Page 8 - DNSG Tuần Số 480 (21 - 27.3.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên


        Caùch nay hai
        naêm, nhieàu döï

        baùo cho raèng
        thò tröôøng xuùc                                               Caùc saûn phaåm xuùc xích treân thò tröôøng
                                                               thöôøng ñöôïc cheá bieán töø thòt heo, thòt boø
        xích seõ baõo                                                 nhöng xuùc xích Ba Huaân ñöôïc söû duïng
        hoøa, nhöng                                                  nguyeân lieäu thòt boø, thòt gaø hoaëc thòt heo
        vôùi möùc taêng                                                keát hôïp vôùi tröùng gaø töôi. Khaùc bieät nöõa
                                                               laø xuùc xích Ba Huaân coøn coù thaønh phaàn
        tröôûng ñeàu                                                 ñaïm ñaäu naønh, giuùp saûn phaåm coù vò beùo
        15 - 20%/naêm,                                                töø ñaäu naønh keát hôïp beùo töø tröùng gaø töôi
                                                               taïo neân höông vò ñaëc bieät”.
        bình quaân                                                    Baø Loan cuõng khaúng ñònh: “Taát caû
        ngöôøi Vieät                                                 nguyeân lieäu, gia vò cuûa Viet Foods ñeàu
                                                               nhaäp khaåu töø caùc nöôùc phaùt trieån cuûa
        Nam môùi chæ                                                 chaâu AÂu vaø chaâu AÙ. Coâng ty cuõng kyù keát
        duøng khoaûng                                                 hôïp ñoàng vôùi caùc oâng lôùn trong haõng
                                                               gia vò nhö Brentag cuûa Ñöùc, Connell Bros
        208 gram/                                                   (Myõ), Benmeyer (Ñöùc), vaø Ajinomoto
        ngöôøi/naêm. Vì                                                (Nhaät)... Ñaëc bieät, ñeå saûn phaåm coù chaát
                                                               löôïng thôm ngon, an toaøn, Viet Foods
        theá thò tröôøng                                               cuõng nhaäp khaåu moät soá nguyeân lieäu thòt
        xuùc xích vaãn laø                                              ñaëc tröng nhö thòt boø UÙc, thòt heo Ñöùc,
                                                               Phaùp, vaø thòt gaø phi leâ taïi caùc trang traïi
        “ñaáu tröôøng”                                                lôùn, uy tín ôû Vieät Nam cuøng heä thoáng saûn

        caïnh tranh                                                  xuaát kheùp kín vaø traûi qua quaù trình tieät
                                                               truøng kyõ löôõng trong töøng qui trình saûn
        “noùng”.                                                   xuaát. Töø vieäc kieåm nghieäm ñaàu voâ nguyeân
                 “Àêëu trûúâng” xuác xñch                                  lieäu, gia vò, ñeán ñònh löôïng nguyeân lieäu,
                                                               xay thòt taùch xöông, ñònh hình saûn phaåm
                                                               ñaàu ra, qua coâng ñoaïn naáu, xoâng khoùi ,
                                                               laøm nguoäi roài ñònh löôïng, sau ñoù huùt chaân
                                                               khoâng ñeå giaûm thieåu söï hö hoûng, oxy hoùa
          LÖÕ YÙ NHI                                                cho saûn phaåm”.
                                                                Neáu ñieåm maïnh cuûa caùc DN nöôùc
          où chöa ñeán 10 doanh nghieâp (DN)  Vôùi toång dieän tích 6.000m , nhaø maùy  nuoâi gia caàm, nhaø maùy cheá bieán thöïc  ngoaøi laø chuoãi cung öùng kheùp kín töø noâng
                                      2
          saûn xuaát xuùc xích caùch nay 5 naêm,  cuûa Viet Foods cuõng ñöôïc ñaàu tö caùc  phaåm töø nguyeân lieäu gia caàm ñeå cung  traïi tôùi baøn aên, hoaøn toaøn chuû ñoäng ôû khaâu
        Cthì hieän taïi, con soá naøy ñaõ vöôït 50.  heä thoáng maùy moùc thieát bò hieän ñaïi. Baø  caáp ña daïng saûn phaåm cho thò tröôøng  nguyeân lieäu ñaàu vaøo nhö CP, Mavin Foods,
        Nhieàu thöông vuï mua baùn caùc DN thöïc  Huyønh Vuõ Thò Minh Loan, thaønh vieân saùng  Haø Noäi cuõng nhö caùc tænh phía Baéc. Coâng  thì ñieåm maïnh cuûa caùc DN trong nöôùc laø
        phaåm cheá bieán, trong ñoù coù maûng xuùc  laäp, coá vaán cao caáp cuûa Viet Foods xaùc  ty Ba Huaân vöøa cho ra thò tröôøng theâm  tính linh hoaït, chi phí vaän haønh thaáp.
