Page 6 - DNSG Tuần Số 480 (21 - 27.3.2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                         Theo Doøng Thôøi söï
        CAéT GIAÛM ÑIEàU KIEäN KINH DOANH                                   u Gaàn 11.000 doanh nghieäp chaám ñieåm PCI
        Khöng chúâ sûå chêëp thuêån                                     2017. Ngaøy 22/3 naøy, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng

                                                          nghieäp Vieät Nam (VCCI) seõ phoái hôïp vôùi Cô quan
                                                          Vieän trôï Phaùt trieån Hoa Kyø (USAID) coâng boá Chæ
        cuãa caác böå, ngaânh                                        soá Naêng löïc caïnh tranh caáp tænh (PCI) 2017. Ñaây
                                                          laø naêm thöù 13 lieân tieáp VCCI coâng boá boä chæ soá
                                                          ñaùnh giaù vaø xeáp haïng veà chaát löôïng ñieàu haønh
                                                          kinh teá cuûa caùc tænh, thaønh phoá taïi Vieät Nam.
          heo Chuyeân gia kinh teá Phaïm Chi Lan, Nghò quyeát 19                     Cuoäc ñieàu tra PCI 2017 nhaän ñöôïc söï phaûn hoài
          naêm 2018 cuûa Chính phuû seõ ñöôïc ban haønh, nhöng                      cuûa 10.245 doanh nghieäp tö nhaân trong nöôùc
        Traát caàn coù caùch laøm môùi ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu caét                   taïi 63 tænh, thaønh phoá (trong ñoù coù 2.003 doanh
        giaûm 30 - 50% trong hôn 5.700 ñieàu kieän kinh doanh maø                      nghieäp môùi thaønh laäp trong naêm 2016 vaø 2017)
        naêm 2017 chöa thöïc hieän ñöôïc.                                  vaø 1.765 doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi
         Vieäc thöïc thi Nghò quyeát 19 veà caûi thieän moâi tröôøng kinh                  ñeán töø 47 quoác gia ñang hoaït ñoäng taïi 21 tænh,
        doanh trong 4 naêm qua ngaøy caøng toát leân. Nghò quyeát 19                     thaønh phoá cuûa Vieät Nam. Trong laàn coâng boá naêm
        naêm 2017 ñöa ra 255 bieän phaùp thöïc hieän, rieâng ñieàu kieän                   ngoaùi, chæ soá PCI 2016 cuûa Ñaø Naüng naém giöõ vò trí
        kinh doanh, Chính phuû ñöa ra yeâu caàu raát lôùn: caét giaûm 30                   ñaàu baûng. Ñaây laø naêm thöù tö lieân tieáp vaø laàn thöù 7
        - 50% treân toång soá 5.700 ñieàu kieän kinh doanh.                         trong suoát 12 naêm thöïc hieän ñieàu tra vaø coâng boá
         Cuõng theo baø Phaïm Chi Lan, ñang coù nhieàu vieäc phaûi                     PCI, Ñaø Naüng ñöùng vò trí ñaàu baûng.
        laøm ñeå caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh sao cho minh baïch                    u Hôn 37.000 caên hoä seõ chaøo baùn trong naêm
        hôn. Trong ñoù, kyû cöông laø vaán ñeà ñaàu tieân maø Nghò quyeát                  2018. Theo CBRE Vieät Nam, naêm 2017, TP.HCM coù
        19 naêm 2018 phaûi xeùt ñeán, bôûi kyû cöông khoâng nghieâm  Vieäc caét giaûm ñieàu kieän kinh doanh khoâng phuø hôïp seõ thuùc ñaåy doanh nghieäp  toång coäng 31.000 caên hoä ñöôïc chaøo baùn, giaûm
