Page 7 - DNSG Tuần Số 479 (14 - 20.3.2018)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn                                      THAÂM HUÏT THÖÔNG MAÏI
                                                      VÔÙI TRUNG QUOÁC GAÀN 3,5 TYÛ USD
                  ÑAÙNH THUEÁ TAØI SAÛN NGÖÔØI GIAØU                     Theo Toång cuïc Haûi
                  Thiïëu khaã thi?                            quan, hai thaùng ñaàu
                                                      naêm 2018, caû nöôùc
                                                      nhaäp khaåu haøng hoùa
                                                      trò giaù 9,162 tyû USD
                  Naêm 2018, Vieät Nam coù 4 tyû phuù loït vaøo danh           töø Trung Quoác, trong
                  saùch tyû phuù USD cuûa theá giôùi, theo bình choïn cuûa        khi xuaát khaåu cuûa Vieät
                                                      Nam sang thò tröôøng
                  Taïp chí Forbes laøm gia taêng yù kieán caàn ñaùnh thueá        naøy ñaït gaàn 5,674 tyû

                  taøi saûn ngöôøi giaøu ñeå taêng tính bình ñaúng trong         USD. Nhö vaäy thaâm
                                                      huït thöông maïi cuûa Vieät Nam vôùi Trung Quoác leân ñeán
                  xaõ hoäi. PGS-TS. Vuõ Syõ Cöôøng - Hoïc vieän Taøi chính        3,488 tyû USD. Trong hai thaùng ñaàu naêm, coù ñeán ba
                  cho raèng, ñaùnh thueá taøi saûn ngöôøi giaøu laø yù töôûng       nhoùm haøng nhaäp khaåu töø Trung Quoác ñaït kim ngaïch
                                                      töø 1 tyû USD trôû leân, goàm maùy moùc, thieát bò, duïng cuï,
                  toát, nhöng thieáu tính khaû thi.                    phuï tuøng (ñaït 1,718 tyû USD), ñieän thoaïi caùc loaïi vaø linh
                                                      kieän (ñaït 1,419 tyû USD), maùy vi tính, saûn phaåm ñieän töû
                                                      vaø linh kieän (ñaït 1,051 tyû USD).
            * Taïi sao oâng cho raèng ñaùnh thueá ngöôøi  chæ ñaùnh vaøo caùc tyû phuù, ngöôøi giaøu maø nhöõng             D.K
          giaøu laø khoâng khaû thi ?        ngöôøi Phaùp coù taøi saûn töø 2 trieäu Euro trôû leân,
                               töông ñöông khoaûng 80 tyû VND, ñeàu phaûi chòu  TAÄP ÑOAØN TUAÀN CHAÂU ÑANG ÑEÀ XUAÁT
            - Ñaùnh thueá ngöôøi giaøu, töø lyù thuyeát ñeán thöïc  thueá. Tuy nhieân, gaàn ñaây chính phuû cuûa Toång  HAI DÖÏ AÙN LÔÙN TAÏI PHÍA NAM
          teá laø raát phöùc taïp. Quy moâ thu ngaân saùch cuûa nöôùc  thoáng Emmanule Macron ñaõ ñeà nghò baõi boû saéc   Taäp ñoaøn Tuaàn Chaâu vöøa ñeà xuaát vôùi tænh Baø
          ta tröôùc ñaây quaù cao vaø baây giôø ñang phaûi giaûm  thueá naøy vôùi lyù do vieäc duy trì noù seõ khieán ngöôøi  Ròa - Vuõng Taøu phöông aùn ñaàu tö Vuõng Taøu Marina City
          xuoáng. Vieät Nam ñang ñoái maët vôùi maâu thuaãn phaûi  giaøu chaïy sang quoác gia khaùc.  ven bieån doïc khu vöïc töø Baõi Tröôùc ñeán Baõi Daâu cuûa
          giaûm nguoàn thu nhöng vaãn duy trì quy moâ chi. Vì  YÙ töôûng ñaùnh thueá vaøo taøi saûn cuûa ngöôøi giaøu  thaønh phoá Vuõng Taøu. Coâng trình coù quy moâ khoaûng
          theá maø UÛy ban Vaên hoùa - Thieáu nhieân - Nhi ñoàng  ñaõ ñöôïc giôùi kinh teá chæ ra laø baát khaû thi, tröø khi  345ha, daân soá döï kieán khoaûng 7.500 ngöôøi ñònh cö.
