Page 10 - DNSG Tuần Số 479 (14 - 20.3.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ

               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               Kinh doanh nöng saãn
               theo chuöîi giaá trõ
               theo chuöîi giaá trõ
               theo chuöîi giaá trõ
               theo chuöîi giaá trõ
               theo chuöîi giaá trõ
               theo chuöîi giaá trõ
               theo chuöîi giaá trõ
               theo chuöîi giaá trõ
               LTS - NOÂNG SAÛN KHOÂNG AN TOAØN ÑANG GAÂY TOÅN THAÁT RAÁT LÔÙN CHO NOÂNG DAÂN,
               NGAØNH NOÂNG NGHIEÄP VAØ NEÀN KINH TEÁ. NHIEÀU MOÂ HÌNH “SAÏCH TÖØ TRANG TRAÏI ÑEÁN
               BAØN AÊN” ÑAÕ MANG LAÏI NHÖÕNG KEÁT QUAÛ NHAÁT ÑÒNH, NHÖNG CUÕNG ÑÖÙNG TRÖÔÙC 3
               VAÁN ÑEÀ MAØ TÖØNG TRANG TRAÏI KHOÂNG TÖÏ GIAÛI QUYEÁT ÑÖÔÏC, ÑOÙ LAØ THÒ TRÖÔØNG VAØ
               THÖÔNG HIEÄU, VOÁN SAÛN XUAÁT VAØ AÙP DUÏNG COÂNG NGHEÄ CAO.
              Àïí thaânh cöng theo mö hònh

