Page 11 - DNSG Tuần Số 480 (21 - 27.3.2018)
P. 11

11

      OÂng nguyeãn QuOác Kyø -
      TOång giaùm ñOác cOÂng Ty
      Du lòch VieTraVel:
      Thaønh phoá neân

      sôùm ñieàu chænh
      thôøi gian söû duïng

      dòch vuï ñeå ngaønh
      du lòch phaùt trieån

      heát theá maïnh


        Naêm 2018, ngaønh du lòch ñaët keá hoaïch
      taêng 15% löôïng du khaùch, tuy nhieân,
      ngaønh du lòch TP.HCM hieän ñang vöôùng veà
      thôøi gian söû duïng dòch vuï. Cuï theå, nhöõng
      dòch vuï thu huùt khaùch du lòch ñang ñöôïc
      thieát keá töø 7 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu,
      trong khi chæ soá keùo khaùch du lòch quay laïi
      laàn hai phuï thuoäc vaøo caùc hình thöùc dòch
      vuï, saûn phaåm töø 18 giôø hoâm tröôùc ñeán 2
      giôø saùng hoâm sau. Hieän nay, caùc nöôùc coù
      theá maïnh veà thu huùt du lòch ñang coù raát
      nhieàu loaïi hình dòch vuï töø 18 giôø trôû ñi.
      Cuøng vôùi vieäc Nghò Quyeát 54/2017/QH14
      Veà thí ñieåm cô cheá, chính saùch ñaëc thuø
      phaùt trieån TP.HCM, Thaønh phoá neân sôùm coù
      nhöõng chính saùch ñoät phaù ñeå taïo cô cheá
      cho ngöôøi daân, doanh nghieäp ñaàu tö, du
      khaùch ñöôïc höôûng lôïi, töø ñoù ñoùng goùp
      nhieàu hôn vaøo nguoàn thu ngaân saùch. AÅm
      thöïc Vieät Nam ñang ñöôïc ñaùnh giaù raát cao,
      ñaây cuõng laø theá maïnh ñeå thu huùt du khaùch
      caùc nöôùc. Thaønh phoá neân tieân phong ñöa
      aåm thöïc thaønh theá maïnh du lòch cuûa ñòa
      phöông, vöøa goùp phaàn thu huùt khaùch du
      lòch, da daïng dòch vuï, ñoàng thôøi ñaåy maïnh
      tieâu thuï nguoàn löông thöïc, thöïc phaåm                             Bí thö Thaønh uûy TP.HCM Nguyeãn Thieän Nhaân troø chuyeän vôùi doanh nghieäp
      cuûa ñòa phöông vaø caùc vuøng laân caän. Hôn
      theá nöõa, vôùi nhieàu trung taâm thöông maïi,
      Thaønh phoá caàn taäp trung xaây döïng thaønh  OÂng Traàn VieäT anh - chuû Tòch hñQT,
      nhöõng ñieåm thu huùt mua saém, neáu laøm toát  TOång giaùm ñOác cOÂng Ty cP XuaáT nhaäP Khaåu nam Thaùi Sôn:
      thì ñaây seõ laø moät nguoàn thu raát lôùn. Thaønh  Thaønh phoá neân ñònh höôùng veà saûn phaåm xuaát khaåu chuû löïc
      phoá cuõng caàn taäp trung nhieàu hôn nöõa
      vaøo coâng taùc xuùc tieán du lòch, traùnh quaûng
      baù hôøi hôït, thieáu hieäu quaû, khoâng ñuùng                     Vaán ñeà cuûa doanh nghieäp Vieät Nam hieän nay laø xuaát khaåu vôùi ñôn
      ñoái töôïng, khoâng ñuùng ñaàu moái.                        haøng nhoû leû, khoâng coù söï ñaàu tö saâu veà nghieân cöùu, phaùt trieån saûn phaåm,
      OÂng Traàn ngOïc Duõng -                              ña phaàn vaãn coøn hoaït ñoäng theo hình thöùc gia coâng. Phaàn lôùn caùc doanh
      TOång giaùm ñOác cOÂng Ty cP Döôïc                         nghieäp nhoû vaø vöøa ñang thieáu maët baèng saûn xuaát, kinh doanh, chuû yeáu
      Phaåm an ThieÂn:                                  phaùt trieån vôùi nguoàn voán töï coù, khoâng tieáp caän ñöôïc nguoàn voán vay
      Caàn ñaåy maïnh                                   ngaân haøng. Ñaây ñöôïc xem laø nhöõng ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp. Do
                                                ñoù, vôùi nhöõng ñoät phaù veà cô cheá laàn naøy, chuùng toâi mong raèng laõnh ñaïo