        xích noåi ñình noåi ñaùm gaàn ñaây nhö Masan  nhaän: “Viet Foods ñaõ ñaàu tö leân ñeán haøng  maët haøng cheá bieán laø xuùc xích töôi vôùi  “Song, aùp löïc lôùn nhaát maø caùc DN xuùc
        mua coå phaàn Vissan. Daesang Corp. (Haøn  chuïc tyû ñoàng cho heä thoáng, bao goàm: loø  nguyeân lieäu gaø, heo. Tröôùc ñoù, Ba Huaân  xích ñang phaûi ñoái maët, ñoù laø caïnh tranh
        Quoác) chi 32 trieäu USD (khoaûng 770 tyû  xoâng khoùi, maùy ñònh hình cuûa caùc haõng  cuõng ñaõ cho ra thò tröôøng xuùc xích tieät  khoâng laønh maïnh”, baø Loan noùi. Caïnh
        ñoàng) mua laïi 99,99% coå phaàn Coâng ty coå  uy tín Maurc, Fassman, Handman, maùy  truøng Oliba.     tranh trong thò tröôøng thöïc phaåm noùi
        phaàn Thöïc phaåm Ñöùc Vieät (Ñöùc Vieät) ñeå  xay Inotex, K+G, maùy ñoùng goùi Sealpack,  Ñi theo xu höôùng phaùt trieån beàn vöõng  chung vaø thò tröôøng xuùc xích noùi rieâng
        cuûng coá thò phaàn xuùc xích ñaày tieàm naêng  Variovac. Taát caû heä thoáng maùy moùc ñeàu  vôùi saûn phaåm an toaøn, chaát löôïng, cuoäc  cöïc kyø khoác lieät. Moät soá DN ñaõ gaëp phaûi
        ôû Vieät Nam. Taäp ñoaøn CJ (CheilJedang  ñöôïc töï ñoäng hoùa, taêng naêng suaát vaø tieát  ñua cuûa caùc DN xuùc xích khoâng chæ veà quy  nhöõng chieâu troø caïnh tranh khoâng laønh
        Corp) mua laïi 64,9% coå phaàn cuûa Coâng  kieäm söùc lao ñoäng”.    moâ nhaø xöôûng maø coøn laø cuoäc chaïy ñua  maïnh töø ñoái thuû vôùi muïc tieâu haï uy tín.
        ty Thöïc phaåm Minh Ñaït vôùi giaù trò cuûa  Tham gia thò tröôøng muoän hôn,  chaát löôïng, ña daïng hoùa saûn phaåm . OÂng  Thò tröôøng xuùc xích töøng chöùng kieán moät
        thöông vuï khoaûng 13,4 trieäu USD, töông  nhöng Coâng ty Ba Huaân cuõng ñaõ theå hieän  Phaïm Thanh Huøng, Phoù giaùm ñoác Coâng  vuï caûnh baùo thieáu chính xaùc, ñeán töø moät
        ñöông 305 tyû ñoàng...        theá maïnh khi vöøa môû roäng thò tröôøng ra  ty Ba Huaân, cho bieát saép tôùi, coâng ty seõ  sai soùt trong quy trình kieåm tra cuûa caùc cô
         Nhöõng dieãn bieán treân cho thaáy,  khu vöïc phía Baéc vaø xaây döïng Nhaø maùy  ñöa ra thò tröôøng nhieàu loaïi thöïc phaåm  quan chöùc naêng, gaây thieät haïi naëng neà
        thò tröôøng xuùc xích voâ cuøng haáp daãn.  Xöû lyù vaø Cheá bieán tröùng gia caàm coâng  cheá bieán ñoäc ñaùo vôùi thaønh phaàn chính  cho doanh nghieäp saûn xuaát maø sau ñoù
        Vissan chieám 65% thò phaàn xuùc xích vaø  ngheä cao Ba Huaân mieàn Baéc taïi Cuïm  laø thòt gaø vaø tröùng gaø”. OÂng Huøng cho bieát  chính caùc cô quan chöùc naêng ñaõ caûi chính
        saûn phaåm xuùc xích ñoùng goùp hôn 1/2  Coâng nghieäp thò traán Phuùc Thoï, huyeän  theâm: “Ñieåm khaùc bieät cuûa caùc saûn phaåm  vaø xin loãi DN, nhöng sau ñoù vaãn bò ñoái thuû
        toång lôïi nhuaän cuûa Vissan vôùi möùc taêng  Phuùc Thoï, Haø Noäi. Tieáp theo, Ba Huaân  cheá bieán cuûa Ba Huaân laø khoâng truøng vôùi  chia seû thoâng tin treân maïng xaõ hoäi gaây
        tröôûng ñeàu töø 15 - 20%/naêm. Thaät deã  seõ ñaàu tö xaây döïng caùc trang traïi chaên  saûn phaåm cuøng loaïi ñaõ coù treân thò tröôøng.  hoang mang lo sôï cho ngöôøi duøng.
