Page 4 - DNSG Tuần Số 483 (11-17.4.2018)
P. 4

4-B

                                               THỨ SÁU
                                               THỨ SÁU
                                               20
                                               20        SỰ KIỆN GIỚI THIỆU

                                              THÁNG 4
                                              THÁNG 4           CHÖÔNG TRÌNH RUÙT THAÊM TRUÙNG XE MAÙY HONDA SH MODE, WAVE     Câu l c b Ti ng Anh cao c
p The Homer
                                              Hu
n luy n h c viên nói ti ng Anh lưu loát, chun và t nhiên trong
                  & ÑIEÄN THOAÏI SAMSUNG J2 PRIME            th i gian ng­n nh
t do chuyên viên ngư i Mƒ hư„ng d…n trong môi
                                             trư ng tho‡i mái, chuyên nghi p, không áp lc. Các l„p h c r
t phù h‹p
          VAØ HAØNG NGAØN QUAØ TAËNG HAÁP DAÃN VÔÙI TRÒ GIAÙ HÔN 900 TRIEÄU ÑOÀNG, cho các doanh nhân, chŒ doanh nghi p, chuyên gia, cá nhân thành đ t
                                             đ‘ giao ti p, chun b’ h i h p v„i đ“i tác ngư i nư„c ngoài, phát bi‘u
          Caùc buoåi hoäi thaûo chuyeân ñeà vaø trình dieãn thôøi trang xuyeân suoát trong trieån laõm trư„c đám đông b”ng Anh ng•.
                                              Câu l c b là m t nơi hu
n luy n duy nh
t cho h i viên mu“n nhanh
          Triển lãm thu hút hơn 900 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia       chóng n­m b­t kƒ năng nói ti ng Anh, cũng như cho h i viên mu“n làm
          và vùng lãnh thổ, với tổng diện tích trưng bày hơn 28.000 m  2    m„i ho™c đ‘ duy trì kƒ năng giao ti p b”ng Anh ng•.
                                              H i viên có th‘ tham gia nh•ng chuy n đi thc t›p giao ti p t i Hoa Kỳ,
                                             Canada đ‘ ti p c›n môi trư ng Anh ng• và thăm các trư ng đ i h c nŸi
                                             ti ng t i B­c Mƒ.                                             Sponsored by:


                               BAÛNG GIAÙ QUAÛNG CAÙO 2018

          Phaùt haønh thöù tö haèng tuaàn
          Giaù: 12.500 VNÑ
             Vò trí     Giaù (vnñ)    Kích thöôùc        Giaûm    5 kyø   12 kyø   24 kyø   48kyø
                                           giaù    -5%    -7%     -10%    -15%

           Bìa 4        33.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm

           Bìa 2        30.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm Caùc dòch vuï khaùc

           Bìa 3        28.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm Chaân trang       24,5 x 4cm     4.000.000

           Bìa loùt 1     32.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm Logo - trang 5      6 x 4cm      3.000.000
           Bìa loùt 2     28.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm                                 www.doanhnhansaigon.vn
                                           Logo - trang trong    6 x 4cm      1.500.000
           Trang ruoät traùi  24.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm

           Trang ruoät phaûi  25.000.000    Nguyeân trang 24,5 x 35cm
                                           * GHI CHUÙ:
           Trang ruoät ñoâi  44.000.000         57 x 40cm    - Caùc hình thöùc ñaêng Logo phaûi lieân tuïc vaø toái thieåu 3 thaùng (13 kyø).
                                           - Caùc vò trí quaûng caùo chaân trang vaø Logo ñaêng 6 thaùng giaûm 10%, 1 naêm giaûm 15%.
           1/2 trang ruoät traùi 13.000.000      24,5 x 17,5cm   - Giaù chöa bao goàm chi phí thieát keá. Phí thieát keá (trang quaûng caùo) vaø phí bieân taäp,
                                           daøn trang (trang PR): 20% treân giaù nieâm yeát.
           1/2 trang ruoät phaûi 14.000.000      24,5 x 17,5cm   - Caùc vò trí kích thöôùc ñaëc bieät: coäng theâm 20% treân giaù.
                                           - Giaù treân ñaõ bao goàm 10% VAT.
           1/4 trang ruoät   7.000.000        12 x 17,5cm    - Thôøi gian nhaän vaø huûy booking: tröôùc thôøi ñieåm baùo phaùt haønh ít nhaát 10 ngaøy.
                                           - Haïn choùt nhaän maquette: tröôùc ngaøy ra baùo ít nhaát 5 ngaøy.                                    Moïi thoâng tin veà quaûng caùo xin vui loøng lieân heä:
                                     BAÙO DOANH NHAÂN SAØI GOØN
                                    Soá 10 Phan Ngöõ, P. ÑaKao, Q.1, TP.HCM
                                  Tel: 028. 3820 1563/64 - Ext: 104 - Fax: 028. 3820 1565
                                     Email: quangcao@doanhnhansaigon.vn                         QUAÛNG CAÙO        Soá 483 BOÄ MÔÙI (733)   11 - 17/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9