Page 7 - DNSG Tuần Số 482 (4 - 10.4.2018)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn


                   Quyeàn rieâng tö                            SieÁt giAÛi ngAân VOÁn VAy
                                                       BAÈng tieàn MAËt
                   Maãng rêët yïëu úã Viïåt Nam                        Thoâng  tö
                                                       21/2017
                                                            cuûa
                                                       Ngaân haøng Nhaø
                                                       nöôùc (NHNN) quy
                    * Soá lieäu töø Trung taâm ÖÙng cöùu  Ñaàu tieân, vieäc yeâu caàu doanh  ñònh veà phöông
                   khaån caáp maùy tính Vieät Nam vaø Bkav  nghieäp cung caáp dòch vuï internet nhö  thöùc giaûi ngaân
                   cho bieát, naêm 2017, internet Vieät  Google, Faceobok phaûi ñaët maùy chuû taïi  voán cho vay cuûa
                   Nam ñaõ bò ñe doïa bôûi 10.000 vuï taán  Vieät Nam trong Döï thaûo Luaät An ninh  caùc toå chöùc tín
        Döï thaûo Luaät    coâng maïng, thieät haïi khoaûng 12.300  maïng laø quy ñònh mang tính aùp ñaët  duïng, chi nhaùnh
                                    baèng meänh leänh haønh chính. Theâm
                   tyû ñoàng. OÂng nhaän xeùt theá naøo veà
        An ninh maïng     tình traïng naøy?         nöõa, trong khoâng gian soá khoâng coù  ngaân haøng nöôùc
                                                       ngoaøi ñoái vôùi khaùch haøng ñaõ coù hieäu löïc töø ngaøy
        nhieàu khaû naêng    - Khoâng gian maïng raát deã bò keû xaáu  khoaûng caùch, vieäc ñaët maùy chuû ôû Vieät  2/4/2018. Theo ñoù, vieäc giaûi ngaân voán vay baèng tieàn
                                    Nam hay Canada khoâng coù khaùc bieät.
        ñöôïc Quoác hoäi   taán coâng hoaëc söû duïng ñeå phaù hoaïi,  Tuy nhieân, quy ñònh ñaët maùy chuû ôû Vieät  maët seõ bò sieát chaët, töø ñoù traùnh tröôøng hôïp khaùch haøng
                                                       lôïi duïng vay voán ñeå ñaûo nôï töø nôi naøy sang nôi khaùc
        thoâng qua vaøo    truïc lôïi, xaâm phaïm, ñe doïa xaâm phaïm  Nam seõ laøm taêng chi phí raát lôùn ñoái vôùi  daãn tôùi phaùt sinh nôï xaáu. Caùc tröôøng hôïp ñöôïc giaûi
                   quoác phoøng, an ninh quoác gia, traät töï,
                                    doanh nghieäp, ñaëc bieät khaâu laøm maùt
        thaùng 5 tôùi.    an toaøn xaõ hoäi, taøi saûn cuûa nhaø nöôùc, cô  vaø huùt aåm. Ñieàu naøy coù theå aûnh höôûng  ngaân tieàn maët bao goàm khaùch haøng thanh toaùn, chi
                                                       traû cho beân thuï höôûng (khoâng bao goàm phaùp nhaân)
        TS. Nguyeãn Syõ    quan, toå chöùc vaø caù nhaân, trong khi moät  ñeán quyeát ñònh ñaàu tö kinh doanh cuûa  khoâng coù taøi khoaûn thanh toaùn taïi toå chöùc cung öùng
                   ñaëc ñieåm thöôøng thaáy trong coâng taùc
                                    doanh nghieäp nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam.