                            tûâ trang traåi àïën baân ùn
         PGS-TS. VUÕ TROÏNG KHAÛI

           oät ñieàu caàn khaúng ñònh, noâng saûn khoâng an
           toaøn ñang gaây toån thaát raát lôùn cho noâng daân,
        Mngaønh noâng nghieäp vaø neàn kinh teá. Nhieàu moâ
        hình “saïch töø trang traïi ñeán baøn aên” ñaõ mang laïi nhöõng
        keát quaû nhaát ñònh, nhöng cuõng ñöùng tröôùc ba vaán ñeà
        maø töøng trang traïi khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc, ñoù laø thò
        tröôøng vaø thöông hieäu, voán saûn xuaát vaø aùp duïng coâng
        ngheä cao.
         Vieäc khoâng coù chieán löôïc saûn phaåm noâng nghieäp
        quoác gia theo vuøng noâng nghieäp sinh thaùi ñang laø
        moät thaùch thöùc raát lôùn, moät trôû ngaïi chính cho noâng
        nghieäp Vieät Nam hoäi nhaäp theá giôùi. Nhöõng noâng saûn
        chuû löïc coù khoái löôïng vaø giaù trò cao hieän nay ôû töøng
        vuøng noâng nghieäp döôøng nhö laø keát quaû cuûa quaù trình
        töï phaùt. Ví duï, vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, Taây
        Nam boä, voán laø vuøng coù ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi
        cho söï phaùt trieån cuûa ngheà troàng luùa nöôùc, hieän ñang
        cung caáp tôùi 90% löôïng gaïo xuaát caûng haøng naêm. Khoái
        löôïng luùa ñöôïc saûn xuaát vaø xuaát caûng ngaøy caøng taêng
        tyû leä nghòch vôùi thu nhaäp cuûa noâng daân vaø tyû leä thuaän
        vôùi oâ nhieãm moâi tröôøng. Ñoù laø keát quaû cuûa söï phaùt
        trieån thieáu chieán löôïc saûn phaåm quoác gia theo vuøng
        coâng nghieäp sinh thaùi.
         Moät sai laàm quan troïng nöõa, nöôùc ta chuû tröông thöïc
        hieän ñaàu tö xaây döïng caùc khu noâng nghieäp coâng ngheä
        cao, thay vì ñaàu tö phaùt trieån moät neàn noâng nghieäp
        coâng ngheä cao. Voâ hình chung, ñaõ thöøa nhaän moät caùch  haøng noâng saûn chieán löôïc quoác gia vaø xaây döïng keát  hieän. Caùc doanh nghieäp naøy phaûi ñuû naêng löïc cung
        voâ thöùc söï toàn taïi hôïp phaùp moät ngaønh noâng nghieäp  caáu haï taàng kyõ thuaät cuûa moãi vuøng thaønh moät boä phaän  öùng gioáng, khuyeán noâng, öùng tröôùc vaät tö noâng
        khoâng ñaûm baûo veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Taát caû caùc  cuûa kinh teá moãi tænh. Hình thaønh vaø phaùt trieån heä thoáng  nghieäp cho noâng daân, cheá bieán vaø tieâu thuï noâng saûn
        nöôùc phaùt trieån hieän nay ñeàu laø nhöõng nöôùc coù neàn  caùc doanh nghieäp cheá bieán, tieâu thuï noâng saûn vaø cung  treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Maët khaùc, caùc
        noâng nghieäp coâng ngheä cao, duø GDP noâng nghieäp chæ  öùng nguoàn löïc ñaàu vaøo cho saûn xuaát noâng nghieäp, aùp  doanh nghieäp cheá bieán, tieâu thuï noâng saûn coù theå mua
        chieám vaøi phaàn trong GDP cuûa caû nöôùc. Hoï khoâng taïo  duïng coâng ngheä cao, thaân thieän vôùi moâi tröôøng, ñoùng  hoaëc thueâ ñaát noâng nghieäp trong thôøi gian daøi cuûa
        ra caùc khu noâng nghieäp coâng ngheä cao ñeå “laøm maãu”,  vai troø “nhaïc tröôûng”, laõnh ñaïo toaøn chuoãi giaù trò cuûa  noâng daân, sau ñoù khoaùn laïi cho noâng daân döôùi daïng
        laáy thaønh tích. Vieät Nam chöa coù chieán löôïc nghieân cöùu  töøng maët haøng noâng saûn, bieán caùc trang traïi trôû thaønh  coâng ty döï phaàn, ñeå taïo laäp chuoãi giaù trò ngaønh haøng,
        vaø aùp duïng coâng ngheä cao trong toaøn boä neàn noâng  caùc khaâu trong chuoãi giaù trò.  giaûi quyeát ñöôïc ba vaán ñeà maø töøng trang traïi khoâng
        nghieäp.                      Theâm nöõa, Nhaø nöôùc caàn coù chính saùch taøi chính, tín  töï giaûi quyeát ñöôïc.
         Hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Vieät Nam phaûi chaáp  duïng khuyeán khích caùc doanh nghieäp aùp duïng coâng  Muoán vaäy, Chính phuû phaûi coù chieán löôïc ñaàu tö
        nhaän ñöông ñaàu vôùi thaùch thöùc cuûa hoäi nhaäp. Muoán  ngheä cao vaø ñoùng vai troø laõnh ñaïo chuoãi giaù trò ngaønh  nghieân cöùu vaø trieån khai (R&D) coâng ngheä cao trong
        vaäy, vieäc caàn laøm tröôùc tieân laø laøm laønh maïnh hoùa thò  haøng, nhö mieãn, giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp  taát caû caùc khaâu cuûa chuoãi giaù trò ngaønh haøng noâng saûn
        tröôøng cung öùng ñaàu vaøo cho saûn xuaát noâng nghieäp,  trong vaøi naêm ñaàu, cho vay voán vôùi laõi suaát thaáp töø  chieán löôïc ôû caáp quoác gia, taïo neàn noâng nghieäp coâng
        nhö phaân boùn, thuoác baûo veä thöïc vaät, thöùc aên gia suùc,  ngaønh ngaân haøng phaùt trieån, hay taøi trôï 50% laõi suaát  ngheä cao. Ñaëc bieät löu yù thöïc hieän neàn noâng nghieäp
        thuoác thuù y. Keá ñeán laø xaây döïng chieán löôïc saûn phaåm  tín duïng ñaàu tö vay cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi, taøi  höõu cô vôùi nhöõng gioáng caây coù gene baûn ñòa cuõng
        noâng nghieäp quoác gia ôû moãi moät vuøng noâng nghieäp  trôï kinh phí khuyeán noâng, chöùng nhaän Global GAP... nhö phaùt trieån maïnh coâng nghieäp döôïc phaåm vaø
        sinh thaùi. Treân cô sôû ñoù, quy hoaïch vaø xaây döïng keát  Moät yeáu toá khoâng keùm phaàn quan troïng nöõa, ñoù laø  thöïc phaåm chöùc naêng. Caùc giaûi phaùp naøy caàn ñöôïc
        caáu haï taàng kyõ thuaät phuïc vuï cho muïc tieâu chieán löôïc  moãi maët haøng noâng saûn ôû moãi vuøng, tieåu vuøng noâng  tieán haønh ñoàng boä, vôùi keá hoaïch, loä trình hôïp lyù ñeå
        saûn phaåm.                   nghieäp sinh thaùi caáp quoác gia vaø caáp tænh, thaønh phoá  ñaùp öùng caùc yeâu caàu phaùt trieån cuûa neàn noâng nghieäp
         Theo ñoù, phaûi xaùc ñònh roõ khaùch haøng muïc tieâu,  ñeàu phaûi ñöôïc kinh doanh theo chuoãi giaù trò töø trang  trong boái caûnh hoäi nhaäp, tröôùc heát laø trong khuoân khoå
        ñònh höôùng thò phaàn trong nöôùc vaø quoác teá cho moãi  traïi ñeán baøn aên vaø do caùc doanh nghieäp laøm dòch vuï  coäng ñoàng kinh teá vaø caùc hieäp ñònh thöông maïi töï do,
        moät maët haøng noâng saûn, döïa treân tieâu chí hieäu quaû veà  ñaàu vaøo, ñaàu ra cho saûn xuaát noâng nghieäp, tröôùc heát  ñaëc bieät laø CPTPP.
        kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng. Nhieäm vuï saûn xuaát maët  laø caùc doanh nghieäp cheá bieán, tieâu thuï noâng saûn thöïc  THANH HUYEÀN ghi

        Soá 479 BOÄ MÔÙI (729)   14 - 20/3/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15