Page 5 - DNSG Tuần Số 482 (4 - 10.4.2018)
P. 5

TroNG MAéT NHAø KiNH doANH       5          Tûúng quan giûäa chi phñ khöng          chñnh thûác vaâ chêët lûúång quaãn lyá            Ñaäu anh Tuaán
              Tröôûng Ban Phaùp cheá VCCI

             hoùm nghieân cöùu chæ soá naêng löïc caïnh tranh  gioûi coù taùc ñoäng laøm giaûm 3% khaû naêng chi traû chi phí
             caáp tænh (PCI) naêm nay ñaõ coù caùch tieáp caän raát  khoâng chính thöùc trong ñaêng kyù doanh nghieäp, giaûm
          Nkhaùc, khi taäp trung vaøo caùc yeáu toá beân trong  5,5% khaû naêng taëng quaø trong quaù trình thanh kieåm
          cuûa doanh nghieäp Vieät Nam - nhöõng yeáu toá maø chính  tra vaø giaûm 1% khaû naêng chi traû khi tieáp caän ñaát ñai hay
          doanh nghieäp coù theå khaéc phuïc, khoâng phaûi phuï thuoäc  giaûi quyeát tranh chaáp taïi toøa aùn. Hôn nöõa, nhaø quaûn
          vaøo quyeát ñònh cuûa caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch.  lyù gioûi cuõng giuùp caûi thieän 1 ñieåm veà chaát löôïng quaûn
           Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, caùc nhaø quaûn lyù gioûi  lyù, laøm giaûm 0,05 ñieåm doanh nghieäp cho bieát coù chi
          trong caùc doanh nghieäp daân doanh daønh khoaûng  traû chi phí khoâng chính thöùc, giaûm 0,06 ñieåm nhaän
          3,4% doanh thu cho caùc khoaûn chi khoâng chính thöùc,  ñònh veà tình traïng nhuõng nhieãu khi giaûi quyeát thuû tuïc
          trong khi tyû leä naøy ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù yeáu keùm  cho doanh nghieäp laø phoå bieán, giaûm 0,06 ñieåm doanh
          laø khoaûng 3,9%.               nghieäp cho raèng caàn thieát phaûi “boài döôõng” cho caùn
           Caùc nhaø quaûn lyù gioûi nhaát cuûa doanh nghieäp daân  boä ngaân haøng, tín duïng ñeå vay ñöôïc voán, giaûm 0,11
          doanh ñieån hình laø coù baèng cao hoïc quaûn trò kinh  ñieåm trong vieäc doanh nghieäp cho bieát coù chi traû chi
          doanh (MBA), tham gia xuaát khaåu hoaëc töøng naém giöõ  phí khoâng chính thöùc ñeå baûo ñaûm truùng thaàu caùc goùi
          vò trí quaûn lyù taïi caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc vaø chuû  mua saém coâng. Nhaø quaûn lyù gioûi coù khaû naêng taän duïng
          yeáu laøm ñoái taùc cho caùc doanh nghieäp FDI. Ngöôïc laïi,  toát hôn nhöõng caûi caùch chaát löôïng ñieàu haønh.
          nhöõng nhaø quaûn lyù keùm nhaát chæ toát nghieäp trung hoïc,  Phaùt hieän veà vieäc nhöõng nhaø quaûn lyù gioûi coù xu
          baét ñaàu söï nghieäp kinh doanh baèng hoä kinh doanh  höôùng ít dính daùng tôùi chi traû chi phí khoâng chính thöùc
          hoaëc ñi leân töø vò trí nhaân vieân trong caùc doanh nghieäp  hôn vaø thöôøng caûm nhaän tích cöïc hôn veà moâi tröôøng
          nhaø nöôùc, chuû yeáu kinh doanh ôû thò tröôøng noäi ñòa vaø  kinh doanh so vôùi caùc nhaø quaûn lyù keùm ñaõ goùp phaàn
          thöôøng tham gia cung caáp haøng hoùa, dòch vuï cho caùc  laøm saùng toû moät caâu hoûi maø nhoùm nghieân cöùu PCI ñau
          döï aùn söû duïng voán ngaân saùch nhaø nöôùc. ñaùu nhieàu naêm qua. Ñoù laø taïi sao nhöõng caûi caùch cuûa
           Nhöõng doanh nghieäp coù nhaø quaûn lyù gioûi thöôøng  caùc tænh, voán coù theå xaùc minh treân thöïc teá, laïi thöôøng
          coù möùc taêng tröôûng ñaàu tö vaø laøm vieäc cao hôn. Ví  khoâng ñöôïc caùc doanh nghieäp ñaùnh giaù cao. Moät lyù
