Page 9 - DNSG Tuần Số 478 (7-13.3.2018)
P. 9

9

          Ngaønh baùn leû ñang phaùt trieån    TRUNG TAÂM THÖÔNG MAÏI
        maïnh keøm theo ñoù laø söï ñaøo thaûi
         khaéc nghieät. Vieäc ñoùng cöûa caùc    Àïën thúâi khoá

         trung taâm thöông maïi vaø thu
        heïp hoaït ñoäng cuûa Parkson cho
                 thaáy roõ ñieàu naøy...


        HOÀNG NGA
            Parkson ñuoái söùc
       Ngaøy 29/1, Trung taâm Thöông maïi Parkson Fleming-
      ton treân ñöôøng Leâ Ñaïi Haønh, quaän 11, TP.HCM ñaõ ñoùng
      cöûa sau 8 naêm hoaït ñoäng. Ñaây laø trung taâm thöông maïi
      thöù hai cuûa Parkson taïi TP.HCM vaø laø trung taâm thöù tö
      taïi Vieät Nam cuûa nhaø ñaàu tö naøy ngöøng hoaït ñoäng. Khai
      tröông cuoái naêm 2009, Parkson Flemington coù toång dieän
      tích 26.000m , chieám 6 taàng trong khu phöùc hôïp The
           2
      Flemington do Taäp ñoaøn Pau Jar (Ñaøi Loan) laøm chuû ñaàu
      tö. Khi môùi ra ñôøi, trung taâm naøy thu huùt khaù ñoâng khaùch
      haøng nhöng roài thöa daàn. Vaøo giöõa naêm 2017, vì vaéng
      khaùch, nhieàu chuû thueâ maët baèng khoâng truï noåi ñaønh
      phaûi ngöøng kinh doanh. Nhöõng chuû thueâ coøn laïi ñaõ keát                                   Parkson ñuoái söùc
                                                                       trong cuoäc ñua
      hôïp vôùi Parkson toå chöùc giaûm giaù, khuyeán maõi nhöng                                     giaønh thò phaàn
      vaãn khoâng ñuû söùc keùo khaùch mua.                                                AÛnh: X.Thaûo
       Tröôùc Parkson Flemington, Trung taâm Thöông maïi
      Parkson Keangam (Haø Noäi) ñaõ ñoùng cöûa thaùng 1/2015,  Vieät Nam” vaøo kinh doanh. Nhöng nhö vaäy vaãn chöa ñuû  Nam cho ñeán naêm 2020, hay Aeon töø Nhaät Baûn cuõng leân
      Parkson Paragon (quaän 7, TP.HCM) ñoùng cöûa thaùng  ñeå keùo löôïng khaùch haøng ñaõ maát vaøo tay caùc trung taâm  keá hoaïch môû 20 ñaïi sieâu thò.
