Page 6 - DNSG Tuần Số 482 (4 - 10.4.2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                          Theo Doøng Thôøi söï
        TAêNG TRÖÔÛNG GDP qUYÙ I
        Àöång lûåc lêîn thaách thûác                                      kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoùa öôùc ñaït 54,31
                                                             u Quyù I xuaát sieâu 1,3 tyû USD. Trong quyù I,

                                                           tyû USD, taêng 22%, kim ngaïch haøng hoùa nhaäp
                                                           khaåu öôùc ñaït 53,01 tyû USD, taêng 13,6% so vôùi
                                                           cuøng kyø naêm 2016, töùc xuaát sieâu 1,3 tyû USD.
          haùt bieåu khai maïc Phieân hoïp                                 Trong ñoù khu vöïc kinh teá trong nöôùc nhaäp
          Chính phuû thöôøng kyø thaùng                                   sieâu 6,3 tyû USD, khu vöïc coù voán ñaàu tö nöôùc
        P3/2018 hoài ñaàu tuaàn naøy, Thuû                                   ngoaøi (keå caû daàu thoâ) xuaát sieâu 7,6 tyû USD.
        töôùng Nguyeãn Xuaân Phuùc khaúng                                     u Hôn 20.000 tyû ñoàng ñaàu tö haï taàng khu
        ñònh, sau 1/4 chaëng ñöôøng cuûa naêm                                 coâng nghieäp, khu kinh teá, khu noâng nghieäp
        2018, kinh teá - xaõ hoäi tieáp tuïc phaùt                               coâng ngheä cao. Thuû töôùng Chính phuû vöøa pheâ
        trieån thuaän lôïi, caùc lónh vöïc ñeàu coù                              duyeät Chöông trình muïc tieâu ñaàu tö haï taàng
        taêng tröôûng tích cöïc. Ngöôøi ñöùng ñaàu                               khu kinh teá ven bieån, khu kinh teá cöûa khaåu,
        Chính phuû nhaán maïnh moät vaøi chæ                                  khu coâng nghieäp, cuïm coâng nghieäp, khu coâng
        soá cô baûn ñaït keát quaû toát, nhö taêng                               ngheä cao, khu noâng nghieäp öùng duïng coâng
        tröôûng GDP quyù I ôû möùc 7,38%, cao                                 ngheä cao giai ñoaïn 2016 - 2020. Chöông trình
        nhaát trong voøng 10 naêm trôû laïi ñaây.                               nhaèm muïc tieâu phaùt trieån ñoàng boä keát caáu
        Trong ñoù, lónh vöïc noâng nghieäp taêng                                haï taàng kyõ thuaät vaø haï taàng xaõ hoäi trong caùc
        tröôûng maïnh, hôn 4%, gaáp ñoâi cuøng                                 khu naøy, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi vaø laø neàn taûng
        kyø 2017. Ngaønh coâng nghieäp vaø xaây                                ñeå thu huùt ñaàu tö. Toång kinh phí thöïc hieän
        döïng taêng 9,7% (cuøng kyø chæ taêng                                 Chöông trình laø hôn 20.982 tyû ñoàng. Trong ñoù,
        4,48%), ñaëc bieät laø ngaønh cheá bieán cheá                             voán ñaàu tö phaùt trieån töø ngaân saùch trung öông
        taïo taêng raát maïnh, ñaït gaàn 14%. Laïm                               laø treân 16.676 tyû ñoàng (ñieàu chænh taêng theâm
        phaùt cuõng ñöôïc kieåm soaùt toát.                                  khi coù nguoàn) vaø voán ñaàu tö phaùt trieån töø ngaân
         Thuû töôùng ñoàng thôøi cho bieát, theo coâng boá môùi ñaây cuûa  chieám 20,8% GDP, trong khi ôû Thaùi Lan chæ 10,7% vaø bình
        Nikkei, chæ soá nhaø quaûn trò mua haøng (PMI) thaùng 3/2018 cuûa  quaân cuûa khu vöïc Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông laø 13,5%. Chi phí  saùch ñòa phöông, caùc nguoàn voán hôïp phaùp
                                                           khaùc laø khoaûng 4.215 tyû ñoàng. Boä Keá hoaïch vaø
        Vieät Nam ñaït 51,6 ñieåm, maëc duø giaûm so vôùi thaùng tröôùc ñoù  laõi vay cuõng cao hôn so vôùi nhieàu quoác gia trong khu vöïc. Do  Ñaàu tö chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân
        nhöng laø moät trong hai nöôùc cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ coù  ñoù, naêm 2018, moät trong nhöõng haønh ñoäng quyeát lieät cuûa  quan thaåm ñònh keá hoaïch vaø phöông aùn phaân
        ñieåm soá cao nhaát, treân 50 ñieåm. Trong khi ñoù, chæ soá naøy cuûa  Chính phuû kieán taïo phaùt trieån laø phaûi tieáp tuïc caûi thieän moâi  boå voán cho caùc chöông trình.
