Page 6 - DNSG Tuần Số 479 (14 - 20.3.2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                          Theo Doøng Thôøi söï
        Àïí nöng saãn Viïåt Nam têån duång                                   32.000ha ôû Long An. Theo UBND tænh Long

                                                             u Ñeà xuaát thaønh laäp khu kinh teá môû
        àûúåc lúåi thïë tûâ caác FTA                                      An, Coâng ty CP Him Lam vöøa ñeà xuaát thaønh
                                                            laäp khu kinh teá môû coù dieän tích khoaûng
                                                            32.300ha treân ñòa baøn hai huyeän Caàn Giuoäc
                                                            vaø Caàn Ñöôùc. UBND tænh Long An ñaõ ñoàng
                                                            yù vôùi ñeà xuaát naøy nhöng ñeà nghò xem laïi
          gay sau khi 11 quoác gia                                      quy moâ dieän tích, teân goïi, caàn xem xeùt khu
          kyù keát Hieäp ñònh Ñoái                                     kinh teá môû coù phuø hôïp vôùi quy hoaïch toång
        Ntaùc toaøn dieän vaø tieán boä                                     theå cuøng caùc yeáu toá taùc ñoäng an ninh, quoác
        xuyeân Thaùi Bình Döông (CPTPP),                                    phoøng.
        baùo caùo cuûa Ngaân haøng Theá                                    u Dö nôï coâng baèng 63,7% GDP. Tính
        giôùi (WB) cho thaáy, nhöõng hieäp                                   ñeán cuoái naêm 2016, nôï coâng cuûa Vieät Nam
        ñònh thöông maïi ña phöông                                       laø 2,868 trieäu tyû ñoàng, taêng 12% so vôùi 2015.
        nhö CPTPP seõ boå sung ñoäng löïc                                    Trong ñoù, nôï chính phuû laø 2,37 trieäu tyû ñoàng,
        cho moâ hình taêng tröôûng döïa                                     nôï ñöôïc Chính phuû baûo laõnh gaàn 462.000
        treân ñaàu tö vaø xuaát khaåu cuûa                                  tyû ñoàng, nôï chính quyeàn ñòa phöông hôn
        Vieät Nam.                                               34.000 tyû ñoàng. Ñeán cuoái naêm 2016, dö nôï
         Theo oâng Sebastian Eckardt                                      coâng (bao goàm nôï chính phuû, nôï ñöôïc Chính
        - chuyeân gia kinh teá WB taïi Vieät                                  phuû baûo laõnh, nôï chính quyeàn ñòa phöông)
        Nam, CPTPP seõ mang laïi lôïi ích                                    laø 2,87 trieäu tyû ñoàng, baèng 63,7% GDP.
        tröïc tieáp cho Vieät Nam nhôø töï do                                   u Chöa ñeán 50% doanh nghieäp nhaø
        hoùa thöông maïi vaø taêng cöôøng                                    nöôùc (DNNN) coâng boá thoâng tin. Naêm 2017
        tieáp caän thò tröôøng. Quan troïng                                   chæ coù 265/622 DNNN coâng boá thoâng tin
        nhaát laø noù seõ thuùc ñaåy quaù trình                                 theo quy ñònh, chuû yeáu laø caùc doanh nghieäp
        caûi caùch trong nhieàu lónh vöïc,                                   thuoäc lónh vöïc thuûy noâng, thuûy lôïi, caùc coâng
        nhaát laø kinh teá. Vieäc tham gia kyù                                 ty noâng, laâm nghieäp, xoå soá kieán thieá vaø moät
        keát caùc hieäp ñònh thöông maïi töï                                  soá doanh nghieäp lôùn nhö Toång coâng ty Coâng
        do (FTA), khoâng rieâng gì CPTPP                                    nghieäp Taøu thuûy Vieät Nam, Toång coâng ty
        seõ mang ñeán nhieàu cô hoäi cho                                    Ñaàu tö phaùt trieån ñöôøng cao toác Vieät Nam,
        haøng hoùa xuaát khaåu cuûa Vieät                                    Toång coâng ty Löông thöïc Mieàn Baéc, Ngaân
        Nam, trong ñoù coù noâng saûn - maët haøng ñöôïc xem laø lôïi theá  xích trong ngaønh, vì vôùi tình traïng manh muùn nhö hieän nay,  haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân,
        cuûa Vieät Nam khi 75% daân soá taäp trung ôû noâng thoân. neáu khoâng coù söï hôïp taùc seõ raát khoù thöïc hieän muïc tieâu naâng  caùc doanh nghieäp thuoäc Boä Vaên hoùa - Theå
         Chia seû taïi Hoäi nghò Cung öùng laïnh toaøn caàu 2018 môùi ñaây,  cao giaù trò noâng saûn Vieät.
