Page 9 - DNSG Tuần Số 480 (21 - 27.3.2018)
P. 9

9
     ÊÍm thûåc àûúâng phöë                                            doanh, ñaïi dieän Satra cho raèng, ñaây laø

                                                           xu höôùng taát yeáu khi caùc doanh nghieäp
                                                           höôùng ñeán phaân khuùc khaùch haøng treû.
     vaâo nhaâ haâng                                               Vieäc naøy cuõng nhaèm naâng cao khaû naêng
                                                           caïnh tranh trong ngaønh baùn leû. Caùc cöûa
                                                           haøng Satrafoods khoâng thuaàn tuùy laø
                                                           chuoãi cöûa haøng tieän lôïi nöõa maø coøn laø nôi
                                                           cung caáp thöùc aên nhanh, nhöõng böõa aên
                                                           tieän ích cho khaùch haøng. Moâ hình naøy seõ
     Vôùi toång giaù trò öôùc ñaït    Thöông maïi Saøi Goøn (Satra), Saigon Co.op  tieâu thuï thöïc phaåm töôi taïi heä thoáng naøy  ñöôïc chuùng toâi tieáp tuïc phaùt trieån trong
     47.000 tyû ñoàng trong        ñöa vaøo chuoãi cöûa haøng tieän lôïi. Nhöõng  ñang taêng. 7-Eleven hieän coù 12 cöûa haøng  thôøi gian tôùi.
                                         vaø nhöõng cöûa haøng coù maët baèng roäng,
                                                             Theo baø Leâ Thò Thanh Laâm, vieäc ñöa caùc
                       thöông hieäu khaùc nhö Ministop, Family
     naêm 2016, thò tröôøng aåm      Mart, Circle K... cuõng phuïc vuï caùc moùn mì  doanh thu töø caùc thöùc aên ñöôøng phoá khaù  moùn aên ñöôøng phoá vaøo nhaø haøng, cöûa haøng
     thöïc ñöôøng phoá ñang raát     xaøo, thöïc phaåm chieân, baùnh bao, baùnh  toát. Töø 50 moùn ban ñaàu trong ngaøy khai  tieän lôïi laø do nhu caàu veà thöùc aên vaët ñaûm
     tieàm naêng ñeå nhieàu doanh     gioø, kem töôi, baùnh mì sandwich... Xu  tröông, hieän taïi Saøi Goøn Food cung caáp  baûo veä sinh ñöôïc ngöôøi tieâu duøng quan
                                                           taâm. Vì theá, khi cung caáp caùc moùn aên töôi
                                         ñeán 70 moùn aên töôi (töø thöùc aên vaët cho
                       höôùng naøy ñang lan toûa nhanh vaø phaùt
     nghieäp ñaàu tö khai thaùc.     trieån ngaøy caøng roäng, nhaát laø trong boái  ñeán thöùc aên vaên phoøng) cho 7-Eleven. “Do  hay caùc moùn aên vaët nhö boø bía, baép xaøo teùp,
                                         thoùi quen tieâu duøng cuûa ngöôøi Vieät laø thích
                                                           baùnh traùng troän... cho caùc nhaø baùn leû, Saøi
                       caûnh ngöôøi tieâu duøng thaän troïng hôn khi
                       aên uoáng taïi quaùn aên væa heø.  aên taïi choã, vì theá nhöõng cöûa haøng naøo cuûa  Goøn Food tuaân thuû nghieâm ngaët tieâu chuaån
       Hoàng nga             Baùn thöùc aên keøm vôùi caùc saûn phaåm tieän  7-Eleven coù nôi ñeå ngoài aên thì baùn raát toát”  an toaøn veä sinh thöïc phaåm. Caùc moùn aên
                       duïng khaùc ñang ñöôïc xem laø bieän phaùp  - baø Laâm cho bieát.   ñöôøng phoá khi ñöa vaøo heä thoáng chuoãi cöûa
                       kích caàu khaù thaønh coâng cuûa nhöõng nhaø  Cuõng nhö caùc cöûa haøng 7-Eleven, cöûa  haøng tieän ích coù giaù cao hôn so vôùi quaùn aên
          Vaøo cöûa haøng      baùn leû. Trong ngaøy khai tröông giöõa naêm  haøng Satrafoods gaàn Tröôøng tieåu hoïc Traàn  heø phoá nhöng buø laïi ñaûm baûo chaát löôïng,
      Caùc moùn aên laâu nay baùn nhieàu ôû væa heø  2017, 7-Eleven ñaõ thu huùt söï quan taâm  Nhaân Toân cuûa Satra ôû quaän 10, TP.HCM  khaùch haøng coù theå truy xuaát nguoàn goác.
