Page 7 - DNSG Tuần Số 478 (7-13.3.2018)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                   Àïí têån duång ûu àaäi thuïë quan tûâ ACFTA              HÔÏP ÑOÀNG TÖÔNG LAI TRAÙI PHIEÁU
                                                      CHÍNH PHUÛ GIAO DÒCH VAØO QUYÙ III

                                                       Theo thoâng tin töø Sôû Giao dòch chöùng khoaùn Haø
                        * Qua ACFTA, baø ñaùnh giaù  * Hình nhö doanh nghieäp   Noäi (HNX), hai thaùng ñaàu naêm 2018, HNX ñaõ toå chöùc 9
                      theá naøo veà ñoái taùc Trung Quoác? Vieät Nam chöa taän duïng ñöôïc  phieân ñaáu giaù vôùi toång soá löôïng coå phaàn chaøo baùn laø
                                     caùc öu ñaõi, thuaän lôïi töø vieäc  515.979.492 (chieám 99,3% toång soá löôïng coå phaàn chaøo
                        - Trung Quoác khoâng phaûi laø  ACFTA ñöôïc naâng caáp?  baùn). Ñeán nay ñaõ coù 11 doanh nghieäp nhaø nöôùc coå phaàn
                      ñoái taùc veà thöông maïi töï do ñaàu             hoùa ñaêng kyù giao dòch treân UPCoM. Trong thaùng 2 cuõng
                      tieân cuûa Vieät Nam, caøng khoâng  - Naêm 2016, Nghò ñònh thö Söûa  ñaõ chöùng kieán nhöõng kyû luïc môùi cuûa thò tröôøng chöùng
                      phaûi laø ñoái taùc thöông maïi môùi  ñoåi ACFTA coù hieäu löïc vôùi muïc  khoaùn phaùi sinh. Maëc duø chæ môùi giao dòch trong 15 ngaøy
                      nhaát, nhöng Trung Quoác laø ñoái  tieâu chính laø naâng caáp caùc quy  nhöng khoái löôïng giao dòch bình quaân ñaït 28.122 hôïp
        Töø ñaàu naêm 2018 coù    taùc voâ cuøng lôùn trong soá 21 ñoái  ñònh veà quy taéc xuaát xöù haøng hoùa  ñoàng/phieân, giaù trò giao dòch bình quaân ñaït 2.977,96 tyû
        theâm 588 doøng thueá    taùc do caùc hieäp ñònh thöông maïi  vaø taïo theâm nhieàu thuaän lôïi trong  ñoàng/phieân, vôùi möùc taêng laàn löôït laø 51,37% vaø 51,04%
                                     thöông maïi song phöông. Ngaøy
                      töï do (FTA) mang laïi cho nöôùc
        caét giaûm xuoáng 0%     ta hieän nay. Ñoái taùc thöông maïi  12/11/2016, Hieäp ñònh Thöông  so vôùi thaùng tröôùc. Ñaïi dieän HNX cho bieát HNX seõ xaây
                                                      döïng hôïp ñoàng töông lai traùi phieáu chính phuû 5 naêm, laõi
        theo cam keát trong     giöõa Vieät Nam vaø Trung Quoác  maïi töï do ASEAN - Hoàng Koâng ñaõ  suaát 5%, döï kieán saûn phaåm naøy coù theå ñöôïc ñöa vaøo giao
                      ñaëc bieät hôn khi Trung Quoác coù
                                     ñöôïc kyù keát, môû ra con ñöôøng öu
        Hieäp ñònh Thöông maïi    chung ñöôøng bieân giôùi vôùi 14  tieân cho haøng hoùa Vieät Nam vaøo  dòch treân thò tröôøng vaøo quyù III/2018.  Tr.Ñ
        töï do ASEAN - Trung     nöôùc vaø coù chung bieân giôùi bieån  khu vöïc kinh teá ñaëc bieät naøy cuûa  VINGROUP COÂNG BOÁ KEÁ HOAÏCH
                      vôùi 4 nöôùc, nhöng duy nhaát Vieät
                                     Trung Quoác. Ñaây chính laø cô hoäi
        Quoác (ACFTA). Baø      Nam coù chung bieân giôùi ñaát lieàn  ñeå doanh nghieäp Vieät Nam gia  XAÂY DÖÏNG TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC
        Nguyeãn Thò Thu Trang    vaø bieân giôùi bieån. Do ñoù, moïi  taêng thöông maïi vôùi thò tröôøng
                      ñoäng thaùi trong quan heä thöông
                                     Trung Quoác. Tuy nhieân, treân thöïc
        - Giaùm ñoác Trung      maïi vôùi Trung Quoác ñeàu aûnh  teá, lôïi ích maø doanh nghieäp thu
        taâm WTO vaø Hoäi nhaäp   höôûng raát lôùn ñeán Vieät Nam.  ñöôïc töø vieäc taän duïng caùc thoûa
                                     thuaän naøy coøn raát haïn cheá.