        oâng Nguyeãn Ñöùc Loäc - Vieän Chính saùch vaø Phaùt trieån noâng  OÂng Nguyeãn Ñöùc Loäc baøy toû, ñeå naâng cao giaù trò noâng saûn,  thao vaø Du lòch. Theo quy ñònh, ngoaøi vieäc bò
        nghieäp - noâng thoân cho raèng, noâng nghieäp ñaõ goùp phaàn  Boä NN&PTNT ñang ñaåy maïnh taùi caáu truùc neàn noâng nghieäp  beâu teân, caùc DNNN seõ bò phaït tieàn 5 - 10 trieäu
                                                            ñoàng vôùi haønh vi coâng boá thoâng tin khoâng
        mang veà thaëng dö thöông maïi. Caùc loaïi rau quaû, saûn phaåm  theo höôùng phaùt trieån saûn xuaát döïa theo nhu caàu thò tröôøng,
        töø caây coâng nghieäp coù toác ñoä taêng giaù trò raát cao. Song, theo  phaùt huy saûn phaåm coù lôïi theá gaén vôùi coâng nghieäp dòch vuï  ñaày ñuû, khoâng chính xaùc; phaït tieàn 10 - 15
                                                            trieäu ñoàng vôùi haønh vi khoâng coâng boá keá
        oâng Loäc, duø saûn löôïng saûn xuaát, xuaát khaåu haøng noâng saûn Vieät  hoã trôï noâng nghieäp. Ñoàng thôøi toå chöùc laïi khaâu saûn xuaát, chuù
        Nam ñöùng vaøo haøng top cuûa theá giôùi nhöng giaù trò laïi chöa  troïng saûn xuaát quy moâ lôùn, phaùt trieån kinh teá hôïp taùc, taêng  hoaïch saûn xuaát, kinh doanh vaø ñaàu tö phaùt
                                                            trieån haøng naêm, khoâng coâng boá tình hình
        töông xöùng, do xuaát khaåu chuû yeáu ôû daïng thoâ, chaát löôïng cuûa  cöôøng lieân keát chuoãi, khuyeán khích ñaàu tö tö nhaân, khuyeán
        khoâng ít saûn phaåm bò aûnh höôûng töø vieäc söû duïng phaân boùn,  khích aùp duïng coâng ngheä cao vaøo quaù trình saûn xuaát. saép xeáp, ñoåi môùi doanh nghieäp haøng naêm.
