Page 8 - DNSG Tuần Số 478 (7-13.3.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên        Thêån troång khi tùng
        thuïë xùng dêìu        Boä Taøi chính vöøa laáy yù kieán
        Döï thaûo Nghò quyeát cuûa
        UÛy ban Thöôøng vuï Quoác
        hoäi veà vieäc taêng thueá baûo
        veä moâi tröôøng, trong ñoù

        coù vieäc taêng maïnh thueá
        baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi
        xaêng daàu. Möùc thueá môùi
        naøy döï kieán seõ aùp duïng töø
        ngaøy 1/7 tôùi.


          Leâ Ñình Quyù

           öùc taêng thueá baûo veä moâi tröôøng
           theo ñeà nghò cuûa Boä Taøi chính                                               AÛnh: Quyù Hoøa
        Mñoái vôùi xaêng töø 3.000 ñoàng/lít  Tính caû giai ñoaïn 2012 - 2016, toång thu  taêng 1,18% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Vôùi taùc ñoäng tieâu cöïc nhö treân, coù
        leân möùc kòch khung cho pheùp laø 4.000  thueá baûo veä moâi tröôøng ñaõ lieân tuïc taêng  Vieäc laáy lyù do buø huït thu ngaân saùch  theå nhaän thaáy vieäc taêng thueá xaêng daàu
        ñoàng/lít. Daàu diesel taêng töø 1.500 ñoàng/ vaø ñaït gaàn 106.000 tyû ñoàng. Boä Taøi chính  ñeå naâng khung thueá baûo veä moâi tröôøng  caàn ñöôïc ñaùnh giaù moät caùch kyõ löôõng vaø
        lít leân kòch traàn 2.000 ñoàng/lít. Veà nguyeân  tính toaùn, vôùi phöông aùn ñeà xuaát ñieàu  vôùi xaêng daàu laø chöa hoaøn toaøn hôïp lyù,  khaùch quan. Do ñaây môùi chæ naâng khung
        nhaân taêng, boä naøy lyù giaûi vì möùc thu thueá  chænh neâu treân, toång soá thu thueá baûo veä  trong khi caùc khoaûn ñaàu tö coâng cuûa Nhaø  thueá, chöù chöa tröïc tieáp taêng möùc thueá,
        nhaäp khaåu xaêng daàu töø caùc nöôùc ñang  moâi tröôøng döï kieán ñaït khoaûng 57.312 tyû  nöôùc quaûn lyù keùm chaët cheõ, cô sôû haï taàng  neân caàn coù ñaùnh giaù döïa treân ba giaû
        giaûm maïnh. Ñaëc bieät naêm 2017, soá thu  ñoàng/naêm, taêng hôn 15.684 tyû ñoàng/naêm.  keùm hieäu quaû khieán thu ngaân saùch bò thaát  thuyeát veà möùc thueá suaát: möùc saøn, möùc
        nhaäp töø thueá khaåu xaêng daàu töø ASEAN  Cuøng vôùi soá thu thueá baûo veä moâi tröôøng  thoaùt, laõng phí raát lôùn. Boä Taøi chính phaûi  traàn vaø möùc trung bình. Theo ñoù, phaûi coù
        giaûm 97% so vôùi naêm 2016. Maët khaùc,  taêng leân, soá thu thueá giaù trò gia taêng ñoái vôùi  caûi caùch vieäc thu ngaân saùch, quaûn lyù chi,  khaûo saùt roäng khaép veà ba möùc thueá naøy
        khoâng taêng thueá seõ khoù ñaûm baûo caân  loaïi haøng hoùa naøy cuõng seõ taêng hôn 1.568  khoâng theå maõi taêng thueá ñeå buø cho caùc  ñeå ñaùnh giaù toaøn dieän taùc ñoäng moãi khi