        ñang laø vaán ñeà cuûa boä maùy nhaø nöôùc. Phaûi quyeát lieät raø  saùng taïo, phaùt trieån - AÛnh: Quyù Hoøa 19% so vôùi naêm 2016. Nguyeân nhaân chuû yeáu do
        soaùt danh muïc ñieàu kieän kinh doanh, ñöa ra yeâu caàu veà tieán                  coù ít döï aùn quy moâ lôùn so vôùi hai naêm tröôùc. Trong
        ñoä caét giaûm vaø coâng khai thôøi ñieåm phaûi hoaøn thaønh. Ñoái  ñaõ caûnh baùo tình traïng naøy vaø yeâu caàu phaûi caét giaûm ñieàu  ñoù, caùc saûn phaåm thuoäc phaân khuùc trung caáp
        vôùi nhöõng boä, ngaønh khoâng thöïc hieän ñöôïc tieán ñoä ñeà ra,  kieän kinh doanh thaät. Theá nhöng, tôùi ñaây vaãn raát caàn xöû lyù  chieám 64% nguoàn cung môùi, tieáp ñeán laø phaân
        hay thöïc hieän khoâng ñuùng tieán ñoä, Chính phuû seõ töï quyeát,  nghieâm hôn ñoái vôùi caùc boä, ngaønh tieáp tuïc ban haønh nhöõng  khuùc cao caáp, chieám 21%, phaân khuùc haïng sang
        khoâng chôø ñôïi. “Caàn phaûi quyeát lieät laøm cho heä thoáng haønh  quy ñònh caûn trôû kinh doanh, phaûi kyû luaät nhöõng caù nhaân  chieám 1% nguoàn cung môùi. Naêm 2018, thò tröôøng
        chính khoâng coøn “laïnh tanh” vôùi doanh nghieäp, cuõng nhö  laøm sai, ñöa hoï ra khoûi heä thoáng chính quyeàn do khoâng ñaït  ñöôïc döï baùo seõ coù theâm hôn 37.000 caên ñöôïc
        vôùi söï phaùt trieån ñaát nöôùc”, baø Lan nhaán maïnh. chuaån veà naêng löïc cuõng nhö veà ñaïo ñöùc trong coâng vieäc.  chaøo baùn, nguoàn cung nghieân veà phaân khuùc
         Tröôùc ñaây, Toå thi haønh Luaät Doanh nghieäp ñaõ raø soaùt laïi  Caïnh ñoù, taêng cöôøng vai troø giaùm saùt cuûa doanh nghieäp vaø  trung caáp. Ngoaøi ra, soá caên hoä baùn ñöôïc trong
        danh muïc ñieàu kieän kinh doanh ñeå kieán nghò Thuû töôùng -  ngöôøi daân trong quaù trình caét giaûm ñieàu kieän kinh doanh. naêm nay öôùc seõ taêng 20% so vôùi naêm 2017, ñaït
        khi ñoù laø oâng Phan Vaên Khaûi - loaïi boû nhöõng quy ñònh gaây  Ngoaøi ra, cuõng phaûi coâng boá ngay chæ soá MEI (Ministe- khoaûng 40.000 caên.
        caûn trôû moâi tröôøng kinh doanh. Chaáp thuaän ñeà xuaát cuûa Toå  rial Effectiveness Index - laø chæ soá ñaùnh giaù chaát löôïng vaø  u C.P. Vieät Nam döï ñònh môû 2.000 cöûa haøng
        thi haønh Luaät Doanh nghieäp, chæ trong hai naêm, 1999 vaø  hieäu quaû xaây döïng vaø thi haønh phaùp luaät veà kinh doanh  thöùc aên nhanh. Theo Coâng ty CP Chaên nuoâi C.P.
        2000, Thuû töôùng Phan Vaên Khaûi ñaõ baõi boû 145 giaáy pheùp  cuûa caùc boä, ngaønh lieân quan chaët cheõ tôùi doanh nghieäp).  Vieät Nam, trong voøng 3 naêm tôùi, doanh nghieäp
        trong toång soá 400 giaáy pheùp toàn taïi luùc ñoù maø khoâng chôø  Vôùi söï hoã trôï cuûa Ngaân haøng Theá giôùi (WB), töø naêm 2015  naøy seõ thöïc hieän chieán löôïc môû roäng heä thoáng
        söï chaáp thuaän cuûa caùc boä, ngaønh. Nhö vaäy, 40% giaáy pheùp  ñeán nay, VCCI ñaõ chaám ñieåm caùc boä, ngaønh thoâng qua chæ  cöûa haønh thöùc aên nhanh Five Star leân 2.000 ñieåm
        veà ñieàu kieän kinh doanh ñöôïc caét boû chæ baèng moät quyeát  soá MEI. Ñaây laø chæ soá coù noäi dung raát saùt vôùi caûi thieän moâi  treân khaép caû nöôùc. C.P. Vieät Nam ñöa thöông hieäu
