Page 9 - DNSG Tuần Số 482 (4 - 10.4.2018)
P. 9

9
                            Ñöôïc meänh danh laø       Ngûúâi lïn keã xuöëng
                            “vua” trong ngaønh thuûy

                            saûn, nhöng ñöôøng ñi
                            cuûa Coâng ty CP Taäp                 OÂng Minh cuõng khoâng giaáu gieám muïc tieâu seõ laø doanh

   trong nhöõng öu tieân haøng ñaàu cuûa Coâng ty.  ñoaøn Thuûy saûn Minh Phuù vaø Coâng ty CP     nghieäp ñöùng ñaàu caû nöôùc trong lónh vöïc caù tra, toâm vaø thöùc
    Cuõng nhö theá, Prudential Vieät Nam ñaåy   Thuûy saûn Huøng Vöông khaù khaùc bieät.      aên chaên nuoâi vì ñang coù lôïi theá khoâng nhoû laø chuoãi kheùp
   nhanh quy trình, toác ñoä giaûi quyeát quyeàn  Neáu Minh Phuù ñang höôûng lôïi töø söùc      kín con gioáng - thöùc aên - nuoâi troàng - cheá bieán - xuaát khaåu.
   lôïi baûo hieåm cho khaùch haøng baèng vieäc ña                                 Cuoäc ñua vaãn tieäp tuïc
   daïng hoùa keânh tieáp nhaän hoà sô. Cuøng luùc  tieâu thuï toát cuûa thò tröôøng toâm theá      Tuy nhieân, ñeán thôøi ñieåm naøy, Huøng Vöông phaûi baùn
   ñoù, caùc öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi ñaõ  giôùi, thì Huøng Vöông môùi ñaây ñaõ bò Myõ    Coâng ty Sao Ta (FMC), Coâng ty Vieät Thaéng (VTF) - laø hai coâng
   trieån khai giuùp ruùt ngaén quy trình, tieát kieäm                         ty “con” nhöng raát maïnh trong lónh vöïc toâm vaø thöùc aên
   thôøi gian toái ña cho khaùch haøng.       aùp möùc thueá choáng baùn phaù giaù raát      chaên nuoâi, vaø moät soá döï aùn baát ñoäng saûn. Muïc ñích cuûa
    Chia seû veà vaán ñeà naøy, oâng Steve Clark  cao, leân ñeán 3,87USD/kg.             Huøng Vöông khoâng coù gì khaùc hôn laø traû caùc khoaûn nôï vay
   - Toång giaùm ñoác Coâng ty Prudential Vieät                             ñeán haïn.
   Nam cho raèng, chi traû quyeàn lôïi baûo hieåm                             Maëc duø naêm 2017 Huøng Vöông coù doanh thu gaàn 16.000
   nhanh choùng, ñôn giaûn, minh baïch laø ñieàu                            tyû ñoàng nhöng loã sau thueá ñeán 171 tyû ñoàng. Nguyeân nhaân
   khaùch haøng ñaëc bieät quan taâm. Vì theá, thay    Minh Phöông                  laø do söùc eùp veà nôï raát lôùn. Keát thuùc naêm 2017, caùc khoaûn nôï
   vì phaûi chôø ñôïi ñeán 30 ngaøy môùi nhaän ñöôïc                          Huøng Vöông phaûi traû leân gaàn 12.000 tyû ñoàng, trong ñoù nôï
   chi traû boài thöôøng, thoâng qua vieäc caûi tieán,      Tham voïng ngoâi daàu         ngaén haïn chieám hôn 90%.
   öùng duïng coâng ngheä, quy trình ñöôïc ruùt    Minh Phuù vöøa quay trôû laïi HoSE sau 4 naêm töï nguyeän rôøi  Ngaønh thuûy saûn vaø thöùc aên chaên nuoâi voán söû duïng khaù
   ngaén ñaùng keå. Vôùi moät soá tröôøng hôïp ñaëc  saøn. Thôøi ñieåm rôøi saøn, Minh Phuù ñöôïc meänh danh laø “vua  nhieàu voán löu ñoäng neân deã ñaåy khoaûn nôï ngaén haïn leân cao.