     hay treân caùc xe ñaåy nhö bì cuoán, goûi cuoán,  cuûa khaùch haøng khi tung ra ñeán hôn 100  thu huùt hoïc sinh vaøo giôø tan hoïc bôûi caùc  Chia seû vôùi baùo giôùi hoài cuoái naêm
     boø bía, baùnh traùng troän, baép xaøo, baùnh mì...  moùn aên töôi daønh cho saùng, tröa, khuya.  moùn xuùc xích, traø söõa, boø bía, côm chieân  2017, chuyeân gia nhöôïng quyeàn thöông
     hieän ñaõ ñöôïc moät soá doanh nghieäp ñöa  Trong ñoù phaûi keå ñeán caùc moùn aên vaët  Döông Chaâu. Ñaây laø moät trong nhöõng  hieäu Nguyeãn Phi Vaân daãn nghieân cöùu
     vaøo nhaø haøng. Trong keânh baùn haøng naøy,  maø ngöôøi Vieät raát thích nhö xoâi, cheø, goûi  cöûa haøng tieän lôïi Satrafoods baùn caùc moùn  töø Euromonitor cho bieát, toång giaù trò thò
     coù caùc thöông hieäu nhö Five Star Chicken,  cuoán, hoät vòt loän xaøo me... Baø Leâ Thò Thanh  aên ñöôøng phoá ñöôïc Satra ñaàu tö ñeå thu  tröôøng aåm thöïc ñöôøng phoá taïi Vieät Nam
     baùnh mì que 1 phuùt 30 giaây, CafenGothe  Laâm - Phoù toång giaùm ñoác Coâng ty Saøi Goøn  huùt khaùch haøng trong thôøi gian gaàn ñaây.  naêm 2016 khoaûng 47.000 tyû ñoàng. Tính
     Doner, Kebab... Khoâng chæ theá, vaøi naêm trôû  Food - ñôn vò cung caáp phaân nöûa caùc moùn  Thaùng 12/2017, Satra coøn môû nhaø haøng  ñeán cuoái naêm naøy, Vieät Nam coù khoaûng
     laïi ñaây, thöùc aên ñöôøng phoá ñaõ ñöôïc caùc  aên (bì cuoán, goûi cuoán, boø bía, baùnh traùng  kinh doanh thöùc aên ñöôøng phoá mang teân  149.000 ñieåm baùn thöùc aên ñöôøng phoá
     nhaø baùn leû nhö 7-Eleven, Toång coâng ty  troän, baép xaøo...) cho 7-Eleven cho bieát, söùc  Heûm 12 treân ñöôøng Nguyeãn Hueä, quaän  nhöng nhöõng chuoãi thöùc aên ñöôøng phoá
                                              1 vôùi söùc chöùa töø 160 - 180  coù thöông hieäu chæ chieám 0,59% - moät tyû
                                              ngöôøi. Nhaø haøng baùn caùc  leä raát nhoû so vôùi nhieàu vuøng laõnh thoå vaø
                                              moùn aên ñöôøng phoá nhö côm  caùc nöôùc chaâu AÙ khaùc. Chaúng haïn nhö taïi
                                              taám, baùnh mì haáp môõ haønh,  Ñaøi Loan, tyû leä naøy laø 30%, Philippines laø
                                              goûi cuoán, boø bía, baùnh beøo,  21%, Singapore laø 10%, Hoàng Koâng laø 5%.
