Page 8 - DNSG Tuần Số 482 (4 - 10.4.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên

        Baão hiïím nhên thoå        ûáng duång cöng nghïå 4.0

        Cuoäc caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù 4 ñang ñem laïi lôïi theá
        cho doanh nghieäp (DN) baûo hieåm nhaân thoï (BHNT) trong vieäc
        tieáp caän khaùch haøng, khai thaùc thò tröôøng...


          hoàng nga
           Caïnh tranh dòch vuï       Coâng ty Baûo Vieät Nhaân Thoï thì aùp duïng
         Neáu nhö Singapore coù tyû leä ngöôøi daân  coâng ngheä vaøo tö vaán baùn haøng, thanh
                          toaùn, vaø gaàn ñaây trieån khai chöông trình
        tham gia baûo hieåm (BH) leân ñeán 80%, Ma- öu ñaõi khaùch haøng ñaêng kyù nhaän tö vaán
        laysia 75% thì Vieät Nam chæ môùi coù 8% - moät  vaø tham gia hôïp ñoàng BHNT thoâng qua
        khoaûng troáng raát lôùn cho DN khai thaùc. Vaø  Facebook.
        khoâng boû lôõ cô hoäi, caùc DN BH ñaõ ñaåy maïnh  Cuøng vôùi vieäc ñaàu tö, trang bò coâng
        öùng duïng coâng ngheä 4.0 ñeå ñeán gaàn hôn  ngheä theo xu höôùng 4.0, caùc DN gia taêng
        vôùi khaùch haøng.          naêng löïc taøi chính, ñaùp öùng nhu caàu kinh
         Nhanh nhaïy trong xu höôùng naøy coù  doanh ngaøy caøng taêng. Theo Cuïc Quaûn
        theå keå ñeán Prudential Vieät Nam. Töø cuoái  lyù giaùm saùt baûo hieåm, trong naêm 2017 coù
        naêm 2016 ñeán nay, Prudential Vieät Nam  ñeán 9 DN BHNT taêng voán ñieàu leä. Trong ñoù,
        ñaõ xaây döïng nhieàu chöông trình hoaït  Manulife Vieät Nam taêng töø 1.820 tyû ñoàng
        ñoäng höôùng vaøo nhoùm khaùch haøng treû  leân 5.720 tyû ñoàng, trôû thaønh coâng ty BHNT
        thoâng qua caùc keânh digital, nhö baùn haøng  coù voán ñieàu leä lôùn nhaát Vieät Nam. Keá ñoù  Coâng ngheä 4.0 giuùp doanh nghieäp baûo hieåm nhaân thoï khai phaù thò tröôøng - AÛnh: X.Thaûo
        tröïc tuyeán, bieân nhaän thu phí ñieän töû,  laø Dai-ichi Life Vieät Nam vôùi voán ñieàu leä
        öùng duïng ñaët lòch heïn vôùi chuyeân vieân  töø 2.153 tyû ñoàng leân 5.408 tyû ñoàng. Coâng  khi Generali nhaän ñöôïc chöùng töø goác, maø  tieän hôn thoâng qua maïng löôùi hôn 5.000
        taøi chính qua smartphone Match Book...  ty Generali Vieät Nam töø 2.183 tyû ñoàng leân  chæ caàn maát 5 phuùt ñeå göûi yeâu caàu giaûi  ñieåm giao dòch cuûa Payoo.