        cuûa VCCI khuyeán caùo     * Veà kinh teá, söï ñaëc bieät naøy  Theo soá lieäu töø Boä Coâng
        doanh nghieäp phaûi     noùi leân ñieàu gì, thöa baø? Thöông vaø Toång cuïc Haûi quan, tyû leä
                                     taän duïng öu ñaõi thueá quan ACFTA
        chaáp nhaän caïnh tranh     - Con ñöôøng giao thöông giöõa  (baèng toång giaù trò kim ngaïch haøng
        treân töøng phaân khuùc   Trung Quoác vaø Vieät Nam so vôùi caùc  hoùa xuaát khaåu ñöôïc höôûng öu
                      nöôùc laø thuaän lôïi nhaát vaø doanh
                                     ñaõi treân toång giaù trò haøng xuaát ñi)
        thò tröôøng, traùnh vieäc  nghieäp nöôùc ta coù nhieàu cô hoäi  thöôøng ôû möùc thaáp, chæ cao hôn
        baùn nguyeân lieäu thoâ,   taän duïng thuaän lôïi naøy. Nhöng  tyû leä taän duïng cuûa FTA vôùi khu vöïc
                                                       Sau khi ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû ñoàng yù chuû
        phaûi chuû ñoäng taïo ra   thuaän lôïi nhaát cuõng coù nghóa  ASEAN. Vì theá, döï kieán ñöôïc lôïi 10  tröông thaønh laäp Tröôøng Ñaïi hoïc VinUni, Taäp ñoaøn
                      nguy cô veà gian laän thöông maïi
                                     ñoàng töø vieäc loaïi boû thueá quan
        söï chuyeån dòch ñaùng    vaø caùc yeáu toá ruûi ro cuõng lôùn nhaát.  nhöng thöïc teá chæ ñöôïc 3 ñoàng,  Vingroup (VIC) ñaõ coâng boá tham gia lónh vöïc giaùo duïc
        keå trong cô caáu ngoaïi   Cho neân quan heä thöông maïi vôùi  cao laém cuõng chæ 5 ñoàng. Soá lieäu  ñaïi hoïc. VinUni ñi theo moâ hình ñaïi hoïc tö thuïc phi lôïi
                                     cuûa naêm 2016 cho thaáy, doanh
                      ñoái taùc kinh teá naøy cuûa Vieät Nam laø
                                                      nhuaän, xaây döïng döïa treân caùc chuaån möïc quoác teá vaø
        thöông vôùi Trung      raát ñaëc bieät theo nghóa ñoù. Cuõng  nghieäp chæ taän duïng ñöôïc 32% öu  tích hôïp caùc moâ hình cuûa giaùo duïc ñaïi hoïc treân theá
        Quoác thì môùi taän duïng  vì vaäy, thöông maïi giöõa Vieät Nam  ñaõi töø ACFTA, nghóa laø chöa ñaày 1/3  giôùi. VinUni seõ phaùt trieån caùc chuyeân ngaønh giaùo duïc
                      - Trung Quoác coøn ñöôïc thöïc hieän
                                     soá haøng hoùa xuaát khaåu ñi Trung
                                                      vaø ñaøo taïo trong caùc lónh vöïc kinh doanh, coâng ngheä
        ñöôïc caùc öu ñaõi thueá   bôûi nhieàu cam keát, nhö Hieäp ñònh  Quoác taän duïng ñöôïc nhöõng öu ñaõi  vaø khoa hoïc söùc khoûe. Caùc chöông trình ñaøo taïo höôùng
        quan töø ACFTA.       Thöông maïi bieân giôùi Vieät Nam -  thueá quan naøy. Tyû leä naøy laø raát thaáp  tôùi muïc tieâu ñaït tieâu chuaån kieåm ñònh chaát löôïng quoác
                      Trung Quoác chaúng haïn.
