Page 7 - DNSG Tuần Số 480 (21 - 27.3.2018)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn

                 Nhiïìu lúåi ñch tûâ caác FTA bõ boã lúä                  TAÄP ÑOAØN CAO SU NIEÂM YEÁT
                                                       CHÖA ÑEÁN 3% COÅ PHAÀN
                                                        Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Haø Noäi vöøa thoâng baùo
                                                       chaáp thuaän nieâm yeát 99,14 trieäu coå phaàn cuûa Taäp
                  * Vieät Nam vaø Lieân minh Chaâu  EU coù nhöõng quy ñònh rieâng veà haøng  ñoaøn Coâng nghieäp Cao su Vieät Nam. Coå phieáu GVR
                 AÂu (EU) ñang taäp trung hoaøn thaønh  deät may, nhö quy ñònh tieâu chuaån chaát  cuûa doanh nghieäp naøy giao dòch phieân ñaàu tieân vaøo
                 noäi dung Hieäp ñònh Thöông maïi töï  löôïng, thaäm chí laø nhöõng tieâu chuaån ñôn  saùng 21/3 vôùi giaù tham chieáu 13.000ñ/CP, cheânh leäch
                 do Vieät Nam - EU (EVFTA) vaøo cuoái  giaûn nhö caùch thöùc ñoùng goùi, caùch thöùc  khoâng nhieàu so vôùi giaù ñaáu thaønh coâng trong ñôït chaøo
        Theo TS.      thaùng 3/2018. Baø noùi gì veà vieäc nhieàu  ghi nhaõn maùc. Hay vôùi noâng saûn laø moät  baùn coå phaàn laàn ñaàu ra coâng chuùng vaøo ñaàu thaùng 2.
                                   loaït tieâu chuaån raát chaët cheõ veà an toaøn veä
                 doanh nghieäp kyø voïng nhöõng raøo
        Nguyeãn Thò    caûn thöông maïi seõ ñöôïc giaûm bôùt  sinh. Nhöõng quy ñònh cuï theå naøy khoâng  Khoái löôïng coå phaàn ñaêng kyù giao dòch treân thò tröôøng
                                                       UPCoM cuûa Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Cao su Vieät Nam
        Thu Trang     trong loä trình thöïc thi hieäp ñònh naøy? naèm trong EVFTA.       chæ baèng 2,4% voán ñieàu leä. Voán ñieàu leä hieän taïi cuûa GVR
                                    Vì theá haøng hoùa cuûa Vieät Nam coù
        - Giaùm ñoác     - EVFTA khoâng chæ bao goàm nhöõng  theå vöôït qua ñöôïc haøng raøo thueá quan  ñaït 40.000 tyû ñoàng, töông ñöông 4 tyû coå phaàn phoå
                                                       thoâng. Döï kieán, coå phieáu cuûa taäp ñoaøn naøy seõ nieâm
        Trung taâm     cam keát lieân quan ñeán caét giaûm, loaïi boû  nhöng chöa chaéc vöôït qua ñöôïc haøng  yeát taïi HoSE vaøo thaùng 7 sau khi hoaøn taát caùc thuû tuïc.
                 thueá quan maø coøn coù moät loaït cam keát
                                   raøo veà kyõ thuaät neáu khoâng chuaån bò toát.
        WTO thuoäc     veà doøng chaûy haøng hoùa töø beân naøy sang  Trong khi ñoù, EU laø moät thò tröôøng noåi  GVR vaãn tieáp tuïc tìm kieám nhaø ñaàu tö chieán löôïc vaø môû
                                                       theâm room ngoaïi ñeå thoaùi voán nhaø nöôùc. Naêm 2018,
        VCCI, vôùi 10   beân kia. EVFTA lieân quan ñeán haûi quan,  tieáng yeâu caàu cao ñeå ñaûm baûo söùc khoûe  Taäp ñoaøn Coâng nghieäp Cao su Vieät Nam ñaët keá hoaïch
                 lieân quan ñeán Hieäp ñònh Caùc raøo caûn kyõ
                                   cuõng nhö yeáu toá an toaøn khaùc cho ngöôøi
        hieäp ñònh     thuaät ñoái vôùi thöông maïi (TBT), Hieäp  söû duïng.           doanh thu vaø lôïi nhuaän sau thueá laàn löôït ñaït 19.900
                                                       tyû ñoàng vaø 3.060 tyû ñoàng. Toác ñoä taêng tröôûng doanh
        thöông maïi    ñònh Veà aùp duïng caùc bieän phaùp veä sinh                thu, lôïi nhuaän vaø saûn löôïng sau coå phaàn hoùa döï baùo
                 an toaøn thöïc phaåm vaø kieåm dòch ñoäng
                                    * Nhö baø noùi thì caùc ñieàu kieän veà
        töï do (FTA)    thöïc vaät (SPS) cuûa Toå chöùc Thöông maïi  haøng hoùa ñaõ môû raát roäng, vaán ñeà coøn  ñaït 15% moãi naêm.  B.A
        tröôùc ñaây,    Theá giôùi (WTO) cuøng moät loaït giaáy pheùp  laïi laø gì?        QUYÕ ÑAÀU TÖ KHÔÛI NGHIEÄP SAÙNG TAÏO
                 nhaäp khaåu vaø nhöõng noäi dung khaùc coù
        chæ rieâng lónh  aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vieäc löu thoâng  - Ñeán baây giôø, nhieàu doanh nghieäp  KHOÂNG DUØNG VOÁN VAY
        vöïc thöông    haøng hoùa.            vaãn raát luùng tuùng, chöa bieát laøm theá naøo
                  Nhöõng quy ñònh aáy ñang ñi theo
        maïi haøng     höôùng thuaän lôïi, thoâng thoaùng vaø thoáng  ñeå taän duïng ñöôïc caùc cô hoäi töø caùc FTA.
