Page 9 - DNSG Tuần Số 481(28.3 -3.4.2018)
P. 9

9
    Chieám ñeán 70% daân soá,
    thò tröôøng roäng lôùn ôû noâng   Gêåp ghïình
    thoân mang laïi nhieàu cô hoäi
    cho doanh nghieäp (DN).       haâng Viïåt vïì nöng thön
    Tuy nhieân, moät soá DN vì

    chöa hieåu heát thò tröôøng
    naøy, laïi coù nhöõng kieåu laøm   moãi moät tænh coù ít nhaát 3.000 khaùch haøng  FDI khieán ngöôøi tieâu duøng khu vöïc noâng  Duõng - Giaùm ñoác Boä phaän dòch vuï ño löôøng
    aên khoâng trung thöïc neân     tieàm naêng thì soá khaùch haøng caàn khai thaùc  thoân söû duïng saûn phaåm ngoaïi nhaäp taêng  baùn leû Nielsen Vieät Nam cho bieát, moät soá
    doanh thu khoâng ñaùng keå.     khoâng bieát bao nhieâu maø keå. Ñoù laø chöa keå  leân. Beân caïnh ñoù, caùc DN coù uy tín treân thò  khu vöïc noâng thoân nhieàu trieån voïng hôn
                                         tröôøng coøn phaûi ñoái dieän vôùi möùc ñoä ruûi
                                                           caùc khu vöïc khaùc, do ñoù, vieäc xaùc ñònh khu
                      daân soá ngaøy caøng taêng, vì theá coù raát nhieàu
                      cô hoäi ñeå DN khai thaùc.      ro nhieàu hôn bôûi naïn haøng gian, haøng giaû.  vöïc tieàm naêng laø raát quan troïng ñeå DN toái
                                         “Khoâng chæ laø vieäc rieâng leû cuûa töøng DN,  ña hoùa nguoàn löïc ñaàu tö. Beân caïnh ñoù, ñeå
      MINH HAØO               Suy giaûm nieàm tin      töøng vuï vieäc maø coøn laø traùch nhieäm cuûa  thaønh coâng, caùc nhaø saûn xuaát caàn phaûi hieåu
                        Tieàm naêng laø vaäy nhöng khai thaùc thò  caùc cô quan quaûn lyù. Khi nieàm tin vaøo uy  bieát veà ngöôøi tieâu duøng taïi khu vöïc noâng
         Taêng tröôûng       tröôøng noâng thoân laïi khoâng deã. Keát quaû  tín cuûa haøng Vieät bò xoùi moøn seõ taïo theâm  thoân. Hieän nay, ngöôøi tieâu duøng ôû noâng
     Soá lieäu töø moät coâng ty nghieân cöùu thò  khaûo saùt cuûa Hoäi Doanh nghieäp haøng Vieät  loã hoång cho haøng ngoaïi xaâm nhaäp” - oâng  thoân daàn laøm quen vôùi cuoäc soáng thaønh thò
    tröôøng cho thaáy, ngöôøi daân khu vöïc noâng  Nam chaát löôïng cao môùi ñaây cho thaáy, tyû  Nguyeãn Vaên Phöông - Phuï traùch ñieàu tra  nhôø vaøo söï phoå bieán cuûa coâng ngheä vaø söï
    thoân ñang coù nhu caàu mua saém gaáp ba laàn  leä ngöôøi tieâu duøng öa thích vaø thöôøng mua  cuûa Hoäi Doanh nghieäp haøng Vieät Nam  hoaøn thieän daàn cô sôû haï taàng.
    so vôùi thaønh thò. Khu vöïc noâng thoân tieáp tuïc  saûn phaåm noäi ñòa laàn löôït laø 51% vaø 60%.  chaát löôïng cao nhaän ñònh.  Duø coù nhöõng trôû ngaïi nhöng caùc DN
    laø nguoàn taêng tröôûng môùi cho caùc nhaø saûn  Ñaây laø tín hieäu ñaùng ngaïi vì ñaõ giaûm laàn löôït  Ngoaøi nhöõng yeáu toá treân, caùc DN Vieät  cho raèng, ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån trong ñieàu
    xuaát. Theo baùo caùo vöøa ñöôïc coâng boá cuûa  27 ñieåm phaàn traêm vaø 32 ñieåm phaàn traêm  Nam coøn phaûi ñoái dieän vôùi nhöõng thaùch  kieän nhö hieän nay khoâng gì khaùc hôn laø phaûi
    Nielsen Vieät Nam, söï taêng tröôûng cuûa thò  so vôùi naêm 2017. Moät trong nhöõng nguyeân  thöùc veà taøi chính. Bôûi vuøng noâng thoân laø  khai phaù cho ñöôïc thò tröôøng noâng thoân.
