Page 10 - DNSG Tuần Số 481(28.3 -3.4.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ


                   COÂNG NGHIEÄP HOÃ TRÔÏ
                   LOAY HOAY
                   LOAY HOAY
                   LOAY HOAY
                   LOAY HOAY
                   LOAY HOAY
                   LOAY HOAY                   TÒM LÖËI
                   TÒM LÖËI
                   TÒM LÖËI
                   TÒM LÖËI
                   TÒM LÖËI
                   TÒM LÖËI

                    COÂNG NGHIEÄP HOÃ TRÔÏ (CNHT) ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG
                    30 NAÊM QUA VAØ ÑÖÔÏC XEM LAØ NGAØNH KINH TEÁ
                    MUÕI NHOÏN, THEÁ NHÖNG ÑEÁN NAY, CAÙC DOANH

                    NGHIEÄP (DN) VIEÄT NAM VAÃN CHÖA THEÅ CHEN
                    CHAÂN VAØO CHUOÃI CUNG ÖÙNG TOAØN CAÀU.

                      HOÀNG NGA - THANH NGAÂN
                        AÛnh: TRÍ TOAØN        Cú höåi bõ boã lúä

        Tieàm naêng lôùn, nhu caàu cao nhöng nguoàn cung saûn phaåm
        CNHT töø caùc DN trong nöôùc vaãn chöa theå ñaùp öùng nhu

