Page 7 - DNSG Tuần Số 481(28.3 -3.4.2018)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                                                         Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn
                 Xuác tiïën àêìu tû phaãi àuáng àõa chó                      ñoaït giaûi bìa baùo Teát ñeïp

                                                          Hoäi Baùo toaøn quoác naêm 2018 do Hoäi Nhaø
                                                        baùo Vieät Nam phoái hôïp vôùi Ban Tuyeân giaùo
                   * Hieäp ñònh Ñoái taùc toaøn dieän  phaûi thay ñoåi cô baûn veà luaät phaùp, thöïc  Trung öông, Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng, Boä
                  vaø tieán boä xuyeân Thaùi Bình Döông  thi luaät phaùp cho ñeán ñieàu haønh caùc lónh  Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch toå chöùc dieãn ra töø
                  (CPTPP) vöøa ñöôïc kyù, ñaõ coù nhieàu döï  vöïc lieân quan ñeán sôû höõu trí tueä. 16 - 18/3/2018.
                  baùo laïc quan veà moâi tröôøng ñaàu tö taïi                  Trong khuoân khoå Hoäi Baùo toaøn quoác 2018,
                  Vieät Nam. OÂng nhaän xeùt theá naøo veà  * OÂng bình luaän theá naøo veà khaû  Ban toå chöùc ñaõ trao 50 giaûi thöôûng, goàm 15 giaûi
        Nöôùc ta phaûi   ñieàu naøy?             naêng Vieät Nam gia taêng nguoàn voán  cho Gian tröng baøy aán töôïng, ñaëc saéc, 15 giaûi
                                                                      Bìa baùo Teát
                                    ñaàu tö nöôùc ngoaøi khi CPTPP coù hieäu
                   - Ñoù laø tin toát, nhöng coù moät soá ñieåm
        thay ñoåi      caàn löu yù. Neáu khoâng coù gì thay ñoåi, CPTPP  löïc thi haønh?                   ñeïp, 10 giaûi
        cô baûn ñònh    seõ ñöôïc thöïc thi vaøo ñaàu naêm 2019. Nhö  - Naêm 2017 voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi          Giao dieän ñeïp
                                                                      daønh cho baùo
        höôùng thu     vaäy, töø nay ñeán ñoù chæ coøn 10 thaùng. Ñoù  thöïc hieän laø 17,5 tyû USD, töùc 25% toång      ñieän töû dòp
                  laø chöa keå vieäc Vieät Nam cuõng seõ kyù Hieäp
        huùt ñaàu tö    ñònh Thöông maïi töï do Vieät Nam - Lieân  voán ñaàu tö xaõ hoäi. Vieäc taêng theâm 10%,        Teát Maäu tuaát;
                                    khoaûng 18 - 19 tyû USD voán FDI cho naêm
                                                                      10 giaûi Format
        nöôùc ngoaøi,    minh Chaâu AÂu (EVFTA) - moät FTA theá heä  2018 laø khoâng ñaùng lo ngaïi. Vaán ñeà naèm       chöông trình
        ñaëc bieät laø   môùi. Ñieàu ñaùng noùi laø ñeán nay vaãn khoâng  ôû chaát, duø khoâng phaûi lo veà löôïng. Chính    truyeàn hình
                  coù ñoäng thaùi naøo giuùp caùc ñòa phöông,
                                    phuû seõ ban haønh nghò quyeát veà naâng cao
                                                                      aán töôïng dòp
        chaát löôïng    doanh nghieäp hieåu veà hai hieäp ñònh naøy,  naêng löïc tieáp caän caùch maïng 4.0 trong       Teát Maäu tuaát.
        FDI - Chuû     nhaát laø nhöõng khaùc bieät so vôùi caùc FTA maø  naêm 2018. Toâi nghó, coù theå chöa thöïc      Baùo  Doanh
                  Vieät Nam ñaõ tham gia.
                                    hieän treân caû nöôùc, nhöng ít nhaát Haø Noäi
                                                                      Nhaân Saøi Goøn
        tòch Hieäp       Nöôùc ta ñaõ coù baøi hoïc gia nhaäp WTO.  vaø TP. HCM, hai ñòa phöông coù ñieàu kieän       ñöôïc trao giaûi
        hoäi Doanh     Chính phuû caàn ruùt kinh nghieäm ñeå ñieàu  toát nhaát phaûi coù keá hoaïch thu huùt ñaàu       C: giaûi Bìa baùo
                  haønh vieäc gia nhaäp vaø thöïc thi CPTPP.