   bieät, quy trình chi traû ñaõ ñöôïc giaûi quyeát  toâm” trong ngaønh thuûy saûn vôùi khaû naêng “laøm chuû cuoäc  Vieäc taêng toác caùc thöông vuï M&A baèng caùc khoaûn vay nôï ñeå
   trong voøng 30 phuùt. “Ñaây chính laø nguyeän   chôi” treân thò tröôøng vaø ñeán baây giôø chöa doanh nghieäp  môû roäng quy moâ kinh doanh ñang gaây aùp löïc naëng neà leân caùc
   voïng cuûa khaùch haøng vaø cuõng laø söï cam keát  naøo soaùn ngoâi ñöôïc “danh hieäu” aáy.    khoaûn nôï cuûa Huøng Vöông. Vieäc nhaäp quaù nhieàu nguyeân lieäu
   cuûa Prudential luoân hoã trôï taøi chính kòp thôøi  Lyù do quyeát ñònh rôøi saøn chöùng khoaùn laø do Minh Phuù  thöùc aên chaên nuoâi khi giaù cao khieán oâng Minh gaùnh theâm caùc
   cho khaùch haøng khi ruûi ro baát ngôø ñeán”, oâng  muoán keâu goïi voán vôùi muïc ñích xaây döïng chuoãi giaù trò kheùp  khoaûn loã lôùn, ñaõ ñaåy Huøng Vöông vaøo tình theá ruûi ro.
   Steve Clark khaúng ñònh.             kín cho ngaønh toâm, coù theâm doøng tieàn ñeå ñaàu tö höôùng  Maûng kinh doanh caù tra cuûa Huøng Vöông hieän khoâng
                            ñeán doanh thu chaïm moác 1 tyû USD. Minh Phuù coù hai löïa  coøn nhieàu hanh thoâng. Thò tröôøng Myõ bò ñaùnh thueá choáng
                            choïn: phaùt haønh theâm coå phieáu hoaëc goïi voán töø nhaø ñaàu  baùn phaù giaù quaù cao neân lôïi nhuaän khoâng coøn nhieàu. Chöa
                            tö nöôùc ngoaøi. Thôøi ñieåm ñoù, thò giaù coå phieáu cuûa Minh Phuù  keå saép ñeán chöông trình FarmBill cuûa Myõ coù khaû naêng ñöôïc
   toång voán ñaàu tö vaøo Vieät Nam, Hoàng Koâng ñöùng thöù hai  dao ñoäng quanh moác 30.000ñ/CP, vaø neáu phaùt haønh seõ coù
   vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù xaáp xæ 689 trieäu USD, chieám  ngay phaàn thaëng dö coå phaàn söû duïng cho caùc muïc ñích  hieän thöïc vaøo thaùng 9 tôùi seõ ñaåy khoâng chæ Huøng Vöông maø
                                                      coøn caùc doanh nghieäp xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam vaøo theá
   gaàn 12% toång voán ñaàu tö vaøo Vieät Nam, Singapore ñöùng  kinh doanh. Tuy nhieân cuøng luùc ñoù, moät nhaø ñaàu tö nöôùc
   thöù ba vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù laø 649 trieäu USD, chieám  ngoaøi traû giaù 50.000ñ/CP, nhöng thôøi ñieåm ñoù vöôùng quy  khoù. Caùc thò tröôøng khaùc ñöôïc xem laø “deã tính” cho thuûy saûn
                                                      Vieät Nam thì gaàn ñaây lieân tuïc döïng raøo caûn kyõ thuaät, tung caùc
   11,2% toång voán ñaàu tö. Ñaùng löu yù, nhaø ñaàu tö Nhaät Baûn  ñònh room ngoaïi 49%.
   ñaõ ra khoûi toáp 3 quoác gia, laõnh thoå coù soá voán cam keát ñaàu  Minh Phuù ñaõ choïn caùch huûy nieâm yeát töï nguyeän ñeå neù  chieâu baøi noùi xaáu con caù tra Vieät khieán kinh doanh khoâng coøn
                                                      deã. Söï khoù khaên cuûa Huøng Vöông cuõng deã nhìn thaáy khi tính
   tö cao vaøo Vieät Nam trong quyù I/2018.      quy ñònh traàn room ngoaïi, ñoàng thôøi kyø voïng coù nguoàn voán  ñeán heát naêm 2017, haøng toàn kho leân ñeán 3.583 tyû ñoàng.
    Duø FDI suït giaûm nhöng moät ñieåm tích cöïc laø chính
                                                       Ngöôïc laïi, keát quaû kinh doanh cuûa Minh Phuù ngaøy caøng
   Vieät Nam ñang choïn loïc caùc döï aùn FDI nhieàu hôn so vôùi  lôùn hôn so vôùi phaùt haønh, vì phaùt haønh theâm chæ thu veà 900  khôûi saéc. Keát thuùc naêm 2017, doanh thu vaø laõi roøng cuûa
                            tyû ñoàng, nhöng huûy nieâm yeát ñeå phaùt haønh coù theå thu ñöôïc
   giai ñoaïn tröôùc ñaây, theo ñoù caùc döï aùn FDI ngoaøi ñaûm  1.500 tyû ñoàng.           Minh Phuù ñaït laàn löôït 15.665 vaø 639 tyû ñoàng. Beä ñôõ cho
   baûo chaát löôïng cao thì phaûi ñaûm baûo veà baûo veä moâi  Minh Phuù ñaõ choïn ñuùng thôøi ñieåm thoaùi saøn vaøo luùc keát  thaønh coâng naøy laø do thò tröôøng Hoa Kyø maø Minh Phuù ñang
   tröôøng. Vôùi cuoäc caùch maïng coâng nghieäp 4.0 ñang dieãn  quaû kinh doanh naêm 2014 raát toát, vôùi lôïi nhuaän sau thueá  chieám ñeán 41% toång giaù trò kim ngaïch, ñaõ ñöa Minh Phuù ra
   ra, Vieät Nam neân öu tieân tieáp nhaän nhöõng döï aùn coù trình  gaàn 1.000 tyû ñoàng.