    tröôøng haøng tieâu duøng nhanh (FMCG) trong  nhaân daãn ñeán tình traïng naøy laø nieàm tin cuûa  ñòa baøn traûi roäng, nhieàu khaùch haøng nhoû,  Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, tröôùc heát phaûi ñaàu
    naêm 2017 taïi khu vöïc thaønh thò laø 4% thì khu  ngöôøi tieâu duøng vaøo thöông hieäu haøng Vieät  vì theá caàn phaûi coù nguoàn löïc taøi chính ñuû  tö nguoàn löïc con ngöôøi, quaûn lyù, xaây döïng
    vöïc noâng thoân laø 6,1% so vôùi naêm tröôùc.  Nam bò lung lay bôûi tình traïng nhieàu DN  ñeå phuû haøng ñeán taän vuøng saâu vuøng xa.  heä thoáng phaân phoái baøi baûn. Phaûi ñöa haøng
     Caùc nghieân cöùu cuûa Nielsen, Kantar  baùn haøng keùm chaát löôïng. Ñaây khoâng chæ laø khoù khaên cuûa thò tröôøng  Vieät veà noâng thoân thöôøng xuyeân thoâng qua
    Worldpane cho thaáy, ngöôøi tieâu duøng  Vì nieàm tin vôùi haøng Vieät Nam bò suy  Vieät Nam maø laø khoù khaên chung cuûa caùc  caùc chöông trình cuûa caùc hoäi, caùc cô quan
    noâng thoân mua beáp gas, maùy giaët, maùy  giaûm coäng vôùi nhöõng noã löïc môû roäng thò  quoác gia trong khu vöïc chaâu AÙ. Chia seû kyõ  quaûn lyù nhö Haøng Vieät veà noâng thoân, Phieân
    nöôùc noùng, maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä khoâng  phaàn baèng chieán löôïc baøi baûn cuûa DN  hôn veà khoù khaên naøy, oâng Nguyeãn Anh  chôï haøng Vieät... Vieäc naøy giuùp DN quaûng
    thua keùm caùc gia ñình ôû thaønh thò.                                     baù thöông hieäu, xaây döïng heä thoáng phaân
     Chính nhôø tieàm naêng cuûa thò tröôøng naøy                                phoái taïi choã. Nhöng ñeå xaây döïng ñöôïc heä
    maø moät soá DN Vieät Nam nhö Myõ Haûo, Bidrico                                thoáng phaân phoái, sau moãi phieân chôï hay
    ñaõ raát thaønh coâng trong kinh doanh. Trong                                 moãi chöông trình quaûng baù haøng Vieät, DN
    khi doanh soá cuûa caùc DN khaùc taïi thò tröôøng                               neân cho nhaân vieân mang saûn phaåm ñeán
    noâng thoân chæ chieám 20% trong toång doanh                                  chaøo haøng tieåu thöông taïi caùc ñòa phöông
    thu thì con soá naøy taïi Bidrico ñaït ñeán 70%,                                maø phieân chôï vöøa ñi qua ñeå thaâm nhaäp saâu
    taïi Myõ Haûo ñeán 80%. Vaø cuõng nhôø thò tröôøng                               roäng vaøo thò tröôøng. Ñieàu quan troïng khoâng
    noâng thoân taêng tröôûng lieân tuïc maø Bidrico                                keùm laø chuù troïng ñaàu tö vaøo chaát löôïng saûn
    tieán vaøo khu vöïc thaønh thò ñeå caïnh tranh vôùi                              phaåm. Bôûi, taâm lyù cuûa ña phaàn ngöôøi tieâu
    caùc DN nöôùc giaûi khaùt ñeán töø nöôùc ngoaøi;                                duøng Vieät Nam laø quan taâm ñeán chaát löôïng
    moät soá saûn phaåm hoùa myõ phaåm cuûa Myõ Haûo                                vaø giaù haøng hoùa hôn laø xuaát xöù. DN khoâng
    ñaõ caïnh tranh soøng phaúng vôùi saûn phaåm                                  theå ñeå thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi tieâu duøng
    cuûa caùc taäp ñoaøn ña quoác gia.                                       chæ baèng vieäc vaän ñoäng, keâu goïi “ngöôøi
     Ñaùnh giaù veà thò tröôøng noâng thoân, oâng                                Vieät duøng haøng Vieät” khi maø chaát löôïng saûn
    Löông Vaïn Vinh - Toång giaùm ñoác Coâng ty                                  phaåm khoâng ñaùp öùng ñöôïc mong ñôïi. Vaø
    Myõ Haûo cho bieát, ñaây laø ñieåm töïa cuûa DN                                ñieàu naøy caøng khoù hôn nöõa ñoái vôùi ngöôøi
    Vieät Nam. Theo oâng Vinh, tính trung bình       Doanh nghieäp ñöa haøng Vieät veà noâng thoân thoâng qua caùc Phieân chôï haøng Vieät - AÛnh: X.Thaûo tieâu duøng ôû vuøng noâng thoân, mieàn nuùi.


