Page 6 - DNSG Tuần Số 481(28.3 -3.4.2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                        Theo Doøng Thôøi söï
        RAØO CAÛN THÖôNG MAÏI                                         u Phaùp laø ñoái taùc thöông maïi lôùn thöù 4 cuûa
        Nöîi lo vaâ sûå chuã àöång                                     Vieät Nam taïi chaâu AÂu. Naêm 2017, toång trò giaù kim

                                                         ngaïch xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa giöõa Vieät Nam vaø
                                                         Phaùp ñaït hôn 4,6 tyû USD. Phaùp trôû thaønh baïn haøng
                                                         lôùn thöù 4 cuûa Vieät Nam ôû chaâu AÂu sau Ñöùc, Haø Lan
                                                         vaø Anh. Giaù trò xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Phaùp
          aïi söï kieän APEC CEO Summit                               vöôït 3,35 tyû USD vaø nhaäp khaåu treân 1,27 tyû USD. Maët
          2017, trong khuoân khoå Dieãn                                 haøng xuaát khaåu chuû löïc cuûa Vieät Nam sang Phaùp laø
        Tñaøn Hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ -                                ñieän thoaïi, giaøy deùp, deät may. Phaùp cuõng laø moät
        Thaùi Bình Döông (APEC), Toång thoáng                               trong nhöõng thò tröôøng tieâu thuï nhieàu thuûy saûn, rau
        Myõ Donald Trump ñaõ coù baøi phaùt                                quaû, caø pheâ, gaïo, haït tieâu, cao su cuûa Vieät Nam.
        bieåu gaây chuù yù, raèng nöôùc Myõ ñaõ chôø                             u Vöôït 11 chæ tieâu kinh teá - xaõ hoäi, Quaûng Ninh
        ñôïi quaù laâu ñeå coù söï caïnh tranh bình
        ñaúng, hai beân cuøng coù lôïi, nhöng chöa                             daãn ñaàu xeáp haïng PCI 2017. Quaûng Ninh laàn ñaàu
                                                         tieân vöôn leân daãn ñaàu baûng xeáp haïng naêng löïc
        ñaït ñöôïc nhö mong muoán. Bôûi vaäy, töø
        hoâm nay, Myõ seõ caïnh tranh treân cô sôû                             caïnh tranh caáp tænh (PCI). Naêm 2017, Quaûng Ninh ñaõ
                                                         vöôït 11 chæ tieâu kinh teá - xaõ hoäi, GRDP taêng 10,2%,
        coâng baèng, bình ñaúng. “Toâi seõ luoân
        ñaët nöôùc Myõ leân treân heát. Toâi cuõng                             thu ngaân saùch ñaït treân 27.000 tyû ñoàng. Quaûng Ninh
                                                         coù 14.000 doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng, cuõng
        mong ñôïi caùc baïn trong khaùn phoøng
        naøy ñaët lôïi ích cuûa quoác gia baïn leân                            laø tænh ñöùng ñaàu chæ soá thaønh phaàn gia nhaäp thò
                                                         tröôøng, vôùi chæ 6% doanh nghieäp phaûi chôø ñôïi treân
        treân heát. Ñoù laø thoâng ñieäp toâi mong
        muoán truyeàn taûi vôùi caùc baïn” - oâng                             moät thaùng cho vieäc coù ñuû giaáy pheùp ñeå hoaït ñoäng
                                                         vaø treân 80% doanh nghieäp ñaùnh giaù thuû tuïc nieâm
        Trump nhaán maïnh ñeán caùc thoûa thuaän song phöông, söï  Trao ñoåi vôùi Doanh Nhaân Saøi Goøn hoài ñaàu naêm nay,
