Page 8 - DNSG Tuần Số 479 (14 - 20.3.2018)
P. 8

8   CHUYEÄN LAØM AÊN

        Taxi coâng ngheä ñang caàn
        chính saùch quaûn lyù phuø
        hôïp ñeå hoaït ñoäng ñuùng

        phaùp luaät, coâng baèng vaø
        minh baïch. Môùi ñaây, sau
        yù kieán cuûa Boä tröôûng Boä
        Giao thoâng - Vaän taûi coi
        Uber, Grab laø taxi vaø caàn
        quaûn lyù nhö hình thöùc taxi,
        ñaõ coù nhieàu phaûn hoài

        khoâng ñoàng tình.          LÖÕ YÙ NHI

           eán thôøi ñieåm hieän taïi, loaïi hình
           taxi coâng ngheä ñang ñöôïc ngöôøi
        Ñtieâu duøng vaø giôùi coù xe rieâng ñoùn
        nhaän. Ñoù cuõng laø lyù do khieán soá löôïng xe
        cuûa dòch vuï naøy coù toác ñoä taêng tröôûng ñoät
        phaù. Sau hai naêm thí ñieåm moâ hình naøy,                                               AÛnh: QH
        soá xe Uber vaø Grab ñaõ ñaït 80.000 chieác,
        do vaø linh hoaït, duø laùi xe toaøn thôøi gian Taxi cöng nghïå hay taxi?
        gaáp ba laàn taxi truyeàn thoáng.
         Giôùi taøi xeá tham gia taxi coâng ngheä
        ngaøy caøng ñoâng laø do chaïy Grab, Uber töï

