Page 5 - DNSG Tuần Số 481(28.3 -3.4.2018)
P. 5

TroNG MAéT NHAø KiNH doANH       5

           Khung phaáp lyá cho àêìu tû              khúãi nghiïåp saáng taåo


             Ngaøy 20/3/2018, Nghò ñònh 38/2018/NÑ-CP ñöôïc Chính phuû
               ban haønh quy ñònh chi tieát veà ñaàu tö cho doanh nghieäp
             nhoû vaø vöøa (DNNVV) khôûi nghieäp saùng taïo (sau ñaây goïi taét laø
                Nghò ñònh 38). Coù theå noùi ñaây laø böôùc ñi quan troïng
                 trong vieäc kieán taïo khung phaùp lyù cho quyõ ñaàu tö
                         khôûi nghieäp saùng taïo.             NguyeãN Leâ ÑìNh Quyù
              eå khôûi nghieäp thaønh coâng, voán luoân laø ñieàu  saùng taïo sau khi nhaän ñaàu tö. Toaøn boä soá voán goùp vaø
              kieän tieân quyeát ñoái vôùi baát kyø moät startup  taøi saûn cuûa caùc nhaø ñaàu tö taïi quyõ phaûi ñöôïc haïch toaùn
           Ñnaøo. Nhöng vôùi nhöõng ruûi ro raát deã gaëp phaûi  ñoäc laäp vôùi coâng ty quaûn lyù quyõ, caùc nhaø ñaàu tö goùp
           khi khôûi nghieäp, caùc keânh huy ñoäng voán truyeàn  voán thaønh laäp quyõ töï thoûa thuaän veà thaåm quyeàn quyeát
           thoáng nhö vay ngaân haøng laø khoâng theå. Vì vaäy, caùc  ñònh danh muïc ñaàu tö vaø noäi dung naøy phaûi ñöôïc quy
           startup thöôøng huy ñoäng voán töø caùc nhaø ñaàu tö caù  ñònh taïi ñieàu leä quyõ vaø hôïp ñoàng vôùi coâng ty thöïc hieän
           nhaân, doanh nghieäp chuyeân ñaàu tö vaøo khôûi nghieäp,  quaûn lyù quyõ (neáu coù). Caùc nhaø ñaàu tö cuûa quyõ coù theå
           thaäm chí ñaàu tö vaøo caùc caù nhaân, nhoùm caù nhaân  thaønh laäp hoaëc thueâ coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö khôûi
           chöa thaønh laäp doanh nghieäp maø môùi chæ phaùt trieån  nghieäp saùng taïo.
           saûn phaåm, dòch vuï. Tuy nhieân, caùc khoaûn ñaàu tö naøy  Nghò ñònh 38 ñaõ xaùc ñònh ñòa vò phaùp lyù cuûa caùc
           thöôøng nhoû. Vì vaäy caàn coù nguoàn caáp voán ña keânh  coâng ty, quyõ ñaàu tö khôûi nghieäp saùng taïo maø heä
           nhö coâng ty ñaàu tö, quyõ maïo hieåm, voán caù nhaân laø  thoáng phaùp luaät cuûa Vieät Nam chöa quy ñònh. Nghò
           caáp thieát ñeå cung caáp nguoàn löïc nuoâi döôõng caùc yù  ñònh 38 cuõng ñaët ra nguyeân taéc chung cho caùc beân
           töôûng khôûi nghieäp ñoåi môùi saùng taïo.  lieân quan, goàm nhaø ñaàu tö laø caù nhaân vaø toå chöùc, caùc
            Nghò ñònh 38 quy ñònh chi tieát veà ñaàu tö cho  coâng ty khôûi nghieäp saùng taïo, ñònh höôùng ñaàu tö
           DNNVV khôûi nghieäp saùng taïo, coù theå noùi laø böôùc tieán  khôûi nghieäp saùng taïo khaùc vôùi nhöõng ñaàu tö khaùc.
           lôùn trong vieäc taïo haønh lang phaùp lyù ñoái vôùi caùc nhaø  Ñaây chính laø ñoøn baåy taïo ñoäng löïc cho coäng ñoàng
           ñaàu tö tham gia vaøo heä sinh thaùi khôûi nghieäp saùng  khôûi nghieäp Vieät Nam tìm nguoàn ñaàu tö phuø hôïp. Kyø
           taïo. Nghò ñònh 38 höôùng daãn veà ñaàu tö cho DNNVV  voïng caùc quy ñònh höôùng daãn thöïc hieän seõ sôùm ban