        caân baèng thöông maïi giöõa caùc nöôùc.    oâng Tröông Ñình Hoøe - Toång thö kyù Hieäp hoäi Cheá bieán  yeát coâng khai, caùn boä am hieåu chuyeân moân, höôùng
                                                         daãn roõ raøng, thaân thieän trong giaûi quyeát ñaêng kyù
         Quan ñieåm baûo hoä thöông maïi, baûo hoä neàn saûn xuaát  vaø Xuaát khaåu Thuûy saûn Vieät Nam (VASEP) nhaán maïnh,
        noäi ñòa cuûa Myõ ñöôïc theå hieän roõ döôùi thôøi oâng Donald  naêm 2018, ngaønh thuûy saûn Vieät Nam vaãn seõ tieáp tuïc ñoái  hay thay ñoåi thuû tuïc ñaêng kyù doanh nghieäp. Theo
                                                         ñoù, caùn boä giaûi quyeát coâng vieäc hieäu quaû ñaït 75%,
        Trump. Trong thaùng 3/2018, haøng hoùa xuaát khaåu töø Vieät  dieän vôùi nhöõng thaùch thöùc maø tröôùc ñoù, VASEP ñaõ caûnh
        Nam ñaõ vöôùng phaûi moät soá raøo caûn töø phía Myõ. Theo ñoù  baùo. Ñöôïc bieát, ñôn vò naøy ñaõ döï baùo 7 thaùch thöùc cuûa  coù thaùi ñoä thaân thieän ñaït 70% vaø thôøi gian thöïc hieän
                                                         thuû tuïc haønh chính ñöôïc ruùt ngaén hôn so vôùi quy
        nhieàu nöôùc leân tieáng phaûn ñoái chính quyeàn Toång thoáng  DN xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam, trong ñoù coù vaán ñeà aùp
        Donald Trump thoâng qua vieäc aùp thueá 25% ñoái vôùi caùc loaïi  thueá choáng baùn phaù giaù (CBPG) vaø chöông trình thanh  ñònh ôû möùc 76%.
        theùp vaø 10% vôùi nhoâm nhaäp khaåu vaøo Myõ. Veà phía Vieät  tra caù da trôn. Ñaây vaãn laø raøo caûn thöông maïi vaø raøo caûn  u Nhaäp khaåu töø Haøn Quoác taêng gaàn 50%. Naêm
        Nam, Boä Coâng Thöông ñaõ ñeà nghò Myõ xem xeùt ñöa theùp  kyõ thuaät lôùn cho caù tra Vieät Nam taïi Myõ. Theo VASEP, vôùi  2017, kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa giöõa Vieät
        vaø nhoâm nhaäp khaåu töø Vieät Nam ra khoûi phaïm vi aùp thueá.  möùc thueá CBPG quaù cao, hieän nay chæ coøn vaøi DN baùm truï  Nam - Haøn Quoác ñaït 61,56 tyû USD, taêng 42,3% so vôùi
        Neáu aùp duïng, giaù theùp töø Vieät Nam seõ khoù caïnh tranh vôùi  ñöôïc thò tröôøng naøy. Tyû troïng kim ngaïch xuaát khaåu caù tra  2016, laø möùc taêng cao nhaát trong caùc naêm gaàn ñaây.
        theùp cuûa Myõ. Tuy löôïng saét theùp xuaát vaøo thò tröôøng Myõ  vaøo thò tröôøng Myõ ñaõ giaûm, töø 22,3% naêm 2016 xuoáng  Theo ñoù, Vieät Nam ñaõ xuaát khaåu sang thò tröôøng
        chæ chieám khoaûng 11% toång löôïng saét theùp xuaát khaåu cuûa  coøn 19% trong naêm 2017. Thoáng keâ cho thaáy, naêm ngoaùi  Haøn Quoác 14,82 tyû USD haøng hoùa, taêng 29,9% so vôùi
        Vieät Nam nhöng vieäc aùp duïng raøo caûn thöông maïi töø thò  kim ngaïch xuaát khaåu caù tra ñaït 1,78 tyû USD, taêng 4,3% so  naêm tröôùc, ngöôïc laïi, nhaäp khaåu haøng hoùa töø Haøn
        tröôøng naøy seõ taùc ñoäng chung ñeán toaøn ngaønh.  vôùi naêm 2016, Trung Quoác ñaõ vöôït Myõ ñeå trôû thaønh thò  Quoác ñaït 46,73 tyû USD, taêng 45,3%. Vieät Nam ñang
         Khoâng laâu sau maët haøng theùp, nhoâm, gaàn ñaây Boä  tröôøng chính nhaäp khaåu caù tra cuûa Vieät Nam.  thaäm huït thöông maïi 31,9 tyû USD vôùi Haøn Quoác, tyû
        Thöông maïi Myõ (DOC) ñaõ ra quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa  Cuõng nhö nhieàu maët haøng xuaát khaåu khaùc, ñeå traùnh  leä nhaäp sieâu laø 68%.