          cuûa Quoác hoäi môùi ñaây ñaõ hoïp baøn veà noäi dung coù  theá giôùi trôû thaønh theá giôùi ñaïi ñoàng, töùc laø caùc  Muïc tieâu cuûa döï aùn laø xaây döïng khu ñoâ thò caûng, du lòch
          neân duy trì vieäc mieãn hoïc phí cho hoïc sinh trung  quoác gia ñeàu chia seû cuøng moät lôïi ích, cuøng ñoäng  ña chöùc naêng vôùi caûng du thuyeàn coù khaû naêng keát noái
          hoïc cô sôû caùc tröôøng coâng laäp hay khoâng, bôûi  löïc, cuøng taát caû moïi thöù, theá nhöng hieän nay,  vôùi caùc caûng du thuyeàn trong nöôùc vaø theá giôùi, khu nhaø
          ngaân saùch phaûi buø chi khoaûn hoïc phí naøy.  moãi quoác gia laïi coù lôïi ích khaùc nhau, quan ñieåm  ôû, khu bieät thöï, khaùch saïn, trung taâm hoäi nghò quoác teá...
            Nöôùc ta cuõng ñang ñoái maët vôùi giaûm thueá thu  khaùc nhau. Ñieàu naøy töông töï ñoàng thuaän Paris  Naêm 2017, Tuaàn Chaâu cuõng ñaõ ñeà xuaát vôùi TP.HCM ñaàu
          nhaäp doanh nghieäp ñeå caïnh tranh trong khu vöïc  veà choáng bieán ñoåi khí haäu ñöôïc nhaän ñònh laø toát,  tö tuyeán ñaïi loä ven soâng Saøi Goøn coù chieàu daøi khoaûng
          ASEAN. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp tröôùc ñaây  nhöng khi Hoa Kyø ruùt, raát nhieàu vaán ñeà bò chöõng  61 km, noái töø caàu Beán Suùc (huyeän Cuû Chi) doïc theo
          raát cao neân phaûi giaûm, töø 32% giaûm xuoáng 25%  laïi, khoâng giaûi quyeát ñöôïc.  soâng Saøi Goøn veà quaän 1, TP.HCM. Ñoåi laïi, Tuaàn Chaâu
          vaø baây giôø laø 20%. Ñoù laø thöû thaùch raát lôùn. Quoác  Thu thueá laø döïa treân lôïi ích kinh teá vaø tính hieäu  ñeà xuaát TP.HCM ñoái öùng naøy quyõ ñaát khoaûng 12.400ha
          hoäi vaãn ñang caân nhaéc veà thueá taøi saûn. Saéc thueá  quaû. Lyù do khieán Chính phuû Phaùp keâu goïi boû saéc  (töông ñöông 5% toång dieän tích ñaát cuûa TP.HCM) ñeå
          naøy ñaõ hai laàn ñöôïc ñöa ra, keå töø laàn ñeà xuaát caùch  thueá ñaùnh vaøo taøi saûn ngöôøi giaøu moät maët laø ngöôøi  khai thaùc.
          nay khoaûng chuïc naêm. Thaäm chí, naêm 2011, Boä  giaøu coù raát nhieàu caùch ñeå traùnh thueá, maët khaùc           N.B
          Taøi chính ñaõ tính toaùn vieäc aùp duïng loaïi thueá naøy,  phaûi chi phí raát lôùn cho quaù trình thu thueá, chaúng
          nhöng sau ñoù Quoác hoäi quyeát ñònh döøng laïi.  haïn ñeå chöùng minh taøi saûn cuûa moät ngöôøi chòu  TAÄP ÑOAØN MINH PHUÙ
                               thueá lôùn hôn caû soá tieàn coù theå thu ñöôïc. Saéc thueá  DÖÏ kIEÁN LAõI 990 TYÛ ÑOÀNG
            * Söï caân nhaéc aáy ñeán töø ñaâu, thöa oâng? naøy cuõng bò giôùi kinh teá chæ trích laøm giaûm ñoäng löïc  Taïi ñaïi hoäi coå ñoâng
                               taïo ra cuûa caûi.              thöôøng nieân 2018
            - Toâi nghó coù nhieàu lyù do daãn ñeán söï caân nhaéc                môùi ñaây, Coâng ty CP
          naøy. Vieät Nam ñaõ töøng caøo baèng giaøu ngheøo daãn  * Nhö oâng noùi thì raát khoù ñeå xaùc ñònh taøi  Taäp ñoaøn Minh Phuù,
          ñeán maáy chuïc naêm ai cuõng ngheøo. Vieäc ñaùnh  saûn cuûa ngöôøi giaøu?       doanh nghieäp daãn