        hoùa chaát khoâng ñaûm baûo quy chuaån haøng xuaát khaåu. Caùc chuyeân gia cho raèng, ngaønh noâng nghieäp caàn phaûi  u TP.HCM caàn phaùt trieån 80.000 caên hoä
         Nhöõng naêm gaàn ñaây, moät soá maët haøng noâng saûn cuûa  coù chính saùch toaøn dieän môùi coù theå taän duïng ñöôïc caùc lôïi theá  cho ngöôøi daân. Trong Ñeà aùn Phaùt trieån thò
        Vieät Nam coù saûn löôïng xuaát khaåu cao, ñieån hình laø rau quaû.  maø caùc FTA mang laïi. Cô hoäi xuaát khaåu noâng saûn Vieät Nam  tröôøng baát ñoäng saûn TP.HCM giai ñoaïn 2016
        Naêm 2017, xuaát khaåu rau quaû öôùc ñaït 3,514 tyû USD, taêng  raát lôùn nhöng quy chuaån, chaát löôïng saûn phaåm laø raøo caûn  -2020, ñònh höôùng ñeán naêm 2025 vaø taàm
        43,02% so vôùi 2016 vôùi khoaûng 40 loaïi ñöôïc xuaát khaåu sang  khoâng nhoû. TS. Ñaøo Theá Anh - Vieän Khoa hoïc noâng nghieäp  nhìn ñeán naêm 2030, dieän tích bình quaân nhaø
        60 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, trong ñoù Nhaät Baûn - thaønh  Vieät Nam cho raèng, ba naêm qua, rieâng maët haøng rau quaû  ôû taïi TP.HCM trong giai ñoaïn 2016 - 2020 vaøo
                                                                    2
        vieân cuûa CPTPP laø moät trong boán thò tröôøng nhaäp khaåu haøng  xuaát khaåu khaû quan, neáu thuùc ñaåy ñöôïc coâng ngheä sau thu  khoaûng 8,3 trieäu m /naêm, döï baùo giai ñoaïn
                                                                             2
        ñaàu rau quaû Vieät Nam. Ñeå noâng saûn xuaát ñöôïc sang nhöõng  hoaïch, nhaát laø chuoãi cung öùng laïnh (vaän chuyeån laïnh, baûo  2021 - 2025 taêng trung bình 9,5 trieäu m /
        thò tröôøng khoù tính nhö Nhaät Baûn, vieäc kieåm ñònh chaát löôïng  quaûn laïnh, löu kho laïnh) thì vieäc xuaát khaåu caùc maët haøng naøy  naêm vaø giai ñoaïn 2026 - 2030 taêng 9,8 trieäu
                                                             2
        phaûi voâ cuøng nghieâm ngaët, nhöng neáu ñaùp öùng ñöôïc thì  seõ coøn taêng nhanh hôn nöõa. Cuõng theo oâng Anh, chuoãi giaù  m /naêm. Nhö vaäy, moãi naêm, TP.HCM caàn
        caùnh cöûa xuaát khaåu, chinh phuïc thò tröôøng khaùc cuûa noâng  trò laïnh neáu ñöôïc ñaàu tö ñuùng möùc khoâng chæ giaûm ñöôïc tyû  phaùt trieån khoaûng 80.000 caên nhaø cho ngöôøi
        saûn Vieät Nam seõ theâm roäng môû. Song, ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy  leä thaát thoaùt sau thu hoaïch (gaïo hieän coù tyû leä thaát thoaùt sau  daân. Giai ñoaïn töø naêm 2006 ñeán cuoái naêm
        caàn phaûi coù chính saùch cuï theå töø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc,  thu hoaïch laø 14%, rau quaû khoaûng 20%) maø chaát löôïng haøng  2017, dieän tích bình quaân nhaø ôû toaøn thaønh
                                                                             2
        tröôùc heát laø Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân (Boä  xuaát khaåu cuõng ñöôïc ñaûm baûo.  phoá ñaõ taêng leân ñaùng keå, töø möùc 10,3m /
                                                                   2
        NN&PTNT). Boä NN&PTNT phaûi caàm tròch ñeå keát noái caùc maét            NGUYEÂN BAÛO   ngöôøi leân 18,8 m /ngöôøi.

