Page 8 - DNSG Tuần Số 481(28.3 -3.4.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên        Thòt gia suùc, gia caàm giaù reû töø nöôùc ngoaøi
        ñang traøn vaøo thò tröôøng coù nguy cô ñeø
        beïp ngaønh chaên nuoâi cuûa Vieät Nam. Caùc
        doanh nghieäp noäi ñòa muoán naâng cao khaû
        naêng caïnh tranh saûn phaåm phaûi taùi caáu
        truùc töø con gioáng, thöùc aên ñeán quy trình
        chaên nuoâi, baùn saûn phaåm.


        NGaøNh chaêN Nuoâi
        Vûúåt qua nöîi lo
        caånh tranh          An Phöông
          heo thoáng keâ cuûa Toång cuïc Haûi  kieåm soaùt chaët cheõ, 100% maãu ñeàu  Chuoãi chaên nuoâi kheùp kín coù theå  Ñeå caïnh tranh thaéng lôïi, Coâng ty
          quan, naêm 2017, Vieät Nam ñaõ chi  ñöôïc kieåm tra. Vôùi thòt boø Myõ, hieän Cuïc  thaáy qua caùch Coâng ty CP Chaên nuoâi CP  TNHH Bel Gaø, Coâng ty TNHH De Heus vaø
        Tgaàn 527 trieäu USD nhaäp khaåu thòt  Thuù y chöa phaùt hieän coù loâ haøng naøo  Vieät Nam ñang laøm. Trong ngaønh chaên  Coâng ty TNHH San Haø ñaõ baét tay nhau
        gia suùc, gia caàm töø nöôùc ngoaøi.  caän hay heát haïn söû duïng ñöôïc nhaäp vaøo  nuoâi, giaù thaønh thöùc aên chieám tôùi 65  taïo thaønh chuoãi chaên nuoâi gaø coâng
           Traøn ngaäp thòt reû     Vieät Nam.             - 70%, neân ngay khi ñaët chaân vaøo Vieät  nghieäp kheùp kín töø con gioáng ñeán tieâu
                                                              thuï saûn phaåm. Trong chuoãi lieân keát, moãi
                                            Nam, CP ñaàu tö maïnh vaøo saûn xuaát thöùc
         Chi tieát hôn, Toång cuïc Haûi quan cho  Tìm choã ñöùng       aên vaø ñaùnh chieám thò phaàn naøy tröôùc.  doanh nghieâp ñaûm nhaän caùc coâng ñoaïn
        bieát, trong naêm 2017, giaù trò kim ngaïch  Hieän nay, thòt gia suùc, gia caàm nhaäp  Sau khi coù tieàm löïc maïnh, CP Vieät Nam  theo theá maïnh rieâng, nhö De Heus cung
        nhaäp khaåu thòt heo laø 11 trieäu USD, thòt  khaåu vaãn chòu thueá nhöng ñaõ gaây söùc  xaây döïng haøng loaït traïi gaø gioáng, tieáp  caáp thöùc aên, Bel Gaø chòu traùch nhieäm
        gaø laø 75,7 trieäu USD, nhieàu nhaát laø traâu boø  eùp raát lôùn leân ngaønh chaên nuoâi cuûa Vieät  ñeán laø phaùt trieån ñaøn gaø thòt. CP Vieät  cung caáp con gioáng chaát löôïng cao cho
        soáng vaø thòt traâu boø vôùi hôn 415 trieäu USD. Nam. Saép tôùi, khi thöïc hieän ñaày ñuû caùc  Nam ñaõ xaây döïng heä thoáng phaân phoái  caùc trang traïi, San Haø tieâu thuï toaøn boä
         Chính yeáu toá giaù reû ñaõ thuùc ñaåy vieäc  FTA maø Vieät Nam ñaõ kyù keát vôùi caùc nöôùc  traûi roäng nhieàu tænh, thaønh, baèng hình  soá löôïng gaø chaên nuoâi. Caùch laøm naøy
        nhaäp khaåu caùc loaïi thòt. Chaúng haïn, moãi  thì thueá suaát nhaäp khaåu caùc loaïi thòt naøy  thöùc môû cöûa haøng baùn tröïc tieáp caùc  ñaõ ñaûm baûo gaø coâng nghieäp coù möùc giaù
        kg thòt heo nhaäp khaåu coù giaù 1,2USD, töùc  seõ veà 0% thì caùc doanh nghieäp chaên nuoâi  saûn phaåm. Nhôø theá maø doanh nghieäp  thaønh hôïp lyù, caïnh tranh soøng phaúng vôùi
        khoaûng 27.000ñ/kg. Trong khi ñoù, taïi thò  trong nöôùc caøng chòu aùp löïc caïnh tranh  naøy chieám ñeán 40% thò phaàn gaø coâng  gaø nhaäp khaåu.