        caàu saûn xuaát coâng nghieäp. Vì theá, DN coù nhu caàu veà CNHT
        hoaëc tìm ñeán saûn phaåm nhaäp khaåu hoaëc DN FDI.
                                                        Ngaønh CNHT ñang trong giai ñoaïn ñaàu cuûa chuoãi giaù trò
               Tieàm naêng lôùn         nhöõng tieâu chuaån raát khaét khe veà chaát löôïng saûn phaåm,
         Muïc tieâu Chính phuû ñaët ra laø ñeán naêm 2020, saûn  giaù caû, thôøi haïn giao haøng, moâi tröôøng saûn xuaát, naêng  hoäi Tìm kieám nhaø cung caáp coâng nghieäp hoã trôï naêm
                                                        2018 do Sôû Coâng Thöông TP.HCM toå chöùc môùi ñaây,
        phaåm CNHT phaûi ñaùp öùng khoaûng 45% nhu caàu thieát  löïc taøi chính, coâng ngheä saûn xuaát. Töø khi hai beân laøm  oâng Nguyeãn Phöông Ñoâng - Phoù giaùm ñoác Sôû Coâng
        yeáu cho saûn xuaát, tieâu duøng noäi ñòa vaø xuaát khaåu 25% giaù  vieäc ñeán khi trôû thaønh ñoái taùc cung caáp linh kieän cho  Thöông TP.HCM cho bieát, hieän Thaønh phoá coù 1.200
        trò saûn xuaát coâng nghieäp; ñeán naêm 2030 ñaùp öùng 70%  Samsung phaûi maát töø hôn moät ñeán ba naêm. Canon cuõng  DN cung öùng saûn phaåm hoã trôï, vaãn coøn khieâm toán so
        nhu caàu saûn xuaát, tieâu duøng noäi ñòa. Theá nhöng trong  theá, quy trình choïn löïa nhaø cung caáp cuûa hoï vôùi caùc tieâu  vôùi hôn 300.000 DN treân ñòa baøn. Naêng löïc cung öùng
        laøn soùng ñaàu tö cuûa DN FDI trong 30 naêm qua, Vieät Nam  chuaån cao. Trong khi ñoù, raát ít DN CNHT trong nöôùc aùp  cuõng haïn cheá, chuû yeáu laø DN cung öùng caáp 3, 4 cho
        ñaõ boû lôõ cô hoäi phaùt trieån ngaønh CNHT. Khu vöïc coù voán  duïng caùc tieâu chuaån naøy hoaëc chæ laøm ñeå ñoái phoù neân  DN ñaàu cuoái.
        ñaàu tö tröïc tieáp töø nöôùc ngoaøi ñoùng goùp ngaøy caøng lôùn  khoâng ñöôïc choïn.       OÂng Nguyeãn Döông Hieäu - Toång giaùm ñoác Coâng ty
        vaøo neàn kinh teá Vieät Nam nhöng cuõng taïo ra khoaûng                    CP Coâng nghieäp vaø Thöông maïi Lidovit cho raèng, sôû dó
        caùch khoâng nhoû vôùi khu vöïc DN trong nöôùc, khi ngaønh  Quaù ít doanh nghieäp tham gia   soá löôïng DN Vieät Nam tham gia cung öùng saûn phaåm
        CNHT keùm phaùt trieån vaø quaù ít DN tham gia vaøo chuoãi  Trong caùc ngaønh coâng nghieäp, hai lónh vöïc ñöôïc cho  CNHT coøn thaáp laø vì naêng löïc noäi taïi chöa ñaùp öùng ñöôïc
        cung öùng saûn xuaát coâng nghieäp.       laø phaùt trieån nhaát hieän nay laø oâ toâ vaø ñieän - ñieän töû. Theá  yeâu caàu, thieát bò coâng ngheä, quaûn trò, nhaân löïc, heä thoáng
         Theo Vieän Nghieân cöùu chieán löôïc chính saùch coâng  nhöng caùc DN saûn xuaát saûn phaåm hoã trôï cho nhaø saûn  kieåm soaùt coøn yeáu. Maëc khaùc, DN nöôùc ngoaøi cuõng chöa
        thöông, tính ñeán heát naêm 2016, Vieät Nam môùi coù 1.383  xuaát oâ toâ vaø ñieän - ñieän töû vaãn coøn raát yeáu vaø thieáu.  thaät söï gaén keát vôùi DN cung öùng saûn phaåm hoã trôï trong
        DN hoaït ñoäng trong lónh vöïc CNHT, chia laøm ba nhoùm  Thò tröôøng oâ toâ Vieät Nam nhöõng naêm qua ñaït möùc  nöôùc. Hoï thöôøng söû duïng nhaø cung öùng trong chuoãi vì
        ngaønh laø cô khí, ñieän töû, nhöïa - cao su. So vôùi toång soá treân  300.000 xe/naêm, taêng tröôûng nhanh vôùi möùc 24%/naêm.  chaát löôïng oån ñònh, giaù caïnh tranh.
        500.000 DN ñang hoaït ñoäng cuûa caû nöôùc thì DN CNHT chæ  Sau 20 naêm xaây döïng, Vieät Nam coù 20 DN laép raùp oâ toâ