        ñoái ngaân saùch khi thueá nhaäp khaåu xaêng  tyû ñoàng. Khi ñoù, toång soá thu ngaân saùch nhaø  khoaûn thu thieáu huït.  ñieàu chænh giaù.
        giaûm töø 20% xuoáng coøn 8% töø naêm 2021,  nöôùc döï kieán taêng leân hôn 17.252 tyû ñoàng/ Xeùt treân khía caïnh kinh doanh, vieäc  Caàn phaûi giaûm chi vaø caû taêng thu ñeå
        ñeán naêm 2023 coøn 5% vaø naêm 2024 coøn  naêm. Caùc khoaûn thu taêng naøy seõ buø ñaép  taêng thueá ñoái vôùi xaêng daàu nhaèm buø vaøo  caân ñoái ngaân saùch nhöng khoâng theå
        0% khi nhaäp töø caùc nöôùc ASEAN.  nhöõng thieáu huït veà nguoàn thu ngaân saùch.  khoaûn huït thu töø caùc hieäp ñònh thöông  muoán taêng thueá theá naøo cuõng ñöôïc.
         Theo Boä Taøi chính, vieäc taêng thueá  Vieäc taêng thueá baûo veä moâi tröôøng  maïi seõ taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán neàn kinh  Chính phuû, maø cuï theå laø Boä Taøi chính caàn
        tính treân cô sôû giaù baùn leû xaêng daàu ôû  ñoái vôùi xaêng daàu seõ taêng thu ngaân saùch  teá. Vieäc caét giaûm thueá quan töø caùc hieäp  sôùm tìm nhöõng nguoàn thu khaùc. Coøn ñoái
        Vieät Nam ñang thaáp hôn so vôùi caùc nöôùc  nhöng phaûi thaän troïng, bôûi ñaây laø maët  ñònh thöông maïi coù theå mang laïi lôïi theá  vôùi vieäc taêng giaù xaêng, Boä Taøi chính neân
        coù chung ñöôøng bieân giôùi noùi rieâng vaø  haøng thieát yeáu. Taêng giaù xaêng seõ taùc ñoäng  cho doanh nghieäp Vieät Nam nhöng cuõng  xem xeùt laïi vaø heát söùc thaän troïng, traùnh
        caùc nöôùc trong khu vöïc ASEAN vaø chaâu  ñeán moïi maët cuûa neàn kinh teá töø saûn xuaát,  mang laïi lôïi theá töông töï cho doanh  daãn ñeán taêng giaù, laïm phaùt gaây aûnh
        AÙ noùi chung. Ñoàng thôøi, boä naøy cuõng  tieâu duøng, maø quan troïng nhaát laø ñeán  nghieäp ôû quoác gia khaùc. Neáu taêng thueá  höôûng ñeán cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân vaø
        cho raèng xaêng daàu chöùa nhieàu chaát gaây  cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân. Laïm phaùt cuõng  ñoái vôùi xaêng daàu ñeå buø laïi thì voâ hình  söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Phaûi laøm
        oâ nhieãm moâi tröôøng nhö chì, löu huyønh,  laø yeáu toá caàn caân nhaéc khi ñieàu chænh thueá  trung chính saùch naøy khieán doanh nghieäp  cho ngöôøi daân tin töôûng vaøo quaûn lyù toát
        benzen, hydrocacbon thôm neân caàn  xaêng daàu trong khi laïm phaùt cô baûn thaùng  Vieät Nam maát lôïi theá caïnh tranh tröôùc caùc  nguoàn ngaân saùch, ñaàu tö coâng thì vieäc
        phaûi taêng thueá.         1/2018 taêng 0,18% so vôùi thaùng tröôùc vaø  ñoái thuû nöôùc ngoaøi.  taêng thueá môùi thuyeát phuïc.            An Phöông

