Page 10 - DNSG Tuần Số 483 (11-17.4.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      CAÅM BÊÎY
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      ÀA NGAÂNH
                      MÔÛ ROÄNG QUAÙ NHANH CAÛ VEÀ QUY MOÂ LAÃN LÓNH VÖÏC ÑAÀU TÖ
                      NHÖNG QUAÛN TRÒ KHOÂNG THEO KÒP ÑAÕ KHIEÁN NHIEÀU DOANH
                      NGHIEÄP LÔÙN LAÂM VAØO THEÁ TIEÁN THOAÙI LÖÔÕNG NAN.
                         NGUYEÂN BAÛO - NGOÏC ANH
       Tuåt laåi vò ài       quaá nhanh


        Ñaàu tö daøn traûi, maát caân ñoái taøi chính,
        laáy nôï ngaén haïn ñaàu tö daøi haïn nhöng
        chöa hoaëc khoâng hieäu quaû nhö kyø voïng
        laø nhöõng lyù do tuït laïi deã nhaän thaáy nhaát
        cuûa moät soá doanh nghieäp (DN) lôùn.       BIDV ñang chaøo baùn khoaûn nôï xaáu cuûa Coâng ty CP Thuaän Thaûo Nam Saøi Goøn
          hò tröôøng aét khoâng queân Coâng ty  (loã 49 tyû ñoàng). Do thieáu nguyeân lieäu baét  voán ngaén haïn vôùi laõi suaát bình quaân 9%/
          CP Thuûy saûn Bình An (Bianfishco)  ñaàu töø nöûa cuoái naêm 2016 vaø keùo daøi ñeán  naêm, ñaõ gaây ra tình traïng maát caân ñoái voán
        Tcuûa baø Dieäu Hieàn ôû Caàn Thô vôùi  ñaàu naêm 2018 chöa coù daáu hieäu hoài phuïc,  nghieâm troïng cho Coâng ty. Trong khi caùc
        khoaûn nôï tính ñeán naêm 2012 leân tôùi hôn  11 nhaø maùy vôùi 15.000 lao ñoäng cuûa Huøng  döï aùn coøn dôû dang, Huøng Vöông vaãn phaûi
        1.500 tyû ñoàng, bao goàm nôï nhaø baêng, nôï  Vöông hoaït ñoäng caàm chöøng, giaûm 50%  gaùnh chi phí laõi vay phaùt sinh moãi ngaøy.
        ngöôøi nuoâi caù, nôï baûo hieåm. Naêm 2012,  coâng suaát, chuû yeáu taùi cheá haøng trong kho  Coù theå thaáy, maëc duø toång dö nôï vay ngaén
        taïi cuoäc hoïp baùo ñònh kyø quyù I veà tình  ñeå duy trì xuaát khaåu. Nguyeân lieäu khoâng ñuû,  haïn vaø daøi haïn cuoái kyø taïi ngaøy 30/9/2017
        hình kinh teá - xaõ hoäi, UBND TP. Caàn Thô  chi phí coá ñònh lôùn, coäng theâm chi phí trôï  ñaõ giaûm 969 tyû ñoàng so vôùi ñaàu kyø, töông
        cho bieát, naêm 2011, kinh doanh cuûa Bi- caáp cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian taïm  ñöông 11%, nhöng chi phí laõi vay cuûa caû
        anfishco dieãn ra caàm chöøng vì gaëp khoù  ngöng saûn xuaát laøm cho giaù thaønh saûn xuaát  naêm 2017 laïi taêng ñeán 8%. Baùo caùo cuûa
        khaên veà taøi chính do nguoàn tín duïng töø  taêng 30%. Giaù xuaát khaåu cho duø taêng maïnh  Huøng Vöông cho thaáy, soá loã luõy keá taïi ngaøy
        ngaân haøng thaét chaët, vieäc ñaàu tö daøn traûi,  cuõng khoâng ñuû buø ñaép chi phí saûn xuaát.  30/9/2017 laø hôn 423,7 tyû ñoàng (treân baùo
        söû duïng voán sai muïc ñích, laáy nôï ngaén  Nguyeân nhaân thöù hai daãn ñeán thua loã  caùo hôïp nhaát) vaø treân 224,4 tyû ñoàng (treân
        haïn ñaàu tö daøi haïn, ñaàu tö ngoaøi ngaønh  maø Huøng Vöông ñeà caäp laø do chi phí laõi  baùo caùo cuûa coâng ty meï).