        hay baùn thôøi gian. Ñoàng thôøi, nhöõng
        ngöôøi coù xe caù nhaân cuõng coù theå taêng
        theâm thu nhaäp khi öùng duïng coâng ngheä  xe. Hieän nay, nhieàu tuyeán phoá taxi khoâng  cao hieäu quaû kinh doanh chöù Uber khoâng  laø böôùc luøi cuûa quaù trình kieán taïo, xaây
        ñeå chôû khaùch. Vôùi haønh khaùch, nhieàu  ñöôïc hoaït ñoäng trong giôø cao ñieåm.  sôû höõu xe vaø taøi xeá. Maët khaùc, Uber Vieät  döïng moät quoác gia khôûi nghieäp trong kyû
        ngöôøi duøng cho raèng, choïn ñi taxi coâng  Theâm vaøo ñoù, giaù cöôùc vaän taûi duø theo  Nam ñaùnh giaù söï coù maët cuûa caùc phöông  nguyeân coâng ngheä soá. “Lôïi theá cuûa kinh
        ngheä bôûi loaïi hình naøy tieän lôïi, giaù caû  cô cheá thò tröôøng, nhöng khi ñôn vò taxi  tieän söû duïng coâng ngheä ñaõ giuùp haïn  teá chia seû vaø kinh teá kyõ thuaät soá seõ bieán
        minh baïch.             muoán taêng hoaëc giaûm giaù vaãn phaûi khai  cheá ngöôøi daân söû duïng hoaëc sôû höõu xe  maát khoûi taxi coâng ngheä neáu chuùng toâi bò
         Tuy thuaän lôïi ñoái vôùi ngöôøi duøng  baùo vôùi cô quan coù chöùc naêng. Ngöôïc  caù nhaân, giuùp giaûm uøn taéc giao thoâng.  buoäc phaûi aùp duïng moâ hình kinh doanh
        nhöng taxi coâng ngheä ñaõ laøm cho nhöõng  laïi, moät chieác xe caù nhaân khi kyù vôùi Uber  Do ñoù, theo Uber Vieät Nam, vieäc quaûn lyù  cuûa coâng ty taxi. Heä quaû keùo theo seõ raát
        nhaø quaûn lyù luùng tuùng. Môùi ñaây, taïi hoäi  hoaëc Grab thoâng qua moät hôïp taùc xaõ vaän  loaïi hình naøy nhö taxi hay coâng ty vaän  lôùn” - oâng Jerry Lim noùi.
        nghò toång keát hai naêm hoaït ñoäng cuûa  taûi hoaëc doanh nghieäp vaän taûi trong heä  taûi khoâng chæ laø böôùc luøi trong cuoäc caùch  OÂng Francis Huøng - chuyeân gia tö vaán
        Uber, Grab, oâng Traàn Quan Laâm - Phoù  thoáng seõ ñöôïc caáp taøi khoaûn vaø tham gia  maïng coâng nghieäp 4.0 maø coøn coù coù theå  chieán löôïc kinh doanh cho doanh nghieäp
        giaùm ñoác Sôû Giao thoâng - Vaän taûi TP.HCM  chôû khaùch. Loaïi hình naøy khoâng bò raøng  gaây ra nhöõng heä luïy tieâu cöïc.  khaúng ñònh: “Neáu goïi laø kinh doanh vaän taûi
        cho bieát: “Caàn laøm roõ moâ hình naøy, ñoù  buoäc veà chính saùch, cheá ñoä vôùi laùi xe, coù  OÂng Jerry Lim - Giaùm ñoác Grab Vieät  thì doanh nghieäp phaûi sôû höõu phöông tieän
        laø taxi hay loaïi hình töông töï”. Giaùm ñoác  theå taêng hoaëc giaûm tuøy thôøi ñieåm hoaëc  Nam cho raèng, Grab Vieät Nam khoâng sôû  vaän chuyeån, trong khi Uber, Grab khoâng coù
        Sôû Giao thoâng - Vaän taûi Haø Noäi - oâng Vuõ  tình hình thôøi tieát. höõu xe hay baát cöù taøi xeá naøo maø chæ hôïp  xe maø chæ coù coâng ngheä. Vaäy neân vieäc aùp
        Vaên Kieäm laïi khaúng ñònh: “Taxi coâng ngheä  Theo ñaïi dieän Uber Vieät Nam, Uber  taùc kinh doanh vôùi caùc ñoái taùc laø coâng ty  Uber, Grab laø coâng ty taxi laø khieân cöôõng.
        phaûi ñöôïc quaûn lyù nhö taxi”.   laø moät coâng ty coâng ngheä, khoâng phaûi  vaän taûi, hôïp taùc xaõ, ngöôøi coù xe, töùc taøi  Laáy ví duï, moät doanh nghieäp vieát ra phaàn
         Theo quy ñònh hieän haønh veà lónh vöïc  doanh nghieäp taxi hay coâng ty vaän taûi.  xeá. Vieäc ñònh danh Grab laø moät coâng ty  meàm kyõ thuaät laøm ñöôøng thì khoâng theå
        vaän taûi, doanh nghieäp taxi phaûi chòu  Vì vaäy, caùc nhaø cung caáp dòch vuï vaän taûi  taxi khoâng chæ phuû nhaän nhöõng noã löïc  coi laø coâng ty laøm ñöôøng. Vì vaäy, caàn phaûi
        nhieàu cheá taøi quaûn lyù nhö thueá, giaù, logo,  hieän söû duïng öùng duïng cuûa Uber ñeå keát  cuûa Chính phuû trong vieäc thuùc ñaåy neàn  coù chính saùch quaûn lyù phuø hôïp ñoái vôùi caùc
        maøu xe, phuø hieäu xe, ñieàu kieän, cheá ñoä laùi  noái taøi xeá vaø haønh khaùch, ñoàng thôøi naâng  kinh teá kyõ thuaät soá taïi Vieät Nam maø coøn  haõng taxi coâng ngheä nhö Uber, Grab”.