      tuyeân truyeàn goùi                                 Thaønh phoá xaây döïng chieán löôïc saûn phaåm xuaát khaåu chuû löïc maø thaønh
                                                phoá coù lôïi theá caïnh tranh ñeå doanh nghieäp ñònh höôùng phaùt trieån. Trong
      kích caàu ñaàu tö                                  ñoù, giaûm daàn ñeán chaám döùt saûn phaåm gia coâng, öu tieân saûn phaåm ñaëc
      cho doanh nghieäp                                  thuø cuûa Vieät Nam. Thaønh phoá cuõng neân daønh söï quan taâm ñoái vôùi nhoùm
                                                doanh nghieäp lôùn, nhö nhoùm doanh nghieäp noäp ngaân saùch treân 30 tyû
                                                ñoàng, coù doanh thu treân 1.000 tyû ñoàng ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi hôn cho
        Chuùng toâi laø moät trong soá ít doanh                     doanh nghieäp trong kinh doanh, môû roäng ñaàu tö.
      nghieäp Vieät Nam nhaän ñöôïc goùi kích caàu  OÂng Traàn Vieät Anh phaùt bieåu taïi hoäi nghò
      ñaàu tö cuûa Thaønh phoá. Töø goùi hoã trôï naøy,
      doanh nghieäp ñaõ coù nhöõng böôùc chuyeån                     Baø lyù Kim chi - chuû Tòch
      mình, phaùt trieån khaù toát. Tuy nhieân, vaãn
      coøn raát nhieàu doanh nghieäp chöa bieát                   hOäi löông Thöïc - Thöïc Phaåm TP.hcm:
      hoaëc bieát raát mô hoà veà goùi kích caàu naøy.                  Caûi caùch haønh chính
      Ñieàu naøy cho thaáy coâng taùc tuyeân truyeàn,
      taäp huaán cho caùc quaän, huyeän veà goùi kích                   phaûi saâu saùt thöïc teá
      caàu chöa ñöôïc trieån khai toát, khieán vieäc
      thöïc hieän chöa ñöôïc môû roäng. Chuùng toâi                     Thôøi gian qua ñaõ coù nhieàu nghò quyeát, chæ thò höôùng ñeán vieäc caûi caùch
      mong raèng, töø ñaàu moái Sôû Coâng Thöông,                     haønh chính, taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi, minh baïch nhaèm hoã trôï
      neân coù sô keát keát quaû hoã trôï kích caàu                   doanh nghieäp. Nhöng coù nhieàu chính saùch raát thieát thöïc maø ngöôøi thöïc
      doanh nghieäp trong maáy naêm vöøa qua, töø                     thi chöa laøm toát. Caàn coù cô cheá sieát chaët kyû cöông, khaéc phuïc ngay vaán ñeà
      ñoù, ñaùnh giaù laïi keát quaû vaø coù ñònh höôùng                 naøy. Laõnh ñaïo Thaønh phoá caàn sôùm ñöa ra giaûi phaùp cuï theå nhö giaùm saùt
      hoã trôï doanh nghieäp toát hôn, bôûi thöïc                     chaët cheõ thaùi ñoä laøm vieäc cuûa caáp döôùi thoâng qua söï ñaùnh giaù veà möùc ñoä
      teá, nhu caàu ñöôïc hoã trôï voán cuûa doanh                    haøi loøng cuûa doanh nghieäp, ngöôøi daân. Beân caïnh ñoù cuõng caàn coù cô cheá
      nghieäp laø raát lôùn, nhöng ñöôïc giaûi quyeát                   xöû lyù nghieâm ngöôøi ñöùng ñaàu khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao, coù
      laïi chöa nhieàu.           Baø Lyù Kim Chi phaùt bieåu taïi hoäi nghò  nhö vaäy vieäc trieån khai chính saùch môùi khoâng bò aùch taéc.

                                                              Soá 480 BOÄ MÔÙI (730)   21 - 27/3/2018
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16