        kyø xem xeùt haønh chính laàn thöù 13 (POR 13, giai ñoaïn töø  phuï thuoäc quaù nhieàu vaøo thò tröôøng Myõ, nhieàu DN ñaõ  u Töø naêm 2021, coâng chöùc seõ ñöôïc traû löông
        1/8/2015 - 31/7/2016) thueá choáng baùn phaù giaù ñoái vôùi caù  chuyeån höôùng thò tröôøng muïc tieâu. Nhöng giaûi phaùp naøy  theo naêng löïc. Theo Ñeà aùn Caûi caùch tieàn löông
        tra phileâ ñoâng laïnh nhaäp khaåu töø Vieät Nam vôùi möùc thueá  chöa chaéc khaû thi vaø beàn vöõng trong tình traïng nhieàu  coù hieäu löïc vaøo naêm 2021, töø thôøi ñieåm naøy, caùn
        cao kyû luïc. Hai bò ñôn baét buoäc cuûa Vieät Nam trong ñôït  nöôùc cuõng ñang söû duïng caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå baûo  boä, coâng chöùc caû nöôùc seõ coù hai baûng löông, moät
        xem xeùt laàn naøy laø Cadovimex II Seafoods vaø Hoang Long  hoä neàn saûn xuaát trong nöôùc hoaëc aùp tieâu chuaån chaát  baûng löông daønh cho caùc chöùc danh vò trí, moät
        Seafoods chòu möùc thueá choáng baùn phaù giaù 7,74USD/ löôïng raát cao.             baûng daønh cho caùn boä laøm coâng vieäc thuaàn tuùy
        kg. Caùc doanh nghieäp (DN) coøn laïi chòu möùc thueá 3,78  OÂng Tröông Ñình Hoøe chia seû, caùc DN Vieät Nam xuaát  veà chuyeân moân. Caùn boä, coâng chöùc, ngöôøi lao
        USD/kg. Ñaây ñöôïc xem laø möùc thueá choáng baùn phaù giaù  khaåu sang thò tröôøng EU thöôøng khoâng vöôùng raøo caûn veà  ñoäng coù trình ñoä cao hôn, laøm vieäc hieäu quaû hôn
        aùp cho caù tra Vieät Nam cao nhaát töø tröôùc ñeán nay. Möùc  thueá CBPG maø laø yeâu caàu veà chaát löôïng, kieåm dòch. Naêm  thì löông cao hôn, ñieàu naøy khaéc phuïc baát caäp
        thueá 3,78USD/kg laø gaàn töông ñöông vôùi giaù caù tra ñang  2018, FTA Vieät Nam - EU döï kieán trieån khai seõ mang ñeán  trong chi traû löông theo baèng caáp. Ñeà aùn cuõng ñaët
        xuaát khaåu vaøo Myõ, vieäc aùp möùc thueá gaàn 8USD/kg caøng  cô hoäi cho nhieàu DN Vieät Nam, nhaát laø xuaát khaåu noâng  ra ñònh höôùng chi traû thu nhaäp caùn boä, coâng chöùc
        khoâng khaùch quan, mang tính baûo hoä quaù möùc. Boä Coâng  saûn, thuûy saûn nhöng cuõng gaëp nhöõng thaùch thöùc veà quy  theo thoâng leä quoác teá laø tyû troïng löông chieám
        Thöông ñeà nghò phía Myõ xem xeùt, ñieàu chænh laïi caùch xaùc  trình saûn xuaát vaø tieâu chuaån quoác teá. Song, neáu ñaõ ñöa  khoâng quaù 70% thu nhaäp vaø phuï caáp khoâng ñöôïc
        ñònh möùc thueá ñoái vôùi caùc coâng ty lieân quan cuûa Vieät  ñöôïc haøng hoùa vaøo nhöõng thò tröôøng khoù tính trong khoái  quaù 30%. Cuøng ñoù, thuû tröôûng cô quan, ñôn vò
        Nam treân nguyeân taéc khaùch quan, tuaân thuû quy ñònh cuûa  EU thì gaàn nhö DN ñaõ caàm chaéc “chieác veù” vaøo nhöõng thò  coù quyeàn chi 10% quyõ tieàn thöôûng traû theâm cho
        Toå chöùc Thöông maïi Theá giôùi (WTO), coâng baèng cho taát  tröôøng khaùc.           ngöôøi lao ñoäng hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï vaø
        caû caùc beân lieân quan.                              THIEÂN YEÁT  coù quyõ löông ñeå tuyeån duïng nhaân taøi.