        ñònh cuûa Thuû töôùng.              tröôøng kinh doanh. Naêm 2017, VCCI ñaõ loàng gheùp Nghò  Five Star thaâm nhaäp thò tröôøng naêm 2012, ñeán
         Theâm nöõa, caàn taêng kyû cöông pheùp nöôùc baèng caùch xöû  quyeát 19 vaøo Baùo caùo Naêng löïc caïnh tranh caáp tænh (PCI).  nay, maïng löôùi cöûa haøng thöùc aên nhanh naøy ñaõ
        lyù nghieâm nhöõng boä, ngaønh, coâng chöùc khoâng thöïc hieän,  Ñieàu naøy laø caàn, nhöng ñieàu kieän kinh doanh laïi ñang naèm  môû ñöôïc 500 cöûa haøng. Hieän, nhaø ñaàu tö Thaùi Lan
        hoaëc thöïc hieän chieáu leä Nghò quyeát 19. Leõ dó nhieân, khen  ôû caùc boä laø chính.      naøy ñang böôùc vaøo chieán löôïc kinh doanh theo
        thöôûng trong quaù trình thöïc hieän Nghò quyeát 19 laø caàn  Chuyeân gia kinh teá Phaïm Chi Lan cuõng cho raèng, Nghò  moâ hình kheùp kín 3F (thöùc aên chaên nuoâi - Feed,
        nhöng phaûi löôøng tröôùc tình traïng caùc quy ñònh môùi tieáp  quyeát 19 naêm 2018 caàn caäp nhaät theâm heä soá ño löôøng  Trang traïi - Farm vaø Thöïc phaåm cheá bieán - Food).
        tuïc ñöôïc “ñeû ra” ngay sau caùc quyeát ñònh khen thöôûng,  moâi tröôøng kinh doanh, chæ soá töï do kinh teá. Nghò quyeát  u 36.000 tyû ñoàng trieån khai xaây döïng haï
        traùnh tình traïng caùc boä, ngaønh khoâng thöøa nhaän soá ñieàu  19 cuõng neân ñöa theâm chæ soá ñaùnh giaù nhaø nöôùc cuûa WB.  taàng ôû ñoâ thò veä tinh TP.HCM. Nhaèm thöïc hieän
        kieän kinh doanh do mình sôû höõu.        Hieän, trong chæ soá ñaùnh giaù nhaø nöôùc cuûa WB, Vieät Nam  chuû tröông xaây döïng TP. Bieân Hoøa (Ñoàng Nai)
         Naêm 2017, Boä Coâng Thöông ñaõ ñöôïc bieåu döông veà  thaáp nhaát ôû noäi dung traùch nhieäm giaûi trình vaø tieáng noùi  trôû thaønh ñoâ thò loaïi I, giai ñoaïn 2017 - 2020, naêm
        thaønh tích caét giaûm ñöôïc 600 ñieàu kieän kinh doanh. Ñoù  cuûa ngöôøi daân. Traùch nhieäm giaûi trình chính laø ñieåm yeáu  2018, ñòa phöông naøy döï kieán seõ ñaàu tö 8 döï aùn
        laø soá ñieàu kieän kinh doanh do chính Boä Coâng Thöông ban  nhaát cuûa boä maùy nhaø nöôùc duø ñaõ khaúng ñònh veà vaán ñeà  haï taàng lôùn vôùi toång möùc ñaàu tö 36.000 tyû ñoàng.
        haønh trong nhöõng naêm qua ñaõ gaây khoâng ít toán keùm cho  minh baïch. Tuy nhieân, caùc boä, ngaønh lieân quan ñeán moâi  Caùc döï aùn naøy kyø voïng seõ laøm thay ñoåi dieän maïo
        doanh nghieäp vaø xaõ hoäi, laøm giaûm naêng löïc caïnh tranh cuûa  tröôøng kinh doanh vaãn ñuøn ñaåy traùch nhieäm thöïc thi vaø ñoå  cuûa TP.Bieân Hoøa khi hoaøn thaønh. Tröôùc ñoù, coâng
        Vieät Nam.                    loãi cho nhau khi söï coá xaûy ra. Raát caàn ñöa theâm chæ soá naøy  trình giao thoâng keát noái lieân vuøng quan troïng laø
         Chính phuû ñaõ bieát veà tình traïng gom maáy ñieàu kieän kinh  ñeå laøm taêng traùch nghieäm nhaø nöôùc veà giaûi trình caûi thieän  Metro soá 1 (Beán Thaønh - Suoái Tieân, TP.HCM) cuõng
        doanh thaønh moät vaø baùo caùo laø ñaõ caét giaûm. Môùi ñaây, Boä  moâi tröôøng kinh doanh.    ñaõ ñöôïc chaáp thuaän ñöôïc keùo daøi tôùi chôï Saëc (TP.
        tröôûng, Chuû nhieäm Vaên phoøng Chính phuû Mai Tieán Duõng            THaNH HuyeàN   Bieân Hoøa) vaø thò xaõ Dó An, tænh Bình Döông.


