Page 5 - DNSG Tuần Số 480 (21 - 27.3.2018)
P. 5

TroNG MAéT NHAø KiNH doANH       5                     Võ thuã tûúáng luön
                     gêìn guäi doanh nghiïåp


        NGUYEÂN BAÛO
         öø tröôùc Teát Maäu Tuaát 2018, tình traïng söùc khoûe cuûa  giöõ troïng traùch cuøng daân toäc ñöa ñaát nöôùc thoaùt khoûi ñoùi
         nguyeân Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi ñöôïc nhieàu ngöôøi  ngheøo, ñoàng thôøi laø caàu noái giöõa doanh nhaân vôùi Chính phuû,
      Tdaân vaø doanh nhaân ñaëc bieät quan taâm. Thoâng tin oâng  phaûn aùnh taâm tö, nguyeän voïng cuûa doanh nhaân, goùp phaàn
      töø traàn ngaøy 17/3 vöøa roài khieán bao ngöôøi tieác nuoái.  hình thaønh cô cheá, chính saùch quaûn lyù kinh teá phuø hôïp vôùi thöïc
        Baø Nguyeãn Thò Sôn - Phoù toång thö kyù Trung öông Hoäi Luaät  tieãn nöôùc ta vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi”. OÂng cuõng
      gia Vieät Nam, Vieän tröôûng Vieän Khoa hoïc phaùp lyù - Kinh doanh  laø ngöôøi ñaõ kyù Quyeát ñònh soá 990/QÑ-TTg ngaøy 19/9/2004 laáy
      quoác teá, ngöôøi töøng coù thôøi gian tieáp xuùc vaø thaùp tuøng ñoaøn  ngaøy 13/10 haèng naêm laøm Ngaøy Doanh nhaân Vieät Nam ñeå ghi
      cuûa oâng Phan Vaên Khaûi trong caùc chuyeán coâng du nöôùc ngoaøi  nhaän vai troø, ñoùng goùp cuûa ñoäi nguõ doanh nhaân trong tieán
      baøy toû, nguyeân Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi laø vò thuû töôùng coù  trình phaùt trieån, hoäi nhaäp cuûa ñaát nöôùc.
      nhieàu quyeát saùch thaønh coâng trong thôøi kyø ñaàu Vieät Nam hoäi  Daáu aán saâu saéc cuûa nguyeân Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi
      nhaäp kinh teá theá giôùi - moät thôøi kyø phaùt trieån beàn vöõng veà kinh  phaûi keå ñeán Luaät Doanh nghieäp naêm 1999 do oâng trình, ñöôïc
      teá, xaõ hoäi. OÂng cuõng daãn daét neàn kinh teá nöôùc nhaø vöôït qua  Quoác hoäi thoâng qua. Theo chuyeân gia kinh teá Phaïm Chi Lan,
      khuûng hoaûng kinh teá chaâu AÙ naêm 1997.     nhöõng gì maø Luaät Doanh nghieäp 1999 ñem laïi cho neàn kinh
        Nhieàu chuyeân gia kinh teá, nhaø nghieân cöùu ñaùnh giaù cao  teá nöôùc nhaø laø raát ñaùng ghi nhaän. Caûi caùch lôùn nhaát cuûa luaät
      caùc thaønh töïu kinh teá cuûa Vieät Nam trong thôøi kyø oâng Phan  naøy laø ngöôøi daân ñöôïc quyeàn töï do kinh doanh nhöõng gì maø
      Vaên Khaûi laøm thuû töôùng (1997 - 2006). Veà maët ñoái ngoaïi, oâng laø  phaùp luaät khoâng caám, traùi ngöôïc vôùi nguyeân taéc tröôùc ñoù laø
      thuû töôùng ñaàu tieân thöïc hieän chuyeán thaêm Myõ vaøo naêm 2005,  ngöôøi daân chæ ñöôïc laøm nhöõng gì maø phaùp luaät cho pheùp.
      môû ra coät moác môùi trong quan heä Vieät - Myõ, nhaát laø ôû lónh vöïc  Caûi caùch quan troïng naøy ñaõ giaûi phoùng doanh nghieäp khoûi
      kinh teá. Trong hai nhieäm kyø gaàn moät thaäp kyû, Thuû töôùng Phan  nhieàu vöôùng maéc khi gia nhaäp thò tröôøng, ñöôïc töï do thaønh
      Vaên Khaûi ñaõ ñeå laïi nhieàu daáu aán quan troïng, nhö vieäc oâng thuùc  laäp doanh nghieäp vôùi thuû tuïc ñôn giaûn, ít toán keùm, töï do löïa
      ñaåy vieäc kyù keát Hieäp ñònh Thöông maïi song phöông Vieät - Myõ  choïn ñòa baøn kinh doanh.