        Duõng - nguyeân    quaûn trò haønh chính ôû Vieät Nam laø thieân  Keá ñoù, baûo veä quyeàn rieâng tö caàn  dòch vuï thanh toaùn, hoaëc khaùch haøng laø beân thuï höôûng
                                                       khoâng coù taøi khoaûn thanh toaùn taïi toå chöùc cung öùng
        Phoù chuû nhieäm   veà xu höôùng baûo veä lôïi ích coâng hay  ñöôïc theå hieän roõ hôn trong caùc quy  dòch vuï thanh toaùn, ñaõ öùng voán töï coù ñeå thanh toaùn,
                   lôïi ích quoác gia, ít coi troïng ñeán quyeàn
                                    ñònh chính saùch veà an ninh maïng. Treân
        Vaên phoøng Quoác   rieâng tö cuûa moãi ngöôøi.    thöïc teá, baûo veä quyeàn rieâng tö ñang laø  chi traû caùc chi phí thuoäc phöông aùn, döï aùn kinh doanh
                                                       hoaëc phöông aùn, döï aùn phuïc vuï ñôøi soáng ñöôïc toå
                    Thoâng tin Phoù bí thö Tænh uûy Thanh
        hoäi cho raèng,    Hoùa - oâng Ñoã Troïng Höng bò tung tin  moät maûng raát yeáu ôû Vieät Nam, trong khi  chöùc tín duïng cho vay theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
                                    ñoù nöôùc ta vaãn chöa coù cô quan chuyeân
        caàn xem xeùt kyõ   ñoàn coù "boà nhí" treân maïng xaõ hoäi, coù theå  veà xöû lyù tranh chaáp quyeàn rieâng tö.      Tr.Ñ
        hôn nhöõng noäi    laø fake, laø bòa ñaët, nhöng laïi laø ví duï ñieån  Nhöõng quy ñònh lieân quan ñeán quyeàn  SAu KieÅM tOAÙn, HOAøng AnH giA LAi
                                                       giAÛM LAÕi
                   hình, thaùch thöùc cô quan quaûn lyù khi keû
                                    rieâng tö coù theå hieän ôû moät soá luaät lieân
        dung lieân quan    xaáu duøng khoâng gian soá, internet, maïng  quan, nhöng laïi bò haïn cheá bôûi naêng löïc  Coâng ty CP
        ñeán chính saùch,   xaõ hoäi ñeå taán coâng vaø gaây maát oån ñònh  cuûa caùc cô quan thöïc thi. Do ñoù, nhöõng  Hoaøng Anh Gia Lai
                   xaõ hoäi. Vaán ñeà laø phaùp luaät phaûi baûo ñaûm
                                    vöôùng maéc, kieän tuïng lieân quan ñeán
        ñaëc bieät laø    cô hoäi taïo ra töø khoâng gian soá cho caùc  quyeàn rieâng tö vaãn chöa ñöôïc xöû lyù roát  (HAGL) vöøa coâng
                                                       boá baùo caùo taøi
        quyeàn rieâng tö   toå chöùc, caù nhaân söû duïng ñoàng thôøi baûo  raùo. Vôùi Döï thaûo Luaät An ninh maïng,  chính kieåm toaùn
                   veä ñöôïc quyeàn rieâng tö cuûa ngöôøi duøng.
                                    nöôùc ta caàn chuù troïng hôn ñeán baûo veä
        cuûa ngöôøi duøng.                    quyeàn rieâng tö cuûa ngöôøi daân.  naêm 2017, trong
                                                       ñoù, lôïi nhuaän sau
                    * Nhöng ñaâu môùi laø vaán ñeà caàn                 thueá giaûm maïnh,
                   quan taâm nhaát, thöa oâng?     * Nhö oâng noùi, ñoù laø lyù do doanh  töø 1.032 tyû xuoáng
                                    nghieäp khoâng maën maø vôùi kinh teá  371,6 tyû, duø doanh
                    - Nöôùc ta ñaõ coù Luaät An toaøn thoâng  soá?           thu khoâng coù
                   tin maïng coù hieäu löïc töø ngaøy 1/7/2016.              nhieàu thay ñoåi.