        (baát ñoäng saûn) ñaõ daãn tôùi maát caân ñoái taøi  vay vaø aùp löïc taøi chính töø caùc döï aùn ñaàu  Töø moät trong nhöõng DN lôùn veà saûn
        chính nghieâm troïng.        tö dôû dang. Trong ñoù, beân caïnh nhöõng  xuaát, xuaát khaåu caù da trôn cuûa Vieät Nam,
         Hay gaàn ñaây nhaát laø Coâng ty TNHH Xuaát  traïi gioáng thì vieäc môû roäng lónh vöïc chaên  vôùi keát quaû kinh doanh giaûm suùt, loã lieân
        khaåu thuûy saûn Thieân Maõ - moät trong nhöõng  nuoâi heo theo moâ hình coâng ngheä cao vaø  tieáp trong hai naêm qua khieán coå phieáu
        DN thuûy saûn noåi tieáng cuõng ôû Caàn Thô vôùi  xaây döïng kho laïnh 60.000 pallet vaän haønh  HVG cuûa Coâng ty CP Huøng Vöông bò ñöa
        12 trang traïi, ba nhaø maùy cheá bieán thuûy saûn  hoaøn toaøn baèng robot, hoaëc kheùp kín quy  vaøo dieän kieåm soaùt töø ngaøy 26/1/2018, cuï
        quy moâ lôùn vaø saûn löôïng xuaát khaåu haèng  trình nuoâi troàng - saûn xuaát - cheá bieán xuaát  theå laø bò haïn cheá veà thôøi gian giao dòch
        naêm ôû möùc 40.000 taán caù da trôn, cuõng bò  khaåu caù da trôn goùp phaàn taêng aùp löïc taøi  (chæ ñöôïc giao dòch vaøo buoåi chieàu).
        ñieàu tra do nôï naàn choàng chaát.  chính ñoái vôùi Coâng ty.       Ñeå khaéc phuïc tình traïng loã luõy keá  ñieåm maø DN naøy ñang trieån khai haøng loaït
         Tình traïng cuûa Bianfishco, Thieân Maõ  Theo giaûi trình cuûa Huøng Vöông, caû 5  trong naêm 2018, Huøng Vöông ñaõ ñeà ra caùc  thöông vuï mua baùn - saùp nhaäp caùc coâng
        cuõng laø tình traïng cuûa Coâng ty CP Huøng  döï aùn lôùn maø Coâng ty ñang trieån khai ñaõ  phöông aùn, trong ñoù coù thoaùi voán moät soá  ty trong lónh vöïc thuûy saûn, trong ñoù coù môû
        Vöông (HVG) hieän nay.       tieâu toán hôn 2.100 tyû ñoàng voán ñaàu tö,  coâng ty con nhö Coâng ty CP Thöïc phaåm  roäng sang maûng cheá bieán, xuaát khaåu toâm
         Trong vaên baûn giaûi trình phöông aùn  70% giaù trò voán ñaàu tö cuûa caùc döï aùn ñöôïc  Sao Ta (100%), Coâng ty CP Thöùc aên chaên  nhaèm thöïc hieän muïc tieâu trôû thaønh DN chi
        khaéc phuïc loã luõy keá naêm 2018 göûi UÛy ban  leân keá hoaïch trieån khai baèng voán vay.  nuoâi Vieät Thaéng (treân 50%), ñoàng thôøi  phoái maûng xuaát khaåu thuûy saûn.
        Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc vaø Sôû Giao dòch  Song, thöïc teá giaûi ngaân ñeán cuoái thaùng  thanh lyù moät soá baát ñoäng saûn taïi TP.HCM  Theo phaân tích cuûa caùc chuyeân gia kinh
        Chöùng khoaùn TP.HCM vaøo cuoái thaùng 3  2/2018 laø treân 1.124 tyû ñoàng nhöng chuû  nhö 765 Hoàng Baøng, 94 Phaïm Ñình Hoå,  teá, treân theá giôùi vieäc phaùt trieån theo höôùng
        vöøa roài, Huøng Vöông ñeà caäp nguyeân nhaân  yeáu baèng nguoàn voán ñoái öùng cuûa DN.  ñoùng cöûa moät soá nhaø maùy cheá bieán thuûy  ña ngaønh maø nhöõng taäp ñoaøn lôùn thöïc
        khoaûn loã sau thueá trong naêm 2017 leân ñeán  Vaên baûn giaûi trình cuûa Huøng Vöông  saûn hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû do thieáu  hieän, nhö Johnson & Johnson - moät taäp
        713 tyû ñoàng, gaáp 14 laàn so vôùi naêm 2016  cuõng cho bieát, ñeán nay moät soá coâng  nguyeân lieäu, song song ñoù laø thoûa thuaän  ñoaøn thieát bò y teá lôùn nhaát theá giôùi vôùi hôn
                          trình ñaõ ñöôïc hoaøn taát ñeán 80%, nhöng  vôùi caùc ngaân haøng veà vieäc tieáp tuïc taøi trôï  250 coâng ty con hoaït ñoäng trong nhieàu
                          vieäc giaûi ngaân töø phía ngaân haøng laïi bò trì  nguoàn voán trung daøi haïn ñeå hoaøn thaønh  lónh vöïc, nhöng coâng ty meï vaãn “choaøng
            Neáu doanh nghieäp naøo ñoù  hoaõn. Coù nhöõng döï aùn phaûi söû duïng hoaøn  caùc döï aùn ñang trieån khai dôû dang, vaø  gaùnh” ñöôïc vì ñaõ coù lòch söû hôn traêm naêm
                                                               tuoåi, vôùi giaù trò DN leân treân 70 tyû USD, tieàm
          cuûa Vieät Nam döïa vaøo voán vay  toaøn nguoàn voán ngaén haïn cuûa Coâng ty  khoanh nôï, coù chính saùch öu ñaõi laõi suaát  löïc taøi chính maïnh vaø coù kinh nghieäm
                                            ñoái vôùi caùc khoaûn nôï hieän taïi.
                          maø khoâng coù söï hoã trôï naøo töø phía ngaân
          ñeå phaùt trieån, môû roäng nhanh  haøng nhö cam keát.        Ñöôïc bieát, caû Sao Ta laãn Thöùc aên chaên  quaûn trò ruûi ro. Nhöng neáu DN naøo ñoù cuûa
          caùc lónh vöïc kinh doanh thì   Ñeå thöïc hieän caùc döï aùn, toång soá voán maø  nuoâi Vieät Thaéng ñeàu laø nhöõng coâng ty  Vieät Nam döïa vaøo voán vay ñeå phaùt trieån,
          phaûi heát söùc thaän troïng.  Huøng Vöông ñaõ boû ra tính ñeán ngaøy 28/2  ñöôïc Huøng Vöông sôû höõu thoâng qua  môû roäng nhanh caùc lónh vöïc kinh doanh thì
                          ñaõ leân ñeán 640 tyû ñoàng ñöôïc trích töø nguoàn  phöông thöùc M&A trong naêm 2012, thôøi  phaûi heát söùc thaän troïng.

        Soá 483 BOÄ MÔÙI (733)   11 - 17/4/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15