        tröôøng noäi ñòa, giaù heo hôi chöa pha loùc  raát lôùn.        nghieäp taïi Vieät Nam.        Maëc duø thòt heo ngoaïi giaù reû traøn vaøo
        ñaõ laø 25.000 - 26.000ñ/kg.      Theo oâng Nguyeãn Ñaêng Vang - Chuû  Do ñaàu tö kheùp kín vôùi quy moâ lôùn  thò tröôøng Vieät Nam nhöng Vissan vaãn
         Töông töï, thòt boø nhaäp khaåu töø UÙc  tòch Hieäp hoäi Chaên nuoâi Vieät Nam, giaûi  neân saûn phaåm chaên nuoâi cuûa CP ñaït  phaùt trieån toát. Nguyeân nhaân laø doanh
        ñang ñöôïc baùn treân thò tröôøng vôùi giaù  phaùp toát nhaát ñeå ngaønh chaên nuoâi Vieät  ñöôïc möùc giaù hôïp lyù. Caùch chaên nuoâi cuûa  nghieäp naøy kheùp kín chuoãi lieân keát töø
        baùn buoân baép boø theo thuøng 20kg coù giaù  Nam caïnh tranh ñöôïc vôùi thòt gia suùc, gia  CP chuû yeáu laø hôïp taùc gia coâng vôùi caùc  vuøng nuoâi ñeán tieâu thuï, kieåm soaùt toát
        60.000ñ/kg, giaù mua nguyeân thuøng naïc  caàm nhaäp ngoaïi vôùi giaù reû laø phaûi xaây  trang traïi. CP hoã trôï kyõ thuaät, cung caáp  chaát löôïng, chi phí, töø ñoù giaûm giaù thaønh.
        vai boø giaù 70.000ñ/kg, ñuoâi boø 90.000ñ/ döïng chuoãi chaên nuoâi kheùp kín töø cung  con gioáng, thöùc aên vaø tieâu thuï saûn phaåm  Keát quaû laø trong naêm 2017, Vissan ñaït
        kg; thòt boø ba chæ cuûa Myõ 120.000ñ/kg.  caáp thöùc aên, con gioáng, trang traïi, nhaø  theo hình thöùc ñoâi beân cuøng coù lôïi. Vì theá  doanh thu vaø lôïi nhuaän sau thueá laàn löôït
        Nhöng giaù leû ñeán tay ngöôøi tieâu duøng  maùy cheá bieán vaø maïng löôùi phaân phoái. CP khoâng heà e ngaïi thòt gaø nhaäp khaåu. 3.878 tyû ñoàng vaø 130 tyû ñoàng.
        thì baép ñuøi boø laø 200.000ñ/kg, naïc vai boø
        170.000ñ/kg, ba chæ boø Myõ laø 165.000ñ/
        kg... Trong khi caùc loaïi thòt boø trong nöôùc
        giaù bình quaân laø 250.000ñ/kg.         NaêNG löôïNG saïch
         Thòt gaø nhaäp khaåu töø Myõ, Brazil, Haøn
        Quoác coù thôøi ñieåm giaù chæ 0,88USD/kg,
        töông ñöông 20.000ñ/kg.              Lûåa choån naâo cho Viïåt Nam?
         OÂng Leâ Baù Lòch - Chuû tòch Hieäp hoäi
        Thöùc aên chaên nuoâi Vieät Nam phaân tích,
        neáu boû qua chuyeän baùn phaù giaù thì caùc   Duø ñöôïc ñaùnh giaù laø quoác gia coù tieàm naêng lôùn veà naêng löôïng maët trôøi
        loaïi thòt nhaäp khaåu coù giaù reû laø do xu
        höôùng tieâu duøng cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi    vaø naêng löôïng gioù, tuy nhieân, baùo caùo veà giaùm saùt heä thoáng nhaø maùy
        ñoái vôùi moät soá loaïi thòt coù söï khaùc bieät so  nhieät ñieän than toaøn caàu 2018 cho thaáy, Vieät Nam tieáp tuïc laø moät
        vôùi ngöôøi Vieät Nam. Chaúng haïn, ngöôøi Myõ
        chæ aên öùc gaø coù giaù cao, coøn ñuøi vaø caùnh  trong 12 “ñieåm noùng” veà nhieät ñieän than treân theá giôùi.
