng  chöùc laïi cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân soáng treân vaø ven  620 trieäu USD (caû nöôùc xuaát sieâu 1,08 tyû USD), kim
        neáu coù hoïc haøm giaùo sö, phoù giaùo sö hoaëc trình ñoä tieán  keânh raïch. Qua hôn 20 naêm trieån khai chöông trình naøy,  ngaïch xuaát khaåu taêng khoaûng 25,5% so vôùi cuøng kyø
        só, hay ngöôøi coù trình ñoä thaïc só loaïi gioûi, toát nghieäp xuaát  Thaønh phoá ñaõ boài thöôøng vaø di dôøi khoaûng 36.000 caên  2017 (caû nöôùc taêng 22,9%). Nhöõng maët haøng xuaát
        saéc ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo coâng  nhaø treân, ven keânh raïch vaø ñeán naêm 2020 seõ di dôøi, toå  khaåu taêng maïnh caû veà soá löôïng laãn giaù trò laø giaøy
        nhaän, ñoàng thôøi coù ít nhaát moät coâng trình nghieân cöùu  chöùc laïi cuoäc soáng cho khoaûng 20.000 ngöôøi daân nöõa.  deùp, deät may, ñoà goã, xô sôïi deät, saûn phaåm töø saét
        khoa hoïc ñöôïc cô quan thaåm quyeàn coâng nhaän. Theo oâng Kieân, trong naêm 2018, TP.HCM seõ ñaåy nhanh  theùp, maùy vi tính, ñieän töû vaø linh kieän. Rieâng kim
         Cuøng vôùi vieäc ñeà ra chính saùch chieâu moä nhaân taøi,  tieán ñoä môøi goïi vaø löïa choïn chuû ñaàu tö ñoái vôùi 13 chung  ngaïch xuaát khaåu haøng deät may 2 thaùng ñaàu naêm
        naêm 2018, TP.HCM seõ keâu goïi caùc nguoàn löïc trong vaø  cö caáp D (caáp phaûi thaùo dôõ), muïc tieâu ñeán naêm 2020 laø  öôùc ñaït treân 355 trieäu USD, taêng gaàn 42% so vôùi
        ngoaøi nöôùc tham gia trieån khai nhöõng döï aùn haï taàng  hoaøn thaønh vieäc thaùo dôõ, xaây döïng toaøn boä 15 chung cö  cuøng kyø naêm tröôùc. Naêm 2017, caû nöôùc xuaát sieâu
        kinh teá - xaõ hoäi troïng ñieåm. Taïi Hoäi nghò Chænh trang vaø  caáp D, nhö chung cö 128 Hai Baø Tröng, chung cö 23 Lyù Töï  khoaûng 2,7 tyû USD thì rieâng Ñoàng Nai ñaõ xuaát sieâu
        Phaùt trieån ñoâ thò do Hieäp hoäi Baát ñoäng saûn TP.HCM vaø  Troïng. Sau khi löïa choïn ñöôïc nhaø ñaàu tö, caùc chung cö naøy  2,17 tyû USD. Naêm 2018, Ñoàng Nai ñaët muïc tieâu kim
        Hieäp hoäi Caùc doanh nghieäp Nhaät Baûn phaùt trieån ñoâ thò  seõ ñöôïc thaùo dôõ ñeå xaây döïng chung cö môùi thay theá nhaèm  ngaïch xuaát khaåu ôû möùc 18,3 - 18,5 tyû USD, cao hôn
        sinh thaùi haûi ngoaïi phoái hôïp toå chöùc, TP.HCM ñaõ ñöa ra  toå chöùc laïi cuoäc soáng ngöôøi daân, thay ñoåi caûnh quan ñoâ thò,  so vôùi 16,9 tyû USD maø ñòa phöông naøy ñaït ñöôïc
        danh muïc 193 döï aùn môøi goïi ñaàu tö (bao goàm caùc tuyeán  goùp phaàn chænh trang ñoâ thò.
                                                NGUYEÂN BAÛO    trong naêm 2017.


        GIAÙ CAÙ TRA NGUYEÂN LIEÄU TAÊNG MAÏNH    ÑIEÀU CHÆNH TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ        TREÂN 90% GIAÙ TRÒ HAØNG RAU CUÛ QUAÛ
         Giaù caù tra nguyeân lieäu taïi Ñoàng baèng soâng Cöûu ÑÖÔØNG SAÉT ÑOÂ THÒ TP.HCM    XUAÁT KHAÅU ÔÛ DAÏNG THOÂ
        Long trong thaùng 2/2018 ñaït möùc cao kyû luïc, dao  Thuû töôùng yeâu caàu UBND TP.HCM khaån tröông coù  Giaù trò xuaát khaåu rau cuû quaû hai thaùng ñaàu naêm 2018 öôùc
        ñoäng töø 27.000 - 29.000 ñoàng/kg tuøy theo chaát  vaên baûn göûi Boä Giao thoâng - Vaän taûi (GTVT) veà vieäc ñieàu  ñaït 0,62 tyû USD, taêng 47,6 % so vôùi cuøng kyø naêm 2017, trong
        löôïng caù, kích côõ vaø phöông thöùc thanh toaùn, thaäm  chænh toång möùc ñaàu tö tuyeán Metro soá 1 vaø soá 2. Giao  ñoù, quaû chieám 87%, rau cuû chieám 13%. Thò tröôøng xuaát
        chí coù nôi möùc giaù leân tôùi 32.000 ñoàng/kg. Sau Teát  Boä GTVT thaåm ñònh vieäc ñieàu chænh toång möùc ñaàu tö,  khaåu rau cuû quaû cuûa Vieät Nam laø Trung Quoác vôùi 79,54% thò
        Nguyeân ñaùn, caùc nhaø maùy cheá bieán caù tra ñang thu  trình Chính phuû tröôùc ngaøy 20/3. Tuyeán Metro soá 1 coù  phaàn, tieáp theo laø Myõ, Nhaät Baûn, Thaùi Lan, Malaysia. Rau cuû
        mua trôû laïi nhöng nguoàn cung thieáu. Giaù caù tra  toång möùc ñaàu tö taêng töø 17.400 tyû ñoàng leân 47.300 tyû  quaû xuaát khaåu chuû yeáu laø saûn phaåm thoâ vaø sô cheá vôùi treân
        gioáng taïi Ñoàng baèng soâng Cöûu Long cuõng ñang  ñoàng vaø tuyeán soá 2 taêng töø 26.100 tyû ñoàng leân 40.000  93% toång giaù trò, coøn caùc maët haøng qua cheá bieán chæ chieám
        ñöôïc ñaåy leân cao.             tyû ñoàng.                  khoaûng 6,6%.
                            D.K                      N.B                        P.L

        Soá 478 BOÄ MÔÙI (728)   7 - 13/3/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11