Page 1 - DNSG Tuần Số 481(28.3 -3.4.2018)
P. 1

SOÁ 481 (28.3 - 3.4.2018)
      OÂNG VÖÔNG HÖÕU HUØNG
      SAÙNG LAÄP COÂNG TY TÖ VAÁN ÑAØO TAÏO
      DOANH NGHIEÄP FRESH VIEW
      TRAINING&CONSULTING:
      Höå kinh doanh


      coá thïí thaânh

      doanh nghiïåp lúán       18-19

      COÂNG NGHIEÄP                                                  Khung phaáp lyá
      HOÃ TRÔÏ
      LOAY
      LOAY
      LOAY
      LOAY                                                        khúãi nghiïåp
      LOAY
      LOAY
                                                                  cho àêìu tû
      HOAY
      HOAY
      HOAY
      HOAY
      HOAY
      HOAY                                                            saáng taåo
      HOAY
      HOAY
      HOAY
      HOAY
      HOAY
      HOAY
      HOAY
                                                                             5
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI                                                   Vûúåt qua nöîi lo
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
      TÒM LÖËI
                                                                    NGAØNH CHAÊN NUOÂI
        10 - 11                                                       caånh tranh
                                                                             8
        “Chúi vúi”                  Seä “söët”                 Coá khöng chiïën
         trïn àónh                 àêët nïìn?                 tranh thûúng maåi
              13                    14                  Myä - Trung?      31
   1   2   3   4   5   6