          duï, neáu chaát löôïng quaûn lyù cuûa doanh nghieäp taêng  giaûi cho caâu hoûi naøy laø coù theå nhöõng nhaø quaûn lyù gioûi
          1 ñieåm, thì doanh nghieäp seõ taêng tröôûng veà voán ôû  luoân chuû ñoäng tìm kieám thoâng tin veà thay ñoåi chính
          möùc 1,06 ñieåm phaàn traêm trung bình haèng naêm.  saùch vaø taän duïng nhöõng thay ñoåi ñoù trong kinh doanh.
          Nhaø quaûn lyù gioûi thöôøng coù xu höôùng laïc quan hôn  Caùc nhaø quaûn lyù keùm, ngöôïc laïi, thöôøng khoâng nhaän
          trong caùc keá hoaïch môû roäng hoaït ñoäng, nhö theå  thaáy vaø ñoâi khi ñoå loãi cho chính quyeàn tænh veà nhöõng
          hieän trong “nhieät keá doanh nghieäp PCI”. Trong soá  khoù khaên trong kinh doanh cuûa doanh nghieäp mình.
          caùc doanh nghieäp noäi ñòa, 54% soá doanh nghieäp coù  Maëc duø nhöõng nhaø quaûn lyù gioûi coù xu höôùng ruùt ra
          nhaø quaûn lyù gioûi coù keá hoaïch taêng quy moâ hoaït ñoäng  hoaëc cho raèng tham nhuõng gaây phöông haïi cho hieäu
          trong hai naêm tôùi, so vôùi chæ 46% soá doanh nghieäp coù  quaû saûn xuaát, kinh doanh, nhöng trong naêm 2017,
          nhaø quaûn lyù yeáu keùm.           doanh nghieäp Vieät Nam vaãn phaûi chi traû 3 - 4% doanh
           Nhöõng nhaø quaûn lyù gioûi vaø thaønh coâng nhaát  thu cho caùc khoaûn chi khoâng chính thöùc, trong khi
          thöôøng coù xu höôùng ít dính daùng tôùi chi traû chi phí  doanh nghieäp FDI chi khoaûng 1 - 2% doanh thu. ÔÛ ñaây,
          khoâng chính thöùc ñeå ñaït ñöôïc thaønh coâng ôû thò  moät nguï yù chính saùch raát roõ raøng laø Vieät Nam caàn toå chöùc
          tröôøng. Hoaëc hoï chi raát ít tieàn cho “dòch vuï” naøy vaø  ñaøo taïo ñeå naâng cao naêng löïc quaûn lyù cho caùc laõnh ñaïo
          cuõng khoâng cho raèng chi traû chi phí khoâng chính thöùc  doanh nghieäp, nhö vaäy seõ giuùp hoï coù nhieàu cô hoäi ñeán
          laø “luaät baát thaønh vaên” trong moâi tröôøng kinh doanh.  gaàn vôùi thaønh coâng hôn vaø giaûm thieåu khaû naêng khieán
          Caùc nhaø quaûn lyù gioûi khoâng caàn lôïi duïng quan tham  hoï phaûi döïa vaøo chi traû chi phí khoâng chính thöùc trong
          ñeå thaønh coâng vaø coù xu höôùng ít ñaùnh giaù caùn boä  quaù trình saûn xuaát, kinh doanh.
          ñòa phöông laø nhöõng keû nhuõng nhieãu. Nhaø quaûn lyù           Song Anh ghi


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
                                  l Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
                    l Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
                    l AÛnh: QUYÙ HOØA
       l Toång bieân taäp:   l Trình baøy: DZOAÕN BINH  l Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG l Kyõ thuaät vaø daøn trang:  l Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                  l Vaên phoøng ñaïi dieän taïi mieàn Trung: 90/14 Traàn Phuù - TP. Ñaø Naüng - ÑT/FAX: (236)3745193
       l Thö kyù toøa soaïn:    KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH    E-mail: vpdanang@doanhnhansaigon.vn
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT       l Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                                  l Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 482 BOÄ MÔÙI (732)   4 - 10/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10