Page 10 - DNSG Tuần Số 482 (4 - 10.4.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ        BAÁT ÑOÄNG SAÛN NGHÆ DÖÔÕNG
        VÊÎN PHAÁT TRIÏÍN


        ÚÃ CAÁC KHU DU LÕCH           NAÊM 2017, TYÛ LEÄ TIEÂU THUÏ BAÁT ÑOÄNG SAÛN (BÑS)
           NGHÆ DÖÔÕNG HAY COØN GOÏI LAØ “CAÊN NHAØ THÖÙ HAI”

           - SECONDHOME, GOÀM CONDOTEL (CAÊN HOÄ NGHÆ
           DÖÔÕNG) VAØ BIEÄT THÖÏ NGHÆ DÖÔÕNG GIAÛM MAÏNH. ÑAÕ
           COÙ NHIEÀU NGHI NGAÏI VEÀ SÖÙC HUÙT CUÛA SAÛN PHAÅM
           NAØY TRONG TÖÔNG LAI. TUY NHIEÂN, THÖÏC TEÁ ÑAÕ COÙ

           KHOÂNG ÍT CHUÛ ÑAÀU TÖ COÂNG BOÁ VAÃN TRIEÅN KHAI
           XAÂY DÖÏNG HAØNG LOAÏT BÑS NGHÆ DÖÔÕNG TAÏI CAÙC
           ÑIEÅM NOÙNG VEÀ PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH.


           Àa daång saãn phêím                                              heo khaûo saùt cuûa DKRA Vieät Nam,