          thueá taøi saûn laø vaán ñeà raát nhaïy caûm. Neáu Vieät Nam              ñaàu veà xuaát khaåu toâm
          ñaùnh thueá quaù cao, ngay laäp töùc ngöôøi daân seõ  - Khoâng ñaùnh giaù ñöôïc taøi saûn seõ khoâng tính  cuûa Vieät Nam ñaõ thoâng
          caûm nhaän ñaát nöôùc ñang trôû laïi giai ñoaïn nhöõng  ñöôïc thueá. Toâi nghó, haèng naêm Fobes coâng boá  qua vieäc trôû laïi saøn
          naêm 1950 ñeán 1980. Toâi nghó, vieäc caân nhaéc naøy  tyû phuù laø ñeå “cho vui”, khoâng ai coâng nhaän cuõng  HoSE sau gaàn ba naêm
          laø caàn, duø uûng hoä saéc thueá naøy. Giaû ñònh, Vieät  khoâng ai phaûn ñoái. Giôùi nghieân cöùu kinh teá khoâng  bò huûy nieâm yeát. Taäp
          Nam ñaùnh thueá taøi saûn vaø aùp duïng möùc thueá 1%,  laáy soá lieäu ñoù ñeå nghieân cöùu vì cho raèng khoâng  ñoaøn naøy cuõng thoâng
          tính töø taøi saûn 2 tyû ñoàng. Vieäc noäp 20 trieäu ñoàng  chính xaùc. Taøi saûn cuûa moät ngöôøi phuï thuoäc vaøo  qua vieäc taêng voán töø 700 tyû ñoàng leân 2.000 tyû ñoàng.
          tieàn thueá/naêm seõ khoâng taùc ñoäng nhieàu tôùi soá ít  nhieàu yeáu toá, moät trong soá ñoù laø yeáu toá thôøi gian  Cuøng vôùi ñoù, Minh Phuù ñaët keá hoaïch kinh doanh naêm
          ngöôøi giaøu nhöng seõ laø vaán ñeà lôùn vôùi soá ngöôøi  neân taøi saûn moãi thôøi ñieåm moãi khaùc. Caïnh ñoù, taøi  2018 khaù tham voïng vôùi giaù trò xuaát khaåu 800 trieäu USD,
          thu nhaäp trung bình.           saûn coù theå laø töø tieàn vay nôï ngaân haøng nhöng  doanh thu 18.200 tyû ñoàng vaø lôïi nhuaän sau thueá 990
                               khoâng ai bieát con soá nôï cuï theå, khoâng ai bieát soá nôï  tyû ñoàng, hieän Minh Phuù ñang xin quy hoaïch 10.000 ha
            * Quan ñieåm cuûa oâng veà vieäc ñaùnh thueá taøi  cuï theå cuûa oâng Phaïm Nhaät Vöôïng (Vingroup), hay  vuøng nuoâi toâm coâng ngheä cao ôû Kieân Giang.
          saûn ngöôøi giaøu?            baø Nguyeãn Thò Phöông Thaûo (VietJetAir). Soá taøi saûn                Q.A
                               cuûa caùc tyû phuù naøy coù theå ñöôïc thoáng keâ baèng coå
            - Ñaùnh thueá taøi saûn ngöôøi giaøu laø vieäc khoâng  phieáu nhöng phaàn nôï cuûa oâng Vöôïng, baø Thaûo laø  TRIEÅN kHAI DI DÔØI CAÙC CAÛNG
          môùi. Nöôùc Phaùp töø laâu ñaõ ñaùnh thueá taøi saûn  nôï bao nhieâu, toâi nghó Fobes khoâng theå bieát.  TREÂN SOÂNG SAØI GOØN
          ngöôøi giaøu ñeå giuùp ngöôøi ngheøo vôùi teân goïi laø  Ñaùnh thueá taøi saûn ngöôøi giaøu laø yù töôûng toát,  Boä Giao thoâng - Vaän taûi vöøa pheâ duyeät quy hoaïch
          thueá töông trôï cuûa ngöôøi giaøu. Thueá naøy khoâng  nhöng thieáu tính khaû thi. Seõ toát hôn neáu töø yù  chi tieát nhoùm caûng bieån Ñoâng Nam boä (nhoùm 5) giai
                                  töôûng naøy taïo ra söï ñoàng thuaän ñeå ngöôøi  ñoaïn ñeán naêm 2020, ñònh höôùng ñeán naêm 2030 goàm
                                  giaøu töï coù traùch nhieäm vôùi xaõ hoäi, vôùi  TP.HCM, Ñoàng Nai, Baø Ròa - Vuõng Taøu, Bình Döông vaø
                                  ngöôøi ngheøo. Khoâng caàn keâu goïi nhöng  caùc caûng beán treân soâng Soaøi Raïp, Long An. Theo quy
