Page 9 - DNSG Tuần Số 479 (14 - 20.3.2018)
P. 9

9

    Möôøi moät nöôùc trong TPP
    ñaõ thoâng qua thoûa thuaän     CPTPP
    ñoåi teân goïi môùi laø Hieäp

    ñònh Ñoái taùc toaøn dieän vaø    vaâ khaã nùng Myä trúã laåi
    tieán boä xuyeân Thaùi Bình
    Döông (CPTPP). Noäi dung
    cuûa CPTPP veà cô baûn laø keá                                         tröôøng, caùc thaønh vieân vaãn quyeát taâm vôùi
    thöøa noäi dung TPP nhöng                                           cam keát hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi.
                                                             Nhöõng quy taéc, nhaát laø trong lónh
    coù moät soá nhoùm noäi dung                                          vöïc lieân quan ñeán haøng raøo phi thueá
    ñaõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå phuø                                         quan, kieåm dòch thöïc vaät, haøng raøo kyõ
                                                            thuaät trong thöông maïi hay nhöõng cam
    hôïp vôùi tình hình môùi.                                           keát veà doanh nghieäp nhaø nöôùc, cam keát
                                                            veà minh baïch hoùa trong mua saém coâng,
                                                            mua saém chính phuû ñeàu ñöôïc duy trì nhö
       LÖÔNG HOAØNG THAÙI                                            trong TPP. Caùc thaønh vieân xaùc ñònh, ñaây
          Vuï tröôûng Vuï Chính saùch thöông maïi ña bieân,
          Boä Coâng Thöông                                          laø ñoäng löïc caûi caùch theo höôùng taïo moâi
                                                            tröôøng kinh doanh minh baïch döïa treân
       höù nhaát, nhoùm nghóa vuï ñöôïc taïm                                  quy taéc thöông maïi quoác teá, ñeå töø ñoù taïo
       hoaõn thöïc thi. Söï taïm hoaõn naøy                                   ñieàu kieän cho doanh nghieäp chuû ñoäng keá
    Tmang haøm yù, neáu Myõ trôû laïi vôùi noäi                                  hoaïch phaùt trieån.
    dung ñaõ kyù trong TPP, caùc nöôùc seõ chaáp                                   Cuõng bôûi noäi dung môû cöûa thò tröôøng
    nhaän caùc ñieàu khoaûn naøy. Vôùi 20 nhoùm                                  ñöôïc giöõ nguyeân so vôùi TPP, neân tieâu
    nghóa vuï hoaõn thöïc thi, phaàn quan troïng                                  chuaån cuûa CPTPP raát cao. Vôùi thöông
                                                    Noäi dung cam keát
    nhaát laø nhoùm nghóa vuï lieân quan ñeán                            môû cöûa thò tröôøng maïi haøng hoùa, gaàn nhö 100% bieåu thueá
    thöïc thi quyeàn sôû höõu trí tueä, vôùi 11 quy                         ñöôïc giöõ nguyeân, seõ ñöôïc ñöa veà 0% theo loä trình. Ñoái vôùi
    ñònh phaûi ñieàu chænh.                                    CPTPP taïo cô hoäi cho  caùc nöôùc phaùt trieån, loä trình naøy khoaûng
      Coù hai lyù do ñeå caùc nöôùc thoáng nhaát                        haøng xuaát khaåu Vieät Nam 7 naêm, vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhö
                                                       AÛnh: QH
    taïm hoaõn nhoùm nghóa vuï veà thöïc thi                                    Vieät Nam, loä trình daøi hôn. Nhö vaäy, veà cô
    quyeàn sôû höõu trí tueä. Moät laø, haàu heát caùc                               baûn, caùc nöôùc seõ giaûm thueá veà 0% ñoái vôùi
    noäi dung cuûa nhoùm naøy ñeàu do Myõ ñeà  theâm thôøi gian, neân thoáng nhaát chöa  haïn, coù nöôùc muoán thay ñoåi moät soá noäi  taát caû caùc maët haøng.