        Haøn Quoác, Nhaät Baûn vaø nhieàu nöôùc khaùc ñeàu giaûm trong boái  tröôøng ñaàu tö, kinh doanh, taïo cô cheá, chính saùch thöïc söï
        caûnh coù nhieàu lo ngaïi veà cuoäc chieán thöông maïi giöõa Myõ vaø  thaùo gôõ khoù khaên, caét giaûm thuû tuïc haønh chính voán laø raøo  u Ngaønh giao thoâng caét giaûm 352 ñieàu
        Trung Quoác.                   caûn ñeå doanh nghieäp phaùt huy vai troø ñoäng löïc. kieän kinh doanh. Döï kieán toång soá ñieàu kieän
         Beân caïnh nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc, Thuû töôùng ñaõ chæ ra  Lieân quan ñeán taêng tröôûng kinh teá quyù I/2018, tröôùc ñoù  kinh doanh maø Boä Giao thoâng - Vaän taûi caét
        nhieàu maët toàn taïi, yeáu keùm ñeå caùc thaønh vieân Chính phuû  taïi Hoäi nghò Thuùc ñaåy saûn xuaát vaø taêng tröôûng kinh teá, Phoù  giaûm, ñôn giaûn hoùa laø 352/570 ñieàu kieän kinh
        taäp trung thaûo luaän, laøm roõ caùc vaán ñeà ñaët ra trong lónh vöïc  thuû töôùng Trònh Ñình Duõng chæ ra nhöõng “ñieåm ngheõn” ñoái  doanh, ñaït tyû leä 61,75%. Cuï theå, trong lónh
        mình quaûn lyù. Chaúng haïn nhö soá löôïng doanh nghieäp taêng  vôùi phaùt trieån caàn phaûi taäp trung khaéc phuïc, chaúng haïn nhö  vöïc ñöôøng thuûy noäi ñòa seõ caét giaûm, ñôn giaûn
        chaäm, soá doanh nghieäp tö nhaân gaëp khoù khaên coøn cao. “Caàn  keát caáu haï taàng. Hay nhöõng ruûi ro thò tröôøng nhö chi phí ñaàu  hoùa 37/49 ñieàu kieän kinh doanh (75,51%%),
        phaân tích, laøm roõ nguyeân nhaân, ñeà ra caùc giaûi phaùp ñeå tieáp  vaøo taêng cao, caùc raøo caûn thueá quan, thöông maïi, haøng raøo  lónh vöïc haøng khoâng caét giaûm, ñôn giaûn hoùa
        tuïc thuùc ñaåy phaùt trieån doanh nghieäp, nhaát laø nhöõng doanh  kyõ thuaät ngaøy caøng gaây khoù khaên, caïnh tranh ngaøy caøng  53/78 ñieàu kieän kinh doanh (67,95%), lónh vöïc
        nghieäp ñoåi môùi saùng taïo, töø ñoù xem caàn caûi caùch gì veà cô  lôùn, taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán saûn xuaát, kinh doanh cuûa doanh  ñöôøng boä caét giaûm, ñôn giaûn hoùa 83/127 ñieàu
        cheá, chính saùch nhö thueá, phí, tín duïng, ñaát ñai, moâi tröôøng  nghieäp. Phoù Thuû töôùng Trònh Ñình Duõng yeâu caàu ngaønh  kieän kinh doanh (66,35%)... Vieäc caét giaûm naøy
        kinh doanh ñeå taïo ñieàu kieän toát hôn cho doanh nghieäp” -  giao thoâng phaûi ñaåy nhanh tieán ñoä xaây döïng vaø sôùm ñöa  ñöôïc ñaùnh giaù chöa thöïc söï quyeát lieät, chæ môùi
        Thuû töôùng nhaán maïnh.             vaøo hoaït ñoäng moät soá coâng trình giao thoâng troïng ñieåm,  raø soaùt thaáy ñieàu gì chöa roõ thì baõi boû.
