Page 4 - DNSG Tuần Số 482 (4 - 10.4.2018)
P. 4

4-B                                               CHƯƠNG
                                               CHƯƠNG TRÌNH H P TÁC CÙNG T NG C C DU L CH HÀN QU CTRÌNH H P TÁC CÙNG T NG C C DU L CH HÀN QU C
                                                     KTO VÀ C C XÚC TI N DU L CH JEJU
                                                     KTO VÀ C C XÚC TI N DU L CH JEJU
                                            "Xuân vui muôn hoa, cùng qua Hàn Quốc"
                                            "Xuân vui muôn hoa, cùng qua Hàn Quốc"                                                INCHEON - SEOUL - NAMI - EVERLANDVERLAND
                                                INCHEON - SEOUL - NAMI - E
                                               (6 ngà
                                               (6 ngày)  KH: 30/5; 15, 29/6; 11, 20/7; 1/8; 14/9y)  KH: 30/5; 15, 29/6; 11, 20/7; 1/8; 14/9
           CHÖÔNG TRÌNH RUÙT THAÊM TRUÙNG XE MAÙY HONDA SH MODE, WAVE             Giá t :
                                                     Giá t : 17.980.000đ17.980.000đ
                  & ÑIEÄN THOAÏI SAMSUNG J2 PRIME

          VAØ HAØNG NGAØN QUAØ TAËNG HAÁP DAÃN VÔÙI TRÒ GIAÙ HÔN 900 TRIEÄU ÑOÀNG,
                                                BUSAN - D
                                                BUSAN - DAEGU - SEOUL - EVERLANDAEGU - SEOUL - EVERLAND
          Caùc buoåi hoäi thaûo chuyeân ñeà vaø trình dieãn thôøi trang xuyeân suoát trong trieån laõm  INCHEON
                                                         INCHEON
                                                (6 ngày)  KH : 1, 13, 22/6; 11/7; 17/8; 6, 15/9y)  KH : 1, 13, 22/6; 11/7; 17/8; 6, 15/9
          Triển lãm thu hút hơn 900 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia          (6 ngà
          và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày hơn 28.000 m  2           Giá t : 18.980.000đ18.980.000đ
                                                     Giá t :

                                                INCHEON - SEOUL - D
                                                INCHEON - SEOUL - DAEGU - BUSANAEGU - BUSAN
                                                   (6 ngày)    KH: 17/5; 3,19/7; 3/8y)    KH: 17/5; 3,19/7; 3/8
                                                   (6 ngà
                                                     Giá t : 18.980.000đ18.980.000đ
                                                     Giá t :
                                                        www.tsttourist.com.tsttourist.com
                                                        www
                                              TST tourist - 10 Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM   |   ĐT: (028) 39328328    |   Hotline: 0909026118 - 0909026248

                                              T ng C c Du l ch Hàn Qu c (KTO) - phòng 1302, t ng 13, tòa nhà Charmvit, 117 Tr n Duy Hưng, C u Gi y, Hà N i
                                            LIÊN H                               BAÛNG GIAÙ QUAÛNG CAÙO 2018

          Phaùt haønh thöù tö haèng tuaàn
          Giaù: 12.500 VNÑ
             Vò trí     Giaù (vnñ)    Kích thöôùc        Giaûm    5 kyø   12 kyø   24 kyø   48kyø
                                           giaù    -5%    -7%     -10%    -15%

           Bìa 4        33.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm

           Bìa 2        30.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm Caùc dòch vuï khaùc

           Bìa 3        28.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm Chaân trang       24,5 x 4cm     4.000.000

           Bìa loùt 1     32.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm Logo - trang 5      6 x 4cm      3.000.000
           Bìa loùt 2     28.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm                                 www.doanhnhansaigon.vn
                                           Logo - trang trong    6 x 4cm      1.500.000
           Trang ruoät traùi  24.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm

           Trang ruoät phaûi  25.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
                                           * GHI CHUÙ:
           Trang ruoät ñoâi  44.000.000         57 x 40cm    - Caùc hình thöùc ñaêng Logo phaûi lieân tuïc vaø toái thieåu 3 thaùng (13 kyø).
                                           - Caùc vò trí quaûng caùo chaân trang vaø Logo ñaêng 6 thaùng giaûm 10%, 1 naêm giaûm 15%.
           1/2 trang ruoät traùi 13.000.000      24,5 x 17,5cm   - Giaù chöa bao goàm chi phí thieát keá. Phí thieát keá (trang quaûng caùo) vaø phí bieân taäp,
                                           daøn trang (trang PR): 20% treân giaù nieâm yeát.
           1/2 trang ruoät phaûi 14.000.000      24,5 x 17,5cm   - Caùc vò trí kích thöôùc ñaëc bieät: coäng theâm 20% treân giaù.
                                           - Giaù treân ñaõ bao goàm 10% VAT.
           1/4 trang ruoät   7.000.000        12 x 17,5cm    - Thôøi gian nhaän vaø huûy booking: tröôùc thôøi ñieåm baùo phaùt haønh ít nhaát 10 ngaøy.
                                           - Haïn choùt nhaän maquette: tröôùc ngaøy ra baùo ít nhaát 5 ngaøy.                                    Moïi thoâng tin veà quaûng caùo xin vui loøng lieân heä:
                                     BAÙO DOANH NHAÂN SAØI GOØN
                                    Soá 10 Phan Ngöõ, P. ÑaKao, Q.1, TP.HCM
                                  Tel: 028. 3820 1563/64 - Ext: 104 - Fax: 028. 3820 1565
                                     Email: quangcao@doanhnhansaigon.vn                         QUAÛNG CAÙO        Soá 482 BOÄ MÔÙI (732)   4 - 10/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9