        chieám 0,3%. Söï tham gia cuûa DN CNHT ñang ôû giai ñoaïn  nhöng chæ coù 84 DN cung caáp linh kieän caáp 1 vaø 145 DN
        ñaàu cuûa chuoãi giaù trò, chuû yeáu cung öùng nguyeân lieäu, phuï  laø nhaø cung caáp caáp 2, 3. Soá löôïng naøy quaù nhoû so vôùi
        tuøng ñôn giaûn nhö bao bì, moät soá khuoân maãu nhöïa; linh  nhu caàu vaø cuõng raát nhoû so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc.
        phuï kieän phöùc taïp, tinh vi nhö linh kieän ñieän töû thöôøng  Chaúng haïn nhö taïi Thaùi Lan, ngaønh saûn xuaát oâ toâ chæ coù
        do caùc DN FDI ñaûm nhaän hoaëc nhaäp khaåu töø beân ngoaøi.  16 DN nhöng phuïc vuï cho 16 DN naøy laø moät heä thoáng
         Chia seû taïi Dieãn ñaøn Coâng nghieäp hoã trôï Vieät Nam  DN veä tinh vôùi gaàn 700 nhaø cung caáp linh kieän caáp 1
        naêm 2017, oâng Kitagawa Hironobu - Tröôûng Vaên phoøng  (goàm cô khí, ñieän töû, nhöïa vaø hoùa chaát), 1.700 nhaø cung
        ñaïi dieän Toå chöùc Xuùc tieán thöông maïi Nhaät Baûn taïi Haø  caáp caáp 2 vaø 3.
        Noäi cho bieát, coù hôn 570 döï aùn ñaàu tö cuûa Nhaät Baûn  Duø ñöôïc ñaùnh giaù laø ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn
        vaøo Vieät Nam trong naêm 2016, nhöng tyû leä noäi ñòa hoùa  vaø ñaït ñöôïc moät soá thaønh töïu trong thu huùt ñaàu tö FDI,
        nguyeân lieäu, vaät tö, linh kieän chæ ñaït 34%. DN Nhaät Baûn  ñoùng goùp lôùn trong xuaát khaåu nhöng ngaønh ñieän - ñieän
        phaûi nhaäp saûn phaåm CNHT töø Thaùi Lan, Trung Quoác.  töû Vieät Nam vaãn ñang döøng laïi ôû giai ñoaïn ñaàu trong
         Theo baø Nguyeãn Thò Xuaân Thuùy - Vieän Nghieân cöùu  chuoãi cung öùng saûn xuaát saûn phaåm ñaàu cuoái. Doanh
        chieán löôïc chính saùch coâng thöông, dung löôïng thò  thu ngaønh coâng nghieäp phaàn cöùng vaø ñieän töû chieám
        tröôøng cuûa ngaønh CNHT taïi Vieät Nam raát lôùn. Hai ngaønh  khoaûng 90% toaøn ngaønh coâng ngheä thoâng tin nhöng
        ñöôïc döï baùo seõ caàn cung öùng raát nhieàu saûn phaåm CNHT  DN FDI naém giöõ giaù trò laø chuû yeáu. Hieän coù hôn 1.000 DN
        trong thôøi gian tôùi laø saûn xuaát oâ toâ vaø ñieän - ñieän töû. Tuy  cung öùng saûn phaåm phuï trôï nhöng caùc DN trong nöôùc
        nhieân, phaàn nhieàu linh kieän, phuï tuøng cuûa hai ngaønh  chæ taäp trung vaøo laép raùp vaø thöïc hieän dòch vuï thöông
        naøy phaûi nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi do saûn phaåm trong  maïi. Baø Tröông Chí Bình daãn khaûo saùt cuûa VASI veà khaû
        nöôùc chöa ñaùp öùng ñöôïc tieâu chuaån cuûa nhaø saûn xuaát  naêng cung öùng linh kieän CNHT nhö nhöïa, cao su, cho
        saûn phaåm ñaàu cuoái.             thaáy tyû leä linh kieän CNHT nhaäp khaåu leân ñeán 90%. Rieâng
         Chia seû kyõ hôn vaán ñeà naøy, baø Tröông Thò Chí Bình -  vôùi linh kieän ñieän - ñieän töû, tyû leä naøy leân ñeán 94%, thaäm
        Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù Hieäp hoäi Doanh nghieäp  chí coù nhöõng doøng linh kieän nhaäp khaåu ñeán 100%.
        coâng nghieäp hoã trôï (VASI) cho bieát, caùc DN nöôùc ngoaøi,  Chia seû taïi Hoäi thaûo Thuùc ñaåy cô hoäi lieân keát trong
        ñaëc bieät laø Samsung khi choïn nhaø cung caáp luoân ñöa ra  chuoãi cung öùng ngaønh ñieän töû trong khuoân khoå Ngaøy  Coâng nhaân laép raùp linh kieän oâ toâ taïi nhaø maùy Ford Vieät Nam

        Soá 481 BOÄ MÔÙI (731)   28/3 - 3/4/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15