Page 10 - DNSG Tuần Số 480 (21 - 27.3.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ                                             Toaøn caûnh hoäi nghò gaëp gôõ giöõa laõnh ñaïo TP.HCM vôùi doanh nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá ñaàu naêm 2018 - AÛnh: QH
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        TP.HCM hûúáng àïën cú chïë
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        thiïët thûåc höî trúå doanh nghiïåp
        NAÊM 2018 LAØ NAÊM BAÛN LEÀ THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI 5 NAÊM (2016 - 2020) CUÛA TP.HCM.
        MÔÙI ÑAÂY, TP.HCM ÑAÕ TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN NGHÒ QUYEÁT 54 CUÛA QUOÁC HOÄI VEÀ THÍ ÑIEÅM CÔ CHEÁ, CHÍNH SAÙCH ÑAËC
        THUØ PHAÙT TRIEÅN TP.HCM. NGAØY 15 - 16/3 VÖØA QUA, HÑND TP.HCM ÑAÕ TOÅ CHÖÙC KYØ HOÏP BAÁT THÖÔØNG (KYØ HOÏP THÖÙ
        7) VAØ BAN HAØNH 5 NGHÒ QUYEÁT TRIEÅN KHAI NGHÒ QUYEÁT 54 CUÛA QUOÁC HOÄI. ÑAÂY ÑÖÔÏC XEM LAØ COÄT MOÁC ÑAÙNH DAÁU
        NHIEÀU ÑOÄT PHAÙ CÔ CHEÁ, CUØNG DOANH NGHIEÄP (DN) ÑÖA TP.HCM PHAÙT TRIEÅN NHANH, BEÀN VÖÕNG.
         LEÂ LOAN
          iaûm 30% caùc cuoäc hoïp, taäp trung xuoáng doanh  lôùn nhaát nöôùc, ñang vöôït ngöôõng quy moâ 1 trieäu tyû  cuõng töông töï vieäc giaùm ñoác “noùng” maø nhaân vieân
          nghieäp ñeå naém baét khoù khaên trong saûn xuaát,  ñoàng; moâi tröôøng ñaàu tö lieân tuïc ñöôïc caûi thieän, hai  “laïnh” thì khoâng giaûi quyeát ñöôïc vieäc” - Chuû tòch
        Gkinh doanh laø moät trong 5 noäi dung ñaõ ñöôïc Chuû  naêm 2016 - 2017 ñaõ thu huùt ñöôïc 10,06 tyû ñoâ la Myõ töø  Nguyeãn Thaønh Phong phaân tích.
        tòch UBND TP.HCM Nguyeãn Thaønh Phong ñeà caäp taïi Hoäi  khoái DN FDI.              Do ñoù, ñeå taïo ñieàu kieän cho DN phaùt trieån saûn xuaát,
        nghò Gaëp gôõ giöõa laõnh ñaïo TP.HCM vôùi doanh nghieäp  Ghi nhaän söï ñoùng goùp cuûa khoái kinh teá tö nhaân, Chuû  kinh doanh, laõnh ñaïo Thaønh phoá khaúng ñònh seõ tieáp tuïc
        treân ñòa baøn Thaønh phoá ñaàu naêm 2018, chuû ñeà “Ñoät phaù  tòch UBND TP.HCM Nguyeãn Thaønh Phong chia seû taïi  ñoàng haønh cuøng DN, ñaûm baûo söï oån ñònh, nhaát quaùn
        cô cheá, cuøng doanh nghieäp phaùt trieån nhanh, beàn vöõng”  Hoäi nghò raèng, kinh teá tö nhaân töø nhieàu naêm qua ñaõ trôû  caùc cô cheá, chính saùch ñaõ ñeà ra, caûi thieän maïnh meõ moâi
        vaøo tuaàn qua (sau ñaây goïi taét laø Hoäi nghò). Qua ñaây, laõnh  thaønh ñoäng löïc phaùt trieån cuûa TP.HCM noùi rieâng vaø caû  tröôøng ñaàu tö, giaûm 30% caùc cuoäc hoïp, daønh thôøi gian
        ñaïo TP.HCM nhaán maïnh seõ tieáp tuïc ñoàng haønh cuøng  nöôùc noùi chung, vôùi möùc ñoùng goùp chieám 53,6% toång  ñi thöïc teá, naém baét khoù khaên cuûa DN; ñoàng thôøi, toå
        DN, ñaûm baûo söï oån ñònh, nhaát quaùn caùc cô cheá, chính  GDP cuûa Thaønh phoá vaø 67,2% toång voán ñaàu tö toaøn xaõ  coâng taùc lieân ngaønh phaán ñaáu giaûi quyeát thuû tuïc ñaàu tö
        saùch ñaõ ñeà ra, giuùp DN phaùt trieån beàn vöõng. hoäi. Ñaàu naêm 2017, TP.HCM ñöôïc Dieãn ñaøn Kinh teá Theá  giaûm 50% thôøi gian so vôùi quy ñònh. Ñeán naêm 2020 coù
         Phaùt bieåu taïi Hoäi nghò, UÛy vieân Boä Chính trò, Bí thö  giôùi xeáp haïng laø Thaønh phoá ñöùng thöù hai trong top 10  70% dòch vuï haønh chính coâng tröïc tuyeán caáp ñoä 3, 30%
        Thaønh uûy Nguyeãn Thieän Nhaân cho bieát, maëc duø naêm  thaønh phoá naêng ñoäng nhaát theá giôùi. Trong soá 4 DN Vieät  dòch vuï haønh chính coâng tröïc tuyeán caáp ñoä 4, phaán ñaáu
        naøo Trung öông cuõng giao chæ tieâu thu ngaân saùch raát  Nam ñöôïc xeáp haïng trong 2.000 DN lôùn nhaát theá giôùi,  chæ soá caûi caùch haønh chính cuûa Thaønh phoá naêm 2018
        cao, naêm sau cao hôn naêm tröôùc, nhöng vôùi noã löïc cuûa  taát caû ñeàu coù truï sôû taïi TP.HCM. Naêm 2017, TP.HCM coù  naèm trong nhoùm 10 ñòa phöông daãn ñaàu caû nöôùc.