    xuaát. Hai laø, vieäc thöïc thi caùc cam keát veà  thöïc thi nhoùm nghóa vuï naøy.  dung trong cam keát nhaø ñaàu tö kieän chính  Hieän nay, Vieät Nam xuaát khaåu haøng
    quyeàn sôû höõu trí tueä ñoøi hoûi phaûi coù nguoàn  Nhö vaäy, ñoái vôùi 20 nhoùm nghóa vuï  phuû, neân phaûi coù nghò ñònh thö ñeå ñieàu  hoùa sang khoái CPTPP vôùi möùc thueá trung
    löïc kinh teá. Vôùi TPP, döï kieán Myõ seõ môû cöûa  taïm hoaõn, treân moät nöûa cam keát thuoäc  chænh nhöõng noäi dung ñoù.  bình khoaûng 7%. Neáu möùc thueá naøy ñöôïc
    thò tröôøng vaø taïo ra nhöõng lôïi ích nhaát  sôû höõu trí tueä, phaàn coøn laïi chuû yeáu laø  Vieät Nam ñaõ ñeà nghò ñieàu chænh moät  ñöa veà 0% seõ coù taùc ñoäng tröïc tieáp ñoái vôùi
    ñònh, buoäc caùc nöôùc phaûi thöïc hieän moät  caùc nhoùm nghóa vuï maø Vieät Nam ñeà nghò  soá noäi dung so vôùi TPP, nhö lao ñoäng,  neàn kinh teá cuûa Vieät Nam. Duø Myõ khoâng
    soá cam keát veà sôû höõu trí tueä raát cao.  taïm hoaõn thöïc thi vôùi caùc nöôùc trong  coâng ñoaøn. Nöôùc ta muoán taêng quyeàn  tham gia CPTPP, nhöng vôùi thò tröôøng
      Moãi nöôùc coù hoaøn caûnh, ñieàu kieän xaõ  CPTPP. Caùc nöôùc thoáng nhaát quan ñieåm,  chuû ñoäng cuûa caùc nöôùc thaønh vieân trong  khoaûng 500 trieäu daân, vôùi quy moâ kinh teá
    hoäi, kinh teá khaùc nhau. Do ñoù, caùc nöôùc  vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh naøy coù taùc  vieäc thöïc thi hieäp ñònh moät caùch tích cöïc  cuûa nhieàu neàn kinh teá trong CPTTP töông
    trong CPTPP ñaõ thoáng nhaát giaønh söï chuû  ñoäng lôùn ñeán vieäc kích thích moâi tröôøng  nhaát. YÙ kieán cuûa Vieät Nam ñaõ nhaän ñöôïc  ñoái lôùn, lôïi ích ñoái vôùi Vieät Nam laø roõ reät.
    ñoäng cho caùc thaønh vieân tieán haønh söûa  ñaàu tö, kinh doanh, taïo thuaän lôïi cho  söï nhaát trí cuûa caùc nöôùc. Vieäc trao ñoåi naøy  Myõ coù khaû naêng seõ gia nhaäp CPTPP
    ñoåi nhöõng quy ñònh ñeå thöïc thi nhoùm noäi  doanh nghieäp. Nhöng duø khoâng coøn quy  seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùc nghò ñònh thö.  neáu moät soá noäi dung trong hieäp ñònh thay
    dung sôû höõu trí tueä vôùi caùc böôùc phuø hôïp. ñònh naøy, caùc nöôùc vaãn chuû ñoäng taïo  Moät ñieåm ñaëc bieät trong CPTPP laø noäi  ñoåi theo yeâu caàu cuûa hoï. Nhöng caùc nöôùc
      Coù moät soá nghóa vuï khaùc cuõng phaûi  nhöõng bieän phaùp phuø hôïp vôùi noäi dung  dung cam keát môû cöûa thò tröôøng ñöôïc giöõ  thaønh vieân CPTPP cuõng phaûi xem xeùt
    ñieàu chænh. Ví duï, nghóa vuï veà khaû naêng  CPTPP nhaèm taïo ñieàu kieän toát nhaát cho  nguyeân. Ñaây laø moät tieán boä raát lôùn trong  nhöõng ñieàu kieän ñeå Myõ tham gia. Tröôøng
    nhaø ñaàu tö kieän chính phuû. Quy ñònh naøy  doanh nghieäp phaùt trieån.  boái caûnh xu höôùng baûo hoä ñang taêng leân,  hôïp Myõ giöõ nguyeân nhöõng ñieàu khoaûn ñaõ
    buoäc chính phuû trong moät soá tröôøng  Thöù hai, moät soá thay ñoåi ñöôïc ñieàu  trong boái caûnh chieán tranh thöông maïi  thoáng nhaát ôû TPP thì hieäp ñònh naøy seõ coù
    hôïp phaûi boài thöôøng neáu chöùng minh  chænh trong nghò ñònh thö giöõa caùc nöôùc  vaø vieäc boû öu ñaõi laãn nhau. CPTPP ñöôïc  lôïi khoâng chæ cho caùc thaønh vieân, maø coøn
    vi phaïm cam keát hôïp ñoàng ñaàu tö. Möùc  thaønh vieân. Nhoùm naøy lieân quan ñeán  khaúng ñònh laø hieäp ñònh tieán boä vôùi caùc  vôùi chính nöôùc Myõ.
    ñoä nghóa vuï naøy raát cao, caùc nöôùc caàn coù  nhöõng vaán ñeà caùc nöôùc quan taâm. Chaúng  tieâu chuaån cao, ñaëc bieät laø vieäc môû cöûa thò  SONG ANH ghi                         phieáu Vinaship chæ ñöôïc giao dòch ôû möùc 1.150 ñoàng, khoâng  thoáng haï taàng, haäu caàn keøm theo - nhöõng thöù maø caùc haõng
                         baèng giaù moät ly traø ñaù.            taøu Vieät Nam khoâng coù ñuû naêng löïc. Khoâng chæ giaù cöôùc cao
                           Noái daøi danh saùch thua loã coøn coù Coâng ty CP Container  hôn taøu ngoaïi, tính lieân thoâng trong vaän taûi quoác teá keùm,
                         Phía Nam (VSG). Ñaây laø doanh nghieäp ñaõ baùo loã nhieàu naêm  naêng löïc khai thaùc yeáu, haàu heát caùc taøu cuûa Vieät Nam khoâng
                         lieàn keå töø 2010 ñeán nay. Hay Coâng ty CP Vaän taûi Bieån Baéc  ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu veà tieán ñoä giao haøng.