                                    tö theo höôùng tieáp caän coâng nghieäp
                                                                      Teát ñeïp.
        nghieäp ñaàu    Vieät Nam gia nhaäp WTO vaøo ñaàu naêm  4.0. Hieän, Haø Noäi vaø TP.HCM chöa tieáp
        tö nöôùc      2007, nhöng coâng taùc chuaån bò ñöôïc  caän ñöôïc nguoàn ñaàu tö vaøo coâng ngheä  GELEXIMCO VAØ ÑOÁI TAÙC
                  thöïc hieän roát raùo töø naêm 2005. Hai ñôn
                                    töông lai, nhö Big Data, trí tueä nhaân taïo
        ngoaøi,       vò laø UÛy ban Ñieàu haønh WTO, UÛy ban Hoäi  vaø caùc ngaønh coâng nghieäp töï ñoäng hoùa.  TRUNG QUOÁC MUOÁN TRIEÅN KHAI
                                     Theá nhöng, caùch xuùc tieán ñaàu tö cuûa
        GS-TS.       nhaäp kinh teá quoác teá vaø moät toå tö vaán  nöôùc ta ñaõ laïc haäu. Chaúng haïn, Haø Noäi  HAI DÖÏ AÙN NHIEÄT ÑIEÄN
                  caáp cao, trong ñoù coù oâng Tröông Ñình
        Nguyeãn Maïi    Tuyeån vaø toâi, ñöôïc thaønh laäp ñeå trieån khai  toå chöùc moät dieãn ñaøn xuùc tieán ñaàu tö taïi  Boä Coâng Thöông vöøa coù vaên baûn
        khuyeán caùo.    chöông trình thöïc hieän WTO, do nöôùc  Tokyo, Nhaät Baûn, môøi haøng traêm khaùch,  laáy yù kieán veà vieäc lieân danh Taäp ñoaøn
                                                       Geleximco - Coâng ty TNHH Hong Kong
                  ngoaøi taøi trôï. Chuùng toâi ñaõ ñeán caùc tænh,
                                    nhöng khoâng phaûi caùc CEO, haàu heát ôû
                  thaønh phoá ñeå noùi veà WTO, ñeå höôùng daãn  caáp chuyeân vieân. Ñaïi bieåu tôùi döï, nghe  United (HUI) ñeà xuaát tham gia ñaàu tö
                  thi haønh WTO taïi Haø Noäi, TP.HCM vaø caùc  phaùt bieåu, coi nhö ñaõ xuùc tieán ñaàu tö  xaây döïng nhaø maùy nhieät ñieän Quyønh
                  tænh, thaønh phoá khaùc. Sau caû thaùng ñi vaø  thaønh coâng. Caùch laøm naøy khoâng mang  Laäp 1 vaø Quaûng Traïch 2 theo hình thöùc
                  noùi, chuùng toâi thaáy ngöôøi ta khoâng bieát  laïi hieäu quaû, thaäm chí gaây laõng phí lôùn  PPP (ñoái taùc coâng - tö) vôùi möùc ñaàu tö
                  nhieàu veà WTO.           veà taøi chính.            hôn 5 tyû USD. Vôùi Quyønh Laäp 1, hieän do Taäp ñoaøn
                   CPTPP yeâu caàu raát cao veà tính coâng                 Than vaø Khoaùng saûn Vieät Nam (TKV) laøm chuû ñaàu
                  khai, minh baïch vaø oån ñònh veà luaät phaùp,  * Theo oâng thì Vieät Nam phaûi laøm  tö, Geleximco ñeà xuaát lieân danh Geleximco - HUI sôû
                  trong khi ñaây laø nhöôïc ñieåm raát lôùn hieän  gì nöõa ñeå thu huùt FDI coâng ngheä cao? höõu 75% coå phaàn, 25% coøn laïi thuoäc TKV. Nhieät ñieän
                  nay cuûa nöôùc ta. Neáu trong 10 thaùng tôùi,               Quaûng Traïch 2 do Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam (EVN)
                  nöôùc ta khoâng thay ñoåi ñöôïc nhöõng nhöôïc  - Nöôùc ta phaûi thay ñoåi caùch tieáp  laøm chuû ñaàu tö, ñôn vò naøy ñeà xuaát naém 100% coå
                  ñieåm naøy thì seõ raát khoù ñaùp öùng ñöôïc caùc  caän ñoái taùc coù theå ñaàu tö vaø nhöõng thay  phaàn. Phöông aùn taøi chính maø Geleximco vaø ñoái taùc
                  cam keát cuûa CPTPP. Chaúng haïn, hieäp ñònh  ñoåi caên baûn aáy caàn baét ñaàu töø Haø Noäi  ñöa ra töông öùng 20% voán chuû sôû höõu vaø 80% voán
                  naøy yeâu caàu quyeàn lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng  vaø TP.HCM. Thu huùt ñaàu tö theo höôùng  vay töø caùc ngaân haøng ôû Trung Quoác.