        hieåu khi ñôn vò naøy ñöôïc raát nhieàu oâng
        lôùn saên ñoùn, giaønh nhau sôû höõu. Töông
        töï, doanh thu taêng tröôûng cuûa Nippon-
        ham cuõng taêng ñeàu töø 15 - 20%/naêm vaø    Cêìn cú chïë àïí doanh nghiïåp
        ñôn vò naøy ñang ñaët muïc tieâu naâng tyû
        leä baùn haøng ôû nöôùc ngoaøi leân 15%. Viet
        Foods cuõng ñang hoài phuïc taêng tröôûng
        ñeán 90% so vôùi doanh thu naêm 2015 vaø     nhêån thêìu dûå aán àêìu tû cöng
        ñang tieáp tuïc môû roäng ñaàu tö, giöõ vöõng
        theá maïnh ñang cung caáp löôïng xuùc xích
        lôùn ra thò tröôøng mieàn Baéc. Mavin Foods           Ngaøy 24/1/2017, Quoác hoäi thoâng qua Nghò quyeát soá 54 veà thí
        cuõng ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát
        hieän ñaïi, vôùi heä thoáng daây chuyeàn theo          ñieåm cô cheá, chính saùch ñaëc thuø phaùt trieån TP.HCM. Nghò quyeát
        coâng ngheä cuûa CHLB Ñöùc, vôùi toång voán           naøy laø cô sôû phaùp lyù ñeå TP.HCM taïo ra cô cheá phaùt huy noäi löïc
        ñaàu tö gaàn 10 trieäu USD...                  vaø hoã trôï doanh nghieäp naâng cao naêng löïc caïnh tranh, trong ñoù
         Caïnh tranh giöõa caùc DN ngaøy caøng
        taêng nhieät khieán caùc DN phaûi ñua nhau            coù cô cheá ñaáu thaàu nhöõng coâng trình ñaàu tö coâng.
        “ruùt haàu bao” tieáp tuïc ñaàu tö, giaønh vò theá   ANH VóNH
        thò tröôøng vaø doanh soá.
         Ñaïi dieän Nipponham cho bieát: “Duø nhaø       höïc hieän cuoäc vaän ñoäng Ngöôøi Vieät Nam öu  Luaät Ñaáu thaàu coù nhöõng quy ñònh ñoät phaù trong caùc
        maùy phía Nam taïi KCN Long Haäu coù coâng       tieân duøng haøng Vieät Nam cuûa Boä Chính trò, ngaøy  noäi dung hoã trôï haøng hoùa saûn xuaát trong nöôùc khi tham
        suaát 2.500 taán/thaùng nhöng hieän nay ñaõ    T20/4/2010, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ ban haønh Chæ  gia ñaáu thaàu.
        quaù taûi neân coâng ty vöøa ñaàu tö xaây döïng  thò 494/CT-TTg veà vieäc söû duïng vaät tö, haøng hoùa, dòch vuï  Coù theå thaáy sau gaàn 8 naêm thöïc hieän Chæ thò 494/
        nhaø maùy môùi vôùi coâng suaát töông ñöông    saûn xuaát trong nöôùc trong ñaáu thaàu caùc döï aùn ñaàu tö söû  CT-TTg, vieäc taêng cöôøng söû duïng maùy moùc, thieát bò, vaät
        taïi Höng Yeân. Ñaëc bieät , Nipponham chuù    duïng voán nhaø nöôùc.             tö, nguyeân lieäu trong nöôùc saûn xuaát ñöôïc trong ñaàu tö
        troïng vaøo ña daïng hoùa saûn phaåm”.

        Soá 480 BOÄ MÔÙI (730)   21 - 27/3/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13