      5/2016, Parkson Viet Tower (Haø Noäi) döøng hoaït ñoäng  thöông maïi “sinh sau” ñaõ nghieân cöùu kyõ thò hieáu khaùch  Trong nöôùc, söï troãi daäy ngaøy caøng maïnh cuûa thöông
      thaùng 12/2016. Hieän nhaø ñaàu tö naøy chæ coøn boán trung  haøng vaø coù chieán löôïc kinh doanh nhaïy beùn. Trong thö  hieäu Vincom cuûa Vingroup laø moät ñieån hình. Theo baø
      taâm taïi TP.HCM, goàm Parkson Leâ Thaùnh Toân, Parkson CT  göûi coå ñoâng naêm 2017, oâng Tan Sri Wilian H.J. Cheng -  Traàn Mai Hoa - Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Vincom Retail,
      Plaza, Parkson Cantivil vaø Parkson Huøng Vöông. Chuû tòch Parkson Holdings (ñôn vò ñaàu tö Parkson Vieät  tính ñeán cuoái thaùng 10/2017, Vincom sôû höõu 41 trung
       Thaønh laäp naêm 1930 taïi Malaysia, caùc trung taâm  Nam) thöøa nhaän khoù khaên vaø cho raèng thò tröôøng baùn leû  taâm thöông maïi taïi 22 tænh - thaønh vôùi ñaày ñuû caùc ngaønh
      thöông maïi cuûa Parkson daàn coù maët taïi Trung Quoác, Vieät  Vieät Nam ñang trong thôøi kyø baõo hoøa.  haøngthôøi trang, phuï kieän, ñoà gia duïng, khu vui chôi giaûi
      Nam, Indonesia, Myanmar, Campuchia. Ñeán Vieät Nam                       trí cuøng theá giôùi aåm thöïc phong phuù. Ñoù laø moät trong
      naêm 2005, Parkson ñaõ phaùt trieån thaønh moät chuoãi trung  Caïnh tranh quyeát lieät hôn   nhöõng ñieàu kieän ñeå Vincom Center Ñoàng Khôûi (quaän 1,
      taâm mua saém cao caáp taïi TP.HCM, Haø Noäi, Haûi Phoøng.  Ngöôïc vôùi nhaän ñònh cuûa nhaø quaûn lyù Parkson vaø  TP.HCM) luoân coù tyû leä laáp ñaày 100% keå töø khi khai tröông.
      Thöông hieäu naøy ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng nhaø  nhöõng khoù khaên maø nhaø ñaàu tö naøy ñang ñoái maët, caùc  Döï kieán trong naêm nay, Vincom seõ môû hôn 50 trung taâm
      phaùt trieån maët baèng baùn leû haøng hieäu ñaàu tieân taïi Vieät  chuyeân gia ngaønh baùn leû cho raèng, thò tröôøng baùn leû  mua saém, taäp trung taïi caùc tænh.
      Nam vôùi tham voïng môû töø 2 - 3 trung taâm taïi caùc ñoâ thò  vaãn seõ tieáp tuïc buøng noå. Beä ñôõ cuûa ngaønh naøy laø kinh  Nhaän ñònh veà thò tröôøng baùn leû, oâng Nguyeãn Anh Ñöùc
      lôùn cuûa Vieät Nam. Parkson cuõng töøng ñöôïc ñònh vò laø  teá ñang ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän, taàng lôùp trung löu  - Phoù toång giaùm ñoác Thöôøng tröïc Saigon Co.op cho raèng,
      trung taâm mua saém cao caáp, kinh doanh haøng hieäu nöôùc  gia taêng nhanh choùng. Töø nay ñeán naêm 2020, döï kieán seõ  naêm 2018 seõ laø naêm buøng noå cuûa baùn leû hieän ñaïi treân
      ngoaøi. Theá nhöng, khi caùc nhaø baùn leû lôùn ôû moät soá nöôùc  coù khoaûng 13 trung taâm thöông maïi ñöôïc ñöa vaøo vaän  cô sôû caùc ñieåm baùn ñöôïc ñaàu tö tröôùc ñoù ñi vaøo hoaït
      vaøo Vieät Nam, Parkson loä daáu hieäu ñuoái söùc trong cuoäc  haønh, cung caáp theâm 638.000m dieän tích saøn cho thueâ.  ñoäng. “Chuùng ta seõ ñöôïc chöùng kieán moät naêm ñaày soâi
                                          2
      chaïy ñua giaønh thò phaàn taïi thò tröôøng maø hoï ñaõ töøng  Hieän nay, söï tham gia cuûa caùc “oâng lôùn” baùn leû ñeán töø  ñoäng cuûa baùn leû Vieät Nam bôûi caùc nhaø baùn leû trong vaø