                  phaûi ñöôïc baûo ñaûm ôû möùc cao hôn so vôùi  coâng nghieäp 4.0, hai thaønh phoá lôùn naøy           P.L
                  caùc FTA maø nöôùc ta ñaõ kyù, ñaëc bieät laø cam  phaûi thay ñoåi tröôùc heát laø danh muïc keâu  THU HOÀI DÖÏ AÙN
                  keát coù coâng ñoaøn ñoäc laäp ñaïi dieän cho  goïi ñaàu tö, loaïi boû nhöõng lónh vöïc doanh  CAÛNG BIEÅN CAÙI MEÙp HAÏ
                  ngöôøi lao ñoäng. Duø khoâng mong muoán  nghieäp trong nöôùc coù theå laøm ñöôïc.
                  nhöng thöïc teá ñang ñoøi hoûi phaûi thay ñoåi  Danh muïc thu huùt ñaàu tö môùi chæ löïa  Ñöôïc chaáp thuaän chuû tröông
                  heä thoáng Toång Lieân ñoaøn Lao ñoäng Vieät  choïn coâng ngheä coâng nghieäp töông lai  ñaàu tö töø naêm 2006 nhöng sau
                  Nam, cuõng nhö caùc toå chöùc thanh nieân,  thích öùng vôùi coâng nghieäp 4.0 maø baûn  12 naêm, caûng toång hôïp vaø con-
                  phuï nöõ... Seõ khoâng ñaûm baûo ñöôïc caùc cam  thaân caùc doanh nghieäp trong nöôùc, keå  tainer Caùi Meùp Haï taïi huyeän Taân
                  keát neáu nöôùc ta vaãn giöõ tö duy veà caùc toå  caû caùc taäp ñoaøn truyeàn thoâng lôùn nhaát,  Thaønh, Baø Ròa - Vuõng Taøu vaãn chöa
                  chöùc ñoaøn theå nhö hieän nay. Noäi dung caùc  coâng ngheä thoâng tin lôùn nhaát khoâng  ñöôïc trieån khai. Döï aùn do Coâng ty
                  cam keát nhaèm baûo veä ngöôøi lao ñoäng, nhö  laøm ñöôïc. Keá ñeán, phaûi choïn nhöõng taäp  CP Ñoùng taøu vaø Dòch vuï daàu khí
                  ngöôøi lao ñoäng coù quyeàn laøm vieäc vôùi giôùi  ñoaøn lôùn treân theá giôùi, tìm hieåu chieán  Vuõng Taøu laøm chuû ñaàu tö, söû duïng 86,6ha ñaát. Vieäc
                  chuû, coù quyeàn tranh ñaáu ñeán möùc coù theå  löôïc kinh doanh cuûa hoï vaø xem xeùt khaû  boài thöôøng giaûi phoùng maët baèng cho döï aùn ñaõ hoaøn
                  ñöa ra toøa aùn nhöõng vi phaïm luaät phaùp veà  naêng ñaàu tö vaøo Vieät Nam cuûa caùc taäp  thaønh töø naêm 2011 nhöng nhaø ñaàu tö chöa thöïc hieän
                  lao ñoäng.             ñoaøn naøy. Loaïi boû khoûi danh muïc nhöõng  caùc thuû tuïc ñaàu tö, ñoàng thôøi chöa goùp ñuû voán theo
                   Moät ñieåm nöõa, ngay caû khi noäi dung veà  taäp ñoaøn khoâng coù chieán löôïc ñaàu tö  quy ñònh vaø chöa thöïc hieän nghóa vuï taøi chính veà ñaát
                  sôû höõu trí tueä taïm gaùc laïi, nhöng khoâng vì  vaøo Vieät Nam. Ñieàu ñoù coù nghóa, nöôùc ta  ñai, khoâng ñöa ñaát vaøo söû duïng sau hôn 5 naêm keå töø