              Chòm nöíi doanh nghiïåp


                        vêån taãi biïín            AN PHÖÔNG

             hoâng nhöõng khoâng caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng  tình traïng maát caân ñoái taøi chính vaø laâm vaøo caûnh phaù saûn.
             theá giôùi, caùc haõng taøu bieån Vieät Nam coøn maát daàn  Coâng ty CP Vaän taûi bieån Vieät Nam (Vosco) - moät haõng taøu
          Kthò phaàn noäi ñòa vaøo tay caùc haõng taøu nöôùc ngoaøi.  lôùn, töø naêm 2012 ñeán nay lieân tuïc baùo loã, duø doanh thu luoân
          Cöôùc phí thaáp, chi phí cao, naêng löïc caïnh tranh keùm, nôï  ñaït treân 1.000 tyû ñoàng/naêm. Chæ duy nhaát naêm 2014 Vosco
          ngaân haøng ñang daàn ñöa caùc doanh nghieäp ngaønh vaän taûi  baùo laõi, nhöng laõi laø do baùn bôùt taøu. Trong baùo caùo taøi chính
          bieån cuûa Vieät Nam chìm saâu vaøo “bieån nôï”.  môùi nhaát, 9 thaùng naêm 2017, Vosco loã 231 tyû ñoàng, ñoàng thôøi
                 Chæ thaáy thua loã         laø quyù thöù 10 loã lieân tieáp. Theo ban laõnh ñaïo Vosco, duø ñaõ
                                   aùp duïng nhieàu bieän phaùp ñeå taêng doanh thu, kieåm soaùt chi
           Thôøi hoaøng kim cuûa caùc haõng taøu vaän taûi bieån Vieät Nam  phí theo höôùng chi ñuùng, chi ñuû nhöng do löôïng cung taøu
          laø vaøo nhöõng naêm 2006 -2008. Khi ñoù, vôùi caùi nhìn laïc quan  vaãn taêng laøm cho giaù cöôùc tieáp tuïc duy trì ôû möùc thaáp, trong
          veà nhu caàu thò tröôøng, caùc haõng taøu ñaõ oà aït vay tieàn ñoùng  khi giaù nhieân lieäu laø chi phí chieám tyû troïng lôùn nhaát trong giaù
          hay mua saém taøu ñaõ qua söû duïng ñeå ñöa vaøo khai thaùc.  thaønh vaän taûi bieån laïi taêng maïnh neân Coâng ty vaãn bò loã.
          Nhieàu coâng ty nhoû, naêng löïc haïn cheá cuõng vay voán ñoùng  Töông töï, Coâng ty CP Vaän taûi bieån Vinaship cuõng chìm
          taøu lôùn, hoaëc tính toaùn lôïi duïng thò tröôøng ñang khôûi saéc,  ngaäp trong nhöõng khoaûn loã keùo daøi. Keát thuùc naêm 2017, Vi-
          cöôùc phí taêng cao, mua taøu cuõ veà hoaït ñoäng vaøi naêm roài baùn  naship ñaït doanh thu gaàn 600 tyû ñoàng nhöng loã roøng gaàn
          thu hoài voán vaø kieám lôøi.           80 tyû ñoàng. Ñaây khoâng phaûi laø naêm loã duy nhaát maø ñaõ “khôûi
           Theá nhöng côn khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu xaûy ra  ñoäng” töø nhieàu naêm tröôùc, duø coù naêm thoaùt loã nhôø vaøo thu
          ñaõ ñaåy caùc doanh nghieäp vaän taûi bieån luùn saâu vaøo nôï naàn  nhaäp baát thöôøng qua vieäc baùn taøu. Vaø do bò loã quaù nhieàu
          vaø khuûng hoaûng kinh doanh. Haõng taøu naøo phuï thuoäc vaøo  naêm neân Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn TP.HCM ñaõ huûy nieâm
          nguoàn voán vay ngaân haøng caøng nhieàu caøng ñoái dieän vôùi  yeát coå phieáu Coâng ty vaøo thaùng 4/2017, laø thôøi ñieåm moãi coå        Soá 479 BOÄ MÔÙI (729)   14 - 20/3/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13