              Böôùc ñi ñaàu tieân     Thïë Giúái Di Àöång
           Vôùi maøu vaøng laø toâng chuû ñaïo, khoâng
          gian lôùn, maët haøng ña daïng, trình baøy  vûún ra nûúác ngoaâi
          saûn phaåm ñeïp maét laø caùch maø Theá Giôùi
          Di Ñoäng ñöa ñeán nhöõng traûi nghieäm khoù
          queân cho ngöôøi daân Campuchia.  Linh hoaït veà maët chieán löôïc kinh doanh, Coâng ty
           “Caùc giaù trò coát loõi laøm neân thöông  CP Ñaàu tö Theá Giôùi Di Ñoäng ñang ñöa maûng baùn leû
          hieäu Theá Giôùi Di Ñoäng taïi Vieät Nam ñeàu
          ñöôïc truyeàn taûi ñaày ñuû taïi thò tröôøng  ñieän thoaïi di ñoäng ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi ñeå thöû
          Campuchia” - oâng Hoà Vieát Ñoâng, Giaùm  nghieäm, tröôùc heát laø ôû thò tröôøng Campuchia vôùi
          ñoác Ñieàu haønh Big Phone cuûa Theá giôùi Di
          Ñoäng taïi Campuchia chia seû.   thöông hieäu Big Phone.
           Theá Giôùi Di Ñoäng muoán trieån khai
          kinh doanh cuøng luùc taïi ba thò tröôøng laø  kieám maët baèng, nguoàn haøng chính haõng,  khoâng coù thueá, vaø khaùch haøng khoâng coù
          Campuchia, Laøo vaø Myanmar, tuy nhieân  ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. Tuy nhieân,  nhöõng traûi nghieäm dòch vuï mua saém, cheá
          vì Laøo vaø Myanmar chöa môû cöûa cho caùc  ngay sau ñoù, Theá Giôùi Di Ñoäng ñaõ ñi raát  ñoä haäu maõi toát.
          nhaø baùn leû nöôùc ngoaøi neân Campuchia  nhanh khi trieån khai 8 cöûa haøng vaøo thaùng  “Theá Giôùi Di Ñoäng ñaõ laáp ñaày khoaûng
          trôû thaønh thò tröôøng nöôùc ngoaøi ñaàu tieân  2/2018 vaø döï kieán ñeán giöõa naêm nay seõ  troáng naøy baèng vieäc ñem moâ hình ñaõ
          cuûa Coâng ty.           naâng leân 10 cöûa haøng taïi Campuchia. vaän haønh thaønh coâng taïi Vieät Nam vaøo
           Vaøo naêm 2016, Theá Giôùi Di Ñoäng choïn  Ñaùnh giaù veà thò tröôøng ñieän thoaïi ôû  thò tröôøng Campuchia. Khaùch haøng ñöôïc  chæ quan taâm ñeán giaù caû ñieän thoaïi sang
          thuû ñoâ Phnom Penh laø baøn ñaïp ñeå trieån  Campuchia, oâng Ñoâng cho bieát, möùc ñoä  taän höôûng nhieàu giaù trò mua saém maø hoï  chuù troïng nhieàu hôn veà dòch vuï” - oâng
          khai heä thoáng chuoãi baùn leû ñieän thoaïi  phoå caäp ñieän thoaïi vôùi ngöôøi tieâu duøng  chöa töøng, nhö mua ñieän thoaïi gaëp söï coá  Ñoâng noùi.
          di ñoäng taïi Campuchia. Nhöng ñeán giöõa  laø khaù cao, tuy nhieân thò tröôøng Campu- kyõ thuaät seõ ñöôïc ñoåi traû trong voøng moät  Ñeán thôøi ñieåm naøy, Big Phone laø
          naêm 2017, Coâng ty môùi khai tröông cöûa  chia cuõng töông töï Vieät Nam caùch nay  thaùng, ñöôïc caøi ñaët caùc öùng duïng mieãn  thöông hieäu baùn leû duy nhaát vaän haønh
          haøng ñaàu tieân do phaûi vöôït qua moät loaït  10 - 15 naêm, ñöôïc vaän haønh bôûi caùc cöûa  phí. Baèng caùch laøm naøy, chuùng toâi muoán  chuoãi cöûa haøng baùn leû di ñoäng vôùi caùc tieâu
          raøo caûn veà thuû tuïc phaùp lyù cuõng nhö tìm  haøng nhoû leû, haøng hoùa ñöôïc mua troâi noåi,  goùp phaàn thay ñoåi haønh vi tieâu duøng töø  chuaån dòch vuï cao nhaát taïi Campuchia.


        Soá 478 BOÄ MÔÙI (728)   7 - 13/3/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13