      ñaùnh giaù ñaày tieàm naêng.          Haøn Quoác, Nhaät Baûn, Thaùi Lan cuøng vôùi söï noåi leân cuûa caùc  ngoaøi nöôùc seõ chuû ñoäng taêng cöôøng tính hieän ñaïi treân
       Theo chia seû cuûa caùc chuyeân gia ngaønh baùn leû, thaát  doanh nghieäp trong nöôùc ñang taïo söï caïnh tranh khoác  saûn phaåm vaø dòch vuï, cuõng nhö taêng cao tính traûi nghieäm
      baïi cuûa Parkson laø do “ñoùng khung” kinh doanh haøng  lieät trong lónh vöïc naøy. Ñieàu ñaùng noùi laø caùc nhaø baùn leû  ñeå thu huùt khaùch haøng. Trong naêm 2018, beân caïnh vieäc
      hieäu cao caáp trong khi phaân khuùc khaùch haøng naøy bò  trong vaø ngoaøi nöôùc ñeàu coù tham voïng môû roäng kinh  phaùt trieån heä thoáng Co.opmart, Saigon Co.op seõ ñaàu tö
      giôùi haïn bôûi moät löôïng khaùch nhaát ñònh. Ñeå laøm môùi  doanh. Chaúng haïn nhö sieâu thò Lotte ñeán töø Haøn Quoác  phaùt trieån heä thoáng baùn leû theo höôùng ña keânh” - oâng
      mình, Parkson ñaõ ñöa moät soá thöông hieäu “haøng hieäu  thoâng baùo keá hoaïch vôùi 60 trung taâm mua saém taïi Vieät  Nguyeãn Anh Ñöùc cho bieát.
                     duïng tieâu chuaån maët baèng baùn leû voán ñaõ  döôïc phaåm, ñieän maùy, baùch hoùa xanh vaøo  phaàn chôï truyeàn thoáng, vaø khoâng xaùc
                     töøng vaän haønh thaønh coâng taïi Vieät Nam  thò tröôøng Campuchia.  ñònh ñoái thuû naøo ñeå caïnh tranh maø chuû
                     cuõng khieán Theá Giôùi Di Ñoäng gaëp nhieàu  Chuyeån chieán löôïc   yeáu vöôït leân chính mình” - oâng Doanh
                     khoù khaên taïi Campuchia vì giaù thueâ raát               khaúng ñònh.
                     cao, vaø khoâng coù nhieàu con ñöôøng phuø  Trong moät baùo caùo phaùt haønh gaàn  Theo oâng Doanh, chieán löôïc cuûa baùch
                     hôïp vôùi tieâu chuaån ñaët ra.   ñaây, Coâng ty Chöùng khoaùn TP.HCM ñöa  hoùa xanh laø taäp trung phaùt trieån caùc maët
                       Theo oâng Ñoâng, Theá giôùi Di Ñoäng ñaõ  ra nhaän ñònh Theá Giôùi Di Ñoäng seõ taïm  haøng phoå thoâng maø baát kyø baø noäi trôï naøo
                     coù nhöõng thoûa thuaän vôùi caùc haõng ñieän  ngöng phaùt trieån heä thoáng cöûa haøng  khi gheù vaøo ñeàu coù theå haøi loøng mua saém.
                     thoaïi ñeå hoï hoã trôï moät phaàn chi phí veà  ñieän thoaïi vì baõo hoøa, chæ noã löïc duy trì  Theá maïnh voán coù cuûa Theá Giôùi Di Ñoäng laø
                     thueá nhaäp khaåu; chaáp nhaän giaûm bieân  thò phaàn hieän coù laø 42%. Nguoàn lôïi nhuaän  vaän haønh hieäu quaû chuoãi baùn leû seõ ñöôïc
                     lôïi nhuaän ñeå giaù baùn caïnh tranh hôn,  töø ñaây seõ ñöôïc ñaàu tö vaøo caùc maûng kinh  aùp duïng vaøo baùch hoùa xanh ñeå taïo ra tính
                     ñoàng thôøi môû theâm nhieàu cöûa haøng ñeå  doanh khaùc.        toái öu cho nguoàn cung, chaát löôïng saûn
                     gia taêng saûn phaåm tieâu thuï giuùp thuyeát  Ñieàu aáy ñöôïc xaùc ñònh khi oâng Traàn  phaåm, phöông thöùc baûo quaûn nhaèm coù
                     phuïc caùc nhaø cung caáp ñieän thoaïi hoã trôï  Kinh Doanh - Toång giaùm ñoác Theá Giôùi Di  möùc giaù toát nhaát ñeå thu huùt ngöôøi tieâu
                     phaàn thueá VAT.           Ñoäng khaúng ñònh, trong naêm nay seõ phaùt  duøng.