        DN naøy coøn duøng trí tueä nhaân taïo PruBot  3.523 tyû ñoàng, AIA Vieät Nam taêng töø 1.264  quyeát quyeàn lôïi baûo hieåm (qua tin nhaén),  Baø Tina Nguyeãn - Toång giaùm ñoác
        - Chatbot vaøo vieäc tö vaán cho khaùch haøng.  tyû ñoàng leân 3.224 tyû ñoàng, Chubb Life taêng  chôø 30 phuùt ñeå nhaän ñöôïc phaûn hoài vaø neáu  Generali Vieät Nam chia seû, sau hôn 6 thaùng
        Prubot seõ töï ñoäng traû lôøi, xöû lyù nhöõng tình  töø 1.165 tyû ñoàng leân 1.245 tyû ñoàng. yeâu caàu ñöôïc chaáp nhaän thì seõ chi traû trong  trieån khai heä thoáng khaûo saùt möùc ñoä haøi loøng
        huoáng ñöôïc laäp trình tröôùc ñoù vaø khoâng  OÂng Paul Nguyeãn - Toång giaùm ñoác  voøng 24 giôø ñoàng hoà. Cuøng vôùi GenClaims,  cuûa khaùch haøng - GENPS vaø tröïc tieáp laéng
        ngöøng töï hoïc trong quaù trình töông taùc  Manulife Vieät Nam cho bieát, vieäc taêng voán  Generali Vieät Nam môû roäng dòch vuï thanh  nghe yù kieán phaûn hoài cuûa khaùch, Coâng ty ñaõ
        vôùi khaùch haøng.          ñieàu leä laø cô sôû ñeå Manulife tieáp tuïc caûi  toaùn phí baûo hieåm (phí ñònh kyø, phí ñoùng  thöïc hieän ngay moät soá caûi tieán nhaèm mang
         OÂng Phöông Tieán Minh - Phoù toång giaùm  tieán dòch vuï, phaùt trieån caùc öùng duïng coâng  theâm vaøo hôïp ñoàng, hoaøn traû taïm öùng  laïi traûi nghieäm toát nhaát cho khaùch haøng. Vieäc
        ñoác Coâng ty Prudential Vieät Nam cho bieát:  ngheä tieân tieán trong vieäc chaêm soùc vaø phuïc  ñoùng phí töï ñoäng, taïm öùng tieàn maët, caùc  ñôn giaûn hoùa quy trình, thuû tuïc lieân quan
        “Prudential vaãn duy trì vaø cuûng coá theá maïnh  vuï khaùch haøng.   khoaûn phí baûo hieåm phaùt sinh khaùc) thuaän  ñeán giaûi quyeát quyeàn lôïi baûo hieåm laø moät
        tö vaán vieân truyeàn thoáng. Tuy nhieân, ñeå ñaùp
        öùng nhu caàu môùi cuûa nhoùm khaùch haøng  Gôõ “nuùt thaét” boài thöôøng
        thaønh thò trong thôøi ñaïi kyõ thuaät soá, Pruden- Laâu nay, caùc vaán ñeà lieân quan ñeán hôïp
        tial khoâng ngöøng tích hôïp coâng ngheä hieän  ñoàng, thanh toaùn, boài thöôøng baûo hieåm  Theo baùo caùo cuûa Cuïc Quaûn lyù giaùm saùt baûo hieåm (Boä Taøi chính), naêm
        ñaïi nhaèm mang ñeán cho ngöôøi duøng traûi  thöôøng bò khaùch haøng phaøn naøn, nhöng  2017 thò tröôøng BHNT tieáp tuïc duy trì ñaø taêng tröôûng vôùi toång doanh thu
        nghieäm toát nhaát khi mua BHNT”.  nay nhieàu DN baèng vieäc öùng duïng coâng  phí baûo hieåm ñaït treân 66.000 tyû ñoàng, taêng 31% so vôùi naêm 2016. Trong
         Cuõng trong xu höôùng ñoù, Coâng ty AIA  ngheä ñaõ daàn gôõ ñöôïc “nuùt thaét” naøy. Ñieån  ñoù, doanh thu khai thaùc ñaït 22.558 tyû ñoàng, taêng 28,7%, soá löôïng hôïp
        Vieät Nam ñaõ tích hôïp öùng duïng iMO vaø  hình laø Generali Vieät Nam. Môùi ñaây, DN naøy  ñoàng coù hieäu löïc ñaït 7.447.242, taêng 16,4% so vôùi naêm 2016.