        HÑND TP.HCM thoâng qua


        nhieàu vaán ñeà quan troïng

          ghò quyeát 54 cuûa Quoác hoäi veà cô cheá, chính saùch  Thaønh phoá seõ uûy quyeàn cho quaän, huyeän
          ñaëc thuø phaùt trieån TP.HCM coù 21 ñeà aùn caàn HÑND  thu hoài ñaát theo quy ñònh taïi Luaät Ñaát
        NThaønh phoá thoâng qua. Khoái löôïng coâng vieäc naêm  ñai 2013. Caùc quaän, huyeän coøn ñöôïc pheâ
        nay raát lôùn vaø ñeå sôùm ñöa Nghò quyeát 54 vaøo cuoäc soáng,  duyeät giaù baùn ñaát neàn, baùn nhaø ôû do Nhaø
        töø cuoái naêm ngoaùi, Chuû tòch UBND TP.HCM cho bieát, naêm  nöôùc quaûn lyù. Ñeà aùn cuõng xaùc ñònh caùc
        2018, TP.HCM seõ hoïp HÑND baát thöôøng boán kyø, thay vì  sôû, ngaønh, quaän, huyeän ñöôïc töï quyeát
        hai kyø nhö moïi naêm. Döï kieán, kyø hoïp baát thöôøng HÑND  ñònh trong nhieàu lónh vöïc veà ñoâ thò, moâi
        TP.HCM khai maïc ngaøy 15/3 seõ thoâng qua nhieàu ñeà aùn  tröôøng, ngaân saùch, döï aùn; moät soá lónh vöïc
        thöïc hieän cô cheá ñaëc thuø ñeå phaùt trieån TP.HCM.  veà vaên hoùa, xaõ hoäi, khoa hoïc...
         Taïi kyø hoïp laàn naøy, UBND TP.HCM seõ baùo caùo caùc ñeà  Vöøa qua, nhieàu toå chöùc, caùc chuyeân gia thuoäc nhieàu  nöôùc thaûi (toång löu löôïng khoaûng 143.500m /ngaøy ñeâm)
                                                                         3
        aùn nhö thu huùt nhaân taøi, taêng thu nhaäp cho caùn boä, coâng  lónh vöïc ñaõ tham gia phaûn bieän Ñeà aùn Thu huùt nhaân taøi cho  vôùi 8 tyû ñoàng moãi naêm. Thaønh phoá muoán taêng phí vôùi
        chöùc, vieân chöùc, phí ñoã xe treân loøng leà ñöôøng... Ñoái vôùi  TP.HCM. Ñeà aùn nhaèm thu huùt ngöôøi coù trình ñoä cao, saùng  nhoùm naøy. Ñoàng thôøi, coù ñeán 523 cô sôû y teá xaû thaûi nöôùc
                                                                3
        vaán ñeà phaân caáp, moät soá nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa UBND  taïo, coù khaû naêng hoaïch ñònh chieán löôïc vaø tham möu cho  thaûi y teá hôn 22.260 m /ngaøy ñeâm vaø cô sôû xöû lyù chaát thaûi
                                                                3
        vaø Chuû tòch UBND döï kieán seõ ñöôïc uûy quyeàn cho caùc sôû,  laõnh ñaïo Thaønh phoá hoaøn thaønh caùc muïc tieâu phaùt trieån  raén xaû thaûi gaàn 8.000m /ngaøy ñeâm khoâng phaûi chòu phí.
        ngaønh, quaän, huyeän vaø ngöôøi ñöùng ñaàu ñòa phöông. Ñieàu  kinh teá - xaõ hoäi.      UBND TP.HCM ñeà xuaát boå sung vaøo danh saùch thu phí
        naøy giuùp taêng quyeàn, traùch nhieäm, tính chuû ñoäng, kyû luaät  Taïi kyø hoïp HÑND baát thöôøng naøy cuõng seõ baøn ñeán  caùc loaïi chaát thaûi naøy ñeå ñaûm baûo coâng baèng, giaûm oâ
        cho cô sôû, giaûm khaâu trung gian, giaûm aùp löïc vaø möùc ñoä  vieäc taêng phí baûo veä moâi tröôøng. TP.HCM hieän coù 2.790  nhieãm moâi tröôøng.
        taäp trung giaûi quyeát söï vuï cuûa UBND Thaønh phoá. UBND  cô sôû saûn xuaát ñang noäp phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi      H.N

        Soá 479 BOÄ MÔÙI (729)   14 - 20/3/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11