                   Caùc chính saùch lieân quan ñeán Döï thaûo  - Kinh teá soá laø neàn taûng raát thuaän  Keát quaû naøy xuaát phaùt töø thay ñoåi taïi ba khoaûn muïc
                   Luaät An ninh maïng cuûa nöôùc ta töông  lôïi cho doanh nghieäp bôûi noù khoâng  chính laø lôïi nhuaän goäp töø kinh doanh giaûm 118 tyû, chi
                   ñoái ñaày ñuû nhöng cuõng coù nhöõng vaán  coù khoaûng caùch. Noù taïo ra khoâng gian  phí taøi chính taêng 206 tyû vaø lôïi nhuaän khaùc giaûm 290 tyû
                   ñeà caàn phaûi xöû lyù, ñieàu chænh.  môùi maø caùc giao dòch ôû treân ñoù, thaäm  ñoàng. Kieåm toaùn vieân cuõng ñöa ra yù kieán ngoaïi tröø vôùi
                                    chí dòch vuï ñöôïc soá hoùa, chi phí nhaân  vieäc ñaùnh giaù khaû naêng thu hoài hôn 4.000 tyû ñoàng cuûa
          “Neân keùo daøi thôøi gian thaåm ñònh Döï thaûo Luaät An ninh  baûn gaàn nhö baèng 0. Chaúng haïn, moät  Coâng ty töø caùc beân lieân quan. Nguyeân nhaân do caùc beân
        maïng theâm 6 thaùng nöõa ñeå chaéc chaén raèng quy ñònh trong Luaät  baøi haùt ñöa leân khoâng gian soá, ngöôøi  ñang vaän haønh nhieàu chöông trình kinh doanh, nhöng
        ñaûm baûo ñöôïc quyeàn rieâng tö cuûa ngöôøi duøng, ñaûm baûo ñöôïc an  nghe phaûi traû tieàn. Ñöùng ngoaøi khoâng  moät phaàn trong soá ñoù trong giai ñoaïn ñaàu chöa taïo ra
        toaøn thoâng tin nhöng ñoàng thôøi khoâng gaây ra quaù nhieàu phí toån  gian soá, doanh nghieäp khoâng theå kinh  lôïi nhuaän vaø doøng tieàn thaëng dö. Ñieàu naøy, theo kieåm
        tuaân thuû cho doanh nghieäp. Keát quaû moät khaûo saùt môùi nhaát cuûa  doanh thònh vöôïng.  toaùn vieân, taïo ra khoù khaên cho vieäc xaùc ñònh giaù trò taøi
                                     Toâi nghó, phaùt trieån kinh teá soá laø cô
        IPS cho thaáy, vôùi caùc quy ñònh veà chuaån möïc an toaøn thoâng tin,  hoäi nhöng cuõng laø thaùch thöùc raát lôùn.  saûn vaø doøng tieàn traû nôï. Ñôn vò kieåm toaùn cuõng löu yù
        veà giaáy pheùp con trong Döï thaûo Luaät An ninh maïng laøm doanh  Vaán ñeà ñaët ra laø phaùp luaät phaûi baûo ñaûm  veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa HAGL khi nôï ngaén
        nghieäp quan ngaïi veà tính hieäu quaû vaø nhöõng lôïi ích ñaït ñöôïc so  söï taän duïng caùc cô hoäi taïo ra töø khoâng  haïn vöôït taøi saûn ngaén haïn hôn 3.500 tyû ñoàng vaø Coâng
        vôùi chi phí tuaân thuû. Khoâng chæ caùc doanh nghieäp trong ngaønh,  gian soá cho caùc toå chöùc, caù nhaân phaùt  ty ñaõ vi phaïm moät soá ñieàu khoaûn cuûa caùc khoaûn vay
        doanh nghieäp khôûi nghieäp, maø doanh nghieäp cuûa caùc ngaønh  trieån, ñoàng thôøi baûo veä ñöôïc quyeàn  vaø traùi phieáu. Theo giaûi trình cuûa HAGL, Coâng ty ñang
        khaùc ñeàu coù yù kieán cho raèng Quoác hoäi neân tham khaûo yù kieán  rieâng tö cuûa moãi ngöôøi.  trong quaù trình taùi cô caáu hoaït ñoäng vôùi nhieàu thay ñoåi
        chuyeân gia, neân coù nhöõng ñaùnh giaù taùc ñoäng chính saùch chi tieát           ñaùng keå, taäp trung vaøo maûng caây aên traùi, cuûng coá cao
                                                       su, thanh lyù maûng thuûy ñieän vaø ñaøm phaùn vôùi ñoái taùc
        hôn ñoái vôùi döï luaät naøy tröôùc khi thoâng qua”.   * Caûm ôn oâng!