        nhieàu dòch vuï soá hoùa nhö iPad iPoS, coång  ñaõ laøm “cuoäc caùch maïng” veà giaûi quyeát  Baûo Vieät Nhaân Thoï ñöùng ñaàu thò tröôøng vôùi 26,34% thò phaàn. Vò trí
        thoâng tin khaùch haøng MyPage, thanh toaùn  quyeàn lôïi baûo hieåm baèng vieäc ra maét öùng  thöù hai thuoäc veà Prudential Vieät Nam vôùi 24,48% thò phaàn. Manulife
        phí baûo hieåm tröïc tuyeán. Nhöõng coâng  duïng GenClaims. Ñieåm ñoäc ñaùo cuûa dòch  Vieät Nam ñöùng thöù 3 vôùi 12,27% thò phaàn, tieáp ñeán laø Dai-ichi Vieät
        ngheä soá hoùa naøy ñaëc bieät thu huùt khaùch  vuï naøy laø khaùch haøng khoâng caàn ñeán vaên  Nam vôùi 12,16%, AIA 9,5% thò phaàn.
        haøng Gen Y (ñoä tuoåi töø 20 - 29).  phoøng cuûa Generali, khoâng caàn chôø ñeán


            tieáp cuûa nöôùc ngoaøi (FDI) töø ñaàu naêm ñeán ngaøy Nöîi lo FDI suåt giaãm
            Khaû haân

            heo soá lieäu cuûa Toång cuïc Thoáng keâ, ñaàu tö tröïc

          T20/3/2018 thu huùt 618 döï aùn vôùi soá voán ñaêng kyù
          2.121,6 trieäu USD, taêng 25,4% veà soá döï aùn nhöng giaûm  voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi nhöõng nöôùc khaùc.  maäu dòch lan khaép toaøn caàu seõ aûnh höôûng ñeán kim ngaïch
          27,3% veà voán ñaêng kyù so vôùi cuøng kyø naêm 2017. Beân caïnh  Thaùng 12/2017, chính quyeàn cuûa Toång thoáng Donald  xuaát khaåu cuûa nhöõng doanh nghieäp FDI laø taát yeáu.
          ñoù, coù 199 löôït döï aùn ñaõ caáp pheùp töø caùc naêm tröôùc ñaêng  Trump ñaõ thoâng qua chính saùch caûi caùch thueá lôùn nhaát  Trong khi ñoù, vôùi CPTPP ñöôïc kyù ngaøy 8/3 nhöng thieáu
          kyù ñieàu chænh voán ñaàu tö vôùi soá voán taêng theâm 1.789,9  trong voøng 30 naêm qua taïi nöôùc naøy vôùi trò giaù 1.500 tyû  Myõ, ñaõ giaûm söùc haáp daãn cuûa hieäp ñònh naøy phaàn naøo.
          trieäu USD, giaûm 54,6% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc.  USD. Theo keá hoaïch caûi caùch thueá môùi, thueá thu nhaäp  Caàn bieát raèng doøng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam
           Nhö vaäy, toång soá voán ñaêng kyù vaø voán taêng theâm trong  doanh nghieäp ñöôïc giaûm töø möùc 35% xuoáng 20% vaø lôïi  taêng maïnh trong giai ñoaïn tröôùc ñaây laø kyø voïng TPP (teân
          ba thaùng ñaït 3.911,5 trieäu USD, giaûm 43% so vôùi cuøng kyø  nhuaän cuûa caùc coâng ty vaø doanh nghieäp Myõ thu ñöôïc töø  goïi tröôùc ñaây cuûa CPTPP) vôùi söï tham gia cuûa Myõ seõ sôùm
          naêm 2017. Möùc ñoä giaûm nhö treân laø ñaùng chuù yù, duø ñöôïc  kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi phaàn lôùn seõ khoâng bò ñaùnh thueá.  coù hieäu löïc, theo ñoù haøng Vieät Nam xuaát vaøo Myõ coù theå
          giaûi thích laø do trong quyù I/2017 coù Samsung Display Vieät  Do ñoù, nhöõng doanh nghieäp Myõ coù yù ñònh ñaàu tö ra nöôùc  höôûng nhöõng öu ñaõi veà thueá quan, tuy nhieân giôø ñaây
          Nam ñieàu chænh voán taêng theâm 2,5 tyû USD, trong khi quyù  ngoaøi cuõng coù theå thay ñoåi chieán löôïc kinh doanh.  ñieàu naøy ñaõ khoâng thaønh hieän thöïc neân cuõng aûnh höôûng
          I naêm nay voán ñaêng kyù taêng theâm lôùn nhaát laø nhaø maùy LG  Ñaëc bieät laø trong boái caûnh ruûi ro chieán tranh thöông  ñeán doøng voán FDI vaøo Vieät Nam.