        KEÂU GOÏI TÖ NHAÂN ÑAÀU TÖ METRO        NHAØ CAO TAÀNG PHAÛI MUA BAÛO HIEÅM       UBER CHIA TAY KHAÙCH HAØNG VIEÄT NAM
         UBND TP.HCM ñaõ ñoàng yù chuû tröông môøi goïi roäng  CHAÙY NOÅ                Töø ngaøy 8/4, khaùch haøng Uber taïi Vieät Nam seõ chuyeån
        raõi, coâng khai caùc nhaø ñaàu tö nghieân cöùu, laäp ñeà aùn xaây  Chính phuû vöøa ban haønh Nghò ñònh soá 23/2018/ sang duøng app cuûa Grab sau khi Uber Technologies xaùc
        döïng tuyeán Metro soá 5 theo hình thöùc hôïp taùc coâng -  NÑ-CP quy ñònh veà baûo hieåm chaùy, noå baét buoäc, theo  nhaän vieäc baùn maûng kinh doanh taïi Ñoâng Nam AÙ cho
        tö (PPP). Sau khi caùc baùo caùo nghieân cöùu khaû thi ñöôïc  ñoù, töø 15/4/2018 taát caû chung cö, khaùch saïn, nhaø khaùch,  Grab, trong ñoù coù thò tröôøng Vieät Nam. Taïi Vieät Nam, caû
        duyeät, UBND Thaønh phoá seõ toå chöùc ñaáu thaàu ñeå löïa choïn  nhaø nghæ töø 5 taàng trôû leân ñeàu phaûi mua baûo hieåm chaùy,  Grab laãn Uber ñeàu theo ñuoåi nhöõng vuï kieän phaùp lyù,
        nhaø ñaàu tö thöïc hieän döï aùn. Tuyeán metro soá 5 ñoaïn töø  noå baét buoäc. Doanh nghieäp baûo hieåm khoâng coù traùch  trong khi Uber ñeo ñuoåi vuï kieän vôùi Cuïc Thueá TP.HCM
        nhaø ga Ñaïi hoïc Y Döôïc ñeán nhaø ga beán xe Caàn Giuoäc hieän  nhieäm boài thöôøng trong tröôøng hôïp bò thieân tai hay thieät  lieân quan ñeán soá tieàn truy thu hôn 68 tyû ñoàng, thì Grab bò
        nay chöa coù nhaø ñaàu tö nghieân cöùu neân chöa xaùc ñònh  haïi do bieán coá chính trò, an ninh gaây ra, taøi saûn bò ñoát chaùy,  Vinasun ñöa ra toøa ñoøi boài thöôøng thieät khoaûn lôïi nhuaän
        ñöôïc döï kieán nguoàn voán ñaàu tö, nhö döï kieán khoaûng gaàn  taøi saûn mua baûo hieåm bò seùt ñaùnh tröïc tieáp; chaùy noå do  bò suït giaûm hôn 40 tyû ñoàng maø theo Vinasun laø do Grab
        100.000 tyû ñoàng.               coá yù gaây ra.                 kinh doanh traùi phaùp luaät taïi Vieät Nam gaây ra.
                            Q.D                       N.B                       K.T

        Soá 481 BOÄ MÔÙI (731)   28/3 - 3/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11