                                                                   chæ rieâng maûng bieät thöï nghæ döôõng,
                                                                Tnaêm 2017 thò tröôøng ñoùn nhaän 14
                                                                khu môùi, cung caáp khoaûng 1.533 caên, baèng
                        Beân caïnh nhöõng göông maët cuõ nhö Vingroup, Sungroup,            70% so vôùi naêm 2016; tyû leä tieâu thuï ñaït
                                                                khoaûng 53% (khoaûng 809 caên), baèng 76%
                        BIM, naêm nay nhieàu teân tuoåi khaùc baét ñaàu khôûi ñoäng döï         so vôùi naêm tröôùc ñoù. Nguoàn cung nhieàu
                        aùn taïi caùc thaønh phoá du lòch.                       nhaát thuoäc veà Phuù Quoác, Khaùnh Hoøa vaø Baø
                                                                Ròa - Vuõng Taøu. Ñoàng thôøi, ñaây cuõng laø ba
                                                                khu vöïc coù tyû leä tieâu thuï vöôït troäi, trong ñoù
          NGUYEÂN BAÛO - HAÛI AÂU                                           Phuù Quoác daãn ñaàu vôùi 43%.
                                                                  Veà maët giaù baùn, theo DKRA Vieät Nam,
           aùnh daáu böôùc chuyeån mình töø  Trong khi Coâng ty CP BÑS Netland  thaønh coâng cuûa Melody Vuõng Taøu, taäp  nhöõng khu vöïc nhö Quaûng Nam, Phuù
           thöông hieäu Sacomreal sang  (döï kieán nieâm yeát coå phieáu NRC trong  ñoaøn naøy vöøa mua boán döï aùn coù quy moâ  Quoác, giaù bieät thöï dao ñoäng bình quaân
        ÑTTC Land môùi ñaây, oâng Buøi Tieán  thaùng 4 naøy) cuõng cho bieát keá hoaïch  khaù lôùn taïi trung taâm TP. Vuõng Taøu. Theo  khoaûng 15 - 40 tyû ñoàng/caên. Trong khi
        Thaéng, Toång giaùm ñoác TTC Land chia seû,  phaùt trieån moät soá BÑS nghæ döôõng ôû  chia seû cuûa ñaïi dieän Coâng ty, naêm nay  nhöõng khu vöïc khaùc nhö Baø Ròa - Vuõng
        beân caïnh maûng BÑS daân duïng, Coâng  caùc thaønh phoá bieån. OÂng Nguyeãn Höõu  Höng Thònh coù keá hoaïch phaùt trieån BÑS  Taøu, Bình Thuaän, Khaùnh Hoøa (Baõi Daøi), möùc
        ty seõ môû roäng hoaït ñoäng sang BÑS du  Quang, Phoù toång giaùm ñoác Netland chia  taïi nhöõng khu vöïc ñaõ phaùt trieån oån ñònh  giaù trung bình dao ñoäng töø 6 - 12 tyû ñoàng/
        lòch - nghæ döôõng, thöông maïi - cho  seû, trong keá hoaïch lôïi nhuaän sau thueá  veà du lòch nhö Vuõng Taøu, Long Haûi (Baø Ròa  caên. Song, möùc naøy coøn tuøy thuoäc vaøo uy
        thueâ, cuõng nhö BÑS khu coâng nghieäp -  (hôïp nhaát) naêm 2018 cuûa Coâng ty, phaàn  - Vuõng Taøu) vaø Cam Ranh (Khaùnh Hoøa).  tín chuû ñaàu tö. Ñoái vôùi nhöõng thöông hieäu
        logistics. Vôùi BÑS nghæ döôõng, TTC Land  lôùn seõ ñeán töø Queen Pearl (hieän höõu vaø  Ngoaøi Höng Thònh, töø ñaàu naêm 2018,  lôùn nhö Vingroup, Sungroup, BIM, CEO, giaù
        seõ taäp trung khai thaùc quyõ ñaát ôû Phuù  giai ñoaïn môû roäng) taïi Muõi Neù - Phan  nhieàu doanh nghieäp ñaõ baøy toû keá hoaïch  baùn thöôøng cao hôn 10 - 15% maët baèng
        Quoác, Nha Trang, Ñaø Naüng, Ñaø Laït. Ñöôïc  Thieát, Haborizon Nha Trang. Trong soá  môû roäng hoaëc gia nhaäp phaân khuùc BÑS  chung trong cuøng khu vöïc.
        bieát, trong naêm nay, doanh nghieäp (DN)  naêm döï aùn Coâng ty ñang trong quaù trình  nghæ döôõng. Chaúng haïn nhö Vieät - UÙc  Traùi ngöôïc vôùi nguoàn cung bieät thöï
        naøy seõ giôùi thieäu khu Ocean Lotus - Phuù  hoaøn thieän thuû tuïc M&A, coù ñeán ba laø  Group (vôùi Aloha, Haøm Thuaän Nam, Bình  nghæ döôõng, naêm ngoaùi loaïi hình condotel
        Quoác vôùi quy moâ hôn 200ha, goàm resort,  BÑS thuoäc nhoùm nghæ döôõng. Ñieån hình  Thuaän) hay Trung Thuûy Group cuõng seõ  chöùng kieán söï giaûm suùt caû veà cung laãn
        khaùch saïn, bieät thöï (trong ñoù coù khoaûng  laø khu daân cö vaø bieät thöï 26ha maët tieàn  trieån khai caùc döï aùn taïi Ñaø Naüng. Hoaëc  caàu. DKRA Vieät Nam nhìn nhaän, nguoàn
        20 caên bieät thöï sieâu sang do kieán truùc  bieån Muõi Neù (Bình Thuaän), khu resort vaø  FLC, töø naêm ngoaùi taäp ñoaøn naøy ñaõ laøm  cung condotel naêm 2017 töông ñoái doài
        sö Nhaät Baûn thieát keá), khu caên hoä nghæ  bieät thöï 10ha cuõng taïi Muõi Neù vaø khu  vieäc vôùi tænh Ngheä An ñeå trieån khai xaây  daøo, khoaûng 14.741 caên, taêng 12% so vôùi
        döôõng. Theo oâng Thaéng, ñaây ñöôïc xem  nhaø ôû daïng lieân keá hôn 2ha ôû trung taâm  döïng khu phöùc hôïp nghæ döôõng (bieät  2016, nhöng tyû leä haáp thuï cuûa thò tröôøng
        laø coâng trình “ñieåm” vaø ñaùnh daáu böôùc  TP. Vuõng Taøu.     thöï, khaùch saïn, resort bieån, saân golf) hôn  khaù thaáp, khoaûng töø 40 - 50%. Ñaùng chuù yù,
        ngoaët cuûa TTC Land treân thò tröôøng BÑS. Cuøng vôùi ñoù, Höng Thònh Corp. , sau  400ha taïi ñòa phöông naøy.  thò tröôøng ôû Khaùnh Hoøa, tyû leä haáp thuï chæ        NGUOÀN CUNG VAØ TIEÂU THUÏ BIEÄT THÖÏ NGHÆ DÖÔÕNG NAÊM 2017 (ÑVT: CAÊN)

         NGUOÀN CUNG VAØ TIEÂU THUÏ THEO QUYÙ                        TYÛ LEÄ TIEÂU THUÏ THEO KHU VÖÏC

         700                   653                         11%  2%
                                                               16%
         600
         500            453                                                 Bình Thuaän

         400                                                              Baø Ròa-Vuõng Taøu
                        313
         300                                                              Khaùnh Hoøa
                                     229
              198
         200                                                              Kieân Giang
                               141                                 28%
                                                   43%
         100                                                              Quaûng Nam
                43                      58
         0
            Quyù I/2017    II/2017     III/2017    IV/2017
                       Nguoàn cung    Tieâu thuï                                  (Ñoà hoïa: Tieán Ñaït)

        Soá 482 BOÄ MÔÙI (732)   4 - 10/4/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15