     ÔÛ AÁn Ñoä, hai naêm qua, giaù naêng löôïng taùi taïo giaûm 50%  than vaø khoâng xaây döïng caùc nhaø maùy môùi neáu khoâng coù heä  1 (2.581 trieäu USD). Trao ñoåi vôùi DNSG, oâng Takimoto Koji
    do coâng suaát lôùn hôn ñieän than, 6.920MW ñöa vaøo xaây döïng  thoáng löu tröõ vaø thu hoài carbon. Beân caïnh ñoù, töø naêm 2015  - Tröôûng ñaïi dieän Vaên phoøng JETRO TP.HCM cho bieát, ñaõ
    naêm 2017 ñeàu töø nguoàn taøi chính coâng. Ñoái maët vôùi aùp löïc  ñeán nay ñaõ coù 719 toå chöùc thuoäc 76 quoác gia cam keát thoaùi  coù nhieàu nhaø ñaàu tö Nhaät Baûn tìm tôùi Vieät Nam ñaàu tö vaøo
    kinh teá, khoaûng 16GW nhaø maùy ñieän than ôû AÁn Ñoä hieän  voán khoûi caùc khoaûn ñaàu tö lieân quan ñeán nhieân lieäu hoùa  naêng löôïng taùi taïo nhöng quaù khoù. OÂng cho raèng, nguyeân
    khoâng coù hôïp ñoàng mua baùn ñieän, trong khi hôn 17GW bò  thaïch leân gaàn 5.500 tyû USD; vaø hôn 58.000 caù nhaân tham gia  nhaân lôùn nhaát khieán naêng löôïng taùi taïo vaãn coøn bò “bòt loái”
    ñoùng baêng taïi caùc coâng tröôøng xaây döïng, chuû yeáu do thieáu  thoaùi voán vôùi toång soá tieàn öôùc 5,2 tyû USD.  laø do cô cheá thu mua ñieän vôùi möùc giaù coøn thaáp. Neáu giaù
    nguoàn taøi chính. Moät aùp löïc khaùc ñoái vôùi caùc nhaø maùy ñieän  Choïn löïa naøo cho Vieät Nam? thu mua ñieän cuûa EVN ñuû cao, doanh nghieäp môùi thu hoài
    than laø do gaây oâ nhieãm. Naêm 2017, Boä Naêng löôïng AÁn Ñoä                 ñöôïc voán vaø coù laõi. Nhöng neáu giaù thu mua cao, giaù baùn
    baùo caùo 89% trong soá 166GW coâng suaát ñieän than khoâng  Baùo caùo khaûo saùt laàn 4 cuûa Greenpeace, Sierra Club  cuõng phaûi cao - laø ñieàu raát khoù giaûi thích vôùi ngöôøi tieâu
    tuaân thuû giôùi haïn phaùt thaûi SO vaø hôn 300 nhaø maùy khoâng  vaø CoalSwarm veà giaùm saùt heä thoáng nhaø maùy nhieät ñieän  duøng Vieät Nam. Traû lôøi veà vieäc saép tôùi Nhaät seõ coù moät soá
               2
    laép ñaët thieát bò kieåm soaùt oâ nhieãm theo haïn ñònh. than toaøn caàu 2018 cho thaáy, Vieät Nam tieáp tuïc laø moät  döï aùn môùi ñaàu tö vaøo nhieät ñieän Vieät Nam, oâng Takimoto
     Baùo caùo cuõng cho thaáy, taïi Myõ, tính ñeán cuoái naêm 2017,  trong 12 ñieåm noùng cuûa ñieän than toaøn caàu. Duø khoâng coù  Koji noùi: “Lyù do tieáp tuïc ñaàu tö vaøo nhieät ñieän Vieät Nam laø
    coù 266 nhaø maùy ñieän than ñaõ döøng hoaëc cam keát döøng  nhaø maùy ñieän than naøo ñöôïc xaây döïng naêm 2017, nhöng  raát roõ raøng vì Vieät Nam vaãn ñang thieáu ñieän”.
    hoaït ñoäng, Myõ coøn laïi 264 nhaø maùy ñieän than ñang vaän  nhieàu döï aùn vaãn ñöôïc ñeà xuaát.