        ñöôïc xem laø phuï phaåm. Hoaëc gaø nhaäp töø
        Haøn Quoác voán laø gaø ñeû tröùng ñaõ khai thaùc   Leâ Quyønh
        heát voøng ñôøi, neân ñöôïc baùn raát reû. Hoaëc
        thòt boø ba chæ hay naïc vai laø nhöõng saûn      aäp nhaät töø Heä thoáng giaùm saùt nhaø maùy ñieän than  con soá naøy seõ taêng theâm 315.580MW. Döï baùo naêm 2022,
        phaåm khoâng ñöôïc öa chuoäng vôùi ngöôøi        toaøn caàu môùi ñöôïc coâng boá ngaøy 22/3/2018 cho  soá nhaø maùy cuõ bò ñoùng cöûa seõ vöôït soá löôïng nhaø maùy
        tieâu duøng nhieàu nöôùc phöông Taây.       Cthaáy, caùc chæ soá veà taêng coâng suaát than, goàm caùc  môùi vaän haønh. Ñeán luùc ñoù, phaùt trieån ñieän than toaøn caàu
         Tuy nhieân, ñieàu quan troïng nhaát ñeå coù   giai ñoaïn quy hoaïch, khôûi coâng xaây döïng vaø hoaøn thaønh  baét ñaàu ñi xuoáng.
        giaù thaønh reû, thì ôû caùc nöôùc, ngaønh chaên  tieáp tuïc giaûm maïnh trong naêm 2017. Söï suït giaûm naøy  Taïi Trung Quoác, giai ñoaïn 2016 - 2017, haøng traêm
        nuoâi vaø cheá bieán thòt gia suùc, gia caàm ñaõ  chuû yeáu do Trung Quoác ban haønh caùc chính saùch thaét  döï aùn bò ñình chæ, chieám khoaûng 444GW coâng suaát ñieän
        laø moät ngaønh coâng nghieäp ñöôïc chuyeân    chaët, AÁn Ñoä caét giaûm taøi chính vaø hoã trôï veà chính saùch  than cuûa caùc döï aùn ôû caùc giai ñoaïn phaùt trieån (trong
        moân hoùa vaø töï ñoäng hoùa raát cao. Ngaønh   cho than. Toác ñoä môû roäng coâng suaát môùi ôû caùc quoác gia  toång 692GW coâng suaát ñieän than ñaõ caáp pheùp, gaáp
        chaên nuoâi ñöôïc ñaàu tö theo chuoãi giaù    khaùc treân theá giôùi cuõng chaäm laïi, töø 22 - 29% so vôùi naêm  hai laàn toång coâng suaát coøn laïi cuûa theá giôùi). Maëc duø
        trò töø thöùc aên ñeán con gioáng, kieåm soaùt  tröôùc, vaø 41 - 73% so vôùi hai naêm tröôùc.  söï phaùt trieån ñieän than taïm thôøi chöõng laïi, quoác gia
        toát dòch beänh. Taïi Vieät Nam, haàu heát saûn                          naøy vaãn tieáp tuïc daãn ñaàu theá giôùi veà coâng suaát ñieän
        phaåm ñaàu vaøo ñeàu phaûi nhaäp khaåu, töø          Giaûm nhieät ñieän than       than, vôùi 116GW coâng suaát giai ñoaïn tieàn xaây döïng vaø
        gioáng, thöùc aên chaên nuoâi ñeán thuoác thuù    Xu höôùng ñoùng cöûa caùc nhaø maùy nhieät ñieän than  95GW ñang xaây döïng. Phaân tích cuûa Greenpeace vaø
        y, khieán giaù thaønh vaät nuoâi bò ñaåy leân cao. cuõ treân toaøn caàu cuõng taêng maïnh, vôùi toång coâng suaát  Carbon Tracker, caùc nhaø maùy ñieän than ñang vaän haønh
         OÂng Ñaøm Xuaân Thaønh - Phoù cuïc       khoaûng 206.000MW (2009-2017). Theo thoáng keâ, hieän coù  cuûa Trung Quoác ñaõ vöôït quaù nhu caàu ñieän trong nöôùc,
        tröôûng Cuïc Thuù y - Boä Noâng nghieäp vaø    290.130MW coâng suaát cuûa caùc nhaø maùy ñieän than ñaõ vaän  vì vaäy vieäc phaùt trieån caùc nhaø maùy môùi seõ gaây laõng phí
        Phaùt trieån noâng thoân cho bieát, thòt boø   haønh quaù tuoåi thoï trung bình (39 naêm), vaø vaøo naêm 2030  haøng tyû USD tieàn voán.
        UÙc, Myõ nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam ñöôïc

        Soá 481 BOÄ MÔÙI (731)   28/3 - 3/4/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13