      (BTA), taïo neàn taûng ñeå sau ñoù Vieät Nam gia nhaäp Toå chöùc  Baùo caùo cuûa Toå Coâng taùc thi haønh Luaät Doanh nghieäp cho
      Thöông maïi Theá giôùi (WTO).            thaáy, trong hai naêm 2000 - 2001, ñaõ coù 35.457 doanh nghieäp
        Thôøi kyø oâng Phan Vaên Khaûi laøm thuû töôùng, tyû leä nôï nöôùc  ñaêng kyù thaønh laäp, gaàn baèng toång soá doanh nghieäp ñaêng kyù
      ngoaøi cuûa Vieät Nam phaàn lôùn döôùi 50% GDP, soá döï aùn ñaàu tö  thaønh laäp trong 9 naêm tröôùc ñoù (1991 - 1999), 55.000 tyû ñoàng
      nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng gaàn gaáp ba laàn trong 9 naêm,  voán boå sung vaøo kinh doanh, töông ñöông soá voán ñaêng kyù
      töø 349 leân 987. Noùi veà ñoái ngoaïi kinh teá döôùi thôøi oâng Phan  ñaàu tö cuûa doanh nghieäp FDI cuøng kyø, khoaûng 4 tyû USD. Theâm
      Vaên Khaûi, TS. Phan Höõu Thaéng - nguyeân Cuïc tröôûng Cuïc Ñaàu  nöõa, trong giai ñoaïn 2000 - 2003, Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi
      tö nöôùc ngoaøi boài hoài: “Baùc Saùu Khaûi ñaõ ñoùng goùp lôùn veà thu  ñaõ quyeát ñònh loaïi boû 170 giaáy pheùp kinh doanh hoaëc chuyeån
      huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong suoát giai ñoaïn oâng taïi vò. OÂng  thaønh ñieàu kieän kinh doanh khoâng caàn giaáy pheùp trong trong
      laøm vieäc khoâng meät moûi. Trong caùc chuyeán coâng du nöôùc  toång soá 400 giaáy pheùp toàn taïi luùc ñoù maø khoâng chôø söï chaáp
      ngoaøi, oâng taän duïng toái ña thôøi gian ñeå gaëp gôõ, tieáp xuùc coäng  thuaän cuûa caùc boä, ngaønh.
      ñoàng doanh nghieäp, laéng nghe nhu caàu cuûa hoï vaø oâng cuõng  Theo ñaùnh giaù cuûa giôùi hoïc giaû, oâng Phan Vaên Khaûi laø vò thuû
      laø ngöôøi khôûi xöôùng söï kieän dieãn ñaøn doanh nghieäp trong caùc  töôùng kyõ trò, theo quan ñieåm kinh teá thò tröôøng. Minh chöùng
      chuyeán coâng du nöôùc ngoaøi cuûa caùc vò laõnh ñaïo caáp cao”. ñieån hình laø vieäc thuùc ñaåy söï ra ñôøi cuûa Luaät Doanh nghieäp
        OÂng Phan Vaên Khaûi ñöôïc ñaùnh giaù laø vò thuû töôùng coù nhöõng  1999, ñaùnh daáu böôùc caûi caùch theå cheá maïnh meõ theo cô
      caûi caùch maïnh meõ, taïo ñieàu kieän cho khu vöïc kinh teá tö nhaân  cheá thò tröôøng vaø vieäc thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi coäng ñoàng
      phaùt trieån. Trong böùc thö göûi Ban bieân taäp Baùo Doanh Nhaân  doanh nghieäp (keå töø khi oâng coøn laø Chuû tòch UBND TP.HCM),
      Saøi Goøn chuùc möøng ra soá baùo ñaàu tieân (ngaøy 12/9/2001), Thuû  cuõng nhö thö göûi Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn cho thaáy, oâng ñeà
      töôùng Phan Vaên Khaûi ñaùnh giaù cao nhöõng ñoùng goùp cuûa coäng  cao söï trao ñoåi hai chieàu giöõa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vôùi
      ñoàng doanh nhaân, doanh nghieäp. Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi  coäng ñoàng doanh nghieäp. ÔÛ thôøi kyø oâng taïi vò, doanh nghieäp
      vieát: “Mong raèng Doanh Nhaân Saøi Goøn laøm toát nhieäm vuï laø dieãn  ñöôïc tham vaán trong quaù trình xaây döïng nhieàu boä luaät, caùc cô
      ñaøn cuûa giôùi doanh nhaân - nhöõng “chieán só cuûa thôøi bình” ñang  cheá, chính saùch phuïc vuï phaùt trieån ñaát nöôùc.
                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                  l Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                    l Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                    l AÛnh: QUYÙ HOØA
       l Toång bieân taäp:   l Trình baøy: DZOAÕN BINH  l Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG l Kyõ thuaät vaø daøn trang:  l Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                  l Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
       l Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH    E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT       l Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                  l Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 480 BOÄ MÔÙI (730)   21 - 27/3/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10