   ñoä coâng ngheä cao, hieän ñaïi nhaèm thuùc ñaåy taêng tröôûng  Nhöng sau moät naêm rôøi saøn chöùng khoaùn, keát quaû  khoûi dieän bò aùp thueá choáng baùn phaù giaù.
                                                       Caùc thò tröôøng khaùc nhö Canada, Nhaät, Haøn Quoác, moät
   kinh teá nhanh cuõng nhö laø cô hoäi ñeå caùc doanh nghieäp  kinh doanh cuûa Minh Phuù ñi xuoáng, ñaõ xuaát hieän khoaûn  soá nöôùc chaâu AÂu vaãn taêng tröôûng toát, trong khi giaù baùn toâm
   Vieät Nam coù cô hoäi keát noái vaø naâng cao naêng löïc.
                            loã gaàn 7 tyû ñoàng. Moät loaït yeáu toá laøm beä ñôõ cho con toâm  cuûa Minh Phuù vaøo ñaây cao do coù nhieàu loaïi saûn phaåm töø
                            Vieät taêng söùc caïnh tranh vôùi caùc nöôùc ñoät ngoät ñaûo chieáu  con toâm coù giaù trò gia taêng cao. Ñoàng thôøi, thò tröôøng Trung
     Trong boái caûnh ruûi ro chieán tranh thöông  khieán vieäc kinh doanh cuûa Minh Phuù giaûm.   Quoác cuõng ñoùng goùp khaù toát vaøo doanh thu cuûa Coâng ty.
    maïi ngaøy caøng cao, theo ñoù Myõ taêng thueá haøng  Cuõng vaøo thôøi ñieåm ñoù, vieäc kinh doanh cuûa Huøng  Vaø vôùi vieäc thò tröôøng tieáp tuïc taêng tröôûng toát neân naêm
    nhaäp khaåu, thieát laäp caùc haøng raøo kyõ thuaät cao  Vöông “leân nhö dieàu gaëp gioù”. OÂng Döông Ngoïc Minh -  2018 Minh Phuù ñaët muïc tieâu kim ngaïch xuaát khaåu 1 tyû USD
    hôn vaø thieát laäp haïn ngaïch, thì haøng hoùa saûn  Chuû tòch HÑQT Huøng Vöông ñaõ quyeát ñònh thöïc hieän caùc  vôùi 700.000 taán toâm thaønh phaåm.
    xuaát taïi caùc quoác gia khaùc coù theå khoù tìm ñöôøng  thöông vuï M&A moät loaït coâng ty trong ngaønh nhaèm kheùp  Maëc duø ñang gaëp khoù khaên ôû thò tröôøng Myõ vì bò aùp
    vaøo neàn kinh teá lôùn nhaát theá giôùi naøy, vì vaäy  kín chuoãi giaù trò, ñoàng thôøi môû roäng sang caùc lónh vöïc kinh  thueá choáng baùn phaù giaù cao, voán chieám 44% tyû troïng giaù
                                                      trò kim ngaïch, nhöng trong naêm 2018, Huøng Vöông vaãn ñaët
    cuõng seõ aûnh höôûng ñeán nguoàn voán ñaàu tö nöôùc  doanh khaùc nhö thöùc aên chaên nuoâi, toâm, heo. muïc tieâu lôïi nhuaän tröôùc thueá 800 tyû ñoàng. Cô sôû cho ñieàu
    ngoaøi vaøo nhöõng thò tröôøng nhö Vieät Nam.   Vôùi chieán löôïc aáy, cuøng vôùi beä ñôõ cuûa thò tröôøng, coù thôøi
                            ñieåm doanh thu vaø lôïi nhuaän cuûa Huøng Vöông taêng raát  naøy, Coâng ty ñaõ taùi caáu truùc nôï theo höôùng toát hôn vaø taêng
                            nhanh: neáu naêm 2012, doanh thu gaàn 8.000 tyû ñoàng thì caùc  tröôûng caùc maûng kinh doanh khaùc, nhö baùn caù gioáng, chaên
                            naêm lieàn keà sau ñoù ñaõ laø treân 15.000 tyû ñoàng. nuoâi heo gioáng, heä thoáng kho laïnh...

                                                              Soá 482 BOÄ MÔÙI (732)   4 - 10/4/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14