                                   Vieät Nam ñaõ thöïc thi 10 FTA, nhöng chæ
        hoùa, tyû leä taän  nhaát ñeå taïo ra neàn thöông maïi coù theå döï  xeùt rieâng trong lónh vöïc thöông maïi haøng
        duïng öu ñaõi   baùo tröôùc. Khi Vieät Nam thöïc hieän caùc  hoùa, tyû leä taän duïng ñöôïc caùc öu ñaõi thueá
                 cam keát cuûa EVFTA, nhöõng vaán ñeà veà thuû
                                   quan trung bình chæ khoaûng 30 - 35%.
        thueá quan     tuïc, quy ñònh lieân quan ñeán luaân chuyeån  Vaán ñeà cho thaáy, moät phaàn raát lôùn lôïi ích
        trung bình     haøng hoùa seõ thuaän lôïi hôn.  ñang bò boû lôõ.
        chæ khoaûng     * Coù khaùc bieät naøo giöõa EVFTA vôùi  * Höôûng phaàn lôïi ích lôùn hôn ñoù laø
        30 - 35%.     caùc FTA maø Vieät Nam ñaõ kyù?  ñieàu maø doanh nghieäp mong muoán,
                                   nhöng baèng caùch naøo, thöa baø?
                  - Caàn löu yù, trong thôøi gian EVFTA
                 chöa coù hieäu löïc, moät soá saûn phaåm cuûa  - Toâi nghó, caùc doanh nghieäp khoâng
                 Vieät Nam ñöôïc höôûng thueá suaát öu ñaõi  coøn caùch naøo khaùc laø phaûi chuû ñoäng tìm
                 töø EU thoâng qua cô cheá JSP (heä thoáng  hieåu ñaâu laø cô hoäi thueá quan vaø nhöõng cô
                 thueá quan phoå caäp). Öu ñaõi naøy cuûa EU  hoäi khaùc, ñeå coù nhöõng haønh ñoäng cuï theå,  Nghò ñònh 38 cuûa Chính phuû vöøa ban haønh quy
                 laø ñôn phöông, khoâng coù tính beàn vöõng,  ñaùp öùng ñöôïc nhöõng ñieàu kieän cuûa caùc  ñònh chi tieát veà ñaàu tö cho doanh nghieäp nhoû vaø vöøa
                 EU thöôøng xem xeùt laïi sau moãi naêm hay  FTA. Chaúng haïn, ñeå ñöôïc höôûng öu ñaõi  khôûi nghieäp saùng taïo. Moät trong soá noäi dung quan
                 moät vaøi naêm. Seõ khoâng ñöôïc höôûng lôïi  thueá quan, doanh ngheäp phaûi chuù yù ñeán  troïng cuûa nghò ñònh naøy laø Quyõ Ñaàu tö khôûi nghieäp
                 töø caùc öu ñaõi naøy khi EU xem xeùt laïi sau  quy taéc xuaát xöù haøng hoùa.  saùng taïo khoâng coù tö caùch phaùp nhaân, do toái ña 30
                 moät naêm hoaëc moät vaøi naêm maø nhaän  Muoán höôûng lôïi nhieàu hôn, doanh  nhaø ñaàu tö goùp voán thaønh laäp treân cô sôû ñieàu leä quyõ.