                         (NOS) cuõng baùo loã lieân tuïc töø naêm 2012 ñeán nay, nhö naêm  Gaàn ñaây, ñeå giuùp caùc haõng taøu bieån Vieät Nam tìm loái
                         2016 loã 340 tyû ñoàng, naêm 2017 loã hôn 158 tyû ñoàng, naâng loã  thoaùt, töùc phaûi coù nguoàn haøng, doanh thu ñuû buø ñaép chi
                         luõy keá leân möùc 3.556 tyû ñoàng, laøm cho voán chuû sôû höõu aâm  phí vaø coù lôïi nhuaän, Chính phuû ñaõ giao Boä Coâng Thöông
                         3.297 tyû ñoàng.                  höôùng daãn caùc taäp ñoaøn, toång coâng ty nhaø nöôùc toå chöùc
                                Tìm caùch thoaùt loã         ñaáu thaàu hôïp ñoàng vaän chuyeån than nhaäp khaåu baèng
                                                   ñöôøng bieån. Caùc chuû haøng Vieät Nam seõ taïo ñieàu kieän ñeå
                           Theo caùc chuyeân gia trong ngaønh, caùc haõng taøu bieån  ñoäi taøu trong nöôùc ñöôïc vaän chuyeån haøng hoùa theo hôïp
                         Vieät Nam ñeàu phaûi vay voán ngaân haøng vôùi soá tieàn raát lôùn,  ñoàng vaän chuyeån haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu nhöng phaûi
                         trong khi chi phí duy tu, baûo döôõng taøu cao, thò tröôøng laïi eá  tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa WTO. Söï chuyeån ñoäng naøy ñaõ
                         aåm neân ñaõ baøo moøn keát quaû kinh doanh.    theå hieän qua vieäc Toång coâng ty Haøng haûi Vieät Nam (Vina-
                           Vôùi cô caáu ñoäi taøu chuû yeáu laø taøu chôû haøng rôøi, thieáu  lines) vaø Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Than - Khoaùng saûn Vieät
                         ñaàu tö taøu container neân caùc ñoäi taøu Vieät Nam khoù ñaùp öùng  Nam (TKV) ñaõ kyù thoûa thuaän hôïp taùc chieán löôïc: Vinalines
                         ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng, laïi phaûi caïnh tranh gay gaét  seõ cung caáp dòch vuï vaän taûi haøng hoùa trong nöôùc vaø quoác
                         vôùi haõng taøu lôùn caùc nöôùc ngay treân thò tröôøng noäi ñòa vôùi  teá theo nhu caàu cuûa TKV.
                         ñaày ñuû öu theá töø logistics, tuyeán haøng haûi ña daïng, ñoäi taøu  Moät keá hoaïch xem ra khaù khaû thi khi vaøo cuoái naêm 2017,
                         container toát.                  moät lieân minh goàm Vosco, Vinalines , Vinaship vaø Coâng ty
                           Haàu heát caùc haõng taøu Vieät Nam chæ taäp trung khai thaùc  CP Haøng haûi Ñoâng Ñoâ lieân keát kyù hôïp ñoàng khung vôùi caùc
                         loaïi taøu haøng khoâ, haøng rôøi, trong khi ngaønh vaän taûi bieån  taäp ñoaøn lôùn cuûa Malaysia nhö Petronas Chemicals Mar-
                         theá giôùi ñaõ chuyeån dòch sang xu höôùng vaän chuyeån baèng  keting Ltd, Hemat Marine Sdn Bhd vaän chuyeån phaân boùn.
                         container. Theo thoáng keâ cuûa Boä Giao thoâng - Vaän taûi, ñoäi  Theo ñoù, caùc beân seõ tham gia vaän chuyeån phaân boùn töø Ma-
                         taøu container Vieät Nam chæ chieám 4%, coøn chuû yeáu laø taøu  laysia ñi Thaùi Lan vaø Philippines. Saûn löôïng vaän chuyeån döï
                         haøng rôøi. Khoâng ñôn giaûn laø chæ boû tieàn ra mua taøu chuyeân  kieán töø 1 - 2 trieäu taán/naêm vaø coù theå taêng daàn trong caùc
                     AÛnh: QH
                         chôû container veà hoaït ñoäng maø phaûi coù chuoãi cung öùng, heä  naêm tieáp theo.


                                                              Soá 479 BOÄ MÔÙI (729)   14 - 20/3/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14