Page 5 - DNSG Tuần Số 479 (14 - 20.3.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5         Àiïìu kiïån kinh doanh
         vêîn chûa thoaáng                                                www.TBSgroup.vn

         Quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp (DN)
         vaãn coøn nhieàu vöôùng maéc, nhaát laø ñieàu kieän kinh doanh. Do ñoù caàn
         phaûi tieáp tuïc ñöôïc thaùo gôõ ñeå thuùc ñaåy DN maïnh daïn môû roäng
         quy moâ saûn xuaát, kinh doanh.


           TS. HUYØNH THANH ÑIEÀN                       Caùc doanh nghieäp coù voán nöôùc ngoaøi
                                               thöôøng ít bò thanh, kieåm tra hôn
            hôøi gian qua, Chính phuû ñaõ noã löïc               doanh nghieäp trong nöôùc. AÛnh: QH
            söûa ñoåi caùc quy ñònh quaûn lyù DN theo
         Thöôùng ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh
         chính, thaét chaët vieäc tuaân thuû phaùp luaät vaø
         ñaûm baûo caïnh tranh coâng baèng. Tuy nhieân,
         ñeå DN hoaït ñoäng thì ngoaøi ñaùp öùng caùc ñieàu
         kieän kinh doanh coøn caàn ñeán raát nhieàu ñieàu
         kieän khaùc lieân quan ñeán xaây döïng, phoøng
         chaùy chöõa chaùy, moâi tröôøng..., vaø caùc ñieàu
         kieän naøy vaãn chöa ñöôïc caûi thieän, khieán DN
         gaëp khoâng ít khoù khaên.
          Theo phaûn aùnh cuûa coäng ñoàng DN, ñeå
         xaây döïng nhaø xöôûng, vaên phoøng, DN phaûi
         traûi qua raát nhieàu thuû tuïc, vaø tröôùc khi xin
         ñöôïc giaáy pheùp xaây döïng phaûi qua hoäi
         ñoàng thaåm ñònh maát khaù nhieàu thôøi gian.
         Beân caïnh ñoù, vieäc thieát keá phöông aùn phoøng chaùy chöõa  phuïc ñeå khoûi bò phaù saûn do bò truy thu thueá sau nhieàu
         chaùy laø quy ñònh baét buoäc, thöôøng caùc cô quan quaûn lyù  naêm quyeát toaùn.
         nhaø nöôùc veà phoøng chaùy chöõa chaùy “ñoäc quyeàn” thöïc  Ñaûm baûo tính bình ñaúng vaø coâng baèng trong caïnh
         hieän vieäc naøy nhöng chaát löôïng thöôøng khoâng ñaûm  tranh laø ñieàu raát quan troïng. Tuy nhieân, söï öu ñaõi, thanh,
         baûo, chi phí cao.                kieåm tra thieáu coâng baèng giöõa DN trong nöôùc vôùi DN coù
          DN phaûi thöôøng xuyeân ñoái maët vôùi nhieàu cuoäc thanh,  voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) vaãn coøn raát phoå
         kieåm tra cuûa nhieàu cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc chuyeân  bieán. DN FDI ñaàu tö caùc döï aùn lôùn ñöôïc öu ñaõi khaù nhieàu
         ngaønh, töø moâi tröôøng, ñoâ thò, coâng an ñeán caùc cô quan  veà maët baèng, thôøi gian vaø ñieàu kieän noäp thueá, cuõng nhö
         quaûn lyù caùc tieâu chuaån cuûa ngaønh thuoäc lónh vöïc hoaït  traùnh ñöôïc nhieàu ñôït thanh, kieåm tra, trong khi DN trong
         ñoäng cuûa DN. Vaø neáu vieäc thanh, kieåm tra khoâng minh  nöôùc ít ñöôïc öu ñaõi hôn vaø phaûi chòu nhieàu ñôït thanh,
         baïch seõ laøm phaùt sinh söï nhuõng nhieãu töø caùn boä quaûn  kieåm tra hôn. Ñaây laø vaán ñeà DN trong nöôùc phaûn aûnh
         lyù nhaø nöôùc, khieán DN phaûi “luoàn laùch” vaø heä quaû laø aûnh  nhieàu naêm roài nhöng vaãn chöa ñöôïc caûi thieän ñaùng keå.
         höôûng ñeán lôïi ích cuûa ngöôøi tieâu duøng.    Cuoái cuøng laø vieäc hình söï hoùa caùc moái quan heä kinh teá.
          Cô cheá quaûn lyù nghóa vuï thueá trong nhöõng naêm qua  Nhöõng vi phaïm veà nghóa vuï trong laøm aên leõ ra giaûi quyeát
         coù nhieàu caûi caùch theo höôùng DN töï keâ khai, töï noäp thueá,  theo hình thöùc tranh chaáp daân söï nhöng laïi chuyeån hoùa
         Nhaø nöôùc thöïc hieän chöùc naêng haäu kieåm. Caùch naøy goùp  thaønh toäi phaïm vaø giaûi quyeát theo phaùp luaät hình söï. Nhaát
         phaàn laøm taêng tính chuû ñoäng, giaûm bôùt nhieàu thuû tuïc  laø caùc tröôøng hôïp quan heä vay, cho vay, thueâ mua taøi chính.
         haønh chính cho DN. Tuy nhieân, cô cheá haäu kieåm trong  Vieäc hình söï hoùa coøn phoå bieán trong tröôøng hôïp quan heä
         thôøi gian qua ñaõ truy thu thueá töø DN khaù lôùn, thaäm chí  laøm aên giöõa caùc DN chung voán, coù vay moät phaàn voán ngaân
         nhieàu DN coøn bò phaù saûn do bò truy thu thueá. Truy thu  haøng. Kinh doanh bình thöôøng thì khoâng sao, nhöng khi
         thueá khoâng haún do DN coá tình troán thueá maø coù theå do  gaëp söï coá vaø khoâng traû laõi ñöôïc thì ñaâm ra nghi kî, kieän
         quan ñieåm keâ khai quyeát toaùn thueá khaùc nhau giöõa DN  caùo chieám duïng voán, löøa ñaûo neân chuyeån thaønh aùn hình
         vôùi cô quan thueá, thôøi ñieåm DN quyeát toaùn khaùc vôùi thôøi  söï. Vieäc hình söï hoùa caùc quan heä haønh chính, kinh teá khieán
         ñieåm Nhaø nöôùc haäu kieåm. Do vaäy, caàn xem xeùt laïi thôøi  nhöõng ngöôøi lieân quan bò thieät haïi caû veà vaät chaát, tinh thaàn
         gian haäu kieåm ñeå DN kòp thôøi phaùt hieän sai soùt vaø khaéc  laãn söï nghieäp, gaây maát nieàm tin khi boû voán kinh doanh.

                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                   Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                     Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                     AÛnh: QUYÙ HOØA
        Toång bieân taäp:    Trình baøy: DZOAÕN BINH   Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
        Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH   E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT        Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                   Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 479 BOÄ MÔÙI (729)   14 - 20/3/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10