                 thaáy doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ coù khaû  nghieäp phaûi thay ñoåi nguoàn nguyeân lieäu,  Quyõ Ñaàu tö khôûi nghieäp saùng taïo khoâng ñöôïc goùp
                 naêng caïnh tranh.         quy trình saûn xuaát, tìm kieám khaùch haøng  voán vaøo quyõ ñaàu tö khôûi nghieäp saùng taïo khaùc. Nhaø
                  Nhöng vôùi EVFTA, caùc cam keát mang  phuø hôïp vôùi caùc quy ñònh cuûa caùc FTA.  ñaàu tö khoâng ñöôïc söû duïng voán vay ñeå goùp voán vaøo
                 tính beàn vöõng, caùc öu ñaõi khoâng döøng  Ñieàu naøy, khoâng chæ laø phaûi hieåu bieát veà  Quyõ Ñaàu tö khôûi nghieäp saùng taïo. Veà phaàn voán goùp
                 ôû thôøi gian nhaát ñònh. Tuy nhieân, vieäc  caùc hieäp ñònh, noù ñoøi hoûi doanh nghieäp  cuûa quyõ, taøi saûn goùp voán coù theå baèng tieàn ñoàng, vaøng,
                 taän duïng cô hoäi naøy laø khoâng deã, noù coù  phaûi coù söï hieåu bieát saâu saéc veà thò tröôøng  giaù trò quyeàn söû duïng ñaát vaø caùc taøi saûn khaùc coù theå
                 ñieàu kieän veà quy taéc xuaát xöù haøng hoùa.  xuaát khaåu ñeå töø ñoù coù nhöõng thay ñoåi  ñònh giaù ñöôïc. Danh muïc vaø ñaàu tö cuûa Quyõ Ñaàu tö
                 Ñieàu caàn löu yù nöõa laø ñoái vôùi nhieàu maët  phuø hôïp.       khôûi nghieäp saùng taïo bao goàm göûi tieàn taïi caùc ngaân
                 haøng, ñaëc bieät nhö deät may hay noâng  * Caûm ôn baø!         haøng thöông maïi vaø ñaàu tö khoâng quaù 50% voán ñieàu
                 saûn, EVFTA coù nhöõng quy ñònh rieâng veà                 leä cuûa doanh nghieäp nhoû vaø vöøa khôûi nghieäp saùng taïo
                 nhaäp khaåu.                     Haûi Vaân thöïc hieän sau khi nhaän ñaàu tö.
                                                                           K.T


      FPT RETAIL ÑAÊNG KYÙ NIEÂM YEÁT 40 TRIEÄU COÅ PHIEÁU        QUYÙ IV/2018 ÑÖA CAÛNG HAØNG KHOÂNG QUOÁC TEÁ

        Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn TP.HCM (HoSE) thoâng baùo ñaõ nhaän hoà sô ñaêng kyù  VAÂN ÑOÀN VAØO KHAI THAÙC
      nieâm yeát laàn ñaàu cuûa Coâng ty CP Baùn leû kyõ thuaät soá FPT (FPT Retail - maõ FRT). Theo  Caûng Haøng khoâng quoác teá Vaân Ñoàn (Quaûng Ninh) ñang xaây döïng ñöôøng baêng daøi 3,6km,
      ñoù, FPT Retail ñaêng kyù nieâm yeát 40 trieäu coå phieáu, töông öùng voán ñieàu leä 400 tyû ñoàng  hai saân quay ñaàu, ñöôøng laên noái vôùi saân ñoã, nhaø ga hai taàng coù coâng suaát 2,5 trieäu haønh
      cuûa Coâng ty. Beân caïnh Taäp ñoaøn FPT, trong cô caáu coå ñoâng cuûa FPT Retail coøn hai  khaùch/naêm. Keá hoaïch ñeán naêm 2030, caûng haøng khoâng naøy seõ hoaøn thaønh ñöôøng laên song
      nhoùm coå ñoâng lôùn khaùc laø Dragon Capital (sôû höõu 20% voán ñieàu leä) vaø VinaCapital  song vôùi ñöôøng baêng, saân ñoã toái thieåu 12 maùy bay (giai ñoaïn naøy laø 6 maùy bay), hoaøn chænh
      (11,72%). Vaøo thaùng                       ñaàu tö nhaø ga thöù hai coù coâng suaát 2,5 trieäu haønh khaùch/naêm, naâng toång coâng suaát leân 5 trieäu
      12/2017, Taäp ñoaøn                        haønh khaùch/naêm. Ñeán nay, khu bay, nhaø ga haønh khaùch vaø moät soá haïng muïc lieân quan ñang
      FPT ñaõ baùn vaø giaûm                       ñöôïc hoaøn thieän. Döï kieán, vieäc xaây döïng cô baûn seõ hoaøn thaønh tröôùc ngaøy 30/6/2018, ñeán
      tyû leä sôû höõu taïi FPT                     thaùng 10/2018 seõ ñöa
      Retail xuoáng 47%,                         Caûng Haøng khoâng
      qua ñoù khoâng coøn laø                      quoác teá Vaân Ñoàn vaøo
      coâng ty meï cuûa FPT                       khai thaùc.
      Retail. Naêm 2017, FPT                        Caûng Haøng khoâng
      Retail ñaït gaàn 13.200                      quoác teá Vaân Ñoàn ñöôïc
      tyû ñoàng doanh thu                        xaây döïng theo hình
      thuaàn, taêng 21% vaø                       thöùc BOT, Sun Group
      lôïi nhuaän sau thueá                       ñöôïc löïa choïn laø nhaø
      ñaït 290 tyû ñoàng,                        ñaàu tö vôùi toång möùc
      taêng 40% so vôùi naêm                       ñaàu tö 7.500 tyû ñoàng,
      2016.                               chia laøm ba giai ñoaïn.
             B.N                                 D.K

                                                              Soá 480 BOÄ MÔÙI (730)   21 - 27/3/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12