                   (Nguyeãn Quang Ñoàng, Vieän tröôûng                  baùn coâng trình taïi Myanmar. Taäp ñoaøn cuõng ñang xuùc
                                                       tieán nghieäp vuï phaùt haønh chöùng khoaùn ñeå huy ñoäng
          Vieän Nghieân cöùu chính saùch vaø Phaùt trieån truyeàn thoâng - IPS) Thanh huyeàn thöïc hieän voán nhaèm giaûi quyeát khoù khaên veà thanh khoaûn.
                                                                           N.B

      trung QuOÁC DAÃn ÑAàu Veà nHAÄP KHAÅu CAÙ trA VieÄt nAM      tOÅng Ñieàu trA DOAnH ngHieÄP
        Xuaát khaåu (XK) thuûy saûn cuûa caû nöôùc trong quyù I ñaït treân 719 trieäu USD, taêng        Töø ñaàu thaùng 4, Toång cuïc Thoáng keâ seõ ñieàu
      16% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Trong ñoù, XK caù tra öôùc ñaït gaàn 430 trieäu USD, taêng     tra doanh nghieäp (DN) treân phaïm vi caû nöôùc
      gaàn 16% so vôùi cuøng kyø 2017. Saûn löôïng vaø giaù caù tra taêng laø nguyeân nhaân khieán      nhaèm caäp nhaät tình hình phaùt trieån cuûa DN.
      XK caù tra taêng tröôûng oån ñònh trong nhöõng thaùng ñaàu naêm. Trong khi löôïng caù tra       Noäi dung ñieàu tra xung quanh 6 nhoùm thoâng
                              XK sang thò tröôøng                   tin, trong ñoù coù teân DN, ñòa chæ, loaïi hình,
                              EU giaûm vaø XK                    ngaønh ngheà saûn xuaát, kinh doanh, lao ñoäng,
                              sang Myõ gaëp khoù vì                  thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng taïi DN, caùc chæ
                              chöông trình thanh                   tieâu veà taøi saûn, nguoàn voán, thueá vaø caùc khoaûn
                              tra caù da trôn vaø aùp                 noäp ngaân saùch, söû duïng coâng ngheä trong saûn
                              löïc thueá choáng baùn                 xuaát, chi phí hoaït ñoäng. Toång cuïc Thoáng keâ seõ
                              phaù giaù cao thì XK                  chuû trì vaø tröïc tieáp thu thaäp vaø toång hôïp 58 taäp
                              sang Trung Quoác  ñoaøn, toång coâng ty haïch toaùn toaøn ngaønh (taêng 24 ñôn vò so vôùi cuoäc ñieàu tra doanh nghieäp
                              taêng 42% vaø thò  naêm 2017), ñoàng thôøi phoái hôïp vôùi Boä Coâng an, Boä Quoác phoøng chuû trì vaø thu thaäp thoâng
                              tröôøng naøy ñaõ vöôït  tin ñoái vôùi DN do hai boä naøy quaûn lyù. Cuoäc ñieàu tra nhaèm thu thaäp thoâng tin cô baûn phuïc vuï
                              Myõ, trôû thaønh nhaø  coâng taùc quaûn lyù, hoaïch ñònh chính saùch, keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, phaùt trieån DN
                              NK caù tra lôùn nhaát  cuûa quoác gia, cuûa töøng ñòa phöông, ñoàng thôøi ñaùnh giaù tình hình öùng duïng khoa hoïc coâng
                              cuûa Vieät Nam.   ngheä trong caùc DN vaø möùc ñoä saün saøng cuûa DN trong cuoäc caùch maïng coâng nghieäp 4.0.
                                     D.K                                     K.T
                                                              Soá 482 BOÄ MÔÙI (732)   4 - 10/4/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12