        toaøn Thaønh phoá, trong ñoù quan troïng nhaát laø giôùi DN,  41.000 DN thaønh laäp, maëc duø soá löôïng khoâng ñaït yeâu  Hôn theá nöõa, Chính quyeàn Thaønh phoá seõ hoã trôï toaøn
        cho neân chæ tính rieâng naêm 2017, Thaønh phoá ñaõ thu  caàu theo muïc tieâu phaùt trieån 500.000 DN, nhöng löôïng  dieän ñeå DN coù ñieàu kieän phaùt trieån, nhö thaønh laäp toå
        vöôït chæ tieâu 0,28% döï toaùn, ñaït 348.863 tyû ñoàng, taêng  voán ñaêng kyù taêng 200% so vôùi cuøng kyø 2016.  coâng taùc lieân ngaønh veà ñaát ñai ñeå hoã trôï maët baèng cho
        14,82% so vôùi naêm 2016.             Maëc duø vaäy, vaãn coøn khaù nhieàu thaùch thöùc trong  DN ñaåy maïnh chöông trình keát noái ngaân haøng, kích caàu
         Theo Bí thö Thaønh uûy, tröø caùc ngaøy leã, Teát, thöù 7  nhöõng keá hoaïch lôùn ñöôïc laõnh ñaïo TP.HCM ñeà ra. Cuï  ñaàu tö, thaønh laäp quyõ phaùt trieån döï aùn, quyõ buø ñaép, hoã
        vaø chuû nhaät, trung bình Thaønh phoá thu ngaân saùch hôn  theå, cho ñeán thôøi ñieåm naøy, Thaønh phoá chæ coù 1,49%  trôï caùc döï aùn ñaàu tö theo hình thöùc hôïp taùc coâng tö. Taát
        1.400 tyû ñoàng/ngaøy. Hai thaùng ñaàu naêm 2018, caân ñoái  DN lôùn trong khi coù ñeán 98,51% DN vöøa vaø nhoû, sieâu  caû caùc chính saùch ñaëc thuø ñeàu ñang ñöôïc nghieân cöùu
        ngaân saùch nhaø nöôùc ñaït 62.414 tyû ñoàng, ñaït 16,56% döï  nhoû. Vôùi tyû leä DN nhö theá, ñeå naâng cao naêng löïc caïnh  vaø trieån khai theo Nghò quyeát 54 cuûa Quoác hoäi, ñöôïc kyø
        toaùn, taêng 5,42% so vôùi cuøng kyø 2017. Ñaây ñöôïc xem  tranh nhaèm tham gia vaøo chuoãi cung öùng toaøn caàu seõ  voïng seõ goùp phaàn giuùp DN lôùn maïnh, phaùt trieån beàn
        laø moät trong nhöõng thaønh töïu lôùn maø Thaønh phoá ñaït  raát khoù khaên. “Laõnh ñaïo Thaønh phoá “noùng” maø caùc sôû  vöõng, tuyeät ñoái khoâng caûn trôû löu thoâng haøng hoùa,
        ñöôïc. Cuï theå laø giöõ vöõng vò theá laø trung taâm kinh teá  “laïnh” thì khoâng phuïc vuï cho DN toát ñöôïc. Ñieàu naøy  khoâng taïo gaùnh naëng cho DN vaø ngöôøi daân.

        Soá 480 BOÄ MÔÙI (730)   21 - 27/3/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15