                                     so vôùi nhieàu quoác gia khaùc trong
                                                      teá. Sinh vieân taïi ñaây coù cô hoäi hoïc taäp vôùi ñoäi nguõ
                                     khu vöïc vaø treân theá giôùi, nhaát laø khi  giaùo sö, giaûng vieân ñeán töø nhöõng tröôøng ñaïi hoïc, vieän
         Ñeán naêm 2020, coù khoaûng 475 doøng thueá ñöôïc caét giaûm  so vôùi nhöõng cô hoäi, thuaän lôïi maø  nghieân cöùu vaø beänh vieän coù uy tín, cuõng nhö tieáp caän
        xuoáng 5% goàm saét theùp, caùp ñieän, saûn phaåm ñieän gia duïng; caùc  ACFTA ñem laïi.  vôùi nhöõng coâng ngheä giaùo duïc, heä thoáng thieát bò moâ
        saûn phaåm cao su, goám söù, giaáy, xi maêng, nhöïa vaø saûn phaåm coâng  ACFTA mang laïi cho doanh  phoûng, chuoãi phoøng lab tieân tieán. VinUni coù truï sôû taïi
        nghieäp khaùc; caùc cheá phaåm noâng nghieäp ñaõ qua cheá bieán; moät soá  nghieäp Vieät Nam cô hoäi tieáp caän  Haø noäi, cô sôû ñaàu tieân cuûa tröôøng döï kieán khôûi coâng
        doøng xe taûi vaø xe chuyeân duïng...           vôùi thò tröôøng khoång loà cuûa Trung  xaây döïng trong naêm 2018 vaø tuyeån sinh khoùa ñaàu tieân
                                     Quoác. Tuy nhieân, muoán taän duïng
         Tröôùc ñoù, thöïc hieän cam keát ACFTA, töø ngaøy 1/1/2015, Vieät            vaøo naêm 2020.
        Nam ñaõ caét giaûm theâm 3.691 doøng thueá veà 0% so vôùi naêm 2014,  ñöôïc cô hoäi naøy, doanh nghieäp               N.B
                                     Vieät Nam phaûi chaáp nhaän caïnh
        taäp trung vaøo caùc nhoùm maët haøng chaát deûo vaø chaát deûo nguyeân  tranh treân töøng phaân khuùc thò  HONDA VIEÄT NAM COÂNG BOÁ GIAÙ BAÙN LEÛ
        lieäu, ñoà goã, maùy moùc thieát bò, linh kieän phuï tuøng, maùy vi tính vaø  tröôøng, traùnh baùn nguyeân lieäu thoâ.  LOÂ XE NHAÄP KHAÅU
        inh kieän ñieän töû, vaûi may maëc, nguyeân phuï lieäu deät may, da giaøy,  Ñaëc bieät, Vieät Nam caàn phaûi chuû
        saûn phaåm deät may vaø moät soá loaïi saét theùp.     ñoäng taïo ra söï chuyeån dòch ñaùng
         Veà phía Trung Quoác, thueá suaát trung bình cuûa bieåu thueá Trung  keå trong cô caáu ngoaïi thöông vôùi
        Quoác daønh cho ASEAN giai ñoaïn 2015 - 2017 laø 0,73%/naêm vaø  Trung Quoác, coù theá môùi taän duïng
        naêm 2018 laø 0,56%/naêm. Tính ñeán naêm 2015, Trung Quoác coù  ñöôïc cô hoäi do ACFTA mang laïi.
        7.845 doøng thueá caét giaûm veà 0%, chieám 95,35% toång soá doøng
        thueá vaø 91,59% toång kim ngaïch nhaäp khaåu töø Vieät Nam.  * Caûm ôn baø!