         Vieäc thaùo gôõ khoù khaên cho khu vöïc tö nhaân, nhaát laø khoái  trieån khai ñoàng boä nhieàu giaûi phaùp ñeå giaûm chi phí logistic,  u TP.HCM daãn ñaàu veà thu huùt ñaàu tö
        doanh nghieäp trong nöôùc cuõng töøng ñöôïc caùc chuyeân gia  taïo ñieàu kieän giuùp doanh nghieäp giaûm chi phí saûn xuaát, töø  nöôùc ngoaøi. Trong quyù I/2018, toång voán ñaàu
        kinh teá ñeà caäp, vì ñaây môùi laø ñoäng löïc chính cho phaùt trieån  ñoù giaûm giaù thaønh, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm. tö nöôùc ngoaøi ñaêng kyù, taêng theâm vaø goùp voán
        kinh teá, nhöng tyû troïng ñoùng goùp vaø söùc caïnh tranh cuûa khu  Theo Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng  mua coå phaàn cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø
        vöïc naøy hieän chöa noåi baät so vôùi khoái doanh nghieäp coù voán  thoân Nguyeãn Xuaân Cöôøng, toác ñoä taêng tröôûng cao cuûa quyù  5,8 tyû USD, baèng 75,2% so vôùi cuøng kyø naêm
        ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñang ñoùng goùp ñeán 1/5 GDP cuûa Vieät  I laø yeáu toá thuaän lôïi, neàn taûng toát cho caû naêm. Tuy nhieân, vôùi  ngoaùi. Nhaø ñaàu tö ngoaïi ñaõ ñaàu tö vaøo 49 tænh,
        Nam, 3/4 cho xuaát khaåu vaø 1/4 voán ñaàu tö cho toaøn xaõ hoäi. moät neàn kinh teá coù kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu gaáp ñoâi GDP  thaønh phoá treân caû nöôùc. Trong ñoù, TP.HCM laø
         TS. Traàn Ñình Thieân töøng chia seû, doanh nghieäp tö nhaân  nhö Vieät Nam thì tieàm aån nhieàu ruûi ro khi coù söï coá töø beân  ñòa phöông thu huùt nhieàu voán ñaàu tö nhaát, vôùi
        trong nöôùc vaãn coøn ñoái maët vôùi nhieàu raøo caûn veà maët thuû  ngoaøi. Neân giaûi phaùp toái öu laø chuû ñoäng tìm kieám thò tröôøng  toång soá voán ñaêng kyù 1,7 tyû USD, chieám 29,3%
        tuïc (hôn 5.700 giaáy pheùp, thuû tuïc kinh doanh do caùc boä,  (ñaàu ra saûn phaåm) vaø chuû ñoäng öùng phoù khi coù söï coá. Ñieàu  toång voán ngoaïi vaøo Vieät Nam. Haûi Phoøng
        ngaønh quaûn lyù) vaø gaùnh naëng chi phí khaù lôùn. Ñieån hình, chi  naøy phaûi coù söï chuû ñoäng, phoái hôïp chaët cheõ giöõa doanh  ñöùng thöù hai vôùi toång voán ñaêng kyù laø 925 trieäu
        phí vaän taûi, logistics ôû Vieät Nam cao gaàn gaáp ñoâi so vôùi bình  nghieäp vôùi caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc.  USD (16%), Bình Döông ñöùng thöù ba vôùi toång
        quaân cuûa theá giôùi, theo ñoù chi phí logistics cuûa Vieät Nam            KHAÙNH ÑINH   voán ñaêng kyù 565 trieäu USD (9,7%).