                       “Hieän ñaõ coù nhieàu tín hieäu toát cho  trieån chuoãi baùch hoùa xanh töø 300 cöûa  OÂng Nguyeãn Ñöùc Taøi - Chuû tòch
                     thöông hieäu Big Phone. Maëc duø ngaïi giaù  haøng leân gaàn 1.000 ôû TP.HCM vaø vöôn  HÑQT Theá Giôùi Di Ñoäng cho bieát, maûng
                     cao hôn so vôùi cöûa haøng truyeàn thoáng,  ra moät soá tænh laân caän. OÂng Doanh cuõng  ñieän maùy xanh seõ taïm thôøi khoâng phaùt
                     nhöng 85% khaùch haøng ñaët chaân vaøo Big  nhaán maïnh ñaây laø maûng kinh doanh lôùn,  trieån nhanh maø chæ môû theâm moät vaøi
     Moät Big Phone cuûa Theá giôùi Di Ñoäng taïi Campuchia.  Phone ñeàu quay trôû laïi mua haøng. Doanh  hieäu quaû cuûa Theá Giôùi Di Ñoäng, goùp phaàn  cöûa haøng taïi TP.HCM. Ñieàu naøy cuõng
              AÛnh: Minh Phöông soá caùc cöûa haøng ñaït 70 - 80%, kyø voïng moãi  ñöa doanh thu leân hôn 86.000 tyû ñoàng
     Tuy nhieân, theo oâng Ñoâng, thueá laø  cöûa haøng ñaït doanh thu 100.000 USD/ trong naêm 2018.     khaù hôïp lyù vì Coâng ty môùi mua laïi heä
                                                          thoáng cöûa haøng ñieän maùy Traàn Anh
   raøo caûn lôùn nhaát cho vieäc kinh doanh cuûa  thaùng, ñoàng thôø caùc chæ soá kinh doanh  Cuõng trong naêm nay, Theá Giôùi Di  vaø nhaäp vaøo thöông hieäu Theá Giôùi Di
   Coâng ty. Haàu heát caùc cöûa haøng nhoû leû  khaùc cuõng taêng tröôûng ngaøy caøng toát” -  Ñoâng seõ ñaàu tö khoaûng 3.000 tyû ñoàng cho  Ñoäng. Vôùi lónh vöïc döôïc, naêm 2018,
   ñeàu baùn haøng khoâng coù thueá, nhöng moãi  oâng Ñoâng cho bieát.   baùch hoùa xanh. Nguoàn voán naøy ñöôïc huy  khoâng naèm trong keá hoaïch phaùt trieån
   saûn phaåm maø cöûa haøng Big Phone baùn ra  Cuõng theo oâng Ñoâng, tham voïng cuûa  ñoäng töø lôïi nhuaän giöõ laïi hoaëc vay trung
   gaùnh ñeán 15% tieàn thueá (10% thueá VAT  Coâng ty laø sôùm ñöa caùc maûng kinh doanh  vaø daøi haïn hay phaùt haønh traùi phieáu. cuûa Theá Giôùi Di Ñoäng maø taäp trung phaùt
   vaø 5% thueá nhaäp khaåu). Maët khaùc, do aùp  khaùc ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam nhö  “Baùch hoùa xanh seõ chieám 10% thò  trieån trong trung vaø daøi haïn.


                                                              Soá 478 BOÄ MÔÙI (728)   7 - 13/3/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14