        THUEÁ CAÙ TRA VAØO MYÕ CAO KYÛ LUÏC      THAÂM HUÏT THÖÔNG MAÏI HÔN 6,5 TYÛ USD     GDP QUYÙ I DÖÏ BAÙO ÑAÏT 6,23%
         Boä Thöông maïi Myõ (DOC) vöøa ra quyeát ñònh cuoái cuøng  TÖØ ASEAN              Trung taâm Thoâng tin vaø Döï baùo kinh teá - xaõ hoäi quoác
        cuûa kyø xem xeùt haønh chính laàn thöù 13 (POR 13) thueá choáng  Thoáng keâ sô boä cuûa Toång cuïc Haûi quan cho thaáy,  gia (NCIF), Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö vöøa ñieàu chænh möùc
        baùn phaù giaù ñoái vôùi maët haøng phileâ caù tra ñoâng laïnh nhaäp  giaù trò trao ñoåi haøng hoùa giöõa Vieät Nam vaø caùc nöôùc  taêng tröôûng kinh teá naêm 2018, theo ñoù, döï baùo taêng
        khaåu töø Vieät Nam vôùi möùc thueá cao kyû luïc. Hai bò ñôn baét  ASEAN trong naêm 2017 ñaït 49,53 tyû USD, taêng 19,6%  tröôûng kinh teá quyù I/2018 coù theå ñaït 6,23%, taêng so vôùi
        buoäc cuûa Vieät Nam trong ñôït xem xeùt laàn naøy laø Cadovimex  so vôùi naêm 2016 vaø chieám 11,7% toång kim ngaïch xuaát  möùc 5,15% cuûa cuøng kyø naêm ngoaùi. Caùc quyù sau laàn löôït
        II Seafoods vaø Hoang Long Seafoods chòu möùc thueá choáng  nhaäp khaåu cuûa caû nöôùc. Trong ñoù, kim ngaïch xuaát khaåu  seõ laø 6,61%, 6,93% vaø 7,21%. Trong quyù I, lónh vöïc coâng
        baùn phaù giaù ôû möùc 7,74 USD/kg. Caùc doanh nghieäp coøn laïi  vaøo ASEAN ñaït 21,51 tyû USD, taêng 23,9% (töông öùng  nghieäp vaø xaây döïng ñöôïc döï baùo ñaït möùc taêng tröôûng
        chòu möùc thueá 3,78 USD/kg. Ñaây ñöôïc xem laø möùc thueá  taêng 4,15 tyû USD) so vôùi naêm 2016 vaø chieám 10,1% toång  cao nhaát vôùi 7,24% vaø khu vöïc dòch vuï laø 7,15%. Treân cô
        choáng baùn phaù giaù aùp cho caù tra Vieät Nam cao nhaát töø tröôùc  kim ngaïch xuaát khaåu. Duø kim ngaïch xuaát khaåu taêng,  sôû phaân tích caùc yeáu toá taêng tröôûng khaù tích cöïc ngay
        ñeán nay. Naêm 2017, kim ngaïch xuaát khaåu caù tra ñaït 1,78 tyû  nhöng möùc thaâm huït thöông maïi cuûa Vieät Nam vôùi caùc  töø quyù I, NCIF cuõng ñieàu chænh möùc taêng tröôûng kinh teá
        USD, taêng 4,3% so vôùi naêm 2016. Trung Quoác ñaõ vöôït Myõ ñeå  thò tröôøng trong khoái ASEAN coøn khaù lôùn, leân ñeán hôn  naêm 2018, döï baùo ñaït 6,83%, cao hôn möùc taêng 6,71%
        trôû thaønh thò tröôøng chính nhaäp khaåu caù tra cuûa Vieät Nam.  6,5 tyû USD.        maø cô quan naøy ñöa ra hoài thaùng 12/2017.
                             P.L                      D.K                      Tr.Ñ

        Soá 480 BOÄ MÔÙI (730)   21 - 27/3/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11