          Haèng naêm, Taïp chí Fobes cuûa Myõ ñeàu ñöa ra danh  nhieàu ngöôøi giaøu treân theá giôùi ñaõ laäp quyõ
        saùch nhöõng ngöôøi giaøu nhaát theá giôùi. Fobes tính giaù trò  ñeå coù tieàn giuùp ngöôøi ngheøo, nhö Bill  hoaïch chi tieát, nhoùm caûng bieån Ñoâng Nam boä coù 4
                                                      caûng bieån goàm caûng TP.HCM, caûng Ñoàng Nai, caûng
        taøi saûn cuûa caùc tyû phuù döïa treân thoâng tin coâng boá roäng  Gates chi ñeán 20 tyû USD cho caùc chöông  Vuõng Taøu vaø caûng Bình Döông.Trong ñoù, nhoùm caûng
        raõi. Tröôùc khi coâng boá, Fobes hoï ñöa thoâng tin ñeán caùc  trình töø thieän. Toâi nghó ñoù laø vaán ñeà vaên  TP.HCM ñöôïc xaùc ñònh laø caûng toång hôïp quoác gia, ñaàu
        tyû phuû ñeå xaùc minh soá tieàn ñang coù. Nhieàu ngöôøi mong  hoùa. Do ñoù, neáu caùc chính phuû vaän ñoäng  moái khu vöïc goàm khu beán treân soâng Saøi Goøn, khu beán
        muoán ñöôïc coù teân trong danh saùch 500 tyû phuù giaøu nhaát  ngöôøi giaøu ñoùng goùp cho xaõ hoäi seõ khaû thi  Caùt Laùi treân soâng Ñoàng Nai, khu beán treân soâng Nhaø Beø,
        theá giôùi neân saün saøng cung caáp thoâng tin trong khi vaãn  hôn vieäc ñaùnh thueá taøi saûn cuûa hoï.  khu beán Hieäp Phöôùc treân soâng Soaøi Raïp. Boä Giao thoâng
        che giaáu taøi saûn thaät.              Hieän nay, caùc loaïi thueá ôû Vieät Nam ñaõ  - Vaän taûi ñònh höôùng quy hoaïch di dôøi caùc beán caûng
          Danh saùch caùc tyû phuù USD cuûa Vieät Nam naêm 2018  khaù ñaày ñuû, trong ñoù coù thueá thu nhaäp caù  treân soâng Saøi Goøn vôùi 10 beán caûng. Trong ñoù, di dôøi beán
        do Forbes choïn, ngoaøi oâng chuû Vingroup Phaïm Nhaät  nhaân lieân quan ñeán baát bình ñaúng. Vieät  caûng Taân Thuaän thuoäc caûng Saøi Goøn ra khu vöïc Hieäp
        Vöôïng (xeáp thöù 499) vaø baø Nguyeãn Thò Phöông Thaûo  Nam caàn kieåm soaùt toát hôn möùc thu nhaäp  Phöôùc ôû huyeän Nhaø Beø ñeå phuø hôïp vôùi tieán trình xaây
        cuûa VietJetAir (xeáp thöù 766) coøn coù hai ngöôøi laø oâng  caù nhaân ñeå tính thueá töông trôï.  döïng caàu Thuû Thieâm 4. Vôùi caûng Nhaø Roàng - Khaùnh Hoäi
        Traàn Baù Döông - Coâng ty OÂ toâ Tröôøng Haûi (xeáp thöù                  phaûi ñaûm baûo thôøi gian baøn giao maët baèng tröôùc ngaøy
        1339) vaø oâng Traàn Ñình Long -Taäp ñoaøn Theùp Hoøa  * Caûm ôn oâng!           31/12/2018. Coøn nhöõng beán caûng chöa di dôøi tieáp tuïc
        Phaùt (ñöùng thöù 1756). Taøi saûn cuûa 4 ngöôøi naøy laàn löôït              hoaït ñoäng theo hieän traïng, khoâng caûi taïo, naâng caáp,
        laø 4,3 tyû USD, 3,1 tyû USD, 1,8 tyû USD, 1,3 tyû USD.     Thanh huyeàn thöïc hieän môû roäng vaø di dôøi sau naêm 2020 hoaëc chaám döùt hoaït
                                                      ñoäng khi heát thôøi haïn.
                                                                           Q.D
                                                              Soá 479 BOÄ MÔÙI (729)   14 - 20/3/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12