                  theá maø nöôùc ta boû qua vaán ñeà naøy vôùi khaû  phaûi xuùc tieán ñaàu tö coù ñòa chæ. ngaøy giao ñaát thöïc ñòa.Vì theá, UBND tænh Baø Ròa - Vuõng
                  naêng Myõ tham gia CPTPP. Vieät Nam laø nöôùc               Taøu vöøa baùo caùo Thuû töôùng thu hoài giaáy chöùng nhaän
                  bò ñaùnh giaù thaáp veà sôû höõu trí tueä, nhaát laø  * Caûm ôn oâng!   ñaàu tö döï aùn naøy.
                  naïn aên caép baûn quyeàn, neân coù nhieàu vieäc                                 H.L
                  phaûi laøm trong 10 thaùng tôùi. Nöôùc ta vaãn  Thanh huyeàn thöïc hieän THACO KHAÙNH THAØNH NHAØ MAÙY
                                                       OÂ TOÂ MAZDA
                                                        Coâng ty CP OÂ toâ Tröôøng Haûi
      CHOÁT THIEÁT KEÁ NHAØ GA CAÛNG HAØNG KHOÂNG QUOÁC TEÁ LONG THAØNH                 (Thaco) vöøa ñöa vaøo hoaït ñoäng
                                                       nhaø maùy saûn xuaát xe du lòch
       Boä Giao thoâng - Vaän taûi vöøa coù vaên baûn göûi Toång coâng  haønh khaùch cuøng      Mazda, taïi Khu kinh teá môû Chu
      ty Caûng Haøng khoâng Vieät Nam (ACV) thoáng nhaát choïn  caùc haïng muïc             Lai (Quaûng Nam) vôùi soá voán ñaàu
      phöông aùn LT-03 cuûa Coâng ty Heerim Architects and Plan- phuï trôï ñoàng boä          tö 12.000 tyû ñoàng. Sau moät naêm
      ners Co., Ltd (Haøn Quoác) laø phöông aùn thieát keá nhaø ga haønh  vôùi coâng suaát 25      xaây döïng vaø laép ñaët thieát bò, nhaø
      khaùch Caûng Haøng khoâng quoác teá (CHKQT) Long Thaønh ñeå  trieäu khaùch/naêm          maùy Thaco Mazda hoaøn thaønh giai ñoaïn 1 vôùi coâng
      trieån khai caùc böôùc tieáp theo. CHKQT Long Thaønh laø coâng  vaø 1,2 trieäu taán        suaát 50.000 xe/naêm. Vieäc ñaàu tö nhaø maùy môùi ñònh
      trình ñaëc bieät quan troïng caáp quoác gia, vôùi toång coâng suaát  haøng hoùa/naêm.       vò laø nhaø maùy saûn xuaát xe du lòch Mazda hieän ñaïi nhaát
      100 trieäu haønh khaùch/naêm vaø 5 trieäu taán haøng hoùa/naêm,  Döï kieán Caûng         khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, töông ñöông nhaø maùy Mazda
      tieáp nhaän ñöôïc maùy bay A380-800 hoaëc töông ñöông. Giai  ñöa vaøo khai thaùc chaäm nhaát naêm 2025. taïi Nhaät Baûn.
      ñoaïn 1 cuûa döï aùn seõ ñaàu tö 1 ñöôøng caát haï caùnh, 1 nhaø ga             Q.A                     H.N

                                                              Soá 481 BOÄ MÔÙI (731)   28/3 - 3/4/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12