                                          Thanh huyeàn thöïc hieän


      BRG SEÕ NAÉM QUYEÀN CHI PHOÁI HAPRO      Theo ñoù, Vinamco seõ mua 65% coå phaàn Hapro vôùi möùc
        Toång coâng ty Thöông maïi Haø Noäi (Hapro) vöøa coâng  giaù toái thieåu khoâng thaáp hôn giaù ñaáu thaønh coâng thaáp
      boá nhöõng thoâng tin chi tieát lieân quan ñeán vieäc coå phaàn  nhaát cuûa phieân IPO, döï kieán toå chöùc ngaøy 30/3. Vôùi giaù
      hoùa, chaøo baùn coå phaàn laàn ñaàu ra coâng chuùng (IPO).  khôûi ñieåm 12.800ñ/CP, Hapro ñöôïc ñònh giaù 2.800 tyû
                              ñoàng khi IPO. Caên cöù theo möùc giaù khôûi ñieåm cuûa phieân
      Theo phöông aùn ñöôïc pheâ duyeät, Coâng ty Motor N.A                       Môùi ñaây, Honda Vieät Nam ñaõ nhaäp khaåu 2.000 oâ toâ
      Vieät Nam (Vinamco) ñaõ ñöôïc UBND TP. Haø Noäi - ñaïi dieän  ñaáu giaù, soá tieàn thaáp nhaát maø Vinamco boû ra ñeå trôû thaønh  nguyeân chieác töø Thaùi Lan veà Vieät Nam vôùi thueá suaát 0%.
                              coå ñoâng chieán löôïc cuûa Hapro vaøo khoaûng 1.830 tyû ñoàng.
      chuû sôû höõu cuûa Hapro löïa choïn laø nhaø ñaàu tö chieán löôïc.               Loâ xe naøy goàm caùc doøng CR-V, Civic, Accord vaø maãu xe
                              Vinamco laø coâng ty thaønh vieân thuoäc Taäp ñoaøn BRG - taäp  nhoû Jazz. Honda Vieät Nam ñaõ thoâng baùo giaù baùn leû ñeà
                              ñoaøn ñaàu tö ña ngaønh sôû höõu nhieàu coâng ty con trong 4  xuaát Honda CR-V laàn löôït laø 958 - 998 trieäu ñoàng vaø 1,068
                              maûng hoaït ñoäng chính laø BRG Golf, BRG khaùch saïn - dòch  tyû ñoàng cho 3 phieân baûn, giaûm gaàn 190 trieäu ñoàng so vôùi
                              vuï nghæ döôõng, BRG Homes vaø BRG thöông maïi - dòch  möùc giaù tröôùc Teát Maäu Tuaát. Ba phieân baûn cuûa Honda
                              vuï. Sau coå phaàn hoùa, voán ñieàu leä cuûa Hapro seõ ñaït 2.200  Civic ñang ñöôïc baùn vôùi giaù ñeà xuaát töø 758 trieäu - 898
                              tyû ñoàng, Nhaø nöôùc seõ khoâng naém giöõ coå phaàn cuûa Toång  trieäu ñoàng. Giaù baùn ñeà xuaát naøy ñang thaáp hôn khoaûng
                              coâng ty. Hapro laø doanh nghieäp kinh doanh thöông maïi  150 trieäu ñoàng so vôùi giaù baùn tröôùc ñaây. Honda Vieät Nam
                              dòch vuï, xuaát nhaäp khaåu vaø phaùt trieån haï taàng thöông  cuõng coâng boá giaù baùn maãu xe laàn ñaàu tieân xuaát hieän
                              maïi. Ñaây cuõng laø toång coâng ty ñaàu tieân cuûa TP. Haø Noäi  taïi Vieät Nam laø Honda Jazz vôùi giaù 539 - 619 trieäu ñoàng.
                              thöïc hieän coå phaàn hoùa vaø ñôn vò naøy quaûn lyù, söû duïng  Haõng xe naøy nhaän ñaët haøng caùc maãu xe töø ngaøy 5/3, thôøi
                              183 cô sôû nhaø, ñaát.             gian giao xe döï kieán trong quyù II.
                                                   Tr.Ñ                      H.N

                                                              Soá 478 BOÄ MÔÙI (728)   7 - 13/3/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12