          Innitek Haûi Phoøng vôùi 501 trieäu USD, neân daãn ñeán nguoàn  maïi ngaøy cang cao, theo ñoù Myõ taêng thueá haøng nhaäp  Trong ñaùnh giaù trieån voïng kinh teá 2018 môùi ñaây, Ngaân
          voán ñaêng kyù taêng theâm giaûm maïnh. Tuy nhieân, caàn löu  khaåu, thieát laäp caùc haøng raøo kyõ thuaät cao hôn vaø thieát laäp  haøng HSBC cho raèng thu huùt FDI cuûa Vieät Nam trong naêm
          yù laø ngay caû nguoàn voán ñaêng kyù môùi cuõng ñaõ suït giaûm  haïn ngaïch, thì haøng hoùa saûn xuaát taïi caùc quoác gia khaùc coù  2018 seõ gaëp nhieàu thaùch thöùc. Döï kieán FED seõ ñieàu chænh
          ñaùng keå so vôùi cuøng kyø 2017.        theå khoù tìm ñöôøng vaøo neàn kinh teá lôùn nhaát theá giôùi naøy,  taêng laõi suaát ít nhaát töø 3 - 4 laàn trong naêm 2018, ba laàn trong
           Duø chöa thaät söï roõ raøng, nhöng chính saùch taêng laõi  vì vaäy cuõng seõ aûnh höôûng ñeán nguoàn voán ñaàu tö nöôùc  naêm 2019 vaø theâm hai laàn trong naêm 2020 thì nhieàu nhaø
          suaát cuûa Cuïc Döï tröõ Lieân bang Myõ (FED) chaéc chaén ñaõ  ngoaøi vaøo nhöõng thò tröôøng nhö Vieät Nam.  ñaàu tö seõ phaûi caân nhaéc chi phí voán caùc khoaûn ñaàu tö môùi.
          aûnh höôûng ñeán doøng voán ñaàu tö vaøo caùc thò tröôøng noùi  Muïc ñích caùc doanh nghieäp FDI vaøo Vieät Nam ngoaøi  Vaø theo sau FED thì ñeán löôït Ngaân haøng Trung öông Chaâu
          chung vaø Vieät Nam noùi rieâng. Vôùi muïc tieâu loâi keùo caùc  taän duïng giaù nhaân coâng reû, thò tröôøng tieâu thuï thì coøn  AÂu (ECB) vaø caùc ngaân haøng trung öông khaùc cuõng seõ thaét
          doanh nghieäp quay trôû laïi Myõ vaø nhieàu chính saùch öu ñaõi  nhaém ñeán caùc thò tröôøng maø haøng Vieät Nam coù theå ñöôïc  chaët daàn chính saùch tieàn teä.
          veà thueá cho caùc doanh nghieäp ñaët nhaø maùy saûn xuaát taïi  öu ñaõi veà thueá khi xuaát khaåu vaøo nhö Myõ vaø EU, nhöng  Cuõng theo soá lieäu thoáng keâ thì Haøn Quoác tieáp tuïc ñöùng
          Myõ coù theå giuùp Myõ trôû thaønh quoác gia caïnh tranh nguoàn  moät khi chieán tranh thöông maïi noå ra, chính saùch baûo hoä  vò trí thöù nhaát vôùi toång voán ñaàu tö 1,84 tyû USD, chieám 31,6%        Soá 482 BOÄ MÔÙI (732)   4 - 10/4/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13