                                              baùnh cuoán, chaùo loøng, phaù  Nhaän thaáy veà tieàm naêng cuûa thò
                                              laáu boø, baùnh mì xíu maïi, caùc  tröôøng, tröôùc khi cung caáp haøng cho
                                              loaïi cheø nhö cheø thöng, cheø  7-Eleven, Saøi Goøn Food ñaõ ñaàu tö theâm
                                              baø ba, cheø ñaäu traéng, cheø baép,  nhaø xöôûng vôùi dieän tích 10.000m , kho
                                                                          2
                                              cheø chuoái chöng, cheø böôûi,  laïnh 3.000 taán ñeå saûn xuaát 100.000 suaát
                                              cheø haït sen, cheø thaäp caåm,  aên töôi moãi ngaøy. Trong nhaø maùy naøy
                                              caø pheâ vôït. Nhaø haøng Heûm 12  coù moät daây chuyeàn saûn xuaát rieâng cho
                                              taäp hôïp nhieàu thöông hieäu,  7-Eleven. Saøi Goøn Food coøn cung caáp
                                              moùn aên ñöôøng phoá noåi tieáng  khoaûng 100 moùn aên coâng sôû cho moät soá
                                              thoâng qua caùc hình thöùc hôïp  doanh nghieäp, trong ñoù coù khoaûng 2.000
                                              taùc, nhöôïng quyeàn nhö phôû  suaát aên moãi ngaøy cho PNJ. Hieän taïi, Coâng
                                              Tö Ñaït (phôû gia truyeàn goác  ty ñang höôùng ñeán vieäc cung caáp suaát aên
                                              Nam Ñònh noåi tieáng ôû Haø Noäi),  cho moät soá tröôøng hoïc, beänh vieän.
                                              Beù Cheø (coù töø naêm 1968 ôû chôï  Ñaùnh giaù veà hieäu quaû hôïp taùc vôùi
                                              Beán Thaønh).       7-Eleven, baø Laâm cho bieát: “Hieän taïi, vaãn
                                                 Tieàm naêng     chöa theå noùi nhieàu ñeán lôïi nhuaän vaø
                                                ñöôïc khai phaù    chuùng toâi ñang höôùng ñeán doanh thu
                                                           cuûa 3 - 5 naêm nöõa. Hieäu quaû kinh doanh
                                                Lyù giaûi veà vieäc ñöa moùn  seõ taêng cao khi 7-Eleven ngaøy caøng coù
                                              aên ñöôøng phoá vaøo kinh  nhieàu cöûa haøng”.
     Caùc moùn aên ñöôøng phoá ñaõ ñöôïc Satra ñöa vaøo kinh doanh taïi nhaø haøng Heûm 12. AÛnh: Xuaân Thaûo    coâng taïi TP.HCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung ñaõ ñaït  tham gia ñaáu thaàu, nhö quy ñònh tieâu chuaån haøng xuaát  phaåm trong ngaønh coâng nghieäp hoã trôï vaø cheá taïo. Nghò
    nhöõng keát quaû khaû quan, qua ñoù thuùc ñaåy saûn xuaát, kinh  xöù töø caùc nöôùc G7 thay vì ñöa ra tieâu chuaån haøng hoùa,  quyeát 54 cuûa Quoác hoäi laø cô sôû phaùp lyù ñeå Thaønh phoá hoã
    doanh cuûa doanh nghieäp, goùp phaàn giaûm nhaäp sieâu,  hoaëc khoâng chia nhoû goùi thaàu theo quy ñònh ñeå doanh  trôï vaø naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp,
    taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa haøng hoùa Vieät Nam.  nghieäp noäi coù theå tham gia.    thuùc ñaåy kinh teá noäi löïc.
     Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng keát quaû tích cöïc ñaõ ñaït  Trong lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, oâng Traàn Anh  OÂng Nguyeãn Xuaân Haøn kieán nghò, treân cô sôû Luaät
    ñöôïc, vieäc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng Ngöôøi Vieät Nam öu  Tuaán chia seû, doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ tham gia vaøo  Ñaàu tö coâng, Luaät Ñaáu thaàu, gaén vôùi cuoäc vaän ñoäng
    tieân duøng haøng Vieät Nam vaø Chæ thò 494/CT-TTg vaãn coøn  chuoãi giaù trò toaøn caàu vaø ñuû khaû naêng thöïc hieän caùc döï  Ngöôøi Vieät Nam öu tieân duøng haøng Vieät Nam vaø Chæ
    moät soá vöôùng maéc, daãn tôùi vieäc söû duïng vaät tö, haøng hoùa  aùn lieân quan ñeán phaàn meàm. Vì theá UBND TP.HCM neân  thò 494/CT-TTg, TP.HCM neân taän duïng Nghò quyeát 54
    trong nöôùc trong ñaáu thaàu coøn nhöõng baát caäp. taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp noäi tham gia Ñeà aùn xaây  ñeå taïo cô cheá ñoät phaù cho doanh nghieäp tham gia caùc
     Theo oâng Nguyeãn Xuaân Haøn - Phoù chuû tòch Hieäp hoäi  döïng TP.HCM trôû thaønh ñoâ thò thoâng minh giai ñoaïn 2017  coâng trình ñaàu tö coâng. OÂng tin töôûng raèng, neáu doanh
    Doanh nghieäp TP.HCM, maët duø trieån khai Chæ thò 494/ - 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2025 vöøa ñöôïc thoâng qua. nghieäp tham gia ñöôïc nhieàu coâng trình ñaàu tö coâng,
    CT-TTg böôùc ñaàu ñaõ thay ñoåi nhaän thöùc cuûa caùc chuû ñaàu  Theo oâng Ñoã Phöôùc Toáng - Chuû tòch Hoäi Doanh nghieäp  Thaønh phoá seõ coù nhieàu coâng ty mang taàm côõ theá giôùi
    tö, ñaëc bieät trong caùc ñôn vò söû duïng voán nhaø nöôùc, nhöng  Cô khí ñieän TP.HCM, caùc doanh nghieäp ngaønh cô khí ñieän  trong vaøi thaäp kyû tôùi.
    coù nhieàu nguyeân nhaân maø keát quaû thöïc hieän khoâng nhö  coù theå cheá taïo ñöôïc nhieàu phuï tuøng, linh kieän chaát löôïng
    mong muoán. Khi ñi vaøo caùc döï aùn cuï theå, nhieàu tö vaán môøi  cao, ñaõ xuaát khaåu phuï tuøng sang caùc nöôùc phaùt trieån. Do
    thaàu, chuû ñaàu tö vaãn coi nheï caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät,  vaäy khi laäp, ñaøm phaùn döï aùn, laõnh ñaïo TP.HCM neân chuû  Keá hoaïch ñaàu tö coâng naêm 2018 cuûa
    nhieàu döï aùn doanh nghieäp Vieät Nam phaûi ñöùng ngoaøi  ñoäng ñeà nghò tyû leä haøng noäi ñòa cuï theå, ñaëc bieät laø caùc döï  TP.HCM gaàn 40.000 tyû ñoàng, trong ñoù
    hoaëc chæ laø thaàu phuï ngay treân ñaát nöôùc mình.  aùn lôùn coù voán ODA ñeå doanh nghieäp tham gia. ngaân saùch trung öông laø 843 tyû ñoàng,
     OÂng Traàn Anh Tuaán - Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Coâng  YÙ kieán chung cuûa doanh nghieäp cho raèng, Vieät Nam
    ngheä Sao Baéc Ñaåu cho bieát theâm, quy ñònh cuûa phaùp luaät  ñang hoäi nhaäp saâu roäng vaøo neàn kinh teá theá giôùi, do vaäy  voán ODA 2.864 tyû ñoàng, voán ngaân saùch
    thì ñaõ roõ, nhöng chuû ñaàu tö caùc coâng trình coâng ñöa ra  seõ ñem laïi cho TP.HCM nhieàu cô hoäi cuõng nhö khoâng  thaønh phoá 36.165 tyû ñoàng.
    nhieàu ñieàu kieän laøm khoù doanh nghieäp trong nöôùc khi  ít thaùch thöùc, ñaëc bieät laø khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn                                                              Soá 480 BOÄ MÔÙI (730)   21 - 27/3/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14