    haønh. Vieäc khoâng coù döï aùn ñieän than naøo ñang xaây döïng  Theo Quy hoaïch Ñieän VII ñieàu chænh naêm 2016,
    vaø phaùt trieån theâm, cuøng vôùi söï huûy boû 74GW ñieän than töø  Vieät Nam coù 12.100MW ñaõ coâng boá, 15.040MW chuaån  Tyû troïng nhieät ñieän than chieám khaù
    naêm 2010, Myõ ñang daàn tieán tôùi khoâng söû duïng than.  bò ñöôïc caáp pheùp, 8.750MW ñaõ ñöôïc caáp pheùp, vaø  cao trong cô caáu nguoàn ñieän Vieät Nam
                            10.635MW ñang xaây döïng. Baùo caùo GreenID 2017 cho
         Taêng naêng löôïng taùi taïo     thaáy caùc döï aùn naøy phaàn lôùn töø nguoàn ñaàu tö taøi chính  vôùi 43% vaø nguoàn naêng löôïng taùi taïo laø
     Trong khi ñoù thì xu höôùng taøi chính ngaøy caøng môû roäng  cuûa nöôùc ngoaøi, nhieàu nhaát laø Trung Quoác, Nhaät Baûn vaø  21% vaøo naêm 2030. Caùc chuyeân gia
    vôùi haøng loaït kyù keát ñoái taùc taøi chính giöõa caùc ngaân haøng  Haøn Quoác. Ba quoác gia naøy cuõng ñang laø nhöõng nhaø taøi  trong ngaønh cho raèng, quy hoaïch phaùt
    vaø toå chöùc phaùt trieån ñeå hoã trôï cho naêng löôïng taùi taïo. Lieân  trôï lôùn nhaát cho caùc nhaø maùy ñieän than ôû nöôùc ngoaøi.  trieån ñieän cuûa Vieät Nam caàn phaûi ñöôïc
    minh Naêng löôïng maët trôøi Quoác teá ñang trieån khai hôn  Trung Quoác ñaõ ñaàu tö 15 tyû USD cho caùc nhaø maùy  caäp nhaät. Moät nghieân cöùu cuûa GreenID
    1.000GW naêng löôïng ñieän maët trôøi vaø huy ñoäng hôn 1.000  ñieän than thoâng qua caùc quyõ phaùt trieån quoác teá vaø 13 tyû  veà caùc kòch baûn phaùt trieån nguoàn ñieän taïi
    tyû USD ñaàu tö vaøo nguoàn naêng löôïng naøy tröôùc naêm 2030.  USD ñang ñöôïc ñeà xuaát cho caùc döï aùn töông lai. Nhaät laø  Vieät Nam coâng boá cuoái 2017, keát quaû moâ
     Ngaân haøng Phaùt trieån Chaâu Phi cuõng ban haønh chieán  nhaø caáp voán cho caùc döï aùn ñieän than nöôùc ngoaøi lôùn thöù  hình hoùa chæ ra raèng tyû leä coâng suaát naêng
    löôïc môùi veà naêng löôïng ñeå söû duïng ôû chaâu luïc naêm  hai treân theá giôùi, vôùi 10 tyû USD vaø hieän ñang xem xeùt caáp  löôïng taùi taïo coù theå ñaït 27,8% naêm 2030.
    2025. Saùng kieán “Sa maïc naêng löôïng” seõ ñöôïc aùp duïng  9 tyû USD cho caùc döï aùn ñieän than. Coøn Haøn Quoác ñaàu tö  Ñoàng thôøi, Vieät Nam coù theå giaûm ñöôïc
    taïi Sahel vaø Sahara cuûa chaâu Phi, döï kieán seõ taïo ra 10GW  khoaûng 8 tyû USD cho caùc döï aùn nhieät ñieän ñoát than naèm  17GW, töông ñöông 14 nhaø maùy ñieän
    naêng löôïng ñieän maët trôøi vaø cung caáp naêng löôïng saïch  ngoaøi ñaát nöôùc naøy.        than, baèng vieäc thuùc ñaåy söû duïng naêng
    cho 90 trieäu ngöôøi.               Laø quoác gia coù 3 döï aùn loït vaøo top 10 döï aùn ñaàu tö vaøo  löôïng tieát kieäm vaø hieäu quaû.
     Theo baùo caùo, treân toaøn caàu ít nhaát 34 quoác gia vaø caùc  Vieät Nam naêm 2017, Nhaät Baûn coù 2 döï aùn nhieät ñieän than laø
    toå chöùc ñòa phöông ñaõ cam keát ñoùng cöûa caùc nhaø maùy ñieän  Nghi Sôn 2 (voán caáp pheùp 2.793 trieäu USD) vaø Vaân Phong


                                                              Soá 481 BOÄ MÔÙI (731)   28/3 - 3/4/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14