        TP.HCM SEÕ COÙ TRAÏM BOT ÑÖÔØNG THUÛY      CHUAÅN BÒ ÑAÁU GIAÙ SAIGON ONE TOWER      THU NGHÌN TYÛ TÖØ IPO HAPRO
         Xaây döïng caàu ñöôøng saét Bình Lôïi vaø caûi taïo luoàng  VAMC vöøa thoâng baùo löïa choïn ñôn vò baùn ñaáu giaù  Gaàn 76 trieäu coå phaàn, töông ñöông 34,5%
        soâng Saøi Goøn ñoaïn töø caàu Bình Lôïi tôùi caûng Beán Suùc döï  vaø quyeàn khai thaùc cao oác phöùc hôïp Saigon One Tower  voán ñieàu leä cuûa Toång coâng ty Thöông maïi Haø Noäi
        kieán seõ hoaøn thaønh vaøo cuoái naêm nay. Vieäc naâng caáp  (34 Toân Ñöùc Thaéng, quaän 1, TP.HCM). Taøi saûn cuï theå goàm  (Hapro) ñaõ ñöôïc baùn cho hai nhaø ñaàu tö toå chöùc vaø
                                          2
        luoàng Saøi Goøn vaø xaây caàu Bình Lôïi giuùp cho taøu coù troïng  quyeàn sôû höõu 14.954 m dieän tích thöông phaåm cuûa khu  344 caù nhaân. Phieân ñaáu giaù ñaõ thu veà gaàn 1.000 tyû
        taûi lôùn ra vaøo caùc caûng ñöôïc thuaän lôïi. Coâng trình coù toång  caên hoä cao caáp, quyeàn sôû höõu taàng haàm, trung taâm thöông  ñoàng. Beân caïnh 34,5% voán chaøo baùn trong phieân
        möùc ñaàu tö hôn 1.300 tyû ñoàng, laø coâng trình ñöôøng thuûy  maïi, vaên phoøng cho thueâ vaø coâng trình phuï trôï. Giaù khôûi  IPO vöøa qua, UBND TP.Haø Noäi cuõng ñaõ pheâ duyeät
        ñaàu tieân treân caû nöôùc thöïc hieän theo hôïp ñoàng BOT.  ñieåm döï kieán cuûa Sagion One Tower laø 6.110 tyû ñoàng. Moät  Coâng ty Motor N.A Vieät Nam (Vinamco), thaønh vieân
        Coâng ty TNHH Ñaàu tö BOT Bình Lôïi - chuû ñaàu tö coâng  trong nhöõng ñieàu kieän ñeå doanh nghieäp ñaêng kyù laøm toå  cuûa Taäp ñoaøn BRG laø coå ñoâng chieán löôïc mua 65%
        trình seõ thu phí caùc phöông tieän thuûy coù taûi troïng töø 300  chöùc baùn ñaáu giaù taøi saûn laø keâ khai caùc hôïp ñoàng ñaõ ñaáu  voán cuûa Hapro vaø 0,49% baùn öu ñaõi cho caùn boä
        taán trôû leân ñeå hoaøn voán.          giaù thaønh coâng töø 100 tyû ñoàng trôû leân. coâng nhaân vieân.
                             Q.D                       P.L                     Q.A

        Soá 482 BOÄ MÔÙI (732)   4 - 10/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11