           khôûi nghieäp saùng taïo; vieäc thaønh laäp, toå chöùc quaûn  haønh ñeå Nghò ñònh 38 ñi vaøo cuoäc soáng, khôi thoâng
           lyù vaø hoaït ñoäng cuûa quyõ ñaàu tö khôûi nghieäp saùng taïo  doøng voán, khuyeán khích khôûi nghieäp saùng taïo, tinh
           vaø cô cheá söû duïng ngaân saùch ñòa phöông ñaàu tö cho  thaàn laøm giaøu trong coäng ñoàng ñeå tieáp tuïc hình
           DNNVV khôûi nghieäp saùng taïo.        thaønh theâm lôùp doanh nhaân khôûi nghieäp môùi.
            Nghò ñònh 38 quy ñònh quyõ ñaàu tö khôûi nghieäp saùng  Nghò ñònh 38 ñöôïc xem nhö moät ñoäng löïc xaây
           taïo khoâng coù tö caùch phaùp nhaân, do toái ña 30 nhaø ñaàu  döïng Vieät Nam thaønh quoác gia khôûi nghieäp maø ôû ñoù
           tö goùp voán thaønh laäp treân cô sôû ñieàu leä quyõ. Quyõ ñaàu  caùc startup coù theå deã daøng tieáp caän ñöôïc caùc quyõ
           tö khôûi nghieäp saùng taïo khoâng ñöôïc goùp voán vaøo quyõ  ñaàu tö vôùi khung phaùp lyù chaët cheõ. ÔÛ khía caïnh khaùc,
           ñaàu tö khôûi nghieäp saùng taïo khaùc. Taøi saûn goùp voán coù  Nghò ñònh 38 coøn khuyeán khích phaùt trieån kinh doanh
           theå baèng ñoàng Vieät Nam, vaøng, giaù trò quyeàn söû duïng  trong khu vöïc tö nhaân. Caùc quy ñònh cho thaáy caùc cô
           ñaát vaø caùc taøi saûn khaùc coù theå ñònh giaù ñöôïc baèng ñoàng  quan chính phuû khoâng tröïc tieáp thöïc hieän caùc coâng
           Vieät Nam. Nhaø ñaàu tö cuõng khoâng ñöôïc söû duïng voán  vieäc, dòch vuï naøy maø vieäc chuû yeáu laø ñaûm baûo chính
           vay ñeå thaønh laäp quyõ ñaàu tö khôûi nghieäp saùng taïo. saùch minh baïch, keå caû khung phaùp lyù ñeå traùnh khôûi
            Danh muïc ñaàu tö cuûa quyõ ñaàu tö khôûi nghieäp saùng  nghieäp oà aït, keùm hieäu quaû, chuù troïng vaøo öùng duïng,
           taïo cuõng côûi môû hôn, bao goàm göûi tieàn taïi caùc ngaân  nghieân cöùu vaø trieån khai ñeå taïo ra coâng ngheä môùi,
           haøng thöông maïi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, ñaàu tö  nghieân cöùu môùi öùng duïng vaøo saûn xuaát, kinh doanh
           khoâng quaù 50% voán ñieàu leä cuûa DNNVV khôûi nghieäp  moät caùch khaû thi.


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                  l Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                    l Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                    l AÛnh: QUYÙ HOØA
       l Toång bieân taäp:   l Trình baøy: DZOAÕN BINH  l Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG l Kyõ thuaät vaø daøn trang:  l Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                  l Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
       l Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH    E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT       l Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                  l Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 481